Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus julkaisi vaalioh­jel­mansa

Kokoo­mus julkaisi vaalioh­jel­mansa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ohjelma edus­kun­ta­vaa­leissa 2011 on Matkao­pas Parem­min­voin­ti­val­tioon. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Parem­min­voin­ti­val­tio, jossa hyvä työ kannat­taa aina.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on suoma­lai­sille rakas. Sitä se on myös Kokoo­muk­selle. Siksi Kokoo­mus tekee kaik­kensa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi. Me sitou­dumme seuraa­viin tavoit­tei­siin:

Parempi työelämä, pidem­mät työurat. Tarvit­semme työpaik­koja, joissa työn­te­kijä jaksaa, pärjää ja pystyy  parhaim­paansa. Työn ilo on teke­mi­sen tärkein voima­vara. Kun töissä viih­tyy, silloin työelä­mässä jaksaa ja jopa haluaa jatkaa pidem­pään.

Palve­lut voidaan tehdä parem­min. Kokoo­muk­selle tärkeää on tervey­den­huol­lon ja päivä­hoi­don kaltais­ten ihmistä lähellä olevien palve­lu­jen toimi­vuus ja korkea laatu. Parem­pien palve­lu­jen mittari on se, onko kunta­lai­nen tyyty­väi­nen ja kokeeko hän saavansa riit­tä­vän turva­ver­kon sitä tarvi­tes­saan.

Työl­lis­tävä vero­uu­dis­tus. Mitä useampi suoma­lai­nen tekee työtä, sitä enem­män yhteis­kunta saa vero­tu­loja. Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin tärkein tehtävä on hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen. Oikeu­den­mu­kaista on, että ne, jotka ansait­se­vat enem­män, myös maksa­vat suurem­man osuu­den tulois­taan.

Kokoo­muk­sen mielestä peruu­tus­pei­liin katso­mi­sen sijaan pitää mennä eteen­päin. Vain silloin hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on vaarassa romah­taa, jos sen kehit­tä­mi­nen lope­te­taan. Tuhan­net suoma­lais­ten tosi­ta­ri­nat kerto­vat, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nassa kaikki ei ole hyvin. Pelkkä  hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­nen ei riitä luomaan parem­min­voin­tia. Polii­ti­kot eivät ole siinä luok­ka­huo­neessa, missä lapsen koko elämä saat­taa muut­tua, ura löytyä ja elämä saada suun­nan. Polii­ti­kot eivät aja sitä bussia, joka odot­taa ennen kiih­dy­tystä, että kyytiin nous­sut vanhus on pääs­syt turval­li­sesti istu­maan. Polii­ti­kot eivät ole jokai­sen syrjäy­ty­neen nuoren kodissa autta­massa häntä työn­haussa tai kannus­ta­massa mukaan harras­tus­toi­min­taan.

Siksi  Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Parem­min­voin­ti­val­tio, jossa hyvä työ kannat­taa aina. Parem­min­voin­ti­val­tion voimme raken­taa vain me kaikki yhdessä.

Parem­min­voin­ti­val­tiossa valtio takaa hyvin­voin­nin perus­tan, edel­ly­tyk­set turval­li­seen ja hyvään elämään ja mahdol­li­suu­det toteut­taa itseämme. Parem­min­voin­ti­val­tion raken­ta­mi­seen tarvi­taan kaik­kia suoma­lai­sia. Vain ihmi­set voivat olla keske­nään teke­mi­sissä tavalla, joka luo hyvin­voin­tia. Joko työs­sään, kadulla kohda­tes­saan, järjes­töissä tai talkoo­po­ru­koissa. Siksi tarvit­semme inhi­mil­li­syyttä, välit­tä­mistä, uutta yhtei­söl­li­syyttä. Tarvit­semme yhdes­sä­te­ke­mi­sen henkeä ja hyvää työtä.

Kokoo­mus kutsuu kaikki suoma­lai­set mukaan raken­ta­maan Parem­min­voin­ti­val­tiota ? olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!

Tutustu vaalioh­jel­maan tarkem­min osoit­teessa www.paremminvointivaltio.fi. Sivu­jen “Miten meillä menee” -osiossa jatkuu aiem­min teehyvätyö.fi-osoitteessa toimi­nut kysely siitä, mikä on parasta, mitä hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voi tarjota sekä mitkä asiat mieles­täsi uhkaa­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Sivus­ton “Löydä ehdo­kas” -osiossa voi tutus­tua edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­siimme.

- Jyrki Katai­sen puhe koko­nai­suu­des­saan on liit­teenä.
- Katso puheen video­tal­tiointi osoit­teessa: www.paremminvointivaltio.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content