Kokoomus julkaisi vaalioh­jel­mansa – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus julkaisi vaalioh­jel­mansa

Kokoomus julkaisi vaalioh­jel­mansa

Julkaistu: 26.02.2011 Uncategorized

Kokoo­muksen ohjelma eduskun­ta­vaa­leissa 2011 on Matkaopas Parem­min­voin­ti­val­tioon. Kokoo­muksen tavoit­teena on Parem­min­voin­ti­valtio, jossa hyvä työ kannattaa aina.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on suoma­lai­sille rakas. Sitä se on myös Kokoo­muk­selle. Siksi Kokoomus tekee kaikkensa hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa­mi­seksi. Me sitou­dumme seuraaviin tavoit­teisiin:

Parempi työelämä, pidemmät työurat. Tarvit­semme työpaikkoja, joissa työntekijä jaksaa, pärjää ja pystyy  parhaim­paansa. Työn ilo on tekemisen tärkein voimavara. Kun töissä viihtyy, silloin työelä­mässä jaksaa ja jopa haluaa jatkaa pidempään.

Palvelut voidaan tehdä paremmin. Kokoo­muk­selle tärkeää on tervey­den­huollon ja päivä­hoidon kaltaisten ihmistä lähellä olevien palve­lujen toimivuus ja korkea laatu. Parempien palve­lujen mittari on se, onko kunta­lainen tyyty­väinen ja kokeeko hän saavansa riittävän turva­verkon sitä tarvi­tessaan.

Työllistävä verouu­distus. Mitä useampi suoma­lainen tekee työtä, sitä enemmän yhteis­kunta saa verotuloja. Kokoo­muksen työllis­tävän veromallin tärkein tehtävä on hyvin­voinnin turvaa­minen. Oikeu­den­mu­kaista on, että ne, jotka ansait­sevat enemmän, myös maksavat suuremman osuuden tuloistaan.

Kokoo­muksen mielestä peruu­tus­peiliin katso­misen sijaan pitää mennä eteenpäin. Vain silloin hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on vaarassa romahtaa, jos sen kehit­tä­minen lopetetaan. Tuhannet suoma­laisten tosita­rinat kertovat, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nassa kaikki ei ole hyvin. Pelkkä  hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa­minen ei riitä luomaan parem­min­vointia. Polii­tikot eivät ole siinä luokka­huo­neessa, missä lapsen koko elämä saattaa muuttua, ura löytyä ja elämä saada suunnan. Polii­tikot eivät aja sitä bussia, joka odottaa ennen kiihdy­tystä, että kyytiin noussut vanhus on päässyt turval­li­sesti istumaan. Polii­tikot eivät ole jokaisen syrjäy­tyneen nuoren kodissa autta­massa häntä työnhaussa tai kannus­ta­massa mukaan harras­tus­toi­mintaan.

Siksi  Kokoo­muksen tavoit­teena on Parem­min­voin­ti­valtio, jossa hyvä työ kannattaa aina. Parem­min­voin­ti­valtion voimme rakentaa vain me kaikki yhdessä.

Parem­min­voin­ti­val­tiossa valtio takaa hyvin­voinnin perustan, edelly­tykset turval­liseen ja hyvään elämään ja mahdol­li­suudet toteuttaa itseämme. Parem­min­voin­ti­valtion raken­ta­miseen tarvitaan kaikkia suoma­laisia. Vain ihmiset voivat olla keskenään tekemi­sissä tavalla, joka luo hyvin­vointia. Joko työssään, kadulla kohda­tessaan, järjes­töissä tai talkoo­po­ru­koissa. Siksi tarvit­semme inhimil­li­syyttä, välit­tä­mistä, uutta yhtei­söl­li­syyttä. Tarvit­semme yhdes­sä­te­ke­misen henkeä ja hyvää työtä.

Kokoomus kutsuu kaikki suoma­laiset mukaan raken­tamaan Parem­min­voin­ti­val­tiota ? olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!

Tutustu vaalioh­jelmaan tarkemmin osoit­teessa www.paremminvointivaltio.fi. Sivujen “Miten meillä menee” -osiossa jatkuu aiemmin teehyvätyö.fi-osoitteessa toiminut kysely siitä, mikä on parasta, mitä hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voi tarjota sekä mitkä asiat mielestäsi uhkaavat hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa. Sivuston “Löydä ehdokas” -osiossa voi tutustua eduskun­ta­vaa­lieh­dok­kai­siimme.

- Jyrki Kataisen puhe kokonai­suu­dessaan on liitteenä.
- Katso puheen video­tal­tiointi osoit­teessa: www.paremminvointivaltio.fi


Kokoomus.fi