Kokoo­mus julkaisi vaalioh­jel­mansa

Julkaistu: 26.02.2011

Kokoo­muk­sen ohjelma edus­kun­ta­vaa­leissa 2011 on Matkao­pas Parem­min­voin­ti­val­tioon. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Parem­min­voin­ti­val­tio, jossa hyvä työ kannat­taa aina.

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on suoma­lai­sille rakas. Sitä se on myös Kokoo­muk­selle. Siksi Kokoo­mus tekee kaik­kensa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi. Me sitou­dumme seuraa­viin tavoit­tei­siin:

Parempi työelämä, pidem­mät työurat. Tarvit­semme työpaik­koja, joissa työn­te­kijä jaksaa, pärjää ja pystyy  parhaim­paansa. Työn ilo on teke­mi­sen tärkein voima­vara. Kun töissä viih­tyy, silloin työelä­mässä jaksaa ja jopa haluaa jatkaa pidem­pään.

Palve­lut voidaan tehdä parem­min. Kokoo­muk­selle tärkeää on tervey­den­huol­lon ja päivä­hoi­don kaltais­ten ihmistä lähellä olevien palve­lu­jen toimi­vuus ja korkea laatu. Parem­pien palve­lu­jen mittari on se, onko kunta­lai­nen tyyty­väi­nen ja kokeeko hän saavansa riit­tä­vän turva­ver­kon sitä tarvi­tes­saan.

Työl­lis­tävä vero­uu­dis­tus. Mitä useampi suoma­lai­nen tekee työtä, sitä enem­män yhteis­kunta saa vero­tu­loja. Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin tärkein tehtävä on hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen. Oikeu­den­mu­kaista on, että ne, jotka ansait­se­vat enem­män, myös maksa­vat suurem­man osuu­den tulois­taan.

Kokoo­muk­sen mielestä peruu­tus­pei­liin katso­mi­sen sijaan pitää mennä eteen­päin. Vain silloin hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on vaarassa romah­taa, jos sen kehit­tä­mi­nen lope­te­taan. Tuhan­net suoma­lais­ten tosi­ta­ri­nat kerto­vat, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nassa kaikki ei ole hyvin. Pelkkä  hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­nen ei riitä luomaan parem­min­voin­tia. Polii­ti­kot eivät ole siinä luok­ka­huo­neessa, missä lapsen koko elämä saat­taa muut­tua, ura löytyä ja elämä saada suun­nan. Polii­ti­kot eivät aja sitä bussia, joka odot­taa ennen kiih­dy­tystä, että kyytiin nous­sut vanhus on pääs­syt turval­li­sesti istu­maan. Polii­ti­kot eivät ole jokai­sen syrjäy­ty­neen nuoren kodissa autta­massa häntä työn­haussa tai kannus­ta­massa mukaan harras­tus­toi­min­taan.

Siksi  Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Parem­min­voin­ti­val­tio, jossa hyvä työ kannat­taa aina. Parem­min­voin­ti­val­tion voimme raken­taa vain me kaikki yhdessä.

Parem­min­voin­ti­val­tiossa valtio takaa hyvin­voin­nin perus­tan, edel­ly­tyk­set turval­li­seen ja hyvään elämään ja mahdol­li­suu­det toteut­taa itseämme. Parem­min­voin­ti­val­tion raken­ta­mi­seen tarvi­taan kaik­kia suoma­lai­sia. Vain ihmi­set voivat olla keske­nään teke­mi­sissä tavalla, joka luo hyvin­voin­tia. Joko työs­sään, kadulla kohda­tes­saan, järjes­töissä tai talkoo­po­ru­koissa. Siksi tarvit­semme inhi­mil­li­syyttä, välit­tä­mistä, uutta yhtei­söl­li­syyttä. Tarvit­semme yhdes­sä­te­ke­mi­sen henkeä ja hyvää työtä.

Kokoo­mus kutsuu kaikki suoma­lai­set mukaan raken­ta­maan Parem­min­voin­ti­val­tiota ? olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!

Tutustu vaalioh­jel­maan tarkem­min osoit­teessa www.paremminvointivaltio.fi. Sivu­jen “Miten meillä menee” -osiossa jatkuu aiem­min teehyvätyö.fi-osoitteessa toimi­nut kysely siitä, mikä on parasta, mitä hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voi tarjota sekä mitkä asiat mieles­täsi uhkaa­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Sivus­ton “Löydä ehdo­kas” -osiossa voi tutus­tua edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­siimme.

- Jyrki Katai­sen puhe koko­nai­suu­des­saan on liit­teenä.
- Katso puheen video­tal­tiointi osoit­teessa: www.paremminvointivaltio.fi