Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Raskas päätös

Raskas päätös

Julkaistu:

Harkinta on ollut myös pitkäl­li­nen. Edus­ta­jan­työn, puolue­joh­ta­jan ja minis­te­rin tehtä­vien sekä kahden pienen lapsen perheen johdosta pääasial­li­nen kotimme on ollut Espoossa jo pidem­pään.

Olen ollut toki myös siilin­jär­ve­läi­nen, ja meillä on toinen koti täällä. Perhe-elämä pien­ten lasten kanssa on minulle niin arvo­kasta, että haluan jokai­sen vapaa­het­keni perheen parissa viet­tää. Sen mahdol­lis­taa parhai­ten aset­tu­mi­nen yhteen kotiin Espoo­seen.

Vaali­pii­rini edus­kun­ta­vaa­leissa vaih­tuu siis Uuden­maan vaali­pii­riin. Olen silti jatkos­sa­kin savo­lai­nen. Jokai­nen meistä suoma­lai­sista on syntyi­sin ja kotoi­sin josta­kin. Ne juuret ja ymmär­rys koti­seu­dun elämän­me­nosta meillä kaikilla tieten­kin säily­vät elämän meitä kuljet­taessa. Savon asioita tulen aina seuraa­maan ja koti­seutu on sydä­mes­säni.

Hyvin­voin­ti­vaa­lit

Tule­vat vaalit ovat harvi­nai­sen tärkeät suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Koulu­jen, päivä­ko­tien, terveys­kes­kus­ten ja vanhus­ten­hoi­don tule­vai­suus ratkais­taan sillä, kenen vaih­toeh­toon Suomen talou­den kuntoon saat­ta­mi­seksi äänes­tä­jät anta­vat luot­ta­muk­sensa.

Kokoo­mus puhuu talou­desta ainoas­taan väli­neenä jokai­sen suoma­lai­sen hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seksi. Siksi talous on laitet­tava kuntoon valtai­san elvyt­tä­mi­sen jälkeen.

Ilman vahvaa taloutta Suomessa ei ole hyvin­voin­tia. Elvy­tys piti julki­sia inves­toin­teja, työpaik­koja ja koti­maista kysyn­tää käyn­nissä, kun vienti ja verot romah­ti­vat kansain­vä­li­sen talous­krii­sin kuri­muk­sessa. Elvy­tys­vel­kaan­tu­mi­nen on saatava halli­tusti pysäh­ty­mään talou­den lähdet­tyä kasvuun.

Kokoo­muk­sen vaih­toehto velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi on sosi­aa­li­sesti kestä­vin ja oikeu­den­mu­kai­sin. Haluamme tehdä mahdol­li­sim­man paljon pehmeillä keinoilla, jotta vältämme kovia keinoja.

Pehmeitä keinoja ovat työurien piden­tä­mi­nen tule­vina vuosi­kym­me­ninä, julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen sekä talous­kas­vua vauh­dit­ta­vat vero­uu­dis­tuk­set. Nämä kaikki myös kasvat­ta­vat hyvin­voin­timme kakkua.

Kovia keinoja ovat veron­ki­ris­tyk­set ja meno­leik­kauk­set. Ne paitsi tuntu­vat kovim­min arjessa, myös supis­ta­vat hyvin­voin­timme kakkua. Ne puolu­eet ja tahot, jotka vastus­ta­vat näiden pehmei­den keino­jen käyt­töä, kannat­ta­vat siis meno­leik­kauk­sia ja veron­ki­ris­tyk­siä. Tämän me haluamme suoma­lai­sille vaaleissa kertoa.

Kerromme siis kaunis­te­le­matta mikä on tilanne. Annamme myös vääris­te­le­mättä vaih­toeh­don, miten suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta pelas­te­taan. Tarkoi­tuk­se­namme on jatkos­sa­kin luvata vähi­ten, mutta pitää se minkä lupaamme. Me suoma­lai­set pärjäämme kyllä, kun rohke­nemme toimia oikein.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content