Raskas päätös – kokoomus.fi
MENU
Raskas päätös

Raskas päätös

Julkaistu: 08.03.2010 Uncategorized

Harkinta on ollut myös pitkäl­linen. Edusta­jantyön, puolue­joh­tajan ja minis­terin tehtävien sekä kahden pienen lapsen perheen johdosta pääasial­linen kotimme on ollut Espoossa jo pidempään.

Olen ollut toki myös siilin­jär­ve­läinen, ja meillä on toinen koti täällä. Perhe-elämä pienten lasten kanssa on minulle niin arvokasta, että haluan jokaisen vapaa­hetkeni perheen parissa viettää. Sen mahdol­listaa parhaiten asettu­minen yhteen kotiin Espooseen.

Vaali­piirini eduskun­ta­vaa­leissa vaihtuu siis Uudenmaan vaali­piiriin. Olen silti jatkos­sakin savolainen. Jokainen meistä suoma­lai­sista on syntyisin ja kotoisin jostakin. Ne juuret ja ymmärrys kotiseudun elämän­me­nosta meillä kaikilla tietenkin säilyvät elämän meitä kuljet­taessa. Savon asioita tulen aina seuraamaan ja kotiseutu on sydämessäni.

Hyvin­voin­ti­vaalit

Tulevat vaalit ovat harvi­naisen tärkeät suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­misen näkökul­masta. Koulujen, päivä­kotien, terveys­kes­kusten ja vanhus­ten­hoidon tulevaisuus ratkaistaan sillä, kenen vaihtoehtoon Suomen talouden kuntoon saatta­mi­seksi äänes­täjät antavat luotta­muk­sensa.

Kokoomus puhuu talou­desta ainoastaan välineenä jokaisen suoma­laisen hyvin­voinnin paran­ta­mi­seksi. Siksi talous on laitettava kuntoon valtaisan elvyt­tä­misen jälkeen.

Ilman vahvaa taloutta Suomessa ei ole hyvin­vointia. Elvytys piti julkisia inves­tointeja, työpaikkoja ja kotimaista kysyntää käynnissä, kun vienti ja verot romah­tivat kansain­vä­lisen talous­kriisin kurimuk­sessa. Elvytys­vel­kaan­tu­minen on saatava halli­tusti pysäh­tymään talouden lähdettyä kasvuun.

Kokoo­muksen vaihtoehto velkaan­tu­misen pysäyt­tä­mi­seksi on sosiaa­li­sesti kestävin ja oikeu­den­mu­kaisin. Haluamme tehdä mahdol­li­simman paljon pehmeillä keinoilla, jotta vältämme kovia keinoja.

Pehmeitä keinoja ovat työurien piden­tä­minen tulevina vuosi­kym­meninä, julkisen sektorin tuotta­vuuden paran­ta­minen sekä talous­kasvua vauhdit­tavat verouu­dis­tukset. Nämä kaikki myös kasvat­tavat hyvin­voin­timme kakkua.

Kovia keinoja ovat veron­ki­ris­tykset ja menoleik­kaukset. Ne paitsi tuntuvat kovimmin arjessa, myös supis­tavat hyvin­voin­timme kakkua. Ne puolueet ja tahot, jotka vastus­tavat näiden pehmeiden keinojen käyttöä, kannat­tavat siis menoleik­kauksia ja veron­ki­ris­tyksiä. Tämän me haluamme suoma­lai­sille vaaleissa kertoa.

Kerromme siis kaunis­te­le­matta mikä on tilanne. Annamme myös vääris­te­le­mättä vaihtoehdon, miten suoma­lainen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta pelas­tetaan. Tarkoi­tuk­se­namme on jatkos­sakin luvata vähiten, mutta pitää se minkä lupaamme. Me suoma­laiset pärjäämme kyllä, kun rohke­nemme toimia oikein.


Kokoomus.fi