Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Raskas päätös

Raskas päätös

Julkaistu:

Harkinta on ollut myös pitkäl­li­nen. Edus­ta­jan­työn, puolue­joh­ta­jan ja minis­te­rin tehtä­vien sekä kahden pienen lapsen perheen johdosta pääasial­li­nen kotimme on ollut Espoossa jo pidem­pään.

Olen ollut toki myös siilin­jär­ve­läi­nen, ja meillä on toinen koti täällä. Perhe-elämä pien­ten lasten kanssa on minulle niin arvo­kasta, että haluan jokai­sen vapaa­het­keni perheen parissa viet­tää. Sen mahdol­lis­taa parhai­ten aset­tu­mi­nen yhteen kotiin Espoo­seen.

Vaali­pii­rini edus­kun­ta­vaa­leissa vaih­tuu siis Uuden­maan vaali­pii­riin. Olen silti jatkos­sa­kin savo­lai­nen. Jokai­nen meistä suoma­lai­sista on syntyi­sin ja kotoi­sin josta­kin. Ne juuret ja ymmär­rys koti­seu­dun elämän­me­nosta meillä kaikilla tieten­kin säily­vät elämän meitä kuljet­taessa. Savon asioita tulen aina seuraa­maan ja koti­seutu on sydä­mes­säni.

Hyvin­voin­ti­vaa­lit

Tule­vat vaalit ovat harvi­nai­sen tärkeät suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sen näkö­kul­masta. Koulu­jen, päivä­ko­tien, terveys­kes­kus­ten ja vanhus­ten­hoi­don tule­vai­suus ratkais­taan sillä, kenen vaih­toeh­toon Suomen talou­den kuntoon saat­ta­mi­seksi äänes­tä­jät anta­vat luot­ta­muk­sensa.

Kokoo­mus puhuu talou­desta ainoas­taan väli­neenä jokai­sen suoma­lai­sen hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seksi. Siksi talous on laitet­tava kuntoon valtai­san elvyt­tä­mi­sen jälkeen.

Ilman vahvaa taloutta Suomessa ei ole hyvin­voin­tia. Elvy­tys piti julki­sia inves­toin­teja, työpaik­koja ja koti­maista kysyn­tää käyn­nissä, kun vienti ja verot romah­ti­vat kansain­vä­li­sen talous­krii­sin kuri­muk­sessa. Elvy­tys­vel­kaan­tu­mi­nen on saatava halli­tusti pysäh­ty­mään talou­den lähdet­tyä kasvuun.

Kokoo­muk­sen vaih­toehto velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi on sosi­aa­li­sesti kestä­vin ja oikeu­den­mu­kai­sin. Haluamme tehdä mahdol­li­sim­man paljon pehmeillä keinoilla, jotta vältämme kovia keinoja.

Pehmeitä keinoja ovat työurien piden­tä­mi­nen tule­vina vuosi­kym­me­ninä, julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen sekä talous­kas­vua vauh­dit­ta­vat vero­uu­dis­tuk­set. Nämä kaikki myös kasvat­ta­vat hyvin­voin­timme kakkua.

Kovia keinoja ovat veron­ki­ris­tyk­set ja meno­leik­kauk­set. Ne paitsi tuntu­vat kovim­min arjessa, myös supis­ta­vat hyvin­voin­timme kakkua. Ne puolu­eet ja tahot, jotka vastus­ta­vat näiden pehmei­den keino­jen käyt­töä, kannat­ta­vat siis meno­leik­kauk­sia ja veron­ki­ris­tyk­siä. Tämän me haluamme suoma­lai­sille vaaleissa kertoa.

Kerromme siis kaunis­te­le­matta mikä on tilanne. Annamme myös vääris­te­le­mättä vaih­toeh­don, miten suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta pelas­te­taan. Tarkoi­tuk­se­namme on jatkos­sa­kin luvata vähi­ten, mutta pitää se minkä lupaamme. Me suoma­lai­set pärjäämme kyllä, kun rohke­nemme toimia oikein.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content