• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

  Julkaistu: 14.02.2011 Uncategorized

  - Edus­kun­ta­vaa­lien kampan­join­nin tulee olla reilua ja tasa­puo­lista. Viimei­sim­pien kanna­tus­mit­taus­ten mukaan Perus­suo­ma­lais­ten kanna­tus on nous­sut tasolle, jonka mukaan puolue on vartee­no­tet­tava halli­tus­puo­lue ja Timo Soini mahdol­li­nen Suomen seuraava päämi­nis­teri. Siksi on tärkeää, että Kokoo­muk­sen, Keskus­tan ja SDP:n puheen­joh­ta­jien ohella myös Timo Soini pääsee mukaan osal­lis­tu­maan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin.

  - Perus­suo­ma­lais­ten ja Timo Soinin kannalta on reilua, että heille tarjo­taan yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det kuin muille vastaa­van­ko­koi­sille puolueille osal­lis­tua päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin, joita erityi­sesti tiedo­tus­vä­li­neet järjes­tä­vät. Myös äänes­tä­jien kannalta on reilua, että heillä on mahdol­li­suus kuulla millä tavalla Perus­suo­ma­lai­set ja Timo Soini johtai­si­vat Suomea ja maan halli­tusta sekä ajai­si­vat suoma­lais­ten asiaa maail­malla. Lisäksi Soinin muka­naolo päämi­nis­te­ri­ten­teissä on oikeu­den­mu­kaista myös muiden puoluei­den ehdok­kai­den kannalta, sillä äänes­tä­jät ansait­se­vat mahdol­li­suu­den vertailla päämi­nis­te­rieh­dok­kaita samalta viivalta yhteis­ten tent­tien ja muiden tilai­suuk­sien kautta.

  - Demo­kra­tian kannalta on tärkeää, että kansa­lai­silla on mahdol­li­suus kunnolla vertailla eri puoluei­den ja päämi­nis­te­rieh­dok­kai­den mieli­pi­teitä ja esiin­ty­mi­siä ennen vaaleja. Näin eri vaih­toeh­dot tule­vat aidosti esille ja arvioi­ta­vaksi.