Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Julkaistu:

- Edus­kun­ta­vaa­lien kampan­join­nin tulee olla reilua ja tasa­puo­lista. Viimei­sim­pien kanna­tus­mit­taus­ten mukaan Perus­suo­ma­lais­ten kanna­tus on nous­sut tasolle, jonka mukaan puolue on vartee­no­tet­tava halli­tus­puo­lue ja Timo Soini mahdol­li­nen Suomen seuraava päämi­nis­teri. Siksi on tärkeää, että Kokoo­muk­sen, Keskus­tan ja SDP:n puheen­joh­ta­jien ohella myös Timo Soini pääsee mukaan osal­lis­tu­maan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin.

- Perus­suo­ma­lais­ten ja Timo Soinin kannalta on reilua, että heille tarjo­taan yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det kuin muille vastaa­van­ko­koi­sille puolueille osal­lis­tua päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin, joita erityi­sesti tiedo­tus­vä­li­neet järjes­tä­vät. Myös äänes­tä­jien kannalta on reilua, että heillä on mahdol­li­suus kuulla millä tavalla Perus­suo­ma­lai­set ja Timo Soini johtai­si­vat Suomea ja maan halli­tusta sekä ajai­si­vat suoma­lais­ten asiaa maail­malla. Lisäksi Soinin muka­naolo päämi­nis­te­ri­ten­teissä on oikeu­den­mu­kaista myös muiden puoluei­den ehdok­kai­den kannalta, sillä äänes­tä­jät ansait­se­vat mahdol­li­suu­den vertailla päämi­nis­te­rieh­dok­kaita samalta viivalta yhteis­ten tent­tien ja muiden tilai­suuk­sien kautta.

- Demo­kra­tian kannalta on tärkeää, että kansa­lai­silla on mahdol­li­suus kunnolla vertailla eri puoluei­den ja päämi­nis­te­rieh­dok­kai­den mieli­pi­teitä ja esiin­ty­mi­siä ennen vaaleja. Näin eri vaih­toeh­dot tule­vat aidosti esille ja arvioi­ta­vaksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content