Kokoo­muksen puheen­johtaja Jyrki Katainen: Timo Soini mukaan kaikkiin päämi­nis­te­ri­tent­teihin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puheen­johtaja Jyrki Katainen: Timo Soini mukaan kaikkiin päämi­nis­te­ri­tent­teihin

Kokoo­muksen puheen­johtaja Jyrki Katainen: Timo Soini mukaan kaikkiin päämi­nis­te­ri­tent­teihin

Julkaistu: 14.02.2011 Uncategorized

- Eduskun­ta­vaalien kampan­joinnin tulee olla reilua ja tasapuo­lista. Viimei­simpien kanna­tus­mit­tausten mukaan Perus­suo­ma­laisten kannatus on noussut tasolle, jonka mukaan puolue on vartee­no­tettava halli­tus­puolue ja Timo Soini mahdol­linen Suomen seuraava päämi­nisteri. Siksi on tärkeää, että Kokoo­muksen, Keskustan ja SDP:n puheen­joh­tajien ohella myös Timo Soini pääsee mukaan osallis­tumaan kaikkiin päämi­nis­te­ri­tent­teihin.

- Perus­suo­ma­laisten ja Timo Soinin kannalta on reilua, että heille tarjotaan yhden­ver­taiset mahdol­li­suudet kuin muille vastaa­van­ko­koi­sille puolueille osallistua päämi­nis­te­ri­tent­teihin, joita erityi­sesti tiedo­tus­vä­lineet järjes­tävät. Myös äänes­täjien kannalta on reilua, että heillä on mahdol­lisuus kuulla millä tavalla Perus­suo­ma­laiset ja Timo Soini johtai­sivat Suomea ja maan halli­tusta sekä ajaisivat suoma­laisten asiaa maail­malla. Lisäksi Soinin mukanaolo päämi­nis­te­ri­ten­teissä on oikeu­den­mu­kaista myös muiden puolueiden ehdok­kaiden kannalta, sillä äänes­täjät ansait­sevat mahdol­li­suuden vertailla päämi­nis­te­rieh­dok­kaita samalta viivalta yhteisten tenttien ja muiden tilai­suuksien kautta.

- Demokratian kannalta on tärkeää, että kansa­lai­silla on mahdol­lisuus kunnolla vertailla eri puolueiden ja päämi­nis­te­rieh­dok­kaiden mieli­pi­teitä ja esiin­ty­misiä ennen vaaleja. Näin eri vaihtoehdot tulevat aidosti esille ja arvioi­ta­vaksi.


Kokoomus.fi