Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Julkaistu:

- Edus­kun­ta­vaa­lien kampan­join­nin tulee olla reilua ja tasa­puo­lista. Viimei­sim­pien kanna­tus­mit­taus­ten mukaan Perus­suo­ma­lais­ten kanna­tus on nous­sut tasolle, jonka mukaan puolue on vartee­no­tet­tava halli­tus­puo­lue ja Timo Soini mahdol­li­nen Suomen seuraava päämi­nis­teri. Siksi on tärkeää, että Kokoo­muk­sen, Keskus­tan ja SDP:n puheen­joh­ta­jien ohella myös Timo Soini pääsee mukaan osal­lis­tu­maan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin.

- Perus­suo­ma­lais­ten ja Timo Soinin kannalta on reilua, että heille tarjo­taan yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det kuin muille vastaa­van­ko­koi­sille puolueille osal­lis­tua päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin, joita erityi­sesti tiedo­tus­vä­li­neet järjes­tä­vät. Myös äänes­tä­jien kannalta on reilua, että heillä on mahdol­li­suus kuulla millä tavalla Perus­suo­ma­lai­set ja Timo Soini johtai­si­vat Suomea ja maan halli­tusta sekä ajai­si­vat suoma­lais­ten asiaa maail­malla. Lisäksi Soinin muka­naolo päämi­nis­te­ri­ten­teissä on oikeu­den­mu­kaista myös muiden puoluei­den ehdok­kai­den kannalta, sillä äänes­tä­jät ansait­se­vat mahdol­li­suu­den vertailla päämi­nis­te­rieh­dok­kaita samalta viivalta yhteis­ten tent­tien ja muiden tilai­suuk­sien kautta.

- Demo­kra­tian kannalta on tärkeää, että kansa­lai­silla on mahdol­li­suus kunnolla vertailla eri puoluei­den ja päämi­nis­te­rieh­dok­kai­den mieli­pi­teitä ja esiin­ty­mi­siä ennen vaaleja. Näin eri vaih­toeh­dot tule­vat aidosti esille ja arvioi­ta­vaksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content