Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen: Timo Soini mukaan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin

Julkaistu:

- Edus­kun­ta­vaa­lien kampan­join­nin tulee olla reilua ja tasa­puo­lista. Viimei­sim­pien kanna­tus­mit­taus­ten mukaan Perus­suo­ma­lais­ten kanna­tus on nous­sut tasolle, jonka mukaan puolue on vartee­no­tet­tava halli­tus­puo­lue ja Timo Soini mahdol­li­nen Suomen seuraava päämi­nis­teri. Siksi on tärkeää, että Kokoo­muk­sen, Keskus­tan ja SDP:n puheen­joh­ta­jien ohella myös Timo Soini pääsee mukaan osal­lis­tu­maan kaik­kiin päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin.

- Perus­suo­ma­lais­ten ja Timo Soinin kannalta on reilua, että heille tarjo­taan yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det kuin muille vastaa­van­ko­koi­sille puolueille osal­lis­tua päämi­nis­te­ri­tent­tei­hin, joita erityi­sesti tiedo­tus­vä­li­neet järjes­tä­vät. Myös äänes­tä­jien kannalta on reilua, että heillä on mahdol­li­suus kuulla millä tavalla Perus­suo­ma­lai­set ja Timo Soini johtai­si­vat Suomea ja maan halli­tusta sekä ajai­si­vat suoma­lais­ten asiaa maail­malla. Lisäksi Soinin muka­naolo päämi­nis­te­ri­ten­teissä on oikeu­den­mu­kaista myös muiden puoluei­den ehdok­kai­den kannalta, sillä äänes­tä­jät ansait­se­vat mahdol­li­suu­den vertailla päämi­nis­te­rieh­dok­kaita samalta viivalta yhteis­ten tent­tien ja muiden tilai­suuk­sien kautta.

- Demo­kra­tian kannalta on tärkeää, että kansa­lai­silla on mahdol­li­suus kunnolla vertailla eri puoluei­den ja päämi­nis­te­rieh­dok­kai­den mieli­pi­teitä ja esiin­ty­mi­siä ennen vaaleja. Näin eri vaih­toeh­dot tule­vat aidosti esille ja arvioi­ta­vaksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content