Kokoomus.fi
Katainen onnitteli Reinfeldtiä vaali­tu­loksen selvittyä

Katainen onnitteli Reinfeldtiä vaali­tu­loksen selvittyä

Julkaistu: 19.9.10 Uutiset

Katainen välitti onnit­telut Moderaattien vaali­val­vo­jai­siiin Tukhol­massa, joihin osallistui myös Kokoo­muksen edustajia ministeri Jan Vapaa­vuoren johdolla.

- Onnit­telen Fredrikiä histo­rial­li­sesta vaali­voi­tosta. Tämä on ensim­mäinen kerta, kun Ruotsin kokoomus on saanut päämi­nis­terin salkun kaksi kertaa peräkkäin. Se on erittäin vahva luotta­mus­lause Fredrikin ja kokoo­muksen politii­kalle näinä talou­del­li­sesti vaikeina aikoina, Katainen sanoo.

- Uskon, että Ruotsin vaalit ratkaisi ihmisten huoli työpai­koista ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden turvaa­mi­sesta. Reinfeldtin hallitus onnistui talous­kriisin hoita­mi­sessa erinomai­sesti. Vaali­tulos osoittaa, että ruotsa­laiset luottavat kokoo­muksen ja allianssiin myös jatkossa, Katainen toteaa. Ruotsi, Saksa ja Suomi ovat nousseet taantu­masta nopeinta tahtia EU:ssa. Se kertoo elvytys­po­li­tiikan onnis­tu­mi­sesta.

Fredrik Reinfeldt ja Jyrki Katainen tuntevat ja ovat tehneet yhteis­työtä jo nuori­so­po­li­tii­kasta saakka. Molemmat ovat toimineet jo 90-luvulla Euroopan kansan­puo­lueen (EPP) nuori­so­jär­jestön johto­teh­tä­vissä. Reinfeldt ja Katainen tapaavat säännöl­li­sesti muun muassa EPP:n huippu­ko­kouk­sissa.

Lisätietoja: Erityi­sa­vustaja Juho Romak­ka­niemi, puh. 0400-505269


Kuvat


Kokoomus.fi