Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen onnit­teli Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä

Katai­nen onnit­teli Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä

Julkaistu:

Katai­nen välitti onnit­te­lut Mode­raat­tien vaali­val­vo­jai­siiin Tukhol­massa, joihin osal­lis­tui myös Kokoo­muk­sen edus­ta­jia minis­teri Jan Vapaa­vuo­ren johdolla.

- Onnit­te­len Fredri­kiä histo­rial­li­sesta vaali­voi­tosta. Tämä on ensim­mäi­nen kerta, kun Ruot­sin kokoo­mus on saanut päämi­nis­te­rin salkun kaksi kertaa peräk­käin. Se on erit­täin vahva luot­ta­mus­lause Fredri­kin ja kokoo­muk­sen poli­tii­kalle näinä talou­del­li­sesti vaikeina aikoina, Katai­nen sanoo.

- Uskon, että Ruot­sin vaalit ratkaisi ihmis­ten huoli työpai­koista ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sesta. Rein­feld­tin halli­tus onnis­tui talous­krii­sin hoita­mi­sessa erin­omai­sesti. Vaali­tu­los osoit­taa, että ruot­sa­lai­set luot­ta­vat kokoo­muk­sen ja allians­siin myös jatkossa, Katai­nen toteaa. Ruotsi, Saksa ja Suomi ovat nous­seet taan­tu­masta nopeinta tahtia EU:ssa. Se kertoo elvy­tys­po­li­tii­kan onnis­tu­mi­sesta.

Fredrik Rein­feldt ja Jyrki Katai­nen tunte­vat ja ovat tehneet yhteis­työtä jo nuori­so­po­li­tii­kasta saakka. Molem­mat ovat toimi­neet jo 90-luvulla Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) nuori­so­jär­jes­tön johto­teh­tä­vissä. Rein­feldt ja Katai­nen tapaa­vat sään­nöl­li­sesti muun muassa EPP:n huip­pu­ko­kouk­sissa.

Lisä­tie­toja: Erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, puh. 0400-505269


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content