Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen onnit­teli Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä

Katai­nen onnit­teli Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä

Julkaistu:

Katai­nen välitti onnit­te­lut Mode­raat­tien vaali­val­vo­jai­siiin Tukhol­massa, joihin osal­lis­tui myös Kokoo­muk­sen edus­ta­jia minis­teri Jan Vapaa­vuo­ren johdolla.

- Onnit­te­len Fredri­kiä histo­rial­li­sesta vaali­voi­tosta. Tämä on ensim­mäi­nen kerta, kun Ruot­sin kokoo­mus on saanut päämi­nis­te­rin salkun kaksi kertaa peräk­käin. Se on erit­täin vahva luot­ta­mus­lause Fredri­kin ja kokoo­muk­sen poli­tii­kalle näinä talou­del­li­sesti vaikeina aikoina, Katai­nen sanoo.

- Uskon, että Ruot­sin vaalit ratkaisi ihmis­ten huoli työpai­koista ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sesta. Rein­feld­tin halli­tus onnis­tui talous­krii­sin hoita­mi­sessa erin­omai­sesti. Vaali­tu­los osoit­taa, että ruot­sa­lai­set luot­ta­vat kokoo­muk­sen ja allians­siin myös jatkossa, Katai­nen toteaa. Ruotsi, Saksa ja Suomi ovat nous­seet taan­tu­masta nopeinta tahtia EU:ssa. Se kertoo elvy­tys­po­li­tii­kan onnis­tu­mi­sesta.

Fredrik Rein­feldt ja Jyrki Katai­nen tunte­vat ja ovat tehneet yhteis­työtä jo nuori­so­po­li­tii­kasta saakka. Molem­mat ovat toimi­neet jo 90-luvulla Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) nuori­so­jär­jes­tön johto­teh­tä­vissä. Rein­feldt ja Katai­nen tapaa­vat sään­nöl­li­sesti muun muassa EPP:n huip­pu­ko­kouk­sissa.

Lisä­tie­toja: Erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, puh. 0400-505269


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content