Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen onnit­teli Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä

Katai­nen onnit­teli Rein­feld­tiä vaali­tu­lok­sen selvit­tyä

Julkaistu:

Katai­nen välitti onnit­te­lut Mode­raat­tien vaali­val­vo­jai­siiin Tukhol­massa, joihin osal­lis­tui myös Kokoo­muk­sen edus­ta­jia minis­teri Jan Vapaa­vuo­ren johdolla.

- Onnit­te­len Fredri­kiä histo­rial­li­sesta vaali­voi­tosta. Tämä on ensim­mäi­nen kerta, kun Ruot­sin kokoo­mus on saanut päämi­nis­te­rin salkun kaksi kertaa peräk­käin. Se on erit­täin vahva luot­ta­mus­lause Fredri­kin ja kokoo­muk­sen poli­tii­kalle näinä talou­del­li­sesti vaikeina aikoina, Katai­nen sanoo.

- Uskon, että Ruot­sin vaalit ratkaisi ihmis­ten huoli työpai­koista ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sesta. Rein­feld­tin halli­tus onnis­tui talous­krii­sin hoita­mi­sessa erin­omai­sesti. Vaali­tu­los osoit­taa, että ruot­sa­lai­set luot­ta­vat kokoo­muk­sen ja allians­siin myös jatkossa, Katai­nen toteaa. Ruotsi, Saksa ja Suomi ovat nous­seet taan­tu­masta nopeinta tahtia EU:ssa. Se kertoo elvy­tys­po­li­tii­kan onnis­tu­mi­sesta.

Fredrik Rein­feldt ja Jyrki Katai­nen tunte­vat ja ovat tehneet yhteis­työtä jo nuori­so­po­li­tii­kasta saakka. Molem­mat ovat toimi­neet jo 90-luvulla Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) nuori­so­jär­jes­tön johto­teh­tä­vissä. Rein­feldt ja Katai­nen tapaa­vat sään­nöl­li­sesti muun muassa EPP:n huip­pu­ko­kouk­sissa.

Lisä­tie­toja: Erityi­sa­vus­taja Juho Romak­ka­niemi, puh. 0400-505269


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content