Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Keskus­te­lu­na­vaus ympä­ris­töstä: vastuu vesis­töistä

Keskus­te­lu­na­vaus ympä­ris­töstä: vastuu vesis­töistä

Julkaistu:

Pahin uhka Suomen vesis­töille on roskaan­tu­mi­nen ja rehe­vöi­ty­mi­nen.

Rehe­vöi­ty­mi­nen johtuu erilai­sista pääs­töistä, kuten jäte­ve­sistä ja maata­lou­desta tule­van fosfo­rin ja typen pääty­mi­sestä vesis­töi­hin. Rehe­vöi­ty­mistä aiheut­ta­vaa ravin­ne­kuor­maa on nyt vähen­net­tävä. 2000-luvun Suomessa emme voi hyväk­syä tilan­netta, jossa kaupun­git laske­vat ajoit­tain jäte­vettä tulva-aukko­jen läpi, vaan puhdis­tus­lai­tos­ten on toimit­tava tehok­kaasti ja toimin­ta­var­masti.

Vesis­töjä kuor­mit­ta­vat ravin­teet on saatava talteen niin jäte­ve­sistä kuin hule­ve­sis­tä­kin. Vaik­ka­kin maata­lous synnyt­tää isoim­man osan fosfori- ja typpi­kuor­masta, on suoma­lai­nen maata­lous kansain­vä­li­ses­ti­kin vertail­len vastuul­li­nen.

Jos ruoan koti­mai­suusas­tetta saataisi nostet­tua, olisi se myös vesis­tö­jen etu. Vaikka koko Suomen fosfo­ri­ra­vin­tei­den tarve saataisi katet­tua koti­mai­sen karja­ta­lou­den lanto­jen sisäl­tä­mällä 20 000 fosfo­ri­ra­vin­ne­ton­nilla, vuonna 2016 meillä käytet­tiin 11 000 tonnia epäor­gaa­ni­sia fors­fo­ri­lan­not­teita.

Pystyi­simme estä­mään lannan paikal­li­sen liial­li­sen pelloille levi­tyk­sen vuoksi vesis­töi­hin joutu­vat ravin­ne­pääs­töt jos proses­soi­dut ylijää­mä­lan­nat myytäisi lannoi­te­mark­ki­noille.

Meille kokoo­muk­sessa lähtö­koh­tana on ihmi­sen vapaus toteut­taa itse­ään ilman holhoa­via rajoi­tuk­sia niin yksi­tyis­hen­ki­lönä kuin elin­kei­non­har­joit­ta­ja­na­kin. Vapau­den myötä tulee vastuuta – vastuuta ympä­ris­töstä

 

Vaikka meillä Suomessa ei käyt­tö­ve­destä ole pulaa, voimme silti kiin­nit­tää huomiota veden­ku­lu­tuk­seen. Jos maata­lou­den koti­mai­suusas­tetta nostet­taisi esimer­kiksi valkuais­tuo­tan­nossa, se korvaisi veden käyt­töä alueilla, joissa veden saata­vuus on selvästi muuta Suomea ongel­mal­li­sempi. Kipsin ja kalki­tuk­sen käyttö pelloilla sitoo ravin­teita ja tällä tavalla vähen­tää tai estää ravin­tei­den joutu­mi­sen vesis­töi­hin. Raken­ne­kal­ki­tuk­sen etuna on myös sato­jen paran­tu­mi­nen. Nämä tärkeät, vaik­ka­kin pienet toimet eivät yksi­nään riitä ellemme huolehdi siitä, että maape­rään ei tule enem­pää ravin­teita kuin mitä vilje­ly­kas­vit todella tarvit­se­vat.

Pohjan­me­reltä Itäme­reen tuleva suolai­sen ja hapek­kaan veden virtaus nostaa Itäme­ren pohjassa olevia ravin­teita pintaan ja samalla vähä­hap­pi­nen vesi siir­tyy pois tieltä. Tämä aiheut­taa Itäme­relle ajoit­tain taval­lista suurem­paa ravin­ne­kuor­mi­tusta. Tämän ongel­man hillit­se­mi­nen on vielä vasta varhai­sessa tutki­mus­vai­heessa, mutta tiedämme että pitkällä aika­vä­lillä ihmis­ten vesis­töi­hin pääs­tä­mät ravin­teet vaikut­ta­vat tilan­tee­seen.

Vähen­ne­tään maata­lou­den vesis­töille aiheut­ta­maa ravin­ne­kuor­mis­tusta huomat­ta­vasti vuoteen 2025 mennessä. On lähdet­tävä siitä, että luomalla sulje­tum­man ravin­ne­kier­ron maata­lou­delle koti­maa­han luoma arvon­lisä kasvaa ja voimme vähen­tää tuon­ti­lan­noit­teen käyt­töä.

Huoleh­di­taan että orgaa­ni­set, eten­kin lannan sisäl­tä­mät ravin­teet saadaan liik­ku­maan alueilta joissa niitä on liikaa alueille, joissa ravin­teista on puutetta. Yksi keino on esimer­kiksi luoda kier­rä­tys­ra­vin­teille sekoi­te­vel­voite tai aset­taa pelto­jen lannoit­ta­mi­selle fosfo­ri­ra­jat viimei­sim­män tutki­muk­sen mukai­selle, kestä­välle tasolle.

Kaupun­kien jäte­ve­den käsit­te­lyssä on edel­ly­tet­tävä toimin­ta­var­muutta ja itse käsit­te­lyn laadun varmis­ta­mista siten, että käsit­te­le­mät­tö­män jäte­ve­den pääs­tä­mi­nen tulva-aukko­jen kautta vesis­töi­hin vähe­nee murto-osaan nykyi­sestä vuoteen 2025 mennessä ja että ravin­tei­den taltee­no­tossa pääs­tään kaik­kialla parhaiksi havait­tu­jen käytän­tö­jen tasolle.

Itäme­ren pohjan ravin­tei­den vapau­tu­mi­sen tutki­muk­seen on panos­tet­tava

Kaiken­lais­ten myrk­ky­jen, kemi­kaa­lien tai esimer­kiksi lääke­jää­mien pääty­mi­seen vesis­töi­hin on puutut­tava nykyistä tehok­kaam­min. Jäte­ve­sien käsit­te­lyä haja-asutusa­lueilla on seurat­tava ja erilai­sia jäte­ve­den puhdis­tus­me­ne­tel­miä on vertail­tava riip­pu­mat­to­masti. Piste­mäi­sissä pääs­töissä erityi­sesti järvien ja jokien kannalta merkit­tä­viä ovat myös metsien hakkui­den ja ojitus­ten sekä turve­tuo­tan­non toteu­tus­tapa.

Kun metsien käyt­töä, turve­tuo­tan­toa tai kaivos­toi­min­taa kehi­te­tään on kiin­ni­tet­tävä paikal­li­sesti huomiota vesis­töi­hin kohdis­tu­vien merkit­tä­vien pääs­tö­jen synty­mi­seen

Venei­den pohja­maa­lien kupa­ri­pi­toi­suus on rajat­tava samalle tasolle kuin Ruot­sissa

Meille kokoo­muk­sessa lähtö­koh­tana on ihmi­sen vapaus toteut­taa itse­ään ilman holhoa­via rajoi­tuk­sia niin yksi­tyis­hen­ki­lönä kuin elin­kei­non­har­joit­ta­ja­na­kin. Vapau­den myötä tulee vastuuta – vastuuta ympä­ris­töstä. Vastuu ja vapaus luovat yhdessä mahdol­li­suu­den naut­tia puhtaista vesis­töistä, terveestä luon­nosta ja luon­non moni­muo­toi­suu­desta.

Puhdas ja terve luonto on meille kaikille yhtei­nen eikä sitä yleensä voi tai pidä siir­tää yksi­tyi­seen omis­tuk­seen. Ympä­ris­tön suoje­le­mi­seen yksi hyvä keino on tehdä sito­via päätök­siä julki­sen vallan keinoin. Tämä on kokoo­mus­laista vastuun­kan­toa, vastuuta tois­temme vapau­desta ja seuraa­via suku­pol­via kohtaan.

Tule mukaan ja kommen­toi!

Tämä keskus­te­lu­na­vaus raken­tuu kolmen vastuun ympä­rille: vastuu vesis­töistä, vastuu ilmas­tosta ja vastuu luon­non moni­muo­toi­suu­desta. Vastui­den toteut­ta­mi­seksi esitämme tavoit­teita, jotka ensi vaali­kau­della tulisi toteut­taa. Joil­ta­kin osin mennään jo yksi­tyis­koh­tiin, toisaalla ei. Tämä ei ole valmis ohjelma, vaan kutsumme nyt kaikki yhdessä teke­mään vastuul­lista poli­tiik­kaa ympä­ris­tön vuoksi. Kokoo­muk­selle luodaan ympä­ris­tö­oh­jelma ja näiden avaus­ten pohjalta käytävä keskus­te­lu­kin on osana sen valmis­te­lua. Haas­tamme nyt sinut esit­tä­mään omia ideoi­tasi tavoit­teista ja keinoista myös Kokoo­muk­sen netti­si­vuilla.

Osal­listu ja vaikuta tästä

Osal­listu keskus­te­luun tässä:

Anna komment­tisi tähän

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content