Vaali­teema: Paras maa lapsille ja perheille

Julkaistu: 28.02.2019

Jokai­nen lapsi on arvo­kas ja tärkeä. Sen täytyy näkyä nykyistä parem­min poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa.

Taus­tasta riip­pu­matta jokai­selle tarjo­taan mahdol­li­suu­det hyvän elämän raken­ta­mi­seen. Laadu­kas varhais­kas­va­tus antaa hyvät eväät koulussa pärjää­mi­seen.

Perheet ovat erilai­sia – samoin perhei­den tarpeet. Tukea pitää löytyä kaikissa tilan­teissa. Helposti saata­villa olevat palve­lut tuovat ruuh­ka­vuo­siin lisää tunteja lähim­pien kanssa.

Meidän on pidet­tävä huolta siitä, että lapset voivat turval­li­sesti seik­kailla niin ulkona kuin verk­ko­maa­il­massa.

Keinoja lasten ja perhei­den tuke­mi­seen:

- Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta. Varhais­kas­va­tus on suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män perusta ja tasa-arvon vahvis­taja. Se on myös jokai­sen lapsen oikeus. Noste­taan varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta ja luodaan kaikille lapsille hyvät eväät elämään.

- Tehdään harras­tus­ta­kuusta totta. Hyvät harras­tuk­set ja liikun­nal­li­sen elämän­ta­van oppi­mi­nen sekä kult­tuuri lisää­vät lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia ja paran­ta­vat elämän­laa­tua. Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella lapsella on oikeus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.

- Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet. Perhe-elämä on yllä­tyk­siä täynnä. Joskus vastaan tulee tilan­teita, joissa tukea ja apua pitäisi olla saata­villa nopeasti. Haluamme varmis­taa sen, että yllät­tä­viin­kin tilan­tei­siin löytyy apua. Palve­lui­den on oltava kunnossa, tarvit­taessa yhden puhe­lin­soi­ton pitää riit­tää.

- Turval­li­nen lapsuus jokai­selle. Suomen on oltava jatkos­sa­kin maa, jossa lapset tunte­vat olonsa turval­li­seksi myös kodin seinien ulko­puo­lella. Myös verk­ko­maa­il­masta on tehtävä lapsille turval­li­sempi. Maail­man mitta­kaa­vassa on harvi­nais­laa­tuista, että Suomessa lapset voivat kulkea turval­li­sesti koulu­mat­kansa jalan tai pyörällä, tai mennä yksin lähi­puis­toon leik­ki­mään. Tästä meidän on syytä pitää kiinni.

Lue koko vaalioh­jelma tästä