Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema: lapset ja perheet, varhaiskasvatus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kulttuuri / Vaali­teema: Paras maa lapsille ja perheille

Vaali­teema: Paras maa lapsille ja perheille

Julkaistu:

Jokai­nen lapsi on arvo­kas ja tärkeä. Sen täytyy näkyä nykyistä parem­min poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa.

Taus­tasta riip­pu­matta jokai­selle tarjo­taan mahdol­li­suu­det hyvän elämän raken­ta­mi­seen. Laadu­kas varhais­kas­va­tus antaa hyvät eväät koulussa pärjää­mi­seen.

Perheet ovat erilai­sia – samoin perhei­den tarpeet. Tukea pitää löytyä kaikissa tilan­teissa. Helposti saata­villa olevat palve­lut tuovat ruuh­ka­vuo­siin lisää tunteja lähim­pien kanssa.

Meidän on pidet­tävä huolta siitä, että lapset voivat turval­li­sesti seik­kailla niin ulkona kuin verk­ko­maa­il­massa.

Keinoja lasten ja perhei­den tuke­mi­seen:

- Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta. Varhais­kas­va­tus on suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män perusta ja tasa-arvon vahvis­taja. Se on myös jokai­sen lapsen oikeus. Noste­taan varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta ja luodaan kaikille lapsille hyvät eväät elämään.

- Tehdään harras­tus­ta­kuusta totta. Hyvät harras­tuk­set ja liikun­nal­li­sen elämän­ta­van oppi­mi­nen sekä kult­tuuri lisää­vät lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia ja paran­ta­vat elämän­laa­tua. Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella lapsella on oikeus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.

- Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet. Perhe-elämä on yllä­tyk­siä täynnä. Joskus vastaan tulee tilan­teita, joissa tukea ja apua pitäisi olla saata­villa nopeasti. Haluamme varmis­taa sen, että yllät­tä­viin­kin tilan­tei­siin löytyy apua. Palve­lui­den on oltava kunnossa, tarvit­taessa yhden puhe­lin­soi­ton pitää riit­tää.

- Turval­li­nen lapsuus jokai­selle. Suomen on oltava jatkos­sa­kin maa, jossa lapset tunte­vat olonsa turval­li­seksi myös kodin seinien ulko­puo­lella. Myös verk­ko­maa­il­masta on tehtävä lapsille turval­li­sempi. Maail­man mitta­kaa­vassa on harvi­nais­laa­tuista, että Suomessa lapset voivat kulkea turval­li­sesti koulu­mat­kansa jalan tai pyörällä, tai mennä yksin lähi­puis­toon leik­ki­mään. Tästä meidän on syytä pitää kiinni.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

Skip to content