Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema: lapset ja perheet, varhaiskasvatus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kulttuuri / Vaali­teema: Paras maa lapsille ja perheille

Vaali­teema: Paras maa lapsille ja perheille

Julkaistu:

Jokai­nen lapsi on arvo­kas ja tärkeä. Sen täytyy näkyä nykyistä parem­min poliit­ti­sessa päätök­sen­teossa.

Taus­tasta riip­pu­matta jokai­selle tarjo­taan mahdol­li­suu­det hyvän elämän raken­ta­mi­seen. Laadu­kas varhais­kas­va­tus antaa hyvät eväät koulussa pärjää­mi­seen.

Perheet ovat erilai­sia – samoin perhei­den tarpeet. Tukea pitää löytyä kaikissa tilan­teissa. Helposti saata­villa olevat palve­lut tuovat ruuh­ka­vuo­siin lisää tunteja lähim­pien kanssa.

Meidän on pidet­tävä huolta siitä, että lapset voivat turval­li­sesti seik­kailla niin ulkona kuin verk­ko­maa­il­massa.

Keinoja lasten ja perhei­den tuke­mi­seen:

- Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta. Varhais­kas­va­tus on suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män perusta ja tasa-arvon vahvis­taja. Se on myös jokai­sen lapsen oikeus. Noste­taan varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta ja luodaan kaikille lapsille hyvät eväät elämään.

- Tehdään harras­tus­ta­kuusta totta. Hyvät harras­tuk­set ja liikun­nal­li­sen elämän­ta­van oppi­mi­nen sekä kult­tuuri lisää­vät lasten ja nuor­ten hyvin­voin­tia ja paran­ta­vat elämän­laa­tua. Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella lapsella on oikeus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen.

- Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet. Perhe-elämä on yllä­tyk­siä täynnä. Joskus vastaan tulee tilan­teita, joissa tukea ja apua pitäisi olla saata­villa nopeasti. Haluamme varmis­taa sen, että yllät­tä­viin­kin tilan­tei­siin löytyy apua. Palve­lui­den on oltava kunnossa, tarvit­taessa yhden puhe­lin­soi­ton pitää riit­tää.

- Turval­li­nen lapsuus jokai­selle. Suomen on oltava jatkos­sa­kin maa, jossa lapset tunte­vat olonsa turval­li­seksi myös kodin seinien ulko­puo­lella. Myös verk­ko­maa­il­masta on tehtävä lapsille turval­li­sempi. Maail­man mitta­kaa­vassa on harvi­nais­laa­tuista, että Suomessa lapset voivat kulkea turval­li­sesti koulu­mat­kansa jalan tai pyörällä, tai mennä yksin lähi­puis­toon leik­ki­mään. Tästä meidän on syytä pitää kiinni.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

Skip to content