Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomuksen vaaliteema: lapset ja perheet, varhaiskasvatus
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Bildning / Valtema: Det bästa landet för barn och famil­jer

Valtema: Det bästa landet för barn och famil­jer

Publicerad:

Varje barn är värde­fullt och viktigt. Det måste synas i det poli­tiska besluts­fat­tan­det bättre än vad det gör nu.

Var och en ska erbju­das möjlig­he­ter att skapa ett bra liv, oavsett bakgrund. En högkva­li­ta­tiv småbarnspe­da­go­gik ger en goda förut­sätt­ningar för att klara sig bra i skolan.

Famil­jer är olika – likaså famil­jer­nas behov. Stöd måste finnas till­gäng­ligt i alla situ­a­tio­ner. Lättill­gäng­liga tjäns­ter gör att man får mera tid med sina nära och kära under småbarn­så­ren.

Vi måste se till att barn på ett säkert sätt kan gå på även­tyr både utom­hus och på webben.

Sätt att stöda barn och famil­jer:

- Vi stär­ker småbarnspe­da­go­gi­ken. Småbarnspe­da­go­gi­ken är grun­den till det finländska utbild­nings­sy­ste­met, och stär­ker jämlik­he­ten. Den är också varje barns rättig­het. Vi vill höja delta­gan­det i småbarnspe­da­go­gi­ken och ge varje barn goda förut­sätt­ningar för att klara sig bra i livet.

- Vi gör hobby­ga­ran­tin till en verk­lig­het. Goda fritids­in­tres­sen och motions­in­spi­re­rade levnads­va­nor samt kultur ökar barn och ungas välmå­ende och förbätt­rar livs­kva­li­te­ten. Samlings­par­tiet vill att varje barn ska ha rätt till minst en intres­sant hobby.

- Vi beak­tar olika famil­jers olika behov. Famil­je­li­vet är fullt av över­rask­ningar. Ibland stöter man på situ­a­tio­ner där man snabbt måste få stöd och hjälp. Vi vill garan­tera att det finns hjälp också i över­ras­kande situ­a­tio­ner. Tjäns­terna måste vara i ordning, vid behov ska ett enda tele­fon­sam­tal vara nog.

- En trygg barn­dom för alla. Finland måste också i fort­sätt­ningen vara ett land där barn kan känna sig trygga även utan­för hemmet. Även webb­värl­den måste bli tryg­gare för barn. På en global skala är det excep­tio­nellt att finländska barn kan färdas tryggt till fots eller med cykel till skolan, eller gå ensam till den närlig­gande parken för att leka. Det finns skäl att hålla fast vid detta.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

Skip to content