Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vaali­teema: Maail­man osaa­vin kansa

Vaali­teema: Maail­man osaa­vin kansa

Julkaistu:

Yksi isoim­mista tule­vai­suus­ky­sy­myk­sistä Suomessa on, miten pidämme kaikki mukana yhteis­kun­nassa. Suomen vahvuus on osaava ja koulu­tettu kansa. Suomessa jokai­sen on saatava oppia ja koulut­tau­tua koti­taus­tasta tai asuin­pai­kasta riip­pu­matta – läpi koko elämän.

Vahvat perus­tai­dot kuulu­vat jokai­selle. Ne mahdol­lis­ta­vat useita erilai­sia koulu­tus­pol­kuja ja reit­tejä työelä­mässä. Ei ole yhtä oikeaa tapaa löytää oma paik­kansa. Suomessa saa oppia uutta, saa vaih­taa ammat­tia ja alaa. Mahdol­li­suuk­sia osaa­mi­sen päivit­tä­mi­seen ja uusien taito­jen oppi­mi­seen on löydyt­tävä koko matkan varrelta.

Korkea osaa­mi­nen varmis­taa menes­tyk­semme huomen­na­kin. Tutki­mus ja inno­vaa­tiot autta­vat ratkai­se­maan haas­teita ja luovat uutta kasvua.

Keinoja osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi:

Katseet varhai­siin vuosiin. Ehkäis­tään syrjäy­ty­mistä ja pide­tään kaikki mukana. Tehdään esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista ja alen­ne­taan varhais­kas­va­tus­mak­suja edel­leen. Näin vahvis­tamme koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa ja avaamme lapsille mahdol­li­suu­det hyvään tule­vai­suu­teen.

Turva­taan kaikille riit­tä­vät perus­val­miu­det. Perus­kou­lun on turvat­tava kaikille riit­tävä osaa­mi­nen ja vahvat perus­val­miu­det jatko-opin­noissa ja elämässä pärjää­mi­seksi. Lapset ja nuoret tarvit­se­vat entistä yksi­löl­li­sem­pää tukea ja oppi­mi­sen polkuja. Vahva yleis­si­vis­tys on pärjää­mi­sen edel­ly­tys. 

Suoma­lais­ten koulu­tus­taso nousuun. Tavoit­teemme on, että tule­vai­suu­dessa kaikki nuoret suorit­tai­si­vat vähin­tään toisen asteen tutkin­non ja puolet myös korkea­kou­lu­tut­kin­non. Koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mistä on vähen­net­tävä ja suoma­lais­ten koulu­tus­ta­soa nostet­tava.

Luodaan edel­ly­tyk­set jatku­valle oppi­mi­selle. Hyvät perus­val­miu­det ja vahva perus­kou­lu­tus turvaa­vat mahdol­li­suu­den jatku­valle oppi­mi­selle. Oman osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen ja uudel­leen koulut­tau­tu­mi­sen on oltava jous­ta­vam­min mahdol­lista elämän­ti­lan­teesta tai pohja­kou­lu­tuk­sesta riip­pu­matta. Raken­ne­taan työelä­mään jatku­van oppi­mi­sen malli, jossa vastuuta on sekä työn­te­ki­jällä, työnan­ta­jalla että julki­sella vallalla.

Suomen vahvuus on osaava ja koulu­tettu kansa. Tule­vai­suu­den kasvu ja hyvin­vointi edel­lyt­tä­vät meiltä entistä korkeam­paa koulu­tus­ta­soa ja osaa­mista. Vahvis­te­taan korkea­kou­lu­jen profi­loi­tu­mista ja yhteis­työtä sekä työn­ja­koa.

Tiedosta uutta kasvua. Otetaan määrä­tie­toi­sia aske­leita kohti tutki­mus ja inno­vaa­tio­toi­min­nan 4 prosen­tin rahoi­tuso­suutta brut­to­kan­san­tuot­teesta. Tavoite on saavu­tet­ta­vissa 2030 mennessä. Laajen­ne­taan suoma­lai­sen tieteen rahoi­tus­poh­jaa ja kannus­te­taan korkea­kou­luja laajaan yhteis­työ­hön ympä­röi­vän yhteis­kun­nan kanssa. Suun­na­taan yritys­ten tukia uudel­leen tuke­maan tutki­musta ja inno­vaa­tioita sekä kannus­te­taan sellais­ten osaa­mis­kes­kit­ty­mien synnyt­tä­mi­seen, joissa tutki­mus, työelämä ja julki­nen sektori – tiedon käyt­tä­jät ja tiedon tuot­ta­jat – toimi­vat yhdessä.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content