Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vaali­teema: Maail­man osaa­vin kansa

Vaali­teema: Maail­man osaa­vin kansa

Julkaistu:

Yksi isoim­mista tule­vai­suus­ky­sy­myk­sistä Suomessa on, miten pidämme kaikki mukana yhteis­kun­nassa. Suomen vahvuus on osaava ja koulu­tettu kansa. Suomessa jokai­sen on saatava oppia ja koulut­tau­tua koti­taus­tasta tai asuin­pai­kasta riip­pu­matta – läpi koko elämän.

Vahvat perus­tai­dot kuulu­vat jokai­selle. Ne mahdol­lis­ta­vat useita erilai­sia koulu­tus­pol­kuja ja reit­tejä työelä­mässä. Ei ole yhtä oikeaa tapaa löytää oma paik­kansa. Suomessa saa oppia uutta, saa vaih­taa ammat­tia ja alaa. Mahdol­li­suuk­sia osaa­mi­sen päivit­tä­mi­seen ja uusien taito­jen oppi­mi­seen on löydyt­tävä koko matkan varrelta.

Korkea osaa­mi­nen varmis­taa menes­tyk­semme huomen­na­kin. Tutki­mus ja inno­vaa­tiot autta­vat ratkai­se­maan haas­teita ja luovat uutta kasvua.

Keinoja osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi:

Katseet varhai­siin vuosiin. Ehkäis­tään syrjäy­ty­mistä ja pide­tään kaikki mukana. Tehdään esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista ja alen­ne­taan varhais­kas­va­tus­mak­suja edel­leen. Näin vahvis­tamme koulu­tuk­sel­lista tasa-arvoa ja avaamme lapsille mahdol­li­suu­det hyvään tule­vai­suu­teen.

Turva­taan kaikille riit­tä­vät perus­val­miu­det. Perus­kou­lun on turvat­tava kaikille riit­tävä osaa­mi­nen ja vahvat perus­val­miu­det jatko-opin­noissa ja elämässä pärjää­mi­seksi. Lapset ja nuoret tarvit­se­vat entistä yksi­löl­li­sem­pää tukea ja oppi­mi­sen polkuja. Vahva yleis­si­vis­tys on pärjää­mi­sen edel­ly­tys. 

Suoma­lais­ten koulu­tus­taso nousuun. Tavoit­teemme on, että tule­vai­suu­dessa kaikki nuoret suorit­tai­si­vat vähin­tään toisen asteen tutkin­non ja puolet myös korkea­kou­lu­tut­kin­non. Koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mistä on vähen­net­tävä ja suoma­lais­ten koulu­tus­ta­soa nostet­tava.

Luodaan edel­ly­tyk­set jatku­valle oppi­mi­selle. Hyvät perus­val­miu­det ja vahva perus­kou­lu­tus turvaa­vat mahdol­li­suu­den jatku­valle oppi­mi­selle. Oman osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sen ja uudel­leen koulut­tau­tu­mi­sen on oltava jous­ta­vam­min mahdol­lista elämän­ti­lan­teesta tai pohja­kou­lu­tuk­sesta riip­pu­matta. Raken­ne­taan työelä­mään jatku­van oppi­mi­sen malli, jossa vastuuta on sekä työn­te­ki­jällä, työnan­ta­jalla että julki­sella vallalla.

Suomen vahvuus on osaava ja koulu­tettu kansa. Tule­vai­suu­den kasvu ja hyvin­vointi edel­lyt­tä­vät meiltä entistä korkeam­paa koulu­tus­ta­soa ja osaa­mista. Vahvis­te­taan korkea­kou­lu­jen profi­loi­tu­mista ja yhteis­työtä sekä työn­ja­koa.

Tiedosta uutta kasvua. Otetaan määrä­tie­toi­sia aske­leita kohti tutki­mus ja inno­vaa­tio­toi­min­nan 4 prosen­tin rahoi­tuso­suutta brut­to­kan­san­tuot­teesta. Tavoite on saavu­tet­ta­vissa 2030 mennessä. Laajen­ne­taan suoma­lai­sen tieteen rahoi­tus­poh­jaa ja kannus­te­taan korkea­kou­luja laajaan yhteis­työ­hön ympä­röi­vän yhteis­kun­nan kanssa. Suun­na­taan yritys­ten tukia uudel­leen tuke­maan tutki­musta ja inno­vaa­tioita sekä kannus­te­taan sellais­ten osaa­mis­kes­kit­ty­mien synnyt­tä­mi­seen, joissa tutki­mus, työelämä ja julki­nen sektori – tiedon käyt­tä­jät ja tiedon tuot­ta­jat – toimi­vat yhdessä.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

Vaihtoehtobudjetti: kokoomuksen vaihtoehto toisi 120 000 työpaikkaa
1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle