Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Bildning / Valtema: Värl­dens mest kompe­tenta folk

Valtema: Värl­dens mest kompe­tenta folk

Publicerad:

En av de största frågorna för fram­ti­dens Finland är hur vi ska inklu­dera alla i samhäl­let. Finlands styrka är ett kompe­tent och utbil­dat folk. I Finland ska var och en få lära sig och få en utbild­ning oavsett famil­je­bak­grund eller bostads­ort – genom hela livet.

Starka grund­läg­gande färdig­he­ter hör till var och en. De gör det möjligt att välja flera olika utbild­nings­sti­gar och rutter i arbets­li­vet. Det finns inte något unikt, korrekt sätt att hitta sin egen på plats på. I Finland får man lära sig nytt, byta yrke och bransch. Man måste kunna hitta möjlig­he­ter till att uppda­tera sin kompe­tens och lära sig nya färdig­he­ter under hela resan.

Kunska­per på hög nivå garan­te­rar att vi lyckas även i morgon. Forsk­ning och inno­va­tio­ner hjäl­per oss att hitta lösningar på utma­ningar och skapa ny till­växt.

Sätt för att stärka kompe­ten­sen:

- Vi fäster blic­ken på de tidiga åren. Vi före­byg­ger margi­na­li­se­ring och ser till att alla är med. Vi gör småbarnspe­da­go­gi­ken två år lång och sänker avgif­terna för småbarnspe­da­go­gi­ken ytter­li­gare. På det sättet stär­ker vi den utbild­nings­mäs­siga jämställd­he­ten och ger våra barn möjlig­he­ter för fram­ti­den.

- Vi tryg­gar till­räck­liga grund­läg­gande färdig­he­ter för alla. Grund­sko­lan måste kunna trygga till­räck­liga kunska­per och starka grund­läg­gande färdig­he­ter för vidare studier och för att man ska klara sig i livet. Barn och unga behö­ver allt mer indi­vi­du­ellt stöd och indi­vi­du­ella inlär­nings­sti­gar. En stark allmän­bild­ning är en förut­sätt­ning för fram­gång.

- Finlän­dar­nas utbild­ningsnivå måste höjas. Vårt mål är att alla unga i fram­ti­den ska avlägga åtminstone andra stadi­ets examen och hälf­ten även högsko­le­ex­a­men. Vi måste sänka anta­let avbrutna utbild­ningar och höja finlän­dar­nas utbild­ningsnivå.

- Vi skapar förut­sätt­ningar för fort­satt inlär­ning. Goda grund­läg­gande färdig­he­ter och en stark grund­ut­bild­ning tryg­gar möjlig­he­terna till fort­satt inlär­ning. Det måste vara möjligt att på ett mera smidigt sätt kunna uppda­tera sina färdig­he­ter och omskola sig, oavsett livs­si­tu­a­tion eller grund­ut­bild­ning. Vi skapar en inlär­nings­mo­dell som leder till arbets­li­vet, där ansva­ret ligger både hos arbets­ta­ga­ren, arbets­gi­va­ren och den offent­liga makten.

- Finlands styrka är ett kunnigt och utbil­dat folk. Fram­ti­dens till­växt och välmå­ende förut­sät­ter en allt högre utbild­ningsnivå och högre kompe­tens av oss. Vi stär­ker profi­le­ringen av högsko­lor samt samar­be­tet och arbets­för­del­ningen mellan dem.

- Infor­ma­tion som leder till till­växt. Vi tar målmed­vetna steg mot en finan­sie­rings­an­del på 4 procent av brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ten för forsk­ning och inno­va­tions­verk­sam­het. Målet ska kunna nås före 2030. Vi bred­dar finan­sie­rings­grun­den för veten­skap i Finland och uppmunt­rar högsko­lor till ett omfat­tande samar­bete med det omgi­vande samhäl­let. Vi omju­ste­rar före­tags­stöd för att främja forsk­ning och inno­va­tio­ner och vi uppmunt­rar uppkoms­ten av kompe­tenskon­cent­ra­tio­ner där forsk­ning, arbets­liv och den offent­liga sektorn – de som använ­der och produ­ce­rar infor­ma­tio­nen – arbe­tar till­sam­mans.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare