Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Bildning / Valtema: Värl­dens mest kompe­tenta folk

Valtema: Värl­dens mest kompe­tenta folk

Publicerad:

En av de största frågorna för fram­ti­dens Finland är hur vi ska inklu­dera alla i samhäl­let. Finlands styrka är ett kompe­tent och utbil­dat folk. I Finland ska var och en få lära sig och få en utbild­ning oavsett famil­je­bak­grund eller bostads­ort – genom hela livet.

Starka grund­läg­gande färdig­he­ter hör till var och en. De gör det möjligt att välja flera olika utbild­nings­sti­gar och rutter i arbets­li­vet. Det finns inte något unikt, korrekt sätt att hitta sin egen på plats på. I Finland får man lära sig nytt, byta yrke och bransch. Man måste kunna hitta möjlig­he­ter till att uppda­tera sin kompe­tens och lära sig nya färdig­he­ter under hela resan.

Kunska­per på hög nivå garan­te­rar att vi lyckas även i morgon. Forsk­ning och inno­va­tio­ner hjäl­per oss att hitta lösningar på utma­ningar och skapa ny till­växt.

Sätt för att stärka kompe­ten­sen:

- Vi fäster blic­ken på de tidiga åren. Vi före­byg­ger margi­na­li­se­ring och ser till att alla är med. Vi gör småbarnspe­da­go­gi­ken två år lång och sänker avgif­terna för småbarnspe­da­go­gi­ken ytter­li­gare. På det sättet stär­ker vi den utbild­nings­mäs­siga jämställd­he­ten och ger våra barn möjlig­he­ter för fram­ti­den.

- Vi tryg­gar till­räck­liga grund­läg­gande färdig­he­ter för alla. Grund­sko­lan måste kunna trygga till­räck­liga kunska­per och starka grund­läg­gande färdig­he­ter för vidare studier och för att man ska klara sig i livet. Barn och unga behö­ver allt mer indi­vi­du­ellt stöd och indi­vi­du­ella inlär­nings­sti­gar. En stark allmän­bild­ning är en förut­sätt­ning för fram­gång.

- Finlän­dar­nas utbild­ningsnivå måste höjas. Vårt mål är att alla unga i fram­ti­den ska avlägga åtminstone andra stadi­ets examen och hälf­ten även högsko­le­ex­a­men. Vi måste sänka anta­let avbrutna utbild­ningar och höja finlän­dar­nas utbild­ningsnivå.

- Vi skapar förut­sätt­ningar för fort­satt inlär­ning. Goda grund­läg­gande färdig­he­ter och en stark grund­ut­bild­ning tryg­gar möjlig­he­terna till fort­satt inlär­ning. Det måste vara möjligt att på ett mera smidigt sätt kunna uppda­tera sina färdig­he­ter och omskola sig, oavsett livs­si­tu­a­tion eller grund­ut­bild­ning. Vi skapar en inlär­nings­mo­dell som leder till arbets­li­vet, där ansva­ret ligger både hos arbets­ta­ga­ren, arbets­gi­va­ren och den offent­liga makten.

- Finlands styrka är ett kunnigt och utbil­dat folk. Fram­ti­dens till­växt och välmå­ende förut­sät­ter en allt högre utbild­ningsnivå och högre kompe­tens av oss. Vi stär­ker profi­le­ringen av högsko­lor samt samar­be­tet och arbets­för­del­ningen mellan dem.

- Infor­ma­tion som leder till till­växt. Vi tar målmed­vetna steg mot en finan­sie­rings­an­del på 4 procent av brut­to­na­tio­nal­pro­duk­ten för forsk­ning och inno­va­tions­verk­sam­het. Målet ska kunna nås före 2030. Vi bred­dar finan­sie­rings­grun­den för veten­skap i Finland och uppmunt­rar högsko­lor till ett omfat­tande samar­bete med det omgi­vande samhäl­let. Vi omju­ste­rar före­tags­stöd för att främja forsk­ning och inno­va­tio­ner och vi uppmunt­rar uppkoms­ten av kompe­tenskon­cent­ra­tio­ner där forsk­ning, arbets­liv och den offent­liga sektorn – de som använ­der och produ­ce­rar infor­ma­tio­nen – arbe­tar till­sam­mans.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

Skip to content