Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema: eduskuntavaalit, työ, verotus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vaali­teema: Lisää hyvin­voin­tia

Vaali­teema: Lisää hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Hyvin­voin­tia ovat toimi­vat palve­lut kaike­ni­käi­sille, laadu­kas koulu­tus, sujuva liik­ku­mi­nen, arjen turval­li­suus.

Meidän ei pidä tyytyä hyvin­voin­nin säilyt­tä­mi­seen nyky­ta­solla. Tavoit­teena pitää olla, että hyvin­vointi kasvaa. Hyvin­voin­nin perusta on työ, nyt ja tule­vai­suu­den Suomessa. Amma­tit muut­tu­vat, mutta työ ei katoa. Mitä useampi ihmi­nen saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi.

Työ on merki­tyk­sel­listä ihmi­selle itsel­leen. Työn teke­mi­sen pitää kannat­taa aina.

Suomessa pitää olla maail­man paras työelämä. Sellai­nen, jossa omista asiois­taan pääsee sopi­maan, työelä­mästä löytyy jous­toa elämän­ti­lan­tei­den mukaan ja jossa vanhem­muus ei ole riski.

Keinoja hyvin­voin­nin lisää­mi­seen:

- Aloi­te­taan heti. Työtä pitää löytää yhä useam­malle. 75 prosen­tin työl­li­syy­saste vaali­kau­den loppuun mennessä riit­tää selviy­ty­mi­seen, mutta ei Suomen kehit­tä­mi­seen parem­maksi. Heti tule­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa on sovit­tava uskot­ta­vat ratkai­sut, joiden avulla mahdol­lis­te­taan ura 80 prosen­tin työl­li­syy­teen kauden 2023–2027 loppuun mennessä. Toimet valmis­tel­laan välit­tö­mästi ja niiden toimeen­pano käyn­nis­te­tään ilman viivy­tyk­siä. Työvoi­man saata­vuus­har­kin­nasta luovu­taan.

- Työtä, joka kannat­taa. Työuralla etene­mi­nen on Suomessa raskaasti vero­tet­tua tulo­ta­sosta riip­pu­matta. Keski­palk­kais­ten margi­naa­li­ve­ro­pro­sentti on meillä Pohjois­mai­den korkein. Tässä kisassa ei kannata tavoi­tella ykkös­paik­kaa. Kokoo­mus haluaa keven­tää työn vero­tusta vaali­kau­den aikana miljar­dilla eurolla. Keven­nys sido­taan välil­lis­ten, kulu­tus- ja hait­ta­ve­ro­jen koro­tuk­siin sekä työl­li­syyttä vahvis­ta­viin uudis­tuk­siin. Yritys­ten toimin­taym­pä­ristö on pidet­tävä vakaana, ennus­tet­ta­vana ja kilpai­lu­ky­kyi­senä.

- Työllä parem­paa elämää. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on oikeu­den­mu­kai­nen ja vauras Suomi, jossa jokai­nen voi työtä teke­mällä tai yrit­tä­jänä tavoi­tella itsel­leen parem­paa elämää. Työn vastaa­not­ta­mi­sen on kanna­tet­tava aina. Tämä vaatii myös sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen kannus­ta­vaksi. Kokoo­muk­sella on tarjolla oma vaih­toeh­tonsa, vastik­keel­li­nen yleis­tuki.

- Uudis­te­taan perhe­va­paat kunnian­hi­moi­sesti. Hyvä perhe­va­paa­uu­dis­tus lisää jous­ta­vuutta perhei­den arkeen, vahvis­taa tasa-arvoa ja työl­li­syyttä, kohte­lee erilai­sia perheitä tasa­puo­li­sesti ja huomioi perhei­den moni­nai­set elämän­ti­lan­teet.

- Reilua paikal­lista sopi­mista. Kun luot­ta­mus on kunnossa, yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella. Paikal­lista sopi­mista on laajen­net­tava ja sopi­mi­nen on mahdol­lis­tet­tava myös liit­toon kuulu­mat­to­man luot­ta­mus­val­tuu­te­tun johdolla tehtä­väksi. Luot­ta­mus­val­tuu­te­tulla on oltava realis­ti­nen mahdol­li­suus ja osaa­mi­nen paikal­li­sen sopi­muk­sen teke­mi­seksi.

- Toimi­vat työvoi­ma­pal­ve­lut. Työvoi­ma­pal­ve­lui­den tärkein rooli on auttaa ihmi­nen takai­sin työelä­mään. Kyse on nime­no­maan palve­luista. Tuen on oltava jous­ta­vasti saata­villa myös digi­taa­li­sesti.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content