Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomuksen vaaliteema: eduskuntavaalit, työ, verotus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vaali­teema: Lisää hyvin­voin­tia

Vaali­teema: Lisää hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Hyvin­voin­tia ovat toimi­vat palve­lut kaike­ni­käi­sille, laadu­kas koulu­tus, sujuva liik­ku­mi­nen, arjen turval­li­suus.

Meidän ei pidä tyytyä hyvin­voin­nin säilyt­tä­mi­seen nyky­ta­solla. Tavoit­teena pitää olla, että hyvin­vointi kasvaa. Hyvin­voin­nin perusta on työ, nyt ja tule­vai­suu­den Suomessa. Amma­tit muut­tu­vat, mutta työ ei katoa. Mitä useampi ihmi­nen saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi.

Työ on merki­tyk­sel­listä ihmi­selle itsel­leen. Työn teke­mi­sen pitää kannat­taa aina.

Suomessa pitää olla maail­man paras työelämä. Sellai­nen, jossa omista asiois­taan pääsee sopi­maan, työelä­mästä löytyy jous­toa elämän­ti­lan­tei­den mukaan ja jossa vanhem­muus ei ole riski.

Keinoja hyvin­voin­nin lisää­mi­seen:

- Aloi­te­taan heti. Työtä pitää löytää yhä useam­malle. 75 prosen­tin työl­li­syy­saste vaali­kau­den loppuun mennessä riit­tää selviy­ty­mi­seen, mutta ei Suomen kehit­tä­mi­seen parem­maksi. Heti tule­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa on sovit­tava uskot­ta­vat ratkai­sut, joiden avulla mahdol­lis­te­taan ura 80 prosen­tin työl­li­syy­teen kauden 2023–2027 loppuun mennessä. Toimet valmis­tel­laan välit­tö­mästi ja niiden toimeen­pano käyn­nis­te­tään ilman viivy­tyk­siä. Työvoi­man saata­vuus­har­kin­nasta luovu­taan.

- Työtä, joka kannat­taa. Työuralla etene­mi­nen on Suomessa raskaasti vero­tet­tua tulo­ta­sosta riip­pu­matta. Keski­palk­kais­ten margi­naa­li­ve­ro­pro­sentti on meillä Pohjois­mai­den korkein. Tässä kisassa ei kannata tavoi­tella ykkös­paik­kaa. Kokoo­mus haluaa keven­tää työn vero­tusta vaali­kau­den aikana miljar­dilla eurolla. Keven­nys sido­taan välil­lis­ten, kulu­tus- ja hait­ta­ve­ro­jen koro­tuk­siin sekä työl­li­syyttä vahvis­ta­viin uudis­tuk­siin. Yritys­ten toimin­taym­pä­ristö on pidet­tävä vakaana, ennus­tet­ta­vana ja kilpai­lu­ky­kyi­senä.

- Työllä parem­paa elämää. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on oikeu­den­mu­kai­nen ja vauras Suomi, jossa jokai­nen voi työtä teke­mällä tai yrit­tä­jänä tavoi­tella itsel­leen parem­paa elämää. Työn vastaa­not­ta­mi­sen on kanna­tet­tava aina. Tämä vaatii myös sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen kannus­ta­vaksi. Kokoo­muk­sella on tarjolla oma vaih­toeh­tonsa, vastik­keel­li­nen yleis­tuki.

- Uudis­te­taan perhe­va­paat kunnian­hi­moi­sesti. Hyvä perhe­va­paa­uu­dis­tus lisää jous­ta­vuutta perhei­den arkeen, vahvis­taa tasa-arvoa ja työl­li­syyttä, kohte­lee erilai­sia perheitä tasa­puo­li­sesti ja huomioi perhei­den moni­nai­set elämän­ti­lan­teet.

- Reilua paikal­lista sopi­mista. Kun luot­ta­mus on kunnossa, yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella. Paikal­lista sopi­mista on laajen­net­tava ja sopi­mi­nen on mahdol­lis­tet­tava myös liit­toon kuulu­mat­to­man luot­ta­mus­val­tuu­te­tun johdolla tehtä­väksi. Luot­ta­mus­val­tuu­te­tulla on oltava realis­ti­nen mahdol­li­suus ja osaa­mi­nen paikal­li­sen sopi­muk­sen teke­mi­seksi.

- Toimi­vat työvoi­ma­pal­ve­lut. Työvoi­ma­pal­ve­lui­den tärkein rooli on auttaa ihmi­nen takai­sin työelä­mään. Kyse on nime­no­maan palve­luista. Tuen on oltava jous­ta­vasti saata­villa myös digi­taa­li­sesti.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.9.2022

Itku pitkästä ilosta - missä ovat Sdp:n esityk­set meno­jen vähen­tä­mi­seksi?

Velalle valettu hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ei voi säilyä kestä­västi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tana. Siksi vahva valtion­ta­lous on pitkässä juok­sussa suoma­lai­sen paras turva. Heikom­massa asemassa olevat

2.9.2022

Petteri Orpo: Suoma­lais­ten hyvin­voin­tia ei voi turvata velalla

Tänä syksynä suoma­lai­set kohtaa­vat saman­ai­kai­sesti useita haas­teita. Edessä on vaikea talvi. Venä­jän hyök­käys­so­dasta lauen­nut ener­gia­kriisi johtaa sähkön ja lämmön hinnan

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

Skip to content