Vaali­teema: Lisää hyvin­voin­tia

Julkaistu: 28.02.2019

Hyvin­vo­in­tia ovat toimi­vat palvelut kaike­nikä­i­sille, laadu­kas koulutus, sujuva liik­ku­mi­nen, arjen turvalli­suus.

Meidän ei pidä tyytyä hyvin­vo­in­nin säilyttä­mi­seen nyky­ta­solla. Tavo­it­te­ena pitää olla, että hyvin­vo­inti kasvaa. Hyvin­vo­in­nin perusta on työ, nyt ja tule­vai­su­u­den Suomessa. Amma­tit muut­tu­vat, mutta työ ei katoa. Mitä useampi ihmi­nen saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrittämällä, sen parempi.

Työ on merki­tyk­sel­li­stä ihmi­selle itsel­leen. Työn teke­mi­sen pitää kannat­taa aina.

Suomessa pitää olla maail­man paras työe­lämä. Sellai­nen, jossa omista asio­istaan pääsee sopi­maan, työe­lä­mästä löytyy joustoa elämän­ti­lan­te­i­den mukaan ja jossa vanhem­muus ei ole riski.

Keinoja hyvin­vo­in­nin lisää­mi­seen:

- Aloi­te­taan heti. Työtä pitää löytää yhä useam­malle. 75 prosen­tin työl­li­syy­saste vaalikau­den loppuun mennessä riit­tää selviyty­mi­seen, mutta ei Suomen kehittä­mi­seen parem­maksi. Heti tule­vissa halli­tus­neu­vot­telu­issa on sovittava uskotta­vat ratka­isut, joiden avulla mahdol­lis­te­taan ura 80 prosen­tin työl­li­syy­teen kauden 2023–2027 loppuun mennessä. Toimet valmistel­laan välittö­mästi ja niiden toime­en­pano käyn­niste­tään ilman viivytyk­siä. Työvo­i­man saatavu­us­har­kin­nasta luovu­taan.

- Työtä, joka kannat­taa. Työu­ralla etene­mi­nen on Suomessa raskaasti vero­tet­tua tulo­ta­sosta riippu­matta. Keski­palk­ka­is­ten margi­naa­li­ve­ro­pro­sentti on meillä Pohjo­is­mai­den korkein. Tässä kisassa ei kannata tavo­i­tella ykköspaik­kaa. Kokoomus haluaa keven­tää työn vero­tusta vaalikau­den aikana miljar­dilla eurolla. Keven­nys sido­taan välil­lis­ten, kulutus- ja haitta­ve­ro­jen koro­tuksiin sekä työl­li­syyttä vahvis­ta­viin uudistuksiin. Yritys­ten toimin­taym­pä­ri­stö on pidet­tävä vakaana, ennus­tetta­vana ja kilpai­lukyky­i­senä.

- Työllä parem­paa elämää. Kokoomuk­sen tavo­it­te­ena on oikeu­den­mu­ka­i­nen ja vauras Suomi, jossa joka­i­nen voi työtä teke­mällä tai yrit­täjänä tavo­i­tella itsel­leen parem­paa elämää. Työn vastaa­not­ta­mi­sen on kanna­tettava aina. Tämä vaatii myös sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen kannusta­vaksi. Kokoomuksella on tarjolla oma vaihto­ehtonsa, vastik­ke­el­li­nen yleistuki.

- Uudis­te­taan perhe­va­paat kunni­an­hi­moi­sesti. Hyvä perhe­va­paau­u­distus lisää joustavu­utta perhei­den arkeen, vahvis­taa tasa-arvoa ja työl­li­syyttä, kohte­lee erilai­sia perheitä tasa­pu­o­li­sesti ja huomioi perhei­den moni­nai­set elämän­ti­lan­teet.

- Reilua paikal­lista sopi­mista. Kun luot­tamus on kunnossa, yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella. Paikal­lista sopi­mista on laajen­nettava ja sopi­mi­nen on mahdol­lis­tettava myös liit­toon kuulu­mat­to­man luot­tamus­valtu­u­te­tun johdolla tehtäväksi. Luot­tamus­valtu­u­te­tulla on oltava realisti­nen mahdol­li­suus ja osaa­mi­nen paikal­li­sen sopi­muk­sen teke­mi­seksi.

- Toimi­vat työvo­i­ma­pal­velut. Työvo­i­ma­pal­velu­i­den tärkein rooli on auttaa ihmi­nen taka­i­sin työe­lämään. Kyse on nime­nomaan palvelu­ista. Tuen on oltava jousta­vasti saata­villa myös digi­taa­li­sesti.

Lue koko vaali­o­h­jelma tästä