Kokoomuksen vaaliteema: eduskuntavaalit, työ, verotus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vaali­teema: Lisää hyvin­voin­tia

Vaali­teema: Lisää hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Hyvin­voin­tia ovat toimi­vat palve­lut kaike­ni­käi­sille, laadu­kas koulu­tus, sujuva liik­ku­mi­nen, arjen turval­li­suus.

Meidän ei pidä tyytyä hyvin­voin­nin säilyt­tä­mi­seen nyky­ta­solla. Tavoit­teena pitää olla, että hyvin­vointi kasvaa. Hyvin­voin­nin perusta on työ, nyt ja tule­vai­suu­den Suomessa. Amma­tit muut­tu­vat, mutta työ ei katoa. Mitä useampi ihmi­nen saa hank­kia elan­tonsa työllä ja yrit­tä­mällä, sen parempi.

Työ on merki­tyk­sel­listä ihmi­selle itsel­leen. Työn teke­mi­sen pitää kannat­taa aina.

Suomessa pitää olla maail­man paras työelämä. Sellai­nen, jossa omista asiois­taan pääsee sopi­maan, työelä­mästä löytyy jous­toa elämän­ti­lan­tei­den mukaan ja jossa vanhem­muus ei ole riski.

Keinoja hyvin­voin­nin lisää­mi­seen:

- Aloi­te­taan heti. Työtä pitää löytää yhä useam­malle. 75 prosen­tin työl­li­syy­saste vaali­kau­den loppuun mennessä riit­tää selviy­ty­mi­seen, mutta ei Suomen kehit­tä­mi­seen parem­maksi. Heti tule­vissa halli­tus­neu­vot­te­luissa on sovit­tava uskot­ta­vat ratkai­sut, joiden avulla mahdol­lis­te­taan ura 80 prosen­tin työl­li­syy­teen kauden 2023–2027 loppuun mennessä. Toimet valmis­tel­laan välit­tö­mästi ja niiden toimeen­pano käyn­nis­te­tään ilman viivy­tyk­siä. Työvoi­man saata­vuus­har­kin­nasta luovu­taan.

- Työtä, joka kannat­taa. Työuralla etene­mi­nen on Suomessa raskaasti vero­tet­tua tulo­ta­sosta riip­pu­matta. Keski­palk­kais­ten margi­naa­li­ve­ro­pro­sentti on meillä Pohjois­mai­den korkein. Tässä kisassa ei kannata tavoi­tella ykkös­paik­kaa. Kokoo­mus haluaa keven­tää työn vero­tusta vaali­kau­den aikana miljar­dilla eurolla. Keven­nys sido­taan välil­lis­ten, kulu­tus- ja hait­ta­ve­ro­jen koro­tuk­siin sekä työl­li­syyttä vahvis­ta­viin uudis­tuk­siin. Yritys­ten toimin­taym­pä­ristö on pidet­tävä vakaana, ennus­tet­ta­vana ja kilpai­lu­ky­kyi­senä.

- Työllä parem­paa elämää. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on oikeu­den­mu­kai­nen ja vauras Suomi, jossa jokai­nen voi työtä teke­mällä tai yrit­tä­jänä tavoi­tella itsel­leen parem­paa elämää. Työn vastaa­not­ta­mi­sen on kanna­tet­tava aina. Tämä vaatii myös sosi­aa­li­tur­van uudis­ta­mi­sen kannus­ta­vaksi. Kokoo­muk­sella on tarjolla oma vaih­toeh­tonsa, vastik­keel­li­nen yleis­tuki.

- Uudis­te­taan perhe­va­paat kunnian­hi­moi­sesti. Hyvä perhe­va­paa­uu­dis­tus lisää jous­ta­vuutta perhei­den arkeen, vahvis­taa tasa-arvoa ja työl­li­syyttä, kohte­lee erilai­sia perheitä tasa­puo­li­sesti ja huomioi perhei­den moni­nai­set elämän­ti­lan­teet.

- Reilua paikal­lista sopi­mista. Kun luot­ta­mus on kunnossa, yrit­täjä ja työn­te­kijä ovat samalla puolella. Paikal­lista sopi­mista on laajen­net­tava ja sopi­mi­nen on mahdol­lis­tet­tava myös liit­toon kuulu­mat­to­man luot­ta­mus­val­tuu­te­tun johdolla tehtä­väksi. Luot­ta­mus­val­tuu­te­tulla on oltava realis­ti­nen mahdol­li­suus ja osaa­mi­nen paikal­li­sen sopi­muk­sen teke­mi­seksi.

- Toimi­vat työvoi­ma­pal­ve­lut. Työvoi­ma­pal­ve­lui­den tärkein rooli on auttaa ihmi­nen takai­sin työelä­mään. Kyse on nime­no­maan palve­luista. Tuen on oltava jous­ta­vasti saata­villa myös digi­taa­li­sesti.

Lue koko vaalioh­jelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

25.11.2021

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto – kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2022 Pette­rin alkusa­nat Tavoit­teena hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pelas­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen vaih­toehto Suomelle Talous­po­li­tii­kan sään­nöt on uudis­tet­tava entistä

Skip to content