Kokoomuksen vaaliteema: eduskuntavaalit, työ, verotus
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Arbete / Valtema: Mer välfärd

Valtema: Mer välfärd

Publicerad:

Välmå­ende inne­bär funge­rande tjäns­ter för folk i alla åldrar, högkva­li­ta­tiv utbild­ning, smidiga trafik­för­bin­del­ser och en trygg vardag.

Vi borde inte nöja oss med att hålla välmå­en­det på den nuva­rande nivån. Målet borde vara att välmå­en­det stiger. Grun­den till välmå­ende är arbete, nu och i fram­ti­dens Finland. Yrken föränd­ras, men arbe­tet försvin­ner inte. Ju fler som kan försörja sig genom arbete och före­ta­gande, desto bättre.

Arbete är menings­fullt för folk även i sig själv. Det borde alltid löna sig att arbeta.

Finland borde ha värl­dens bästa arbets­liv. Ett arbets­liv där man kan komma över­ens om frågor som gäller en själv, där arbets­li­vet kan anpas­sas efter olika livs­si­tu­a­tio­ner, och där ålder­dom inte är någon risk.

Sätt för att öka välmå­en­det:

- Låt oss börja genast. Allt fler borde få arbete. En syssel­sätt­nings­grad på 75 procent före valpe­ri­o­dens slut räcker för att vi ska klara oss, men inte för att Finland ska kunna utveck­las vidare. Genast i nästa rege­rings­för­hand­ling måste vi komma över­ens om trovär­diga lösningar som gör det möjligt att höja syssel­sätt­nings­gra­den till 80 procent före slutet av peri­o­den 2023–2027. Åtgär­derna ska förbe­re­das omedel­bart och verk­stäl­lan­det av dem ska ske utan fördröj­ningar. Vi slopar pröv­ningen av till­gång till arbets­kraft.

- Arbete som lönar sig. Att klättra i karriä­ren är hårt beskat­tat i Finland, oavsett inkomst­nivå. Margi­nal­skat­te­sat­sen för mede­lin­komst­ta­gare är hos oss den högsta i Norden. Den här tävlingen är det inte värt att försöka vinna i. Samlings­par­tiet vill lätta på beskatt­ningen av arbete med en miljard euro under valpe­ri­o­den. Skat­te­lätt­na­den ska bindas till höjningar av indi­rekt skatt, konsum­tions­skatt och miljöskatt samt refor­mer som stär­ker syssel­sätt­ningen. Före­tags verk­sam­hets­mil­jöer ska hållas stabila, förut­säg­bara och konkur­rens­kraf­tiga.

- Ett bättre liv genom arbete. Samlings­par­ti­ets mål är ett rätt­vist och blomst­rande Finland där var och en kan skapa ett bättre liv för sig själv genom att arbeta eller driva före­tag. Det borde alltid löna sig att ta emot arbete. Det här kräver också att den soci­ala trygg­he­ten måste förnyas och bli mera uppmunt­rande. Samlings­par­tiet erbju­der ett eget alter­na­tiv, ett allmänt stöd mot veder­lag.

- Vi genom­för en ambi­tiös reform av famil­je­le­dig­he­ten. En bra reform av famil­je­le­dig­he­ten ökar flex­i­bi­li­te­ten i famil­jer­nas vardag, stär­ker jämlik­he­ten och syssel­sätt­ningen, behand­lar olika famil­jer likvär­digt och beak­tar famil­jers mångsidiga livs­si­tu­a­tio­ner.

- Rätt­visa lokala förhand­lingar. Då förtro­en­det är i skick är före­ta­ga­ren och arbets­ta­ga­ren på samma sida. Förverk­li­gan­det av lokala förhand­lingar måste utvid­gas, och förhand­ling­arna måste kunna föras också av ett förtro­en­de­om­bud som inte hör till ett fack­för­bund. Förtro­en­de­om­bu­det måste ha realis­tiska möjlig­he­ter och färdig­he­ter för att kunna föra lokala förhand­lingar.

- Välfun­ge­rande arbets­kraftstjäns­ter. Arbets­kraftstjäns­ter­nas vikti­gaste roll är att hjälpa folk till­baka in i arbets­li­vet. Det hand­lar uttryck­li­gen om tjäns­ter. Stöd måste finnas till­gäng­ligt på ett smidigt sätt även digi­talt.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare