Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomuksen vaaliteema: eduskuntavaalit, työ, verotus
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Arbete / Valtema: Mer välfärd

Valtema: Mer välfärd

Publicerad:

Välmå­ende inne­bär funge­rande tjäns­ter för folk i alla åldrar, högkva­li­ta­tiv utbild­ning, smidiga trafik­för­bin­del­ser och en trygg vardag.

Vi borde inte nöja oss med att hålla välmå­en­det på den nuva­rande nivån. Målet borde vara att välmå­en­det stiger. Grun­den till välmå­ende är arbete, nu och i fram­ti­dens Finland. Yrken föränd­ras, men arbe­tet försvin­ner inte. Ju fler som kan försörja sig genom arbete och före­ta­gande, desto bättre.

Arbete är menings­fullt för folk även i sig själv. Det borde alltid löna sig att arbeta.

Finland borde ha värl­dens bästa arbets­liv. Ett arbets­liv där man kan komma över­ens om frågor som gäller en själv, där arbets­li­vet kan anpas­sas efter olika livs­si­tu­a­tio­ner, och där ålder­dom inte är någon risk.

Sätt för att öka välmå­en­det:

- Låt oss börja genast. Allt fler borde få arbete. En syssel­sätt­nings­grad på 75 procent före valpe­ri­o­dens slut räcker för att vi ska klara oss, men inte för att Finland ska kunna utveck­las vidare. Genast i nästa rege­rings­för­hand­ling måste vi komma över­ens om trovär­diga lösningar som gör det möjligt att höja syssel­sätt­nings­gra­den till 80 procent före slutet av peri­o­den 2023–2027. Åtgär­derna ska förbe­re­das omedel­bart och verk­stäl­lan­det av dem ska ske utan fördröj­ningar. Vi slopar pröv­ningen av till­gång till arbets­kraft.

- Arbete som lönar sig. Att klättra i karriä­ren är hårt beskat­tat i Finland, oavsett inkomst­nivå. Margi­nal­skat­te­sat­sen för mede­lin­komst­ta­gare är hos oss den högsta i Norden. Den här tävlingen är det inte värt att försöka vinna i. Samlings­par­tiet vill lätta på beskatt­ningen av arbete med en miljard euro under valpe­ri­o­den. Skat­te­lätt­na­den ska bindas till höjningar av indi­rekt skatt, konsum­tions­skatt och miljöskatt samt refor­mer som stär­ker syssel­sätt­ningen. Före­tags verk­sam­hets­mil­jöer ska hållas stabila, förut­säg­bara och konkur­rens­kraf­tiga.

- Ett bättre liv genom arbete. Samlings­par­ti­ets mål är ett rätt­vist och blomst­rande Finland där var och en kan skapa ett bättre liv för sig själv genom att arbeta eller driva före­tag. Det borde alltid löna sig att ta emot arbete. Det här kräver också att den soci­ala trygg­he­ten måste förnyas och bli mera uppmunt­rande. Samlings­par­tiet erbju­der ett eget alter­na­tiv, ett allmänt stöd mot veder­lag.

- Vi genom­för en ambi­tiös reform av famil­je­le­dig­he­ten. En bra reform av famil­je­le­dig­he­ten ökar flex­i­bi­li­te­ten i famil­jer­nas vardag, stär­ker jämlik­he­ten och syssel­sätt­ningen, behand­lar olika famil­jer likvär­digt och beak­tar famil­jers mångsidiga livs­si­tu­a­tio­ner.

- Rätt­visa lokala förhand­lingar. Då förtro­en­det är i skick är före­ta­ga­ren och arbets­ta­ga­ren på samma sida. Förverk­li­gan­det av lokala förhand­lingar måste utvid­gas, och förhand­ling­arna måste kunna föras också av ett förtro­en­de­om­bud som inte hör till ett fack­för­bund. Förtro­en­de­om­bu­det måste ha realis­tiska möjlig­he­ter och färdig­he­ter för att kunna föra lokala förhand­lingar.

- Välfun­ge­rande arbets­kraftstjäns­ter. Arbets­kraftstjäns­ter­nas vikti­gaste roll är att hjälpa folk till­baka in i arbets­li­vet. Det hand­lar uttryck­li­gen om tjäns­ter. Stöd måste finnas till­gäng­ligt på ett smidigt sätt även digi­talt.

Kolla hela valpro­gram­met här

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

27.5.2019

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet. Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter:

Skip to content