Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita nimetty: Piia Kurki ja Heikki Nieme­läi­nen

Julkaistu: 14.02.2019

Kokoo­mus nimesi uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­lista euro­vaa­lei­hin on täyden­ty­nyt kahdella uudella ehdok­kaalla. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tors­taina Helsin­gissä ehdok­kaiksi liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurjen ja toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­sen.

“Ehdo­kas­a­set­telu on avai­na­se­massa kaikessa vaali­työssä, niin euro­vaa­leis­sa­kin. Tänään nime­tyt ehdok­kaat täyden­tä­vät erin­omai­sesti jo ennes­tään kovaa ehdo­kas­lis­taamme ja olemme taas aske­leen lähem­pänä tavoi­tet­tamme neljästä kokoo­mus­lai­sesta Euroo­pan parla­men­tin jäse­nestä”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teina euro­vaa­leissa ovat suurim­man puolu­een asema ja lisä­paikka euro­par­la­men­tissa.

Kokoo­mus on jo aiem­min nimen­nyt 14 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nenPetri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja neuvo­nan­taja Euroo­pan komis­siossa Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Lisää ehdok­kaita nime­tään kevään aikana.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Piia Kurki (s. 1985)
Vantaa­lai­nen Kurki on henki­lös­tö­joh­ta­mi­sen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Hän on toimi­nut myös sairaan­hoi­ta­jan ja lähi­hoi­ta­jan työteh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on sairaan­hoi­taja ja tervey­den­hoi­taja (tervey­den­hoi­taja YAMK). Kurki on Vantaan kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja.

Heikki Nieme­läi­nen (s. 1960)
Helsin­ki­läi­nen Nieme­läi­nen on Kuntien takaus­kes­kuk­sen toimi­tus­joh­taja. Vuodet 1985–2006 hän on toimi­nut Joen­suun yliopis­tossa opetus-, tutki­mus ja johto­teh­tä­vissä. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen jäse­nenä hän oli vuodet 2004–2006.  Koulu­tuk­sel­taan Nieme­läi­nen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den tohtori (kansan­ta­lous­tiede).