Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita nimetty: Piia Kurki ja Heikki Nieme­läi­nen

Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita nimetty: Piia Kurki ja Heikki Nieme­läi­nen

Julkaistu:

Kokoo­mus nimesi uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­lista euro­vaa­lei­hin on täyden­ty­nyt kahdella uudella ehdok­kaalla. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tors­taina Helsin­gissä ehdok­kaiksi liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurjen ja toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­sen.

“Ehdo­kas­a­set­telu on avai­na­se­massa kaikessa vaali­työssä, niin euro­vaa­leis­sa­kin. Tänään nime­tyt ehdok­kaat täyden­tä­vät erin­omai­sesti jo ennes­tään kovaa ehdo­kas­lis­taamme ja olemme taas aske­leen lähem­pänä tavoi­tet­tamme neljästä kokoo­mus­lai­sesta Euroo­pan parla­men­tin jäse­nestä”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teina euro­vaa­leissa ovat suurim­man puolu­een asema ja lisä­paikka euro­par­la­men­tissa.

Kokoo­mus on jo aiem­min nimen­nyt 14 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nenPetri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja neuvo­nan­taja Euroo­pan komis­siossa Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Lisää ehdok­kaita nime­tään kevään aikana.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Piia Kurki (s. 1985)
Vantaa­lai­nen Kurki on henki­lös­tö­joh­ta­mi­sen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Hän on toimi­nut myös sairaan­hoi­ta­jan ja lähi­hoi­ta­jan työteh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on sairaan­hoi­taja ja tervey­den­hoi­taja (tervey­den­hoi­taja YAMK). Kurki on Vantaan kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja.

Heikki Nieme­läi­nen (s. 1960)
Helsin­ki­läi­nen Nieme­läi­nen on Kuntien takaus­kes­kuk­sen toimi­tus­joh­taja. Vuodet 1985–2006 hän on toimi­nut Joen­suun yliopis­tossa opetus-, tutki­mus ja johto­teh­tä­vissä. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen jäse­nenä hän oli vuodet 2004–2006.  Koulu­tuk­sel­taan Nieme­läi­nen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den tohtori (kansan­ta­lous­tiede).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content