Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita nimetty: Piia Kurki ja Heikki Nieme­läi­nen

Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita nimetty: Piia Kurki ja Heikki Nieme­läi­nen

Julkaistu:

Kokoo­mus nimesi uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita

Kokoo­muk­sen ehdo­kas­lista euro­vaa­lei­hin on täyden­ty­nyt kahdella uudella ehdok­kaalla. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tors­taina Helsin­gissä ehdok­kaiksi liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurjen ja toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­sen.

“Ehdo­kas­a­set­telu on avai­na­se­massa kaikessa vaali­työssä, niin euro­vaa­leis­sa­kin. Tänään nime­tyt ehdok­kaat täyden­tä­vät erin­omai­sesti jo ennes­tään kovaa ehdo­kas­lis­taamme ja olemme taas aske­leen lähem­pänä tavoi­tet­tamme neljästä kokoo­mus­lai­sesta Euroo­pan parla­men­tin jäse­nestä”, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teina euro­vaa­leissa ovat suurim­man puolu­een asema ja lisä­paikka euro­par­la­men­tissa.

Kokoo­mus on jo aiem­min nimen­nyt 14 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nenPetri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja ja neuvo­nan­taja Euroo­pan komis­siossa Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Lisää ehdok­kaita nime­tään kevään aikana.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Piia Kurki (s. 1985)
Vantaa­lai­nen Kurki on henki­lös­tö­joh­ta­mi­sen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Hän on toimi­nut myös sairaan­hoi­ta­jan ja lähi­hoi­ta­jan työteh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on sairaan­hoi­taja ja tervey­den­hoi­taja (tervey­den­hoi­taja YAMK). Kurki on Vantaan kaupun­gin­val­tuu­tettu ja kaupun­ki­suun­nit­te­lu­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja.

Heikki Nieme­läi­nen (s. 1960)
Helsin­ki­läi­nen Nieme­läi­nen on Kuntien takaus­kes­kuk­sen toimi­tus­joh­taja. Vuodet 1985–2006 hän on toimi­nut Joen­suun yliopis­tossa opetus-, tutki­mus ja johto­teh­tä­vissä. Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen jäse­nenä hän oli vuodet 2004–2006.  Koulu­tuk­sel­taan Nieme­läi­nen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den tohtori (kansan­ta­lous­tiede).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

Skip to content