Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Työvoima liikkeelle – Kokoomuksen 15 keinoa työvoimapulan helpottamiseksi

Työvoima liik­keelle – Kokoo­muk­sen 15 keinoa työvoi­ma­pu­lan helpot­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Suomessa on käyn­nissä talou­den kasvu­py­räh­dys. Koro­nan jälkei­sessä noususuh­dan­teessa Suomen talou­den raken­teel­li­set ongel­mat tule­vat esiin.

Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toissa ja kunta­ko­kei­luissa oli kesä­kuun lopussa yhteensä 316 200 työtöntä työn­ha­ki­jaa. Samaan aikaa oli avoinna 145 300 työpaik­kaa (TEM Työl­li­syys­kat­saus kesä­kuu 2021). Suomessa on laaja työvoi­man kohtaanto-ongelma, jossa työ ei löydä teki­jäänsä, eikä tekijä työtä. Kestä­vään talous­kas­vuun kiinni pääse­mi­sen ja julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen kannalta työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä.

Mikäli osaa­vaa työvoi­maa ei ole riit­tä­västi tarjolla, jäävät kasvu­kau­den inves­toin­nit toteut­ta­matta. Suomen talous­kasvu on noususuh­dan­teesta huoli­matta Euroo­pan komis­sion mukaan EU-maiden heikointa. Jos inves­toin­nit jäävät toteu­tu­matta, jää kasvu­py­räh­dys lyhyeksi.

Ilman uusia merkit­tä­viä päätök­siä halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan tavoite jää toteu­tu­matta. Tähän mennessä halli­tuk­sen päätös­ten vaiku­tus jää vain -2 - +403 miljoo­naan euroon, kun tavoite oli 2000 miljoo­naa. Silti halli­tus aikoo loppu­vaa­li­kau­den aikana tehdä päätök­siä ainoas­taan 110 miljoo­nan euron vaiku­tus­ten edestä. Halli­tus sysää koko talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kan työn seuraa­vien halli­tus­ten harteille.

Kokoo­mus esit­tää 15 keinoa kohtaanto-ongel­man ratkai­se­mi­seksi. Osa toimista on nopeasti toteu­tet­ta­vissa, jotka helpot­ta­vat kasva­vaa työvoi­ma­pu­laa nopeasti. Osa ratkai­suista on raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, joiden vaiku­tuk­set näky­vät pidem­mällä aika­vä­lillä. Käyn­nis­tä­mällä uudis­tuk­set nyt tuetaan suun­nit­teilla olevia inves­toin­teja, tuetaan talou­den palau­tu­mista koro­na­kuo­pasta ja vahvis­te­taan Suomen talou­den pitkän aika­vä­lin vaati­ma­tonta kasvu­po­ten­ti­aa­lia.

Osaa­mista kehit­tä­mällä uusia mahdol­li­suuk­sia lähtö­koh­dista riip­pu­matta

 • Vahvis­te­taan työelä­mä­läh­töistä opis­ke­lua. Kannus­te­taan työnan­ta­jia hyödyn­tä­mään koulu­tus­so­pi­musta, joka on jous­tava tapa järjes­tää työelä­mässä oppi­mista. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sesta on myös tehtävä työnan­ta­jille houkut­te­leva koulu­tuk­sen järjes­tä­mis­muoto.
 • Resurs­seja on lisät­tävä nopeasti korkea­kou­lu­jen muunto- ja täyden­nys­kou­lu­tuk­siin. Opin­to­si­säll­löt tulee suun­ni­tella yhdessä yritys­ten ja elin­kei­noe­lä­män kanssa, jotta kriit­ti­set osaa­mis­tar­peet tule­vat huomioi­duksi. Nopeat muunto- ja täyden­nys­kou­lu­tuk­set ovat tutkin­toon johta­vaan koulu­tuk­seen verrat­tuna nopeampi tapa saada kohden­ne­tusti tarvit­ta­vaa osaa­mista ripeästi työmark­ki­noille.
 • Akuut­tiin työvoi­ma­pu­laan voidaan vastata järjes­tä­mällä työvoi­ma­kou­lu­tuk­sena yritys­ten tarpeista lähte­viä lyhyitä kohden­net­tuja koulu­tuk­sia henki­löille, joilla ei vielä ole olemassa työpaik­kaa. Nopean räätä­löi­dyn koulu­tuk­sen tavoit­teena on antaa riit­tä­vät valmiu­det aloit­taa työs­ken­tely halu­tulla tarvea­lalla.

Jous­ta­vat työmark­ki­nat ja palve­lut työn­te­ki­jän turvana

 • Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa aidon ja reilun paikal­li­sen sopi­mi­sen kaikilla työpai­koilla. Työeh­to­so­pi­muk­set määrit­te­li­si­vät jatkos­sa­kin työsuh­teen mini­mieh­dot. Muista asioista voidaan sopia työpai­koilla, kun työnan­ta­jan ja työn­te­ki­jän väli­nen luot­ta­mus on kunnossa. Jos yhteistä ymmär­rystä ei löydy, nouda­tet­tai­siin työeh­to­so­pi­musta. Paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mi­nen paran­taa työmark­ki­noi­den tehok­kuutta ja kasvat­taa tuot­ta­vuutta. Paikal­li­sen sopi­mi­sen on tutki­muk­sissa todettu olevan yhtey­dessä ansio­ta­son nousuun.
 • Aina työ ei löydä teki­jäänsä tai tekijä työtä tai ongel­mana on katvea­lu­eet osaa­mi­sessa. Yksi­löl­li­nen ja riit­tä­västi resur­soi­dut työvoi­ma­pal­ve­lut ovat työmark­ki­noi­den refor­moi­mi­sen edel­ly­tys halli­tuk­sen aktii­vi­mal­lin toimeen­pa­nossa. Jokai­sen tarina ja tuen tarve on ainut­laa­tui­nen. Siksi toimi­vat ratkai­sut synty­vät yksi­lö­ta­solla.

Työn vastaa­not­ta­mi­sesta kannat­ta­vaa

 • Työt­tö­myys­tu­kien ja yritys­tu­kien korona-ajan poik­keuk­sista on irtaan­nut­tava heti, kun se on mahdol­lista. Nousu­kau­delle ulot­tu­vat tukien koro­tuk­set rajoit­ta­vat työvoi­man saan­tia ja jarrut­ta­vat inves­toin­teja. Pitkit­ty­vät työt­tö­myys­jak­sot heiken­tä­vät erityi­sesti nuor­ten ja mata­la­palkka-aloilla työs­ken­te­le­vien tuloja.
 • Porras­te­taan ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myys­turva. Turvan paran­ta­mi­nen työt­tö­myys­jak­son alusta paran­taa työn­te­ki­jän muutos­tur­vaa. Se pehmen­tää laskua työt­tö­myys­jak­solle ja helpot­taa siir­ty­mistä uusiin haas­tei­siin. Korkean työt­tö­myys­tur­van vasti­neeksi työn­ha­ki­jalta tulee voida edel­lyt­tää aktii­vi­suutta työn­haussa ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sessä.
 • Tuki­jär­jes­tel­män kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­nen täytyy ripeästi saada käyn­tiin. Toimeen­tu­lo­tuen maltil­li­nen omavas­tuu tulee palaut­taa ja tarkis­taa tuen taso. Ylei­nen asumis­tuki muodos­taa kannus­tin­louk­kuja ottaa vastaan koko­päi­väistä työtä. Siksi kokoo­mus esit­tää ylei­sen asumis­tuen indek­si­ko­ro­tuk­sen jäädyt­tä­mistä. Muutok­sella tavoi­tel­laan kannus­ti­non­gel­man helpot­ta­mista. Kokoo­mus myös käyn­nis­täisi laajem­man ylei­sen asumis­tuen uudis­tuk­sen, jolla puret­tai­siin kannus­tin­louk­kuja.
 • Työn vero­tuk­sen ja kireän vero­progres­sion keven­tä­mi­nen paran­taa työn­teon kannat­ta­vuutta. Kireä työn vero­tus on Suomen vero­jär­jes­tel­män suurim­pia heik­kouk­sia. Monesti työn­te­ki­jän kannat­taa valita kireän progres­sion vuoksi vapaa-aika lisä­työn teke­mi­sen sijaan.
 • Noste­taan opin­to­tuen tulo­ra­joja 50 prosen­tilla. Uudis­tus lisäisi nopeasti opis­ke­li­joi­den työn tarjon­taa. Opis­ke­li­jan ei tiuk­ko­jen tulo­ra­jo­jen vuoksi usein ole kannat­ta­vaa ottaa tarjot­tua ja muuten hyödyl­listä työtä vastaan, kun palkka leik­kaa opin­to­tu­kea suoraan.

Kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin ohjelma

 • Usein tarvit­ta­vaa osaa­mista ei yksin­ker­tai­sesti maan sisältä löydy. Turva­taan riit­tä­vät resurs­sit oles­ke­lu­lu­pien ripe­ään käsit­te­lyyn ja päätös­pro­ses­sin auto­ma­ti­soin­tiin. Kolmen minis­te­riön alle hajau­tu­nut työlu­pa­pro­sessi on koot­tava yksiin käsiin yhteen kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin viras­toon.
 • Nopean työvoi­man saata­vuu­den turvaa­mi­seksi serti­fioi­duille yrityk­sille tulee luoda nopea kahden viikon lupa­me­net­tely. Nopeu­te­tun lupa­pro­ses­sin piiriin pääsyn ehdoksi asetet­tai­siin tiukka omaval­vonta ja rapor­toin­ti­vel­vol­li­suus. 
 • Suomessa opis­ke­lee tuhan­sia ulko­maa­lai­sia opis­ke­li­joita, joista valmis­tut­tua jää Suomeen vain murto-osa. Valmis­tu­valle kansain­vä­li­selle opis­ke­li­jalle on myön­net­tävä auto­maat­ti­sesti pysyvä oles­ke­lu­lupa valmis­tu­mi­sen jälkeen. Lisäksi on luotava malli, jossa EU/ETA-alueen ulko­puo­lelta tulleet opis­ke­li­jat voivat vähen­tää vero­tuk­sessa Suomeen töihin jäädes­sään maksa­mansa luku­kausi­mak­sut.

Tutustu kokoo­muk­sen kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin ohjel­maan täältä.

Maan­käyttö, asumi­nen ja liikenne

 • Ekono­mis­tit ovat jo vuosia suosi­tel­leet asun­to­kau­pan varain­siir­to­ve­ron pois­ta­mista yhtenä tehok­kaim­pana keinona paran­taa työvoima liik­ku­vuutta. Kokoo­muk­sen mielestä asun­to­kau­pan varain­siir­to­vero tulee pois­taa riit­tä­vällä siir­ty­mä­ajalla ja kompen­soi­daan se joko säätä­mällä pitkälle ajalle jaksot­tuva, olen­nai­sesti mata­lampi vero tai vaih­toeh­toi­sesti korot­ta­malla vähem­män haital­li­sia veroja. Uudis­tuk­sen vaiku­tuk­set tulee katta­vasti selvit­tää ennen ratkai­se­via päätök­siä.
 • Kannus­te­taan kasva­via kaupun­ki­seu­tuja riit­tä­vään asun­to­tuo­tan­toon hyödyn­tä­mällä Asun­to­ra­has­ton varoja kasvua tuke­vien miljar­di­luo­kan liiken­nein­fra­struk­tuu­ri­hank­kei­den toteut­ta­mi­seen. Edus­kun­nan tarkas­tus­va­lio­kun­nan tilaama asian­tun­ti­ja­sel­vi­tys asun­to­po­li­tii­kasta on suosi­tel­lut rahas­ton varo­jen ohjaa­mista kaupun­ki­ra­ken­netta kehit­tä­vien ja asumista edis­tä­vien liiken­ne­hank­kei­den rahoi­tuk­seen. Asun­to­ra­has­ton varoja käyt­tä­mällä voitai­siin purkaa asun­to­ra­ken­ta­mi­sen pullon­kau­loja.

Euroo­pan komis­sio, Summer 2021 Econo­mic Forecast: Reope­ning fuels reco­very https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2021-economic-forecast_fi

Valtion­ta­lou­den tarkas­tus­vi­rasto, Finans­si­po­li­tii­kan valvon­nan arvio julki­sen talou­den hoidosta 18.6.2021 https://www.vtv.fi/app/uploads/2021/06/VTV-Finanssipolitiikan-valvonnan-arvio-julkisen-talouden-hoidosta-kevat-2021.pdf

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

11.12.2020

Yritys­ten uusi alku: Kokoo­muk­sen 30 keinoa suoma­lais­ten yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Edes­sämme voi olla iloi­nen kasvun 20-luku, jos uskal­lamme uudis­tua. Toiveik­kaat uuti­set rokot­teesta luovat uskoa kään­teestä parem­paan. Opti­mis­tis­ten arvioi­den mukaan suoja

Skip to content