Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen keinot kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin lisää­mi­seksi – Nyt on aika houku­tella osaa­jat Suomeen!

Kokoo­muk­sen keinot kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin lisää­mi­seksi – Nyt on aika houku­tella osaa­jat Suomeen!

Julkaistu:

Miksi Suomi tarvit­see lisää teki­jöitä?

Suomen työi­käi­nen väestö vähe­nee samaan aikaan, kun ikään­ty­nei­den määrä kasvaa. Yhtälö haas­taa hyvin­voin­timme perus­taa. Piene­ne­vän työi­käi­sen joukon on kyet­tävä omalla työl­lään kannat­te­le­maan kasva­van työelä­män taak­seen jättä­neen joukon hyvin­voin­tia. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­luista voidaan huoleh­tia kestä­västi ja palkan­saa­jien vero­tus pitää kohtuul­li­sena, tarvit­semme lisää työi­käi­siä työn­te­ki­jöitä Suomeen.

Suoma­lai­sille tuot­teille olisi kysyn­tää maail­malla, mutta teki­jä­pu­lan vuoksi emme pysty vastaa­maan tarpee­seen. Työtä jää teke­mättä ja tuloja saamatta. Osaa­van työvoi­man haaste on edel­leen ongelma monille yrityk­sille, vaikka koro­nasta aiheu­tuva talous­kriisi on joil­lain aloilla lisän­nyt työvoi­man tarjon­taa.

Pahim­mil­laan osaa­van työvoi­man puute muodos­taa esteen yritys­ten kasvulle ja uusille inves­toin­neille. Kymme­net tuhan­net korkeasti koulu­te­tut, jotka eivät vuosi sitten olisi Suomea harkin­neet, ovat nyt poten­ti­aa­li­nen joukko, johon on kohdis­tet­tava mark­ki­noin­tia ja toimen­pi­teitä.

Supis­tuva työvoima vähen­tää inves­toin­teja Suomeen. Uusi tuotan­to­lai­tos kannat­taa raken­taa maahan, jossa työvoima kasvaa. Esimer­kiksi Ruot­siin inves­toi­daan asian­tun­ti­joi­den mukaan tästä syystä Suomea enem­män.

Synty­vyy­den lasku vaatii tark­kaa analyy­sia ja reagoin­tia. Muutok­set synty­vyy­dessä näky­vät työmark­ki­noilla kuiten­kin vasta vuosi­kym­men­ten viiveellä. Akuut­tiin ongel­maan työvoi­ma­pula-aloilla on reagoi­tava nopeasti. Siksi tarvit­semme suju­vaa kansain­vä­listä rekry­toin­tia ja lisää osaa­via ulko­mai­sia teki­jöitä Suomeen.

Sekä huip­puo­saa­jista että suorit­ta­van tason ammat­ti­lai­sista käydään globaa­listi kovaa kilpai­lua. Kansain­vä­li­sessä rekry­toin­nissa ei ole kyse hyvän­te­ke­väi­syy­destä. Työs­ken­te­lyn Suomessa on oltava ulko­maa­lai­selle työn­te­ki­jälle itsel­leen, hänen perheel­leen, työnan­ta­jalle sekä yhteis­kun­nalle kannat­ta­vaa ja houkut­te­le­vaa. Suomeen on oltava helppo tulla teke­mään työtä, josta kaikki hyöty­vät.

Suju­vasti töihin Suomeen – viisi konkreet­tista ratkai­sua

1) Työlupa kahdessa viikossa serti­fioi­duille yrityk­sille

 • Asiansa hyvin hoita­vien yritys­ten on saatava tarvit­se­mansa työvoima nopeasti töihin Suomeen.
 • Kokoo­mus esit­tää serti­fioi­duille yrityk­sille nopeaa kahden viikon lupa­me­net­te­lyä. Kaikki yrityk­set, jotka sitou­tu­vat tiuk­kaan omaval­von­taan sekä rapor­toin­tiin viran­omai­sille, voivat hakea itsel­leen serti­fi­kaat­tia.
 • Työlu­van saa nopeam­min, kun valvon­nan pain­opiste siir­tyy jälki­val­von­taan. Turval­li­suu­desta ja työn­te­ki­jöi­den taus­to­jen tarkas­ta­mi­sesta ei tingit­täisi. Rikko­muk­sista voitai­siin myös aset­taa tuntu­via seuraa­muk­sia.

2) Riit­tä­vät resurs­sit käsit­te­lyyn ja proses­sien auto­ma­ti­sointi

 • Auto­ma­ti­soin­nilla voidaan nopeut­taa työlu­pa­pro­ses­sin käsit­te­ly­vai­heita.
 • Halli­tuk­sen tulee pikai­sesti päivit­tää lain­sää­dän­töä niin, että viran­omai­set voisi­vat auto­ma­ti­soida osan viran­omais­pro­ses­seista.
 • Järjes­tel­mien tulee voida auto­maat­ti­sesti hakea ja yhdis­tellä tietoja eri tieto­kan­noista.
 • Hätä­apuna maahan­muut­to­vi­rasto tarvit­see lisää resurs­seja käsit­te­lyyn.

3) Yrityk­sille mahdol­li­suus tukea työn­te­ki­jää työlu­van hake­mi­sessa

 • Haku­pro­ses­sia pitkit­tä­vät useassa tapauk­sessa puut­teet hake­muk­sissa. Haun on oltava mahdol­li­sim­man selkeä, jotta virhei­den määrä saadaan mini­moi­tua.
 • Sähköi­sessä haussa työnan­ta­jan tulee voida haki­jan luvalla esitäyt­tää ja tarkis­taa hake­mus. Työnan­taja voi näin itse nopeut­taa rekry­toin­tia.

4) Saata­vuus­har­kin­nasta tehok­kaa­seen jälki­val­von­taan

 • Saata­vuus­har­kinta vie resurs­seja sekä TE-toimis­toilta että yrityk­siltä, jotka joutu­vat todis­te­le­maan työvoi­man saata­vuuson­gel­maa. Lisä­han­ka­luu­den tuo eri työlupa-aluei­den erilai­set tulkin­nat saata­vuus­har­kinta-velvoit­teesta.
 • Saata­vuus­har­kin­taan käytetty aika on pois muusta hake­mus­ten käsit­te­lystä.
 • Saata­vuus­har­kin­nasta on luovut­tava, ja panopiste on siir­ret­tävä tehok­kaa­seen jälki­val­von­taan. Valvon­nassa voitai­siin hyödyn­tää auto­maa­tiota ja tulo­re­kis­te­rin tulo­tie­toja. Muiden työeh­to­jen valvon­taa voitai­siin tehos­taa lisää­mällä työsuo­je­lun sekä polii­sin resurs­seja ja valtuuk­sia.

5) Vastuu koko­nai­suu­desta yksiin käsiin uuteen kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin viras­toon

 • Kolmen minis­te­riön alle hajau­tu­nut työlu­pa­pro­sessi on koot­tava yksiin käsiin uuteen kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin viras­toon.
 • Kaikki työ- ja oles­ke­lu­lu­paa käsit­te­le­vät henki­löt siir­re­tään saman johdon alle.
 • Tulos­vas­tuun ja resurs­sien on oltava yksissä käsissä.

Kolme keskei­sintä pullon­kau­laa osaa­van työvoi­man saata­vuu­dessa

1) Julki­selle sekto­rille työvoi­maa ulko­mailta

 • Yksi­tyi­sen sekto­rin ohella julki­sen sektori ja erityi­sesti tervey­den­huol­toala tarvit­see tule­vina vuosina lisää ammat­ti­lai­sia. Tarpee­seen ei pystytä vastaa­maan ilman kansain­vä­listä rekry­toin­tia.
 • Hoitoa­lalla ei voi tinkiä ammat­ti­pä­te­vyyk­sistä tai kieli­tai­doista. Voimme kuiten­kin paran­taa kieli­kou­lu­tusta ja suju­voit­taa päte­vöi­ty­mis­me­net­te­lyjä.
 • Kokoo­mus esit­tää mm. keskeis­ten työvoi­man lähtö­mai­den (Filip­pii­nit, Ukraina) kanssa tehtä­viä sopi­muk­sia tai pilot­ti­ko­kei­luja, joissa suomen opis­kelu sekä vaadit­ta­van ammat­ti­pä­te­vyy­den hank­ki­mi­nen alkaa jo lähtö­maassa. Ulko­mai­sille sairaan­hoi­ta­jille on raken­net­tava selkeä päte­vöi­ty­mis­polku.

2) Kansain­vä­li­set opis­ke­li­jat Suomen työmark­ki­noille

 • Tällä hetkellä Suomen korkea­kou­luissa opis­ke­lee yli 20 000 ulko­maa­laista tutkinto-opis­ke­li­jaa. Meidän tulee onnis­tua saamaan nykyistä suurempi osa heistä jäämään valmis­tu­mi­sen jälkeen tänne töihin.
 • Kokoo­mus esit­tää mm. pysy­vää oles­ke­lu­lupa suoma­lai­sesta korkea­kou­lusta valmis­tu­neelle ulko­maa­lai­sella opis­ke­li­jalle ja mallia, jolla EU/ETA-alueen ulko­puo­lelta tulleet opis­ke­li­jat voivat vähen­tää vero­tuk­sessa Suomeen töihin jäädes­sään maksa­mansa luku­kausi­mak­sut.

3) Suomen vahvuuk­sia mark­ki­noi­tava aktii­vi­sesti

 • Kansain­vä­li­nen kilpailu osaa­vasta työvoi­masta on kovaa. Meillä on Suomessa hyvät mahdol­li­suu­det pärjätä kilpai­lussa ja houku­tella työn­te­ki­jöitä. Vahvuu­temme pitää kuiten­kin vies­tiä aktii­vi­sesti.
 • Kokoo­mus esit­tää mm. mark­ki­noin­tioh­jel­maa Suomesta koulu­tus- ja työpaik­kana ulko­maa­lai­sille sekä ulko­suo­ma­lai­sille. Keskei­set palve­lut on oltava saata­vissa myös englan­niksi ja ulko­mais­ten työn­te­ki­jöi­den ohella puoli­sot ja perheet on huomioi­tava nykyistä parem­min.

Lue koko ohjelma täältä:

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

25.11.2021

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto

Kestä­vän tule­vai­suu­den vaih­toehto – kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2022 Pette­rin alkusa­nat Tavoit­teena hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den pelas­ta­mi­nen Kokoo­muk­sen vaih­toehto Suomelle Talous­po­li­tii­kan sään­nöt on uudis­tet­tava entistä

Skip to content