Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sinuhe Wallinheimo Kokoomus - blogi
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sinuhe Wallin­heimo: Nyt on oikea aika tuoda viinit ruoka­kaup­paan!

Sinuhe Wallin­heimo: Nyt on oikea aika tuoda viinit ruoka­kaup­paan!

Julkaistu:

Kuka muis­taa vielä heinä­sir­kat ja veden­pai­su­muk­sen?

Vuonna 2018 edus­kunta päätti nostaa alko­ho­li­pi­toi­suu­den rajaa 4,7 prosen­tista 5,5 prosent­tiin suuren media­sir­kuk­sen ja uhkien maalai­lun ilma­pii­rissä. Uhka­ku­via uudis­tuk­sen myötä eteen tule­vista ”heinä­sir­koista ja veden­pai­su­muk­sista” loivat lähinnä tietyt asian­tun­ti­ja­ta­hot yhdessä edus­kun­nan Alko-puolu­een kanssa. ”Pink­kien juomien” piti kuulemma sekoit­taa nuor­ten päät ja tehdä heistä lähes alko­ho­lis­teja.

Onneksi edus­kun­nan enem­mistö ja suurin osa suoma­lai­sista tiesi parem­min. Alko­ho­li­kult­tuuri Suomessa oli muut­tu­nut, eikä heinä­sirk­koja ja veden­pai­su­musta ole näky­nyt.

Alko­ho­li­uu­dis­tuk­sen jälkeen koko­nais­ku­lu­tus on jatka­nut lasku­aan ja Suomessa juodaan alko­ho­lia noin 10 prosent­tia vähem­män kuin ennen uudis­tusta. Lisäksi yhä useampi jättää lähte­mättä muihin maihin halvem­man viinan perässä. Voidaan­kin todeta, että uudis­tus oli sosi­aa­li­po­liit­ti­sesti ja vero­po­liit­ti­sesti isossa kuvassa hyvin onnis­tu­nut.

Myös kansa on ollut tyyty­väi­nen tehtyi­hin uudis­tuk­siin ja odot­taa nyt meiltä päät­tä­jiltä seuraa­via aske­leita. 2/​3 suoma­lai­sista haluaa viinit ruoka­kaup­poi­hin. Kokoo­mus on ollut samaa mieltä jo vuosia.

Viinien tuomi­nen päivit­täis­ta­va­ra­kaup­paan palve­lisi eniten ihan taval­lista suoma­laista kulut­ta­jaa. Vaikka Alkolla on liki 350 myymä­lää ympäri Suomen, on niiden sijainti monelle kulut­ta­jalle hankala.

Onko se kenen­kään etu, että ensin käydään jossain ruokaos­tok­silla ja sen jälkeen ajetaan perä­ka­naa muualle Alkoon? Eikö olisi helpom­paa, jos viinin saisi käte­västi ruokaos­tos­ten yhtey­dessä mukaansa?

On ymmär­ret­tä­vää, että moni meistä pelkää sitä, mitä uudis­tus tekisi Alkolle ja sen vuosi­kausia raken­ta­malle brän­dille.  Näissä peloissa on paljon samaa kuin ennen vuoden 2018 alko­ho­li­lain uudis­tusta. Ja miten kävi? Alko kasvatti verkos­to­aan.

Olen täysin varma, että Alko ei häviäisi minne­kään vaikka miedot viinit kaup­poi­hin tuli­si­kin. Alkolla on oma kannat­ta­ja­kun­tansa ja hyvä niin. Se ei poista sitä, että monille olisi todel­la­kin helpom­paa asioida kuiten­kin ruoka­kau­passa myös viinejä ostaen.

Nyt on oikea aika purkaa mono­po­leja ja turhaa sään­te­lyä

Kokoo­mus haluaa Suomeen nykyistä toimi­vam­mat mark­ki­nat, enem­män kilpai­lua ja vähem­män sään­te­lyä. Miksi? Siksi, että keskit­ty­neet mark­ki­nat näky­vät suoma­lai­sille korkeam­pina hintoina ja kapeam­pina vali­koi­mina. Toimi­vat mark­ki­nat ovat kansa­lai­sen paras suoja palve­lui­den ja tuot­tei­den heik­koa laatua ja ylikor­keita hintoja vastaan.

Haluamme ottaa aske­leita kohti vapaam­paa Suomea, jossa luote­taan vastuul­li­siin suoma­lai­siin. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa kulut­taja on kunin­gas – ei sään­te­ly­vi­ras­ton virka­mies tai mono­po­liyh­tiön toimi­tus­joh­taja. Haluamme, että suoma­lai­silla on mahdol­li­suus äänes­tää jaloil­laan.

Kokoo­mus haluaa toteut­taa ensi vaali­kau­della reilun kilpai­lun ohjel­man. Haluamme purkaa mark­ki­noille tulon esteitä, lisää yritys­ten välistä kilpai­lua sekä purkaa tarpeet­to­mia normeja kulut­ta­ja­hin­to­jen laske­mi­seksi.

Jos pääsemme siitä päät­tä­mään, uudis­tamme alko­ho­li­po­li­tii­kan lisäksi raide­lii­ken­teen kilpai­lua, raha­pe­li­jär­jes­tel­mää, apteek­kia­laa, posti­mark­ki­noita sekä maan­käyt­töä, raken­ta­mista ja asun­to­po­li­tiik­kaa vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den hengessä.

Mono­po­lit ovat olleet varmasti toimi­via ratkai­suja 1900-luvulla, mutta 2020-luvulla ne ovat autta­mat­to­masti vanhen­tu­neita. Siksi on tullut aika uudis­taa Suomea ihmis­ten parhaaksi.

Sinuhe Wallin­heimo
Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content