Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Reilum­man kilpai­lun Suomi

Reilum­man kilpai­lun Suomi

Julkaistu:

Kuinka mark­ki­na­ta­lous valjas­te­taan entistä parem­min suoma­lais­ten hyödyksi?

Sisältö

 • Esipuhe
 • Mark­ki­noi­den ja kilpai­lun tila Suomessa 2023
 • 1. Vaali­taan reilua kilpai­lua kaikessa päätök­sen­teossa
 • 2. Pure­taan normeja kilpai­lun tieltä
 • 3. Edis­te­tään kilpai­lua julki­silla hankin­noilla
 • 4. Luodaan mahdol­li­suuk­sia parem­piin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin
 • 5. Uudis­te­taan apteek­kia­laa turval­li­sesti ja vastuul­li­sesti
 • 6. Uudis­te­taan alko­ho­li­po­li­tiik­kaa euroop­pa­lai­seen suun­taan
 • 7. Mahdol­lis­te­taan kilpailu raide­lii­ken­teessä
 • 8. Paran­ne­taan maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen mark­ki­naeh­toi­suutta
 • 9. Avataan posti­mark­ki­nat muut­tu­neessa maail­massa
 • 10. Uudis­te­taan raha­pe­li­jär­jes­telmä 2020-luvulle

Esipuhe

Toimi­vat ja kilpai­lul­li­set mark­ki­nat ovat kansa­lai­sen paras suoja palve­lui­den ja tuot­tei­den heik­koa laatua ja ylikor­keita hintoja vastaan. Hyvin toimi­vat mark­ki­nat lisää­vät hyvin­voin­tia ja suju­voit­ta­vat arkea. Samoin toimi­vat mark­ki­nat anta­vat luoville yrit­tä­jille mahdol­li­suu­den kokeilla uusia tapoja palvella asiak­kaita, eikä vanhoilla toimi­joilla ole etuoi­keuk­sia vain koska ne ovat olleet mukana pidem­pään.

Monissa EU-maissa mark­ki­noi­den ja kilpai­lun toimi­vuus on talous­po­li­tii­kan kovaa ydintä. Näin ei ole Suomessa. Mark­ki­noi­den vapaut­ta­mi­seen ja reilun kilpai­lun turvaa­mi­seen on suhtau­duttu epäi­le­västi tai jopa vastus­taen. Tämä julki­sen keskus­te­lun pohja­vire ulot­tuu sään­te­lyyn asti. Se heiken­tää Suomen houkut­te­le­vuutta inves­toin­tiym­pä­ris­tönä ulko­mais­ten toimi­joi­den silmissä ja vähen­tää suoma­lais­ten yrit­tä­jien idea­rik­kautta ja riskin­ot­to­ha­luk­kuutta.

Tämän pamfle­tin tarkoi­tuk­sena on toimia keskus­te­lu­na­vauk­sena koti­mai­sesta mark­kina- ja kilpai­lu­po­li­tii­kasta. Se sisäl­tää analyy­sin mark­ki­noi­den nyky­ti­lasta ja ehdo­tuk­sia siitä mihin suun­taan sään­te­lyä ja julki­sen vallan käyt­töä tulisi kilpailu- ja kulut­ta­ja­po­li­tii­kan saralla viedä tule­valla vaali­kau­della 2023–2027.

Tätä varten olemme pyytä­neet Suomen keskei­siä talou­den, poli­tii­kan, kulut­ta­jan­suo­jan ja elin­kei­noe­lä­män tahoja jaka­maan näke­myk­si­ään suoma­lais­ten mark­ki­noi­den toimi­vuu­desta ja kehi­tys­koh­teista sekä arviota siitä, kuinka hyvin reilu kilpailu toteu­tuu Suomessa. Näiden rinnalla olemme myös käyneet avointa keskus­te­lua niiden viran­omais­ta­ho­jen kanssa, joiden tehtä­vänä on valvoa koti­mais­ten mark­ki­noi­den toimi­vuutta.

Kiitos kaikille keskus­te­luissa mukana olleille tahoille – reilum­man kilpai­lun Suomen raken­ta­jille.

Helsin­gissä 2.3.2023
Sanni Grahn-Laaso­nen
Sinuhe Wallin­heimo

Mark­ki­noi­den ja kilpai­lun tila Suomessa 2023

“Kallis, pieni, keskit­ty­nyt ja toimi­ma­ton”

Mark­ki­na­ta­lous ei toimi Suomessa hyvin. Mark­ki­noille pääsy on monilla sekto­reilla vaikeaa. Lisäksi julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin rajan­ve­dossa ja kilpai­lu­neut­ra­li­tee­tissa on isoja puut­teita. Mari­nin halli­tuk­sen poli­tii­kassa halu kasvat­taa julkista sekto­ria yksi­tyis­ten toimi­joi­den kustan­nuk­sella on enti­ses­tään hanka­loit­ta­nut yrit­tä­jien toimin­taym­pä­ris­töä. Lisäksi yrityk­siä turhaut­taa halli­tuk­sen toimet­to­muus byro­kra­tian ja hallin­nol­li­sen taakan keven­tä­mi­sessä. Suunta on pikem­min­kin päin­vas­tai­nen toivot­tuun nähden.

Tilan­ne­kuva saa tukea monista koti­mai­sista ja kansain­vä­li­sistä rapor­teista. OECD:n raportti keväältä 2021 totesi, että Suomen vahvuuk­sia ovat vakaa talous ja yhteis­kunta, vahvat insti­tuu­tiot ja vähäi­nen korrup­tio. Tästä huoli­matta heikom­min toimi­vien mark­ki­noi­den vuoksi Suomeen suun­tau­tu­nei­den ulko­mai­sen suorien sijoi­tus­ten kanta oli vain 31 % BKT:sta vuonna 2019. Osuus oli pienempi kuin vuonna 2010 ja huomat­ta­vasti alle muiden Pohjois­mai­den ja Baltian maiden 49 %:n keskiar­von. Kansal­li­nen erityis­piirre Suomessa oli, että inves­toin­ti­hank­keita on luku­mää­räi­sesti paljon, mutta ovat ne ovat pienem­piä kuin muualla. 

Vastaa­vasti Elin­kei­noe­lä­män keskus­liitto EK:n 2017 loppu­vuo­desta julkais­tussa pk-sekto­rille suun­na­tussa kyse­lyssä lähes 40 % vastaa­jista koki, että kilpailu toimii huonosti tai ei lain­kaan. Kilpai­lun esteistä kerto­neista lähes puolet ilmoitti syyksi sen, ettei yritys pysty tasa­ver­tai­sesti kilpai­le­maan julki­sen sekto­rin omis­ta­man yksi­kön kanssa. Vastauk­sissa koros­tui myös asetelma, jossa lain­sää­däntö antaa julki­sen sekto­rin kilpai­li­jalle yksi­noi­keu­den tiet­tyyn toimin­taan tai jonkin muun kilpai­lue­dun. 

Tähän päälle tulee vielä Suomen maan­tie­teel­li­sestä sijain­nista johtu­vat erityis­piir­teet, jotka enti­ses­tään hillit­se­vät mark­ki­noi­den toimin­taa. Olemme osa maail­man suurinta sisä­mark­ki­naa, mutta sijait­semme sen laidalla. Eikä parhail­laan käyn­nissä oleva sota Ukrai­nassa aina­kaan helpota asemaamme. 

Kielia­lu­eemme ja väes­tömme on globaa­lissa mitta­kaa­vassa pieni. Kaikki nämä teki­jät yhdessä aiheut­ta­vat Suomen kansal­lis­ten mark­ki­noi­den keskit­ty­mistä alakoh­tai­sesti vain muuta­man (yleensä joko kahden tai kolmen) ison toimi­jan käsiin. Esimerk­kejä tästä nähdään mm. päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa.

Kilpai­lun puut­teesta korkeam­mat hinnat ja kapeam­mat vali­koi­mat

Vallit­se­vasta tilan­teesta kärsii jokai­nen suoma­lai­nen ja koko Suomi. Keskit­ty­neet ja vaikeasti saavu­tet­ta­vat mark­ki­nat näky­vät korkeam­pina hintoina, kapeam­pina vali­koi­mina ja epävar­mem­pana arkena. Epärei­luksi koettu sään­tely ja kilpai­lu­neut­ra­li­tee­tin polke­mi­nen julki­sen sekto­rin hyväksi karkot­ta­vat ja lannis­ta­vat uusia ja jo olemassa olevia yrit­tä­jiä.

Jumiu­tu­neet mark­ki­nat hait­taa­vat koko Suomen uusiu­tu­mis­ky­kyä, talous­kas­vua ja työl­li­syyttä. Samalla nykyi­seen tyyty­mi­nen tarkoit­taa tyyty­mistä myös siihen, että Suomi jää kansain­vä­li­sissä inves­toin­neissa muita Pohjois­maita jälkeen. 

Esimer­kiksi telea­lan vapaut­ta­mi­nen vuonna 1994 oli lähtö­lau­kaus Suomen irrot­ta­mi­selle 1990-luvun alun lamasta. Suomi oli Euroo­pan pionee­reja. Lähes kolme vuosi­kym­mentä toimi­nut vapaa kilpailu on tuonut katta­vat ja hinnal­taan edul­li­set tele­pal­ve­lut suoma­lais­ten ulot­tu­ville.

Mobii­li­pal­ve­lut ovat Suomessa edul­li­sia, vaikka pieni väestö ja pitkät etäi­syy­det eivät lähtö­koh­tai­sesti luo hyviä edel­ly­tyk­siä edul­li­sille hinnoille. Järkevä sään­tely on ennen kaik­kea kilpai­luetu. 

Sipi­län halli­tuk­sen jalan­jäl­jissä

Sipi­län halli­tuk­sen aikana (2015-2019) toteu­tet­tiin koko joukko uudis­tuk­sia, joiden tavoit­teena oli kilpai­lun lisää­mi­nen helpot­ta­malla mark­ki­noille pääsyä ja keven­tä­mällä sään­te­lyä. Kaupan pinta-alamää­räys­ten höllen­tä­mi­nen, päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan ja parturi-kampaa­moi­den aukio­loai­ko­jen sään­te­lyn kumoa­mi­nen, osakeyh­tiö­lain perus­ta­mi­sen vähim­mäis­pää­oma­vaa­ti­mus­ten pois­ta­mi­nen, alko­ho­li­sään­te­lyn keven­tä­mi­nen sekä lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mi­nen ovat esimerk­kejä toimi­vasta uudis­tuk­sesta. Esimer­kiksi kaupan aukio­lo­sään­te­lyn pois­ta­mi­sen myötä vähit­täis­kau­pan alalla työn tuot­ta­vuus kasvoi yli puolet nopeam­min kuin muilla sekto­reilla.

Mark­ki­noi­den vapaut­ta­mista ei kuiten­kaan voi tehdä huomioi­matta kunkin alan erityis­piir­teitä ja tarvit­taessa muutok­set on voitava tehdä vaiheit­tain. Esimer­kiksi taksi­uu­dis­tuk­sen kohdalla muutos toi muka­naan epätoi­vot­tuja lieveil­miöitä ja taksi­mark­ki­nat ovat edel­leen monin paikoin pahasti sekai­sin. Ongel­mat olisi olisi voinut tarkem­malla valmis­te­lulla vält­tää. Taksi­uu­dis­tus voidaan­kin nähdä varoit­ta­vana esimerk­kinä siitä, miten kilpai­lun avaa­mi­nen pitää tehdä huolel­li­sesti ja halli­tusti.

Tärkein opetus näistä kaikista tehdyistä uudis­tuk­sista on se, että meidän suoma­lais­ten kannat­taa puolus­taa ja uudis­taa mark­ki­noi­tamme nykyistä rohkeam­min. Valmista ei varmaan­kaan koskaan tule, mutta jostain pitää aloit­taa.

 10 askelta reilum­man kilpai­lun Suomeen

Visiomme reilum­man kilpai­lun Suomesta raken­tuu 10 aske­leen kautta. Pohjana ehdo­te­tuille toimen­pi­teille toimii kokoo­mus­lai­nen näke­mys talou­desta, yrit­tä­jyy­destä ja julki­sen vallan roolista yhteis­kun­nassa. Kokoo­muk­sen peri­aa­teoh­jel­massa koko­nai­suus määri­tel­lään näin:

”Julki­sen vallan oma osal­lis­tu­mi­nen mark­ki­noille on pidet­tävä rajat­tuna ja varat­tava sellai­siin tilan­tei­siin, joissa se on ylei­sen edun kannalta vält­tä­mä­töntä tai yksi­tyi­siä toimi­joita ei ole. Julki­sella vallalla on kuiten­kin vält­tä­mä­tön rooli reilu­jen peli­sään­tö­jen määrit­tä­jänä, turval­li­suu­den ja huol­to­var­muu­den takaa­jana sekä monien tärkei­den palve­lui­den järjes­tä­jänä. Liike­toi­min­nan harjoit­ta­mi­nen on kuiten­kin pääsään­töi­sesti jätet­tävä yritys­ten hoidet­ta­vaksi. Sään­te­lyllä on puutut­tava mark­ki­noi­den toimin­taan, kun sään­te­lystä on selvästi enem­män hyötyä kuin hait­taa, esimer­kiksi ympä­ris­tö­hait­to­jen estä­mi­seksi.

Tule­vai­suu­den menes­ty­sa­lat vali­koi­tu­vat parhai­den ideoi­den keski­näi­sessä kilpai­lussa mark­ki­noilla. Avoi­min ja reiluin peli­sään­nöin tapah­tuva kilpailu on paras tapa ratkaista, mitkä yrityk­set, tuot­teet ja mene­tel­mät ovat parhaita. Kilpai­lun esteitä on pois­tet­tava ja mark­ki­noi­den annet­tava toimia.”

Eri alojen asian­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ten perus­teella olemme hahmo­tel­leet seuraa­vat 10 askelta kilpai­lul­li­suu­den lisää­mi­seksi: 

 1. Vaali­taan reilua kilpai­lua kaikessa päätök­sen­teossa
 2. Pure­taan normeja kilpai­lun tieltä
 3. Edis­te­tään kilpai­lua julki­silla hankin­noilla
 4. Luodaan mahdol­li­suuk­sia parem­piin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin
 5. Uudis­te­taan apteek­kia­laa turval­li­sesti ja vastuul­li­sesti
 6. Uudis­te­taan alko­ho­li­po­li­tiik­kaa euroop­pa­lai­seen suun­taan
 7. Mahdol­lis­te­taan kilpailu raide­lii­ken­teessä
 8. Paran­ne­taan maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen mark­ki­naeh­toi­suutta
 9. Avataan posti­mark­ki­nat muut­tu­neessa maail­massa
 10. Uudis­te­taan raha­pe­li­jär­jes­telmä 2020-luvulle

Aske­lia raken­net­taessa keskiössä on ollut taval­li­sen suoma­lai­sen näkö­kulma. Tavoit­te­lemme sellai­sia mark­ki­noita ja kilpai­lua, jotka parhai­ten palve­li­si­vat meidän jokai­sen arkea. 

Kulut­ta­jien ohella keskiössä ovat olleet suoma­lai­set yrit­tä­jät ja yksi­tyi­sen sekto­rin toimi­jat. Haluamme luoda Suomea, jossa mark­ki­nat ovat mahdol­li­sim­man avoi­met, tasa­puo­li­set ja enna­koi­ta­vat kaiken kokoi­sille yrit­tä­jille. Haluamme myös Suomen, joka saa hyödyn­net­tyä mahdol­li­sim­man hyvin täällä olevan osaa­mi­sen hyvin­voin­nin, uuden kasvun ja uusien inno­vaa­tioi­den luomi­seksi.

1. Vaali­taan reilua kilpai­lua kaikessa päätök­sen­teossa

Mark­ki­noi­den yhteis­kun­nal­li­nen tehtävä on varmis­taa, että kulut­ta­jien ja muiden toimi­joi­den saata­villa ovat ne tuot­teet ja palve­lut, joita nämä halua­vat hank­kia. Kilpailu on mark­ki­noi­den voiman­lähde, joka varmis­taa, että tämä yhteis­kun­nal­li­nen tehtävä toteu­tuu. Kilpailu laskee hintoja ja pakot­taa yrityk­set kehit­tä­mään tuot­teita kulut­ta­jien tarpeita vastaa­vasti. Kilpailu on siis kulut­ta­jan ja yhteis­kun­nan etu. Kilpailu ei ole auto­maa­tio, vaan sen olemas­saolo on riip­pu­vaista julki­sen vallan päätök­sistä.

Suoma­lai­set mark­ki­nat ovat paikoin rikki. Hyvistä yksit­täi­sistä esimer­keistä huoli­matta monilla aloilla on paljon lain­sää­dän­nöstä kumpua­via alakoh­tai­sia kilpai­lun esteitä. Samoin suoma­lai­nen hallin­to­kult­tuuri muodos­tuu ajoit­tain uusien inves­toin­tien ja inno­vaa­tioi­den synty­mi­sen esteeksi.

Seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan on otet­tava mukaan toimi­van mark­ki­na­ta­lou­den ja reilun kilpai­lun ohjelma. Tämän on pidet­tävä sisäl­lään varsi­nai­sen normin­pu­run ohella myös kilpai­lun edis­tä­mi­sen kult­tuu­rin tuomi­sen hallin­to­toi­min­nan osaksi. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa lupa­pro­ses­sien suju­voit­ta­mista, sekä yhden luukun peri­aat­teen tuomista viran­omai­s­asioin­tiin.  Näin käytän­nössä paran­ne­taan elin­kei­no­toi­min­nan, työpaik­ko­jen luomi­sen ja alku­tuo­tan­non toimin­tae­del­ly­tyk­siä.

Toimi­vat mark­ki­nat edel­lyt­tä­vät, että viran­omai­set puut­tu­vat kaik­keen kilpai­lua vääris­tä­vään toimin­taan tarvit­taessa jämä­kästi ja oikea­suh­tai­sesti. Kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton riit­tävä resur­sointi on varmis­tet­tava. Samoin on huoleh­dit­tava, että viras­tolla on riit­tä­vän laaja toimi­valta. Reilu­jen mark­ki­noi­den edel­ly­tyk­senä on, että mark­ki­noilla on toimi­val­tai­nen ”seriffi”, jolla on valta puut­tua kaik­keen kilpai­lua vääris­tä­vään toimin­taan. Kilpai­lu­val­vonta ei voi keskit­tyä pelkäs­tään yritys­ten seuraa­mi­seen. Huomiota tulee kiin­nit­tää myös muihin kilpai­lun vääris­ty­miä aiheut­ta­viin teki­jöi­hin, kuten toimia­la­koh­tai­seen sään­te­lyyn, sekä julki­sen sekto­rin harjoit­ta­maan elin­kei­no­toi­min­taan.

Kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton suorit­ta­malla yritys­kaup­pa­val­von­nalla on keskei­nen ja tärkeä rooli reilun kilpai­lun toimin­taym­pä­ris­tön luomi­seksi. Yritys­kaup­pa­val­von­nan piiriin nouse­vien yritys­kaup­po­jen euro­mää­räi­set rajat lasket­tiin vuoden­vaih­teessa pohjois­mai­selle tasolle, ja näin saatiin valvon­nan piiriin myös paikal­li­sella tasolla merkit­tä­viä yritys­jär­jes­te­lyitä. Yritys­jär­jes­te­lyi­den toteut­ta­mi­sen suju­voit­ta­mi­seksi yritys­kaup­pa­val­von­taan on myös saatava palve­lu­lu­paus, jossa valvon­ta­pro­ses­sin kesto rajoi­te­taan kohtuul­li­seen aikaan.

Yritys­kaup­pa­val­von­nan sään­te­lyn on oltava niin selkeää, että valvon­nan loppu­tu­lok­set ovat enna­koi­ta­vissa. Yritys­kaup­pa­val­von­nan ei tule muodos­tua liike­toi­min­nal­li­sesti perus­tel­tu­jen ja kilpai­lua hait­taa­mat­to­mien yritys­jär­jes­te­ly­jen toteu­tu­mi­sen esteeksi. Valvon­nassa tulisi huomioida kansal­li­sen kilpai­lu­ti­lan­teen ohella myös yritys­kaup­pa­val­von­nan kohteena olevien yritys­ten globaali kilpai­lua­se­telma.

Mitä ehdo­tamme?

 • Kehi­te­tään kilpai­lu­lain­sää­dän­töä tuke­maan reilua mark­ki­na­ta­loutta.
 • Tehdään lupa­pro­ses­seille palve­lu­lu­paus: päätök­set on saatava viran­omai­silta nopeasti.
 • Pilo­toi­daan yhden luukun mallia, joissa yrityk­sellä on nimetty yhteys­hen­kilö julkis­hal­lin­nossa, jonka tehtä­vänä on auttaa kaikessa viran­omai­s­asioin­nissa.
 • Luodaan kansain­vä­li­sille yrityk­sille ja inves­toi­jille omat yksi­löi­dyt viran­omais­pal­ve­lut ja varmis­te­taan sujuva englan­nin­kie­li­nen asiointi viran­omais­ten kanssa.
 • Tehos­te­taan kilpai­lu­vi­ran­omais­ten toimin­taa ja selvi­te­tään mahdol­li­suutta kilpai­lu­vi­ran­omai­sen ennak­ko­rat­kai­suun.
 • Anne­taan kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tolle toimi­valta valvoa tehok­kaasti kilpai­lu­ym­pä­ris­töä, mukaan luet­tuna julki­sen sekto­rin kilpai­lua rajoit­tava toiminta. 
 • Kasva­te­taan lain­sää­dän­nön arvioin­ti­neu­vos­ton roolia erityi­sesti yritys­toi­min­taa ja kilpai­lua koske­van lain­sää­dän­nön arvioi­jana. Laajem­milla etu- ja jälki­kä­tei­sar­vioin­neilla saadaan kilpai­lun kannalta parem­paa lain­sää­dän­töä.
 • Selvi­te­tään mahdol­li­suus kartel­lien krimi­na­li­soin­tiin. Vapaan kilpai­lun estä­mi­sen tulisi johtaa myös henki­lö­koh­tai­siin seuraa­muk­siin vastuul­li­sille. Kartelli on kuin petos, josta ei joudu henki­lö­koh­tai­seen vastuuseen.

2. Pure­taan normeja kilpai­lun tieltä

Suomen hyvin­voin­nin perus­tana on suoma­lais­ten korkea luot­ta­mus yhteis­kun­nan oikeu­den­mu­kai­suu­teen. Olen­nai­nen osa tätä oikeu­den­mu­kai­suu­den koke­musta on se, kuinka reiluksi ja oikeu­den­mu­kai­seksi yhteis­kun­nan tuot­tama sään­tely koetaan. Sama tarve oikeu­den­mu­kai­suu­den tunteelle on sekä kulut­ta­jilla, että yrit­tä­jillä.

Ylisään­tely rapaut­taa oikeu­den­mu­kai­suu­den tunnetta ja syyl­lis­tää sään­te­lyn kohteita. Suomen yrit­tä­jien teke­män tutki­muk­sen mukaan Euroo­pan unio­nissa ja Suomessa vahvis­te­taan yhteensä vuosit­tain jopa 3 000 uutta säädöstä jo olemassa olevan sään­te­lyn päälle. 

Ylisään­tely aiheut­taa niin taval­li­sille kansa­lai­sille kuin yrit­tä­jil­le­kin erikoi­sia ja eriko­koi­sia sään­te­ly­louk­kuja. Nämä voivat olla tilan­teita, joissa yrit­täjä joutuu yllä­pi­tä­mään suhtee­tonta hallin­nol­lista taak­kaa margi­naa­li­sen julki­sen intres­sin vuoksi. Esimerk­kejä sään­te­ly­lou­kuista löytyy liki jokai­selta alalta. 

Vuosina 2015-19 istu­neen Sipi­län halli­tuk­sen näky­vim­piä hank­keita oli ns. normin­pur­ku­tal­koot, joiden tavoit­teena oli helpot­taa jokai­sen suoma­lai­sen arkea ja alen­taa suoma­lais­ten yrit­tä­jien ja elin­kei­noe­lä­män koke­maa hallin­nol­lista taak­kaa. Kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­sen ja alko­ho­li­lain­sää­dän­nön uudis­ta­mi­sen kaltais­ten suurem­pien ja näky­väm­pien hank­kei­den lisäksi Sipi­län halli­tus onnis­tui myös pienem­missä asioissa. Normin­pur­ku­tal­koi­den yhtey­dessä pois­tet­tiin esimer­kiksi ilmoi­tus­vel­vol­li­suus tien­var­sien väliai­kai­sista ilmoi­tuk­sista, sallit­tiin yksi­löl­li­sesti valmis­te­tut moot­to­ri­pyö­rät, lisät­tiin oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen mahdol­li­suuk­sia ja pois­tet­tiin yökah­vi­loilta velvol­li­suus tehdä ilmoi­tus aukio­loai­ko­jen piden­tä­mi­sestä. Tätä työtä on jatket­tava 2023 aloit­ta­van halli­tuk­sen aikana. 

Samalla halli­tuk­sen on asetet­tava itsel­leen tavoite siitä, kuinka paljon se omilla toimil­laan leik­kaa kansa­lais­ten ja yritys­ten hallin­nol­li­sia kustan­nuk­sia. Koro­na­pan­de­mian jälkeen ja Ukrai­nan sodan keskellä on tehtävä lain­sää­dän­nöl­li­sesti kaikki ne toimet, jotka kannus­ta­vat yrityk­siä kasva­maan, inno­voi­maan ja inves­toi­maan.

Mari­nin-Rinteen halli­tus ei ole normin­pur­ku­tal­koista ollut kiin­nos­tu­nut - päin­vas­toin. Halli­tus on lisän­nyt huomat­ta­vasti erilai­sia hallin­nol­li­sia rasit­teita monilla eri hallin­no­na­loilla. Yhteis­kun­nal­li­seen hyötyyn nähden suhtee­tonta lisä­taak­kaa luovia sään­töjä on tuotu esimer­kiksi vero­tuk­seen, kulut­ta­ja­suo­ja­sään­te­lyyn ja tervey­den­huol­toon. Tämä perintö täytyy arvioida tark­kaan ja tarvit­taessa tehdyistä toimista on paki­tet­tava.

Mitä ehdo­tamme?

 • Sääde­tään lain­sää­dän­nön yritys­vai­ku­tus­ten arviointi pakol­li­seksi hallin­nol­li­sen taakan tunnis­ta­mi­seksi.
 • Arvioi­daan olemassa oleva lain­sää­dän­nön yritys­vai­ku­tuk­set ja pure­taan ylisuurta hallin­nol­lista taakka aiheut­tava sään­tely.
 • Pide­tään huolta siitä, että EU-sään­tely on oikea­suh­taista ja  mahdol­li­sim­man yhte­ne­väistä kaik­kialla sisä­mark­ki­noi­den alueella. Välte­tään EU:sta tule­van sään­te­lyn kansal­li­sessa imple­men­toin­nissa tapah­tu­vaa ylisään­te­lyä.
 • Luodaan halli­tus­kau­delle konkreet­ti­nen sään­te­lyn­pur­kuoh­jelma ja noste­taan se yhdeksi halli­tuk­sen kärki­hank­keista. Sisäl­ly­te­tään ohjel­maan mitat­tava ja halli­tusta sitova tavoite leikat­ta­van hallin­nol­li­sen taakan määrästä.
 • Asete­taan halli­tus­oh­jel­massa tavoite leikata merkit­tä­västi hallin­non ja byro­kra­tian yrityk­sille aiheut­ta­mia kustan­nuk­sia.
 • Pilo­toi­daan eri minis­te­riöissä peri­aa­tetta, jossa jokaista uutta sään­te­ly­vel­voi­tetta kohden laista on esitet­tävä pois­tet­ta­vaksi vastaava määrä yritys­ten hallin­nol­lista taak­kaa tai muuten vertai­lu­kel­poi­nen yksikkö sään­te­lyä (ns. yksi sisään-yksi ulos peri­aate).
 • Luodaan kansa­lai­sille ja yrityk­sille kansa­lais­aloi­te­tyyp­pi­nen väylä, jolla ne voivat nostaa yksit­täi­siä voimassa olevia normeja takai­sin tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suus­har­kin­taan.
 • Arvioi­daan uudel­leen Rinteen-Mari­nin halli­tuk­sen lain­sää­dän­töä ja pure­taan ylisään­te­lyä.

3. Edis­te­tään kilpai­lua julki­silla hankin­noilla

Merkit­tävä osa julki­sesti rahoi­te­tuista palve­luista tuote­taan osta­malla palvelu yksi­tyi­siltä yrityk­siltä. Veron­mak­sa­jien rahoilla tehdään hankin­toja noin 45 miljar­din euron edestä vuosit­tain. Onnis­tu­nut kilpai­lu­tus takaa sen, että kansa­lai­set saavat laadu­kasta palve­lua ja veron­mak­sa­jat käyte­tyille rahoille vasti­netta. Yrityk­sillä on infra­struk­tuuri ja osaa­mi­nen tarjota myös julki­sen sekto­rin kaipaa­mia palve­luita, kunhan hankin­ta­pro­ses­seissa edis­te­tään reilua kilpai­lua. Ei ole pääsään­töi­sesti reilua tai järke­vää, että kunta toimii pito­pal­ve­luna tai pesu­lana, jos saman palve­lun saisi hankit­tua mark­ki­noil­ta­kin. 

Julki­siin hankin­toi­hin kytkey­ty­vät kilpai­lu­tus ja hankin­ta­käy­tän­nöt, sekä  myös julki­so­mis­teis­ten “inhouse-yhtiöi­den”, eli hankin­ta­lain mukais­ten sido­syk­si­köi­den -asema. Jotkin kunnat ja hyvin­voin­tia­lu­eet ovat inhouse-yhtiöitä käyt­tä­mällä pyrki­neet kier­tä­mään hankin­ta­la­kia ja vält­tä­mään kilpai­lu­tus­vel­voit­teen. Räikeitä esimerk­kejä on nähty viime aikoina lukui­sia. Kilpai­lu­tus­ten tarkoi­tuk­sena on turvata mahdol­li­sim­man hyvät palve­lut kansa­lai­sille parhaa­seen hintaan, eikä kilpai­lu­tuk­sia tulisi jättää teke­mättä kiireen ja riit­tä­mät­tö­mien resurs­sien vuoksi.

Halli­tus­puo­luei­den suun­nalta on kuultu myös pyrki­myk­siä pääs­tää inhouse-yhtiöt mark­ki­na­häi­ri­köiksi kilpai­le­maan avoi­mille mark­ki­noille. Hankin­ta­lain muun päivit­tä­mi­sen yhtey­dessä minis­teri Tuula Haatai­nen heitti ilmoille ajatuk­sen, jonka mukai­sesti julki­sesti omis­te­tut sido­syk­sik­köyh­tiöt voisi­vat jopa nykyistä laajem­min myydä palve­lui­taan myös muille kuin omis­ta­jayh­tei­söil­leen. Tämä kertoo surul­lista kieltä siitä, miten vähän vapaata kilpai­lua ja yritys­toi­min­taa arvos­te­taan. Julki­sen sekto­rin toimi­joita ei olekaan syytä pääs­tää mark­ki­noille kilpai­le­maan omalla riskil­lään toimi­vien yritys­ten kanssa.

Varsi­nai­sissa kilpai­lu­tet­ta­vissa hankin­noissa tulisi pyrkiä lisää­mään tarjoa­jien määrää ja siten hankin­nan tehok­kuutta. Tutki­mus­ten mukaan jopa puoleen julki­sista kilpai­lu­tuk­sista osal­lis­tuu syystä taikka toisesta enin­tään kaksi tarjoa­jaa. Ruot­sissa tehdyn tutki­muk­sen mukaan yhden kilpai­li­jan lisää­mi­nen siivousa­lan kilpai­lu­tuk­sessa laskee hankin­nan hintaa jopa 10-20%. Kilpai­lun lisää­mi­nen julki­sissa hankin­noissa omaa siis poten­ti­aa­lia jopa miljar­di­luo­kan sääs­töi­hin. Käytän­nön toimet kilpai­lun lisää­mi­seksi edel­lyt­tä­vät hankin­tayk­sik­kö­ta­solla tapah­tu­vaa osaa­mi­sen lisää­mistä.

Huomiota täytyy kiin­nit­tää sekä osta­jien, että myyjien osaa­mi­seen. Toimiva osto­me­net­tely edel­lyt­tää suju­vaa vuoro­pu­he­lua yritys­ten kanssa. Hankin­tao­saa­mi­sen lisää­mi­nen mahdol­lis­taa parem­man keskit­ty­mi­sen palve­lui­den laatuun, ja toisaalta auttaa yrit­tä­jiä yhä parem­min tarjoa­maan niitä palve­luita, joita osta­ja­taho todella kaipaa. Osta­jan taas on kyet­tävä löytä­mään tasa­paino hankin­nan koon suhteen. Liian suuret hankin­ta­ko­ko­nai­suu­det voivat sulkea pienet toimi­jat pois hankin­to­jen piiristä. Toisaalta liian pienet hankin­nat voivat olla koko­nais­ta­lou­del­li­sesti tehot­to­mia.

Hankin­nan jälkeen on kiin­ni­tet­tävä huomiota myös hankin­noista tehtyi­hin vali­tuk­siin. Jos hankin­nasta vali­te­taan, voi se aiheut­taa kuukausien tai jopa vuosien viiveen hankin­nan toteut­ta­mi­seen. Vali­tusoi­keus on keskei­nen elementti oikeus­val­tiossa, mutta esimer­kiksi mark­ki­na­oi­keutta edel­tävä hankin­ta­va­li­tus­lau­ta­kunta voisi laskea oikeus­kä­sit­te­lyyn siir­ty­vien hankin­ta­rii­to­jen määrää, ja nopeut­taa näin hankin­to­jen proses­seja olen­nai­sesti. Lisäksi on tarkas­tel­tava myös tässä yhtey­dessä ovatko oikeus­lai­tos­ten resurs­sit riit­tä­vällä tasolla.

Mitä ehdo­tamme?

 • Asete­taan velvoite kilpai­lu­tuk­sen uusi­mi­seen, jos kilpai­lu­tuk­sessa on vain yksi tarjoaja
 • Pidät­täy­dy­tään tois­si­jais­ten poliit­tis­ten tavoit­tei­den toteut­ta­mi­sesta hankin­to­jen kustan­nuk­sella.
 • Tehdään mark­ki­na­vuo­ro­pu­helu pakol­li­seksi osaksi hankin­ta­pro­ses­sia
 • Otetaan käyt­töön kansal­li­nen whist­le­blowing-kanava julki­siin hankin­toi­hin, jolla kuka tahansa voi tuoda esiin, mikäli hankin­ta­lain mukaista hankin­taa ei ole tehty avoi­men kilpai­lun hengessä, vaikka se olisi ollut mahdol­lista
 • Asete­taan tiukat rajat kuntien ja muiden julki­syh­tei­sö­jen mahdol­li­suuk­siin kilpailla yksi­tyis­ten yritys­ten kanssa
 • Pilko­taan suuret hankin­nat tehok­kaasti siten, että kaiken kokoi­silla yrityk­sillä on mahdol­li­suus tehdä tarjous.
 • Sääde­tään julkis­ten hankin­to­jen tieto julki­sesti hyödyn­net­tä­väksi.
 • Luodaan järjes­telmä nopeu­te­tusta muutok­sen­hausta julki­sissa hankin­noissa
 • Asete­taan vaati­mus, jonka mukai­sesti sido­syk­sik­kös­ta­tuk­sen saami­seksi hankin­tayk­si­kön on omis­tet­tava vähin­tään 10 % yhtiöstä.
 • Ennen inhouse-ratkai­sua tulee aina tehdä yritys­vai­ku­tus­ten arviointi, joka on liitet­tävä päätök­seen

Vaadi­taan, että kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­rasto käy mata­lalla kynnyk­sellä läpi kuntien ja hyvin­voin­tia­luei­den inhouse-ratkai­sut 

4. Luodaan mahdol­li­suuk­sia parem­piin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin

Halli­tus perusti hyvin­voin­tia­lu­eet, joille siir­ret­tiin vastuu sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Päätös hallin­non taso­jen lisää­mi­sestä ei itses­sään lyhennä yhtä­kään jonoa tai paranna palve­lun laatua. Olemme saaneet lisää hallin­toa, rajoi­tuk­sia ja palve­lui­den ideo­lo­gista keskit­tä­mistä julki­selle sekto­rille. Häviä­jiä ovat jonoissa kärvis­te­le­vät poti­laat, veron­mak­sa­jat ja hoidon laatu. Kun yksi­tyis­ten yritys­ten ja kolman­nen sekto­rin yhteis­työtä rajoi­te­taan voimak­kaasti, heik­ke­nee pitkällä aika­vä­lillä palve­lui­den tuot­ta­vuu­den ja laadun kehi­tys.

Siksi tule­van halli­tuk­sen on tehtävä sote-uudis­tuk­seen mittava korjaus­sarja. Sote-uudis­tuk­sen jatko­ke­hi­tyk­sessä tulee keskit­tyä hallin­non raken­tei­den virta­vii­vais­ta­mi­sen ohella myös kilpai­lun lisää­mi­seen sote-sekto­rilla.

Esimer­kiksi suoma­lais­ten enem­mis­tön kannat­tama valin­nan­va­paus ja asiak­kai­den tarpei­den mukais­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­nen on saatava takai­sin sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon keski­öön. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den käyt­tä­jillä tulee olla tule­vai­suu­dessa nykyistä enem­män mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa palve­lui­hin valin­nan­va­pau­den keinoin. Samalla lähi­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sen mahdol­li­suu­det vahvis­tu­vat.

Näemme että Sote-uudis­tuk­sen jatko­työssä keski­öön on nostet­tava raken­tei­den sijaan yksilö. Ihmis­ten mahdol­li­suus valita palve­lun­tar­joaja kirit­tää hyvin­voin­tia­luetta järjes­tä­mään palve­lut laaduk­kaasti ja saavu­tet­ta­vasti. Uudet inno­vaa­tiot parem­mista toimin­ta­ta­voista synty­vät silloin, kun niitä on paine kehit­tää. Palve­lut tulee tuot­taa laaduk­kaasti mutta samalla kustan­nus­te­hok­kaasti, jotta niitä riit­tää kaikille tarvit­se­ville. Palve­lui­den jatkuva paran­ta­mi­nen on ennen kaik­kea palve­lui­den käyt­tä­jien etu.

Lisäksi läpi­nä­ky­vyyttä sote­sek­to­rilla on lisät­tävä. Eri hyvin­voin­tia­lueilla tehdyt ratkai­sut on saatava vertai­lu­kel­poi­siksi, jotta saadaan helpo­tet­tua hyvien käytän­tö­jen leviä­mistä. Sama läpi­nä­ky­vyy­den ja vertai­lu­kel­poi­suu­den lisää­mi­nen on tehtävä myös hyvin­voin­tia­luei­den sisällä eri palve­lun­tuot­ta­jien välillä.

Keinot kilpai­lun lisää­mi­seksi sote­sek­to­rilla ovat testat­tuja ja olleet monin paikoin käytössä jo vanhas­taan. Niiden valta­kun­nal­li­nen käyt­töön­otto jokai­sella hyvin­voin­tia­lu­eella on avain parem­piin sote­pal­ve­lui­hin ja kustan­nus­ten kasvun hillit­se­mi­seen. Lisäksi julkis­ten hankin­to­jen ylei­nen kehit­tä­mi­nen lisää tehok­kuutta ja vähen­tää kustan­nus­ten kasvu­pai­netta myös sote­sek­to­rilla.

Mitä ehdo­tamme?

 • Palve­luse­te­li­jär­jes­tel­mää tulee kehit­tää ja tehdä palve­luse­te­lien myön­tä­mi­sestä kansal­li­sesti ja laki­sää­tei­sesti velvoit­ta­vaa
 • Kehi­te­tään yksi­tyi­sen sairaan­hoi­don Kela-korvausta edel­leen, sekä noste­taan sen tasoa, jotta yhä useampi voi valita itsel­leen parhai­ten sopi­van palve­lun. 
 • Otetaan käyt­töön henki­lö­koh­tai­nen budje­tointi. Pure­taan yksi­tyi­sen ja kolman­nen sekto­rin kump­pa­nuu­den esteet hyvin­voin­tia­lueilta.
 • Varmis­te­taan laatu­re­kis­te­rei­den hyödyn­tä­mi­nen valta­kun­nal­li­sesti yhden­ver­tais­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä ja hoidon vaikut­ta­vuu­den ja kustan­nus­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­sessa. 
 • Sääde­tään palve­lua­loi­te­vel­voite myös hyvin­voin­tia­lueille
 • Pois­te­taan mark­ki­noille tulon esteitä niin sään­te­lyssä kuin julkis­ten hankin­to­jen koon tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suutta harkit­se­malla. Mark­ki­noilla on oltava tilaa myös pienille toimi­joille.
 • Luodaan parem­mat edel­ly­tyk­set terveys­da­tan turval­li­selle käytölle sekä yksi­tyi­sellä että julki­sella sekto­rilla. Mahdol­lis­te­taan näin tutki­muk­sen ja uusien inno­vaa­tioi­den synty ja edis­te­tään kilpai­lua.

5. Uudis­te­taan apteek­kia­laa turval­li­sesti ja vastuul­li­sesti

Apteek­kiala on vahva osa suoma­laista tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää ja aptee­keilla on suuri merki­tys poti­laan onnis­tu­neen lääke­hoi­don toteu­tu­mi­sessa. Aptee­keissa lääk­kei­den käyt­täjä saa ohjausta ja moni­puo­lista tukea omahoi­toon sekä tervey­tensä edis­tä­mi­seen. 

Apteekki- ja koko lääkea­lan tiukalla sään­te­lyllä pyri­tään turvaa­maan lääke­tur­val­li­suutta ja varmis­ta­maan lääk­kei­den saata­vuus koko Suomessa. Suoma­lai­set luot­ta­vat apteek­kei­hin ja tämä luot­ta­mus on säily­tet­tävä. Kaikki alalle tehtä­vät muutok­set on siis valmis­tel­tava erityi­sen huolel­li­sesti ja koko­nai­suus huomioi­den.

Alan tiuk­kaa sään­te­lyä kohtaan on kuiten­kin esitetty kritiik­kiä­kin. Apteek­kia­lan sään­te­lyä kohtaan esitetty kritiikki on viime vuosina koske­nut esimer­kiksi mark­ki­noille pääsyn estei­den suojissa kerät­tä­viä ylituot­toja, liian harvaa apteek­ki­verk­koa ja lääk­kei­den ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen saata­vuu­den haas­teita. Lisäksi kritiik­kiä on kerän­nyt uusien apteek­ki­lu­pien perus­ta­mista hidas­ta­vat pitkät lupa­pro­ses­sit muutok­sen­ha­ku­vai­hei­neen.

Lääke­huolto on kiin­teä osa sosi­aali- ja tervey­den­huol­toa. Järkevä lääke­hoito on vaikut­ta­vaa, turval­lista, laadu­kasta, talou­del­lista ja yhden­ver­taista. Toimi­van lääke­huol­lon merki­tys tulee lähi­tu­le­vai­suu­dessa vain kasva­maan muun muassa väes­tön nopeam­man ikään­ty­mi­sen vuoksi. Esimer­kiksi lääk­kei­den saata­vuuson­gel­mat johtu­vat usein äkil­li­sistä kysyn­nän muutok­sista ja ongel­mista globaa­leissa toimi­tus­ket­juissa, sekä lääke­tuo­tan­non keskit­ty­mi­sestä. Siksi onkin erit­täin tärkeää tarkas­tella lääke­mark­ki­noi­den ja apteek­kia­lan sään­te­lyn mahdol­li­sia muutos­tar­peita ja hakea mahdol­li­suuk­sia kilpai­lun ja tehok­kuu­den lisää­mi­seksi

Aptee­keille on esimer­kiksi annet­tava saata­vuus­häi­riö­ti­lan­teissa oikeus vaih­taa lääke­val­mis­teen pakkaus­ko­koa, kappa­le­mää­rää ja vahvuutta vastaa­vaan toiseen lääke­val­mis­tee­seen siten, ettei valmis­teen annos­tus ja hoidon kesto muutu. Tule­vai­suu­teen katso­villa sään­te­ly­rat­kai­suilla varmis­te­taan jokai­selle mahdol­li­suu­det saada lääk­keitä sekä lääke­neu­von­taa läheltä ja kohtuul­li­sin hinnoin.

Korkea lääke­tur­val­li­suu­den taso voidaan yllä­pi­tää myös enem­män kilpai­lua salli­valla sään­te­lyllä, kuten muissa pohjois­maissa on tehty. Nykyi­nen apteek­kia­lan sään­tely ja apteek­ki­vero sekä apteek­ki­ta­lou­den järjes­te­lyt ovat tutki­tusti johta­neet korkei­siin hintoi­hin ja paikoin harvaan apteek­ki­verk­koon. Vapaam­masta sään­te­lystä seuraisi kaikille suoma­lai­sille etuja saata­vuu­den paran­tu­mi­sen ja apteek­ki­ta­lou­den muutos­ten myötä myös edul­li­sem­pien hinto­jen kautta. 

Kokoo­muk­sen näke­myk­sen mukaan apteek­ki­ta­loutta on aika uudis­taa kulut­ta­jien eduksi. Apteek­ki­ver­kon ja yhtiö­muo­to­sään­te­lyn ohella myös apteek­ki­ve­roa ja lääke­tak­saa on arvioi­tava uudel­leen, sillä ne määrit­tä­vät lääk­kei­den hintaa. Tavoit­teena tulee olla lääk­kei­den järke­vän käytön ohella lääke­kor­vaus­kus­tan­nus­ten kasvun tait­ta­mi­nen, lääk­kei­den hinto­jen laske­mi­nen ja apteek­kien välis­ten erojen kaven­ta­mi­nen.

Hyvin toteu­tet­tuna apteek­ki­uu­dis­tus antaa myös mahdol­li­suu­den hyödyn­tää tehok­kaasti myös muun kaupan alan logis­tiik­ka­ket­juja. Samalla voidaan paran­taa lääk­kei­den saata­vuutta läpi Suomen. On varmis­tet­tava, että jokai­sessa aptee­kissa niin verkossa kuin kivi­ja­lassa saa aina asian­tun­te­vaa neuvon­taa lääk­kei­siin liit­tyen.

Apteek­ki­jär­jes­telmä ja apteek­ki­ta­lous on ollut myös kriit­ti­sen viran­omais­tar­kas­te­lun piirissä. Vuonna 2020 julkais­tussa Kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton (KKV) selvi­tyk­sessä apteek­kia­lan kehit­tä­mi­sestä tode­taan, että ”Jos Suomessa olisi käytössä jonkun muun Pohjois­maan hinnoit­te­lu­jär­jes­telmä ja Suomen arvon­li­sä­ve­ro­kanta sekä tukku­hin­nat pysyi­si­vät samoina, avohuol­lon lääke­kus­tan­nuk­set olisi­vat noin 184–244 miljoo­naa euroa alhai­sem­mat vuosit­tain. Myös suoma­lais­ten poti­lai­den omavas­tuu­me­not olisi­vat selvästi alem­mat.”  Edellä mainit­tuun vaikut­taa ensi­si­jai­sesti Suomen apteek­ki­ve­ro­jär­jes­telmä. 

Vastuul­li­sella ja kilpai­lua lisää­vällä apteek­ki­uu­dis­tuk­sella on tavoit­teena paran­taa lääke­hoi­to­jen oikeaa toteu­tu­mista sekä julkis­ta­loutta.

Mitä ehdo­tamme?

 • Tunnis­te­taan apteek­kien toiminta osana tervey­den­huol­toa ja turva­taan ne osana sote­pal­ve­lui­den verkos­toa eten­kin haja-asutusa­lueilla
 • Varmis­te­taan toimen­pi­deoh­jel­malla lääk­kei­den saata­vuus koko Suomessa
 • Toimeen­pan­naan vastuul­li­sen mark­ki­na­ta­lou­den hengessä apteek­kien ja koko lääkea­lan tule­vai­suus­oh­jelma, jolla lisä­tään kilpai­lul­li­suutta laadusta tinki­mättä, saadaan edul­li­sem­pia lääk­keitä kulut­ta­jalle, hyötyjä julki­seen talou­teen, ja joka kohte­lee kansa­lai­sia ja elin­kei­noja yhden­ver­tai­sesti.
 • Pure­taan apteek­ki­lu­pien tarve­har­kin­taa varmis­taen riit­tävä alueel­li­nen ohjaus ja lähi­pal­ve­lut.
 • Mahdol­lis­te­taan apteek­ki­toi­minta myös osakeyh­tiö­muo­toi­sena ja luodaan  läpi­nä­ky­vät peli­sään­nöt henki­löyh­tiö­muo­dossa toimi­vien apteek­kien yhtey­dessä toimi­vien osakeyh­tiöi­den toimin­nalle.
 • Vapau­te­taan raja­tusti itse­hoi­to­lääk­kei­den myyn­tiä turval­li­suus, hoito­jen oikea toteu­tu­mi­nen ja farma­seut­ti­nen neuvonta varmis­taen
 • Kehi­te­tään verk­koap­teek­kia muun muassa pohjois­mai­sia malleja hyödyn­tä­mällä, huoleh­tien lääke­tur­val­li­suu­desta, sekä lähiap­teek­ki­pal­ve­lui­den saavu­tet­ta­vuu­desta.
 • Luodaan aptee­keille mahdol­li­suus yhdessä huoleh­tia verk­koap­tee­kin lääke­neu­von­nasta.

6. Vapau­te­taan alko­ho­li­po­li­tiik­kaa euroop­pa­lai­seen suun­taan

Kiel­to­lain kumoa­mi­sesta on yli 90-vuotta, mutta se näkyy edel­leen voimak­kaasti suoma­lai­sessa kult­tuu­ri­pe­rin­nössä. Vuodesta 1919 voimassa ollut kiel­to­laki päät­tyi tiis­taina 5.4.1932 klo 10 kun ensim­mäi­set nykyi­sen Alkon myymä­lät avat­tiin kulut­ta­jille.  

Käytän­nössä alko­ho­lin kiel­to­lain henki elää edel­leen vahvasti nykyi­sessä alko­ho­li­po­li­tii­kassa. Näkö­kulma on edel­leen se, että suoma­lai­sia on alko­ho­li­asioissa holhot­tava, vaikka suhteemme alko­ho­liin on 90-vuodessa muut­tu­nut. Alko­ho­li­kult­tuu­rin muutosta tuke­vat myös tuoreet tutki­muk­set: Alko­ho­lin koko­nais­ku­lu­tus on vuosi vuodelta laske­nut ja erityi­sen iso muutos parem­paan on tapah­tu­nut nuorem­pien ikäluok­kien alko­ho­lin käytössä. 

Holhoava asenne kukkii monissa yksit­täi­sissä säädök­sissä, jotka ovat lähinnä histo­rial­li­sia kumma­jai­sia. Esimer­kiksi miksi joudumme osta­maan viinit eril­li­sistä kaupoista emmekä voi napata sitä matkaamme muun kaup­pa­reis­sun yhtey­dessä? Miksi emme voi ostaa ravin­to­lail­lan päät­teeksi hyväksi havait­tua viiniä mukaan ravin­to­lasta? Tai miksi meillä tuotet­tua laadu­kasta koti­maista olutta ei voi ostaa kaikista pien­pa­ni­moista? Kulut­ta­jan ja yrit­tä­jän mahdol­li­suuk­sia siis rajoi­te­taan histo­rial­li­sista syistä voimak­kaasti. 

Koti­mai­sen alko­ho­li­po­li­tii­kan uskot­ta­vuus on heiken­ty­nyt. Päih­de­hait­to­jen estä­mi­sellä perus­teltu Alkon mono­poli ei ole uskot­tava, kun vain noin kolman­nes Suomessa kulu­te­tusta alko­ho­lista oste­taan valtion yllä­pi­tä­mistä myymä­löistä. Koti­mai­sen vähit­täis­kau­pan lisäksi yhä useampi suoma­lai­nen ostaa alko­ho­linsa muista EU-maista. Etämyyn­tiä vastus­taes­saan osa viran­omais­ta­hoista on lähte­nyt vimmai­seen puolus­tus­tais­te­luun, joka taval­lis­ten kansa­lais­ten ja yritys­ten näkö­kul­masta muis­tut­taa jo mieli­val­taa. 

Alko­ho­li­po­li­tiikka ja erityi­sesti alko­ho­li­mark­ki­noita koskeva sään­tely on rohkeasti uudis­tet­tava. Alko­ho­lin henki­nen kiel­to­laki on vihdoin kaadet­tava. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sitä, että Suomen alko­ho­li­po­li­tiikka euroop­pa­lais­te­taan. Alko­ho­li­po­li­tiik­kaa tulee jatkossa tehdä osana avointa mark­ki­na­ta­loutta, jossa mm. alko­ho­lin etämyyn­tiä ja tuon­tia koske­vat säädök­set ovat selkeät. 

Uudis­tus ei poista tarvetta yllä­pi­tää palve­luita ja toimia, joilla alko­ho­lista aiheu­tu­via hait­toja ehkäis­tään vaan pikem­min­kin päin­vas­toin. Tavoit­teena uudessa järjes­tel­mässä pitää olla se, että nykyistä suurempi osa alko­ho­lista kerät­tä­vistä veroista myös käyte­tään alko­ho­li­hait­to­jen vähen­tä­mi­seen. 

Mitä ehdo­tamme? 

 • Uusi halli­tus luo tiekar­tan Alkon mono­po­lin halli­tuksi purka­mi­seksi. Tavoit­teen tulee olla, että uusi alko­ho­li­po­li­tiikka olisi koko­nai­suu­tena voimassa kiel­to­lain kumoa­mi­sen 100-vuotis­päi­vänä eli maanan­taina 5.4.2032 klo 10.
 • Siir­re­tään alko­ho­li­po­li­tiikka sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riöstä työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­öön muiden elin­kei­no­sek­to­rien tapaan.
 • Ensim­mäi­sessä vaiheessa vaali­kau­della 2023–27 noste­taan prosent­ti­ra­jaa päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa, jolla mahdol­lis­te­taan kaik­kien olui­den ja mieto­jen viinien myynti päivit­täis­ta­va­ra­kau­passa.
 • Luodaan reilu ja mahdol­lis­tava sään­tely alko­ho­li­juo­mien etäkaup­paan sekä maan sisällä että EU/ETA-alueen puit­teissa.
 • Paran­ne­taan päivit­täis­ta­va­ra­kau­pan mahdol­li­suuk­sia uusiin verk­ko­poh­jai­siin liike­toi­min­ta­mal­lei­hin salli­malla alko­ho­lin etämyynti päivit­täis­ta­va­ra­kau­poille.

7. Mahdol­lis­te­taan kilpailu raide­lii­ken­teessä

Raide­lii­kenne on sekä henkilö- että tava­ra­lii­ken­teen kannalta keskei­nen liik­ku­mi­sen muoto Suomessa. Kestä­vänä liik­ku­mi­sen muotona raide­lii­ken­teen merki­tys tulee enti­ses­tään koros­tu­maan Suomessa tule­vina vuosina.

Suomessa raide­lii­ken­teen mark­kina on keskit­ty­nyttä ja kilpailu on vähäistä moneen Länsi-Euroo­pan maahan verrat­tuna. Tava­ra­ju­na­lii­kenne on avattu kilpai­lulle v. 2007, ja mark­ki­noille on tullut useita operaat­to­reita. Henki­lö­ju­na­lii­ken­nettä harjoit­taa kuiten­kin edel­leen vain valtio­nyh­tiö VR.

VR:n yksi­noi­keus henki­lö­ju­na­lii­ken­teessä on päät­ty­nyt v. 2020, jonka jälkeen on siir­rytty niin sanot­tuun Open access -malliin, jossa henki­lö­ju­na­lii­ken­teen operointi on mahdol­lista myös uusille operaat­to­reille. Henki­lö­ju­na­lii­ken­teen avau­tu­mi­nen kilpai­lulle ei ole kuiten­kaan eden­nyt. Keskei­senä syynä on korkea mark­ki­noille tulon kynnys. Suomen raide­le­veys poik­keaa muusta Euroo­pasta, mikä ei mahdol­lista kalus­ton käyt­töä Suomessa ilman lisäin­ves­toin­teja.

Mark­ki­noille tulon ollessa muutoin­kin haas­ta­vaa, vasem­mis­to­hal­li­tus on myös omilla toimen­pi­teil­lään semen­toi­nut nykyistä mark­ki­na­ti­lan­netta. Halli­tus neuvot­teli ennä­tyk­sel­li­sen pitkän, vuoteen 2030 asti ulot­tu­van osto­lii­ken­ne­so­pi­muk­sen VR:n kanssa henki­lö­ju­na­lii­ken­teen ostoista viime vuoden lopulla. Pitkä sopi­mus tukkii kilpai­lun perus­teet­to­malla tavalla. Kilpailu on saatava avat­tua hyvin harkit­tuna ja nopeam­min.

Suomessa uusien toimi­joi­den pääsyä mark­ki­noille tulee helpot­taa. Juna­lii­ken­teen kalus­ton siir­tä­mi­nen valtio­nyh­tiön hallin­taan vuokrat­ta­vaksi avaisi mahdol­li­suuk­sia uusien junao­pe­raat­to­rien toimin­nalle. Erityi­sesti lähi­ju­na­lii­ken­tee­seen voisi olla saata­vissa kilpai­lua ja uusia toimi­joita suhteel­li­sen nopeas­ti­kin. Ratkai­suja odotet­taessa VR on vuosia romut­ta­nut vanhen­tu­vaa kalus­toa, mikä on estä­nyt kalus­ton korjaa­mi­sen ja uudel­leen­käy­tön kilpai­le­ville operaat­to­reille. Valtion omai­suu­den haas­kaa­mi­selle on syytä lait­taa väli­tön stoppi. VR:n vanhen­tu­van kalus­ton myymi­nen, romut­ta­mi­sen sijaan, avaa ovet kilpai­lulle.

Erityi­sesti lähi­lii­ken­teen avaa­mi­selle on kysyn­tää useilla maamme kasva­villa kaupun­ki­seu­duilla ja ensim­mäi­siä suun­ni­tel­mia liiken­teen käyn­nis­tä­mi­sestä on jo valmis­teltu. Uudet seudul­li­set toimi­jat moni­puo­lis­tai­si­vat kaupun­ki­kes­kus­ten kehit­ty­mistä ja helpot­tai­si­vat työs­sä­käyn­tiä. Nykyi­sel­lään lain­sää­däntö estää kaupun­ki­seu­tuja järjes­tä­mästä lähi­ju­na­lii­ken­nettä HSL:ää lukuun otta­matta. Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa lähi­ju­na­lii­ken­teen järjes­tä­mi­sen kaupun­ki­seu­duilla.

Raide­lii­ken­teen uudis­tuk­set hyödyt­tä­vät kansa­lai­sia arjessa. Kilpai­lulle avatut raide­lii­ken­teen mark­ki­nat mahdol­lis­ta­vat raide­lii­ken­teen yhteyk­sien laajen­ta­mi­sen kansa­lais­ten käyt­töön. Samalla toimi­vat mark­ki­nat estä­vät lippu­jen hinta­mo­no­po­lin ja tuovat liiken­teen kustan­nuk­set tarkas­te­luun. Esimer­kiksi HSL:n pk-seudun lähi­ju­na­lii­ken­teen kilpai­lu­tus on tuomassa yhtiölle 275 miljoo­nan euron kustan­nus­sääs­töt sopi­mus­kau­della. Yhteis­kun­nan koko­nai­se­dun nimissä VR tarvit­see kilpai­lua ja kirit­tä­jiä.

Mitä ehdo­tamme?

 • Mahdol­lis­te­taan laki­muu­tok­sella kilpai­luun perus­tuva lähi­ju­na­lii­ken­nöinti koko Suomessa samaan tapaan kuin HSL järjes­tää lähi­ju­na­lii­ken­teen pääkau­pun­ki­seu­dulla nykyi­sin.
 • Pyri­tään avaa­maan kauko­lii­ken­teen kilpailu ennen nykyi­sen vuoteen 2030 ulot­tu­van osto­pal­ve­luso­pi­muk­sen päät­ty­mistä.
 • Yhtiöi­te­tään VR:n kalusto eri liiken­neo­pe­raat­to­rei­den vuokrat­ta­vaksi, jotta alalle voi syntyä tervettä palvelu- ja kustan­nus­ta­soa kirit­tä­vää kilpai­lua.
 • Asete­taan VR:n kalus­tolle romu­tus­kielto ja siir­re­tään romu­tet­ta­vaksi aiottu kalusto valtion perus­ta­man kalus­to­yh­tiön hallin­taan.

8. Paran­ne­taan maan­käy­tön ja raken­ta­mi­sen mark­ki­naeh­toi­suutta

Myös maan­käyttö- ja raken­nus­po­li­tii­kassa toimi­vat mark­ki­nat palve­le­vat kaik­kia suoma­lai­sia. Toimi­vien mark­ki­noi­den avulla saadaan asumi­sen hinta pidet­tyä mata­lana ja palvel­tua elin­kei­noe­lä­män tarpeita. Mark­ki­na­ta­lou­delle on myös maan­käy­tössä annet­tava riit­tä­västi tilaa.

Mark­ki­na­me­ka­nismi hinta­sig­naa­lei­neen osoit­taa, missä maa on halu­tuinta ja minne kannat­taa inves­toida. Riit­tä­vät inves­toin­nit taas varmis­ta­vat, että mahdol­li­sim­man monella on mahdol­li­suus asua tai yrit­tää juuri siellä, missä sijainti on paras.

Maan­käyt­töä ja asumista sään­nel­lään useilla eri tasoilla. Suurin valta erityi­sesti kaupun­ki­ku­valle on kunta­ta­solla. Valtiolla on kuiten­kin oma osuu­tensa maan­käy­tön suun­nit­te­lussa ja kuntien kannus­ti­mien aset­ta­mi­sessa. Valtion tulee­kin muun muassa MAL-sopi­mus­ten avulla vauh­dit­taa kaupun­kien riit­tä­vää asun­to­tuo­tan­toa ja liiken­nein­ves­toin­teja.

Asun­to­jen hinnat ovat nous­seet Suomessa huomat­ta­vasti muita pohjois­maita hitaam­min. Hinn­an­nousun hidas­teena on ollut pitkälti runsas asun­to­ra­ken­ta­mi­nen. Koska suoma­lais­ten varal­li­suu­desta merkit­tävä osa on jo valmiiksi ollut sidot­tuna asun­toi­hin, on maltil­li­nen asun­to­jen hinta­ke­hi­tys ollut Suomelle selvä kilpai­luetu. Tule­vai­suu­des­sa­kin tont­ti­tar­jon­nan on oltava riit­tä­vää ja kaavoi­tuk­sen suju­vaa, jotta asun­to­jen tarjonta saadaan turvat­tua. Julki­sen ja yksi­tyi­sen yhteis­työtä kaavoi­tuk­sessa tulee edis­tää.  Kiin­teis­tön omis­ta­jalla tulee olla kaik­kialla Suomessa mahdol­li­suus vaikut­taa omis­ta­mansa maa-alan käyt­töön aloi­te­teitse.

Myös sosi­aa­li­sesti tuettu asumi­nen on tehok­kainta toteut­taa mark­ki­na­me­ka­nis­mia hyödyn­täen. Mark­ki­naeh­toista edul­li­sem­maksi tuettu asun­to­tuo­tanto kohdis­tuu usein väärin, koska ihmi­nen saat­taa asua aiem­min saamas­saan edul­li­sessa asun­nossa, vaikka ei enää tulo­jensa puolesta tarvit­sisi tukea asumi­seensa. 

Tuettu asun­to­tuo­tanto aiheut­taa usein myös segre­gaa­tio-ongel­mia kun mark­ki­na­hin­taa edul­li­sem­pia asun­toja kaavoi­te­taan alueille sivuun parhaista sijain­neista. Onkin lähtö­koh­tai­sesti parempi tukea asumista suorin tulon­siir­roin, jotka jous­ta­vat elämän­ti­lan­tei­den muut­tuessa parem­min kuin sosi­aa­li­nen asun­to­tuo­tanto. Tuet­tua asun­to­tuo­tan­toa kuiten­kin tarvi­taan erityi­sesti asunn­ot­to­muu­den pois­toon, sekä erityis­ryh­mille kuten opis­ke­li­joille ja vanhuk­sille.

Erityi­sen nega­tii­vi­sesti Kokoo­mus suhtau­tuu tuet­tuun omis­tusa­su­mi­seen, jossa julki­nen sektori alem­pien tont­ti­hin­to­jen ja hinta­sään­te­lyn avulla tarjoaa jopa sato­jen tuhan­sien euro­jen tuen keski­luo­kalle. Pieni­tu­loi­sim­milla ei usein­kaan ole mahdol­lista saada lainaa edes tuet­tuja omis­tusa­sun­toja varten. Jotta unelma omasta asun­nosta olisi kuiten­kin mahdol­li­nen mahdol­li­sim­man monelle, on huoleh­dit­tava riit­tä­västä moni­puo­li­sen asun­to­kan­nan kaavoi­tuk­sesta, sekä siitä että ehdot rahoi­tuk­sen saami­selle eivät kiristy liikaa.

Maan­käy­tön sään­te­lyllä on vaiku­tuk­sensa myös elin­kei­no­toi­min­nassa. Esimer­kiksi päivit­täis­ta­va­ra­kauppa on hyvin keskit­ty­nyttä ja ketjuun­tu­nutta. Kaupan keskit­ty­mi­seen vaikut­ta­vat Suomen laaja koko ja harva asutus. Kaavoi­tuk­sella voidaan edis­tää toimia­lan kilpai­lua ja paikal­li­sia työl­lis­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä. 

Niin ilmas­ton­muu­tok­sen kuin kaupan toimin­tae­del­ly­tys­ten kannalta on tärkeää, että vähit­täis­kauppa, erityi­sesti päivit­täis­ta­va­ra­kauppa voi sijoit­tua lähelle asia­kas­vir­toja. Paikal­li­sesti on kaavoi­tet­tava päivit­täis­ta­va­ra­kau­palle kaavoi­tet­tuja kiin­teis­töjä myös muille kuin asemansa jo vakiin­nut­ta­neille suurille toimi­joille.

Mitä ehdo­tamme?

 • Valmis­tel­laan Mari­nin halli­tuk­sen aikana epäon­nis­tu­nut ja vaali­kausien yli valmis­teltu laaja maan­käyttö- ja raken­nus­lain uudis­tus. Uudis­tuk­sessa turva­taan myös mark­ki­noi­den toiminta maan­käyttö- ja raken­nusa­lalla.
 • Kasva­te­taan kaupun­kien tontti- ja asun­to­tar­jon­taa. Riit­tävä tarjonta on ainoa kestävä keino lisätä asun­to­mark­ki­noi­den kilpai­lua ja pitää asumi­sen hinta­ke­hi­tys kohtuul­li­sena. 
 • Nopeu­te­taan kaavoi­tusta sekä raken­nus- ja ympä­ris­tö­lu­pien myön­tä­mistä. Lupa­pro­ses­seille asete­taan lakiin määrä­aika. Nopeu­te­taan myös vali­tus­ten käsit­te­lyä hallinto-oikeuk­sissa
 • Hyödyn­ne­tään mark­ki­noita, kilpai­lua, hintain­for­maa­tiota ja vaih­toeh­tois­kus­tan­nuk­sen käsi­tettä maan­käy­tössä ja raken­ta­mi­sessa. Kaupun­ki­suun­nit­te­lun ratkai­su­jen vaiku­tuk­set asun­to­mark­ki­noi­hin, hyvin­voin­ti­tap­pioi­hin ja kaupun­kien talou­teen on ymmär­ret­tävä nykyistä parem­min.
 • Tuodaan näky­viin raken­nusoi­keu­den rajoit­ta­mi­sen ja muiden suun­nit­te­lu­rat­kai­su­jen kustan­nuk­set. Kaupun­ki­suun­nit­te­lun ratkai­sut vaik­kapa asuin­ra­ken­nus­ten korkeu­teen voivat olla perus­tel­tuja, mutta raken­nusoi­keu­den rajaa­mi­nen on väis­tä­mättä pois kaupun­gin tontin­luo­vu­tus­tu­loista tai raken­nusoi­keu­den myyn­ti­tu­loista. 
 • Lope­te­taan kaupun­kien tont­tien luovut­ta­mi­nen alle mark­ki­na­hin­nan, sillä se piilot­taa julkis­ten varo­jen käyt­töä. Luovu­tus­hin­nan ja mark­ki­na­hin­nan väli­nen erotus eli yhteis­kun­nan subven­tio jää hämä­rän peit­toon.
 • Kohdis­te­taan yhteis­kun­nan tuella raken­ne­tut vuokra-asun­not ihmi­sille, jotka eivät saa asun­toa mark­ki­noilta. Tuotan­to­tuettu asun­to­ra­ken­ta­mi­nen tulisi kohden­taa asunn­ot­to­muu­den pois­ta­mi­seen ja erityis­ryh­mille.  Pieni­tu­lois­ten ja vähä­va­rais­ten asumis­kus­tan­nus­ten tuke­mi­nen kannat­taa toteut­taa suoraan asumis­tuella.
 • Asete­taan kaava­va­li­tuk­sen vireille saami­seen maksu ja valit­ta­jan on osal­lis­tut­tava kohtuul­li­sin kustan­nuk­sin hylä­tyn vali­tuk­sen hallin­nol­lis­ten kulu­jen katta­mi­seen.  
 • Uudis­te­taan kaavoi­tus­lain­sää­dän­töä siten, että kunnille tulee kohtuul­li­seen määrä­ai­kaan sidottu käsit­te­ly­vel­vol­li­suus  maano­mis­ta­jan valmis­te­le­mille kaavae­si­tyk­sille
 • Kaavoi­te­taan riit­tä­västi kaupan tarpei­siin sovel­tu­via kaup­pa­paik­koja ja keven­ne­tään kaupan sijoit­tu­mis­sään­töjä.

9. Avataan posti­mark­ki­nat muut­tu­neessa maail­massa

Kannet­ta­van postin määrä on jo pitkään vähen­ty­nyt huomat­ta­vasti. Kirje­mää­rän lasku on yhtey­dessä siihen, että Suomi on muiden Pohjois­mai­den tapaan digi­ta­li­saa­tion eturin­ta­massa. Esimer­kiksi yleis­pal­ve­lu­vel­voit­teen alai­sia, posti­mer­killä varus­tet­tuja kirjeitä koti­ta­lous saa nykyi­sel­lään keski­mää­rin joka kolmas viikko. Yleis­pal­ve­lu­tuot­tei­den osuus jake­lu­mää­rästä on enää alle neljä prosent­tia. 

Kirje­pos­tin määrän vähen­tyessä yksit­täi­sen kirjeen jake­lu­kus­tan­nus kasvaa. Kirje­pos­tin volyy­min lasku johtuu kysyn­nän piene­ne­mi­sestä kulut­ta­jien, yritys­ten ja julki­sen sekto­rin siir­täessä tiedon­ja­ke­lunsa verk­koon digi­taa­li­sille alus­toille. Yritys­ten päälii­ke­toi­min­nan digi­ta­li­soi­tuessa niiden ansain­ta­mal­lit ja kilpailu voivat muut­tua radi­kaa­listi.

Samaan aikaan kun kirje­pos­tin määrä vähe­nee, verk­ko­kau­pasta ostet­tu­jen paket­tien määrä on kasvussa. Jake­lua­lan yrityk­set inves­toi­vat pystyäk­seen vastaa­maan kasva­vaan kysyn­tään paket­tien jake­lussa. 

Valtion koko­naan omis­tama Posti vastaa nykyi­sin kolmen­lai­seen asia­kas­tar­pee­seen: postin­ja­kelu, paketti- ja verk­ko­kaup­pa­pal­ve­lut sekä logis­tiik­ka­pal­ve­lut. Posti­pal­ve­luilla on yleistä yhteis­kun­nal­lista arvoa, mutta asiak­kai­den tarve niille vähen­tyy jatku­vasti. Paketti- ja verk­ko­kaup­pa­pal­ve­luilla puoles­taan on kasvava kysyntä ja se on osa rajat ylit­tä­vää sekä verkossa toimi­vaa kaup­paa. Logis­tiik­ka­pal­ve­lut ovat samoin kasvu­lii­ke­toi­min­taa mutta yritys­asiak­kai­den parissa. 

Postin harjoit­ta­mat paketti- ja verk­ko­kaup­pa­lii­ke­toi­minta sekä logis­tiik­ka­pal­ve­lut ovat luon­teel­taan hyvin kansain­vä­li­siä, vapaasti kilpail­tuja ja ilman erityis­sään­te­lyä toimi­via aloja. Paketti- ja verk­ko­kaup­pa­lii­ke­toi­min­nan sekä logis­tiik­ka­rat­kai­su­jen yhteen­las­kettu liike­vaihto tuo jo yli 50 prosent­tia Posti-konser­nin liike­vaih­dosta ja kasva­van osuu­den yhtiön tulok­sesta.

Postin­ja­ke­luun liit­tyy myös yhteis­kun­nal­li­sen arvon tuot­ta­mi­nen, kun taas paketti- ja verk­ko­kaup­pa­lii­ke­toi­min­nan sekä logis­tiik­ka­pal­ve­lui­den perus­tana ovat ensi­si­jai­sesti kaupal­li­set intres­sit. Näiden toimin­to­jen asiak­kaat, mark­ki­nat, tuot­teet ja liike­toi­min­ta­mal­lit poik­kea­vat merkit­tä­västi toisis­taan.

Tällä hetkellä valtion täysin omis­ta­man Postin oikeu­tus on yhä vähä­mer­ki­tyk­sel­li­sem­mässä yleis­pal­ve­lu­pos­tissa. Tämän mono­po­lin suojissa se kuiten­kin osal­lis­tuu myös kilpail­luille mark­ki­noille. Postin asema mark­ki­noilla onkin hyvin erilai­nen kuin kilpai­li­joi­densa, ja samaan aikaan Postilla ei ole intres­siä tehos­taa mono­po­lin suojissa tapah­tu­via toimin­to­jaan.

Posti­mark­ki­nat tulee uudis­taa siten, että kaikki posti- ja logis­tiik­ka­pal­ve­lut ovat mahdol­li­sim­man edul­li­sia, luotet­ta­via ja turval­li­sia asiak­kaille. Lisäksi palve­lui­den tulee olla mahdol­li­sim­man kustan­nus­te­hok­kaita yhteis­kun­nalle. Alan kustan­nus- ja tuki­ra­ken­teen on myös oltava avoin ja läpi­nä­kyvä.

Mitä ehdo­tamme?

 • Irro­te­taan Postista posti-infra­struk­tuu­rista vastaava erityis­teh­tä­väyh­tiö, joka säilyy 100-prosent­ti­sesti valtion omis­tuk­sesta (“Suomen Posti-infra Oy”). Tämä yhtiö vastaa joko omana toimin­tana tai osto­pal­ve­luilla postin kerää­mi­sestä ja lajit­te­lusta.
 • Oste­taan jakelu alueit­tain vapailla mark­ki­noilla olevilta yrityk­siltä.
 • Irro­te­taan Postista paketti- ja rahti­lo­gis­tii­kasta vastaava yhtiö, jonka tehtä­vänä on tuot­taa voit­toa omis­ta­jille. Yhtiö toimii täysin vapailla mark­ki­noilla. Valtio voi luopua omis­tuk­sesta jollain aika­tau­lulla.

10. Uudis­te­taan raha­pe­li­jär­jes­telmä 2020-luvulle

Suomen nykyi­nen raha­pe­li­po­li­tiikka on perus­tu­nut ajatuk­seen suojella suoma­lai­sia raha­pe­laa­mi­seen liit­ty­viltä haitoilta. Paras väline tähän on katsottu olevan järjes­tely, jossa raha­pe­li­toi­min­taa on hoidettu alun perin kolmen, sittem­min vuodesta 2016 lähtien yhden raha­pe­leistä vastaa­van mono­po­liyh­tiön kautta. 

Vuoteen 2022 mennessä voidaan todeta, että nykyi­nen raha­pe­li­po­li­tiikka ei toimi. Mono­po­li­jär­jes­telmä ei ole autta­nut olen­nai­sesti raha­pe­lion­gel­mien vähen­tä­mi­sessä. Vuoden 2019 tutki­muk­sen mukaan noin 112 000 suoma­laista kärsi erita­soi­sista raha­pe­lion­gel­mista ja läheis­ten pelion­gel­mista kärsi­vien määrä oli noin 790 000 suoma­laista.

Samalla suoma­lai­nen lain­sää­täjä on ummis­ta­nut silmänsä nopeasti muut­tu­van raha­pe­liym­pä­ris­tön edessä. Siinä rajat ylit­tävä pelaa­mi­nen erilais­ten digi­taa­lis­ten väylien kautta on haas­ta­nut perin­teis­ten mono­po­lien uskot­ta­vuutta. Tämä on johta­nut siihen, että yksi­noi­keus­jär­jes­tel­män mark­ki­nao­suus digi­taa­li­sessa raha­pe­laa­mi­sessa romahti taas viime vuonna noin viisi prosent­tia ja on lähellä kriit­tistä 50 prosen­tin rajaa 

Voimassa oleva mono­po­li­jär­jes­telmä on erit­täin tuot­toisa niille yhtiöille, jotka toimi­vat digi­mark­ki­nassa Suomessa. Peliyh­tiöt saavat tuot­tonsa ilman lisens­si­mak­suja tai veroja. Samaan aikaan tämä raha­virta valuu ulko­maille, eikä pelaa­mi­nen ole yhte­näi­sen sään­te­lyn tai valvon­nan piirissä. 

Koti­maista raha­pe­li­jär­jes­tel­mää onkin uudis­tet­tava siten, että se mahdol­lis­taa nykyistä parem­min raha­pe­lion­gel­miin puut­tu­mi­sen. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa nykyi­sestä mono­po­li­jär­jes­tel­mästä luopu­mista ja siir­ty­mistä muissa EU-maissa tuttuun lisens­si­jär­jes­tel­mään. Koke­muk­set Tans­kasta ja Ruot­sista tuke­vat tätä tavoi­tetta. Raha­pe­lion­gel­mien kartoit­ta­mi­seksi olen­naista uudessa järjes­tel­mässä pitää olla se, että sen tavoi­tel­lun kana­voin­tias­teen tulee olla noin 90 prosent­tia. Muutok­sella on kiire digi­taa­li­sen pelaa­mi­sen takia. Siksi ratkai­suja täytyy tehdä mahdol­li­sim­man nopeasti, viimeis­tään tule­valla halli­tus­kau­della.

Mitä ehdo­tamme?

 • Siir­ry­tään selvi­tyk­sen pohjalta tarkem­min määri­tel­tyyn raha­pe­laa­mi­sen lisens­si­mal­liin mahdol­li­sim­man pian.
 • Arvioi­daan onko tarpeel­lista ottaa käyt­töön Hollan­nin mallin tyyp­pi­nen “cool off”-ajanjakso selvi­tys- ja lain­sää­tö­vai­heen ajaksi. Ajan­jak­son aikana ulko­mai­set toimi­jat eivät voi toimia Suomessa tai ne eivät voisi saada lisens­siä.
 • Jäte­tään mm. lotto­pe­lit, arpa­pe­lit, kasi­not ja peli­au­to­maa­tit  lisens­si­jär­jes­tel­män ulko­puo­lelle.
 • Perus­te­taan raha­pe­li­toi­mia­laa valvo­maan eril­li­nen toimija, jolle turva­taan riit­tä­vät resurs­sit ja paran­ne­taan näin pelion­gel­mais­ten asemaa.
 • Raha­pe­lien tekno­lo­gi­sia järjes­tel­miä ja pelejä tuot­ta­vilta yhtiöiltä vaadi­taan B2B-lisenssi.
 • Mahdol­lis­te­taan kulut­ta­jalle järjes­telmä pelaa­mi­ses­ton hank­ki­mi­sesta yhdeltä alus­talta kaik­kiin lisen­soi­tui­hin palve­lui­hin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content