Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Senioreille superkotitalousvähennys

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Julkaistu:

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. 

Siksi hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sessä on oltava lähtö­koh­tana nykyistä vahvem­min ihmis­ten erilai­set tarpeet.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on ollut monelle senio­rille toimiva tuki arjessa tarvit­ta­vien palve­lui­den hank­ki­mi­seksi. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen käyt­tä­jistä yli 40 prosent­tia on eläke­läi­siä. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sellä ihmi­nen voi itse valita tarvit­se­mansa palve­lut, jotka kuulu­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin.

Edus­kun­ta­ryh­mämme on esit­tä­nyt nykyi­sen halli­tuk­sen teke­män koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja vähen­nyk­sen tuplaa­mista. Lisäksi esitämme senio­reille tarkoi­tet­tua koro­tet­tua koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Olen tehnyt asiasta lakia­loit­teen ja nimen­nyt vähen­nyk­sen senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seksi.

Senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­mal­lissa vero­vä­hen­ny­soi­keutta kasva­tet­tai­siin 70 prosent­tiin. Nykyi­nen 100 euron omavas­tuu pois­tet­tai­siin. Lisäksi palve­lu­jen ostoon annet­tai­siin enin­tään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähen­nyk­sen teke­mi­seen. Koti­ta­lous­vä­hen­nys olisi pieni­tu­loi­sille suoran tuen ja vero­huo­jen­nuk­sen yhdis­telmä.

Mallia on valmis­tel­lut Sitra. Heidän esityk­ses­sään super­vä­hen­nys suun­nat­tiin yli 75- vuotiaille. Mallin taus­talla on Sitran teet­tä­mät perus­teel­li­set laskel­mat. Malli on Sitran arvion mukaan sisäi­sesti kustan­nus­neut­raali.

Esimer­kiksi 40 euron tunti­tak­salla koti­pal­ve­lun hinta olisi halli­tuk­sen mallilla 27 euroa ja kokoo­muk­sen mallilla 12 euroa tunti. Senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys toisi nykyistä parem­man mahdol­li­suu­den tukea senio­rei­den kotona asumista, hyvää arkea ja itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Mallista voisi­vat hyötyä kaikki yli 75-vuoti­aat, myös pieni­tu­loi­set eläke­läi­set, joiden eläk­keestä maksa­mat verot eivät ole aiem­min riit­tä­neet vähen­nyk­sen teke­mi­seen. On selvää, että lain valmis­te­lussa Sitran esit­tä­mää ikära­jaa on syytä arvioida.

Uudis­tus vauh­dit­taisi ihmis­ten parem­man arjen lisäksi yrit­tä­jyyttä ja toisi uusia työpaik­koja sekä vero­tu­loja. Ikäih­mis­ten kotona asumi­sen tuke­mi­nen on tärkeää aina kun se on turval­lista ja ihmi­sen oman tahdon mukaista.

Halli­tuk­sen on tärkeää kuulla myös eläke­läis­jär­jes­töjä asiassa.

Vastaa­no­tin viime syksynä kokoo­muk­sen puolesta Eläke­läis­liit­to­jen etujär­jestö EETU ry:n kaikille edus­kun­ta­ryh­mille luovut­ta­man kannan­o­ton. Kaikki eläke­lii­tot, myös vasem­mis­to­puo­luei­den, vaati­vat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kaa­mi­sen peru­mista ja yli 75-vuotiaille koro­tet­tua vähen­nystä tuke­maan itse­näistä selviy­ty­mistä kotona.

Koro­nae­pi­de­mian takia eten­kin ja jo pidem­piai­kai­sen tutki­mus­näy­tön perus­teella kuntou­tuk­sen ja liikun­nan edis­tä­mi­seen tarvi­taan uusia keinoja. Teho­kas toimen­pide on laajen­taa koti­ta­lous­vä­hen­nys koske­maan fysio­te­ra­pia- ja toimin­ta­te­ra­piay­ri­tyk­sien sekä amma­tin­har­joit­ta­jay­rit­tä­jien tuot­ta­maa lääkin­näl­listä koti­kun­tou­tusta sekä liikun­nan ohjausta.

Kun kerran siivous ja omasta kodista huoleh­ti­mi­nen ovat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piirissä, niin miksi ei sitten omasta kunnosta huoleh­ti­mi­nen. Usein sairau­den tai kivun takia on hyvä saada tukea ja neuvoja sopi­vaan tapaan aloit­taa liikunta. Liikunta on usein parasta lääkettä.

Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista vain yksi kolmas­osa johtuu vanhe­ne­mista ja kaksi kolmas­osaa liikun­nan puut­teesta. Liikunta on tärkeää kaike­ni­käi­sille. Ikään­ty­ville liikunta on elin­tär­keää.

Liikunta on siitä usko­ma­ton asia, että koskaan ei ole liian myöhäistä aloit­taa. Kaiken ikäis­ten voima- ja tasa­paino para­ne­vat harjoit­te­lulla.

Voit seurata edus­kun­nan tapah­tu­mia ja työtäni kansan­edus­ta­jana vastaa­not­ta­malla edus­kun­ta­ter­vei­seni, joissa kerron ajan­koh­tai­sista poli­tii­kan kuulu­mi­sista. Kirjeen voit tilata lähet­tä­mällä minulle sähkö­pos­tia sari.sarkomaa@eduskunta.fi. Tai soit­ta­malla 050 511 3033.

Ajatuk­set ja tervei­set ovat aina terve­tul­leita. Ne ovat tärkeitä. Pide­tään yhteyttä.

Sari Sarko­maa

Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­taja, kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja sekä tervey­den­huol­lon mais­teri

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2020

Kokoo­mus­me­pit: Elvy­tys­pa­ket­tia ei tule hyväk­syä ilman oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Sirpa Pieti­käi­nen ja Henna Virk­ku­nen esit­tä­vät huolensa tuoreista tiedoista, joiden mukaan neuvos­ton puheen­joh­ta­ja­maa Saksa on valmis teke­mään uusia kompro­mis­seja oikeus­val­tio­me­ka­nis­mista saavut­taak­seen sovun

14.11.2020

Anna-Kaisa Ikonen: Kokoo­mus ei puolu­eena kannata huumei­den lail­lis­ta­mista

Viikon­lo­pun aikana keskus­te­lua on herät­tä­nyt Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton uusi tavoi­teoh­jelma, jossa ehdo­te­taan mm. kanna­bik­sen lail­lis­ta­mista. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen

13.11.2020

Kokoo­muk­sen ilmas­to­po­li­tii­kan ytimessä kannus­teet, edis­tyk­sel­li­nen tekno­lo­gia ja kansain­vä­li­nen yhteis­työ, ei pelot­telu, kiel­lot ja verot

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto on ollut aktii­vi­sesti valmis­te­le­massa puolu­een ympä­ris­tö­ta­voit­teita, jotka päivi­tet­tiin viimeksi syys­kuun puolue­ko­kouk­sessa (tavoi­teoh­jelma). Koska maailma, ja ympä­ristö sen