Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen blogi arjen kustannukset
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sanni Grahn-Laasonen: Korkeat sähkölaskut täytyy saada kuriin

Sanni Grahn-Laaso­nen: Korkeat sähkö­las­kut täytyy saada kuriin

Julkaistu:

Monin­ker­tais­tu­nut sähkö­lasku, yli kahden euron pump­pu­hin­nat tankilla, nouse­vat korot ja lisään­ty­nyt epävar­muus. Monessa perheessä joudu­taan vaka­vasti pohti­maan, miten kustan­nuk­sista selvi­tään. Sähkö­läm­mit­teis­ten omako­ti­ta­lo­jen asuk­kaat miet­ti­vät sydä­nala pamp­pail­len, miten jatkaa sopi­muk­sia kylmän talven yli. Tuka­lassa tilan­teessa ovat esimer­kiksi pieni­tu­loi­set eläke­läi­set, yksi­ne­lä­vät, koro­na­su­luis­ta­kin kärsi­neet pieny­rit­tä­jät ja lapsi­per­heet, joilla on isot asun­to­lai­nat ja paljon arjen menoja lasten harras­tuk­sia myöten.

Harvalla on kovin suurta pusku­ria omassa talou­des­saan. Ener­gian­säästö ja lämpö­ti­lo­jen laske­mi­nen auttaa vähän, mutta ilma viile­nee kohti talvea. Hinnan nousu yllätti, ja jos siihen eivät osan­neet varau­tua euroop­pa­lai­set valtiot ja ener­giayh­tiöt, kuinka voisi odot­taa, että ihmi­set­kään.

“Venä­jän ener­gia ei enää lämmitä euroop­pa­lai­sia koteja”

Ener­gia­kriisi koskee koko Euroop­paa ja johtuu tieten­kin Venä­jästä. On aika sopeu­tua maail­maan, jossa Venä­jän halpa tuon­tie­ner­gia ei enää lämmitä euroop­pa­lai­sia koteja. Suomessa olemme tehneet monia asioita järke­väm­min kuin vaik­kapa Saksa. Olemme pitä­neet parem­paa huolta omava­rai­suu­des­tamme, luvit­ta­neet ydin­voi­maa ja irtau­tu­neet fossii­li­riip­pu­vuu­desta. Miten paljon pidem­mällä olisim­me­kaan, jos viime vuosi­kym­me­ninä pääs­tö­töntä koti­maista ydin­voi­maa ei olisi vastus­tettu niin hana­kasti?

Edus­kun­nassa tunnis­te­taan hyvin ongel­mat, liian kalliit hinnat. Se ei riitä, sillä tarvi­taan myös ratkai­suja ja oikeita ulos­pää­sy­teitä. Velkaan­tu­nut valtio voi auttaa tuilla vain rajal­li­sesti. Kokoo­mus on julkais­sut kuusi lyhyen ja kuusi pitkän aika­vä­lin ratkai­sua, joilla sähkön hintaa saadaan lasket­tua ja mark­ki­naa vakau­tet­tua. Tule­vai­suu­dessa edul­li­nen sähkö voisi olla Suomelle jopa kilpai­luetu, kuten se on ollut inves­toin­teja houkut­te­le­valle Pohjois-Ruot­sille.

Ensin halli­tuk­sen pitäisi onnis­tua EU-vaikut­ta­mi­sessa. EU-tasolla tulisi erot­taa sähkön ja kaasun hinta toisis­taan ja aset­taa sähkön tukku­pörs­siin hinta­katto.

Sähkön riit­tä­vyy­den turvaa­mi­seksi meidän tulisi ottaa käyt­töön nykyistä tehok­kaam­mat ja kannus­ta­vam­mat kysyn­tä­jous­tot ja huoleh­dit­tava, että kaikki olemassa oleva kapa­si­teetti, myös teho­re­ser­vit, ovat käytössä.

“Suomi tarvit­see lisää koti­maista ydin­voi­maa”

Viime kädessä sähkön korkea hinta johtuu siitä, että tuotan­toa on liian vähän. Merkit­tä­välle tuuli­voi­man lisää­mi­selle on iso mark­ki­na­läh­töi­nen poten­ti­aali ja paljon hank­keita odot­taa jo lupa­put­kessa. Tuuli­voi­ma­lat vaati­vat vasti­neek­seen myös säästä riip­pu­ma­tonta tuotan­toa. Sen edis­tä­mi­seksi tarvi­taan eril­li­nen kapa­si­teet­ti­tuki. Tällai­sia tuki­muo­toja on käytössä muun muassa Iso-Britan­niassa, joka on saanut yksi­tyi­set yhtiöt jälleen inves­toi­maan uuteen ydin­voi­maan.

Suomi tarvit­see lisää koti­maista ydin­voi­maa. Tarvi­taan yhtei­sym­mär­rys, että kritee­rit täyt­tä­ville hank­keille myön­ne­tään luvat. Ydin­e­ner­gia­laki ja STUK:n resurs­sit on uudis­tet­tava mahdol­lis­ta­maan erityi­sesti uuden tekno­lo­gian pieny­din­reak­to­rei­den hyödyn­tä­mi­nen. Lisäksi sähkö­pörs­sin hinnoit­te­lu­mal­lia tulisi muokata siten, että kallein käytössä oleva sähkön­tuo­tan­to­muoto ei enää tule­vai­suu­dessa yksin määrää sähkön pörs­si­hin­taa.

Puhtaan ener­gian inves­toin­tien nopea luvi­tus olisi nyt todella tärkeää. Vuosien lupa­by­ro­kra­tiasta pitää päästä eroon. Ratkai­suja on olemassa, kunhan vain olisi tarmok­kuutta viedä niitä eteen­päin maamme johdossa.

Sanni Grahn-Laaso­nen
Kirjoit­taja on kansan­edus­taja ja edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.11.2022

Petteri Orpo: Haluamme pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka raken­taa vastuul­li­sesti kestä­vää ja vahvaa Suomea. Vain siten voimme huoleh­tia suoma­lais­ten turval­li­suu­desta, hyvin­voin­nista ja tule­vai­suu­desta. Vain vahva Suomi voi pitää heikoim­mista huolta.

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

Skip to content