Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Sanni Grahn-Laaso­nen: Aika vapaut­taa Suomi – ylimää­räi­nen sään­tely syö yhteis­kun­nasta ilon!

Sanni Grahn-Laaso­nen: Aika vapaut­taa Suomi – ylimää­räi­nen sään­tely syö yhteis­kun­nasta ilon!

Julkaistu:

Onko Suomi Euroo­pan kovin holhous­val­tio? Ei ole enää, olemme nykyi­sin sijalla kolme Euro­pean Policy Infor­ma­tion Centre -nimi­sen ajatus­hau­to­mon Nanny State Indexissä, joka mittaa sitä, miten eri Euroo­pan valtiot rajoit­ta­vat kansa­lais­tensa vapaa-ajan viet­toa, kuten syömistä ja juomista. Mitta­rista voi varmasti olla montaa mieltä, mutta jotain se kertoo Suomessa elävästä pala­vasta uskosta, että valtio tietää ihmistä parem­min.

Kuka muis­taa vielä ajan, jolloin ruoka­kau­pat olivat kiinni sunnun­tai­sin? Ennen kaikki ei ollut parem­min. Kiirei­sessä lapsi­per­hear­jessa ostos­ten keskit­tä­mi­nen sunnun­taille on ollut iso helpo­tus aina­kin meidän perheessä.

Kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mista vastus­tet­tiin hurjasti vuosia – useita vaali­kausia – ja kun uudis­tus lopulta vietiin läpi, ei kukaan sen koom­min ole esit­tä­nyt paluuta enti­seen. Eikö­hän yrit­täjä itse tiedä, koska kannat­taa pitää kauppa auki?

Kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­nen ei maksa­nut mitään, leikan­nut kenel­tä­kään, vaan lisäsi työl­li­syyttä, avasi uusia kasvun mahdol­li­suuk­sia ja helpotti ihmis­ten arkea.

“Suoma­lai­set osaa­vat tarvit­taessa myös tehdä valin­toja itse”

Suomi tarvit­see enem­män vapautta ja uskoa ihmi­seen. Joku saat­taa vielä muis­taa, kun teimme vuosia sitten kansan­edus­ta­ja­kol­le­gani Lasse Männis­tön kanssa avauk­sen turhasta sään­te­lystä. Lista­simme 46 lakia tai sään­töä, joiden purka­mista ajoimme. Listalla oli koira­vero, haja-asutusa­luei­den jäte­ve­sia­se­tus, festa­rei­den karsi­nat, ravin­to­loi­den byro­kraat­ti­set annis­ke­lu­lu­vat ja ELY-keskuk­selta vaadit­tava lupa hääkylt­tei­hin.

”Uskomme, että suoma­lai­set osaa­vat tarvit­taessa myös tehdä valin­toja itse. Kaik­kea ei tarvitse miet­tiä ihmis­ten puolesta valmiiksi”, kirjoi­timme.

Avaus uuti­soi­tiin laajasti ja se aina­kin pieneltä osin muutti Suomea. Puolu­eet alkoi­vat tehtailla omia listauk­si­aan puret­ta­vasta byro­kra­tiasta. Saimme yli 400 esitystä sään­te­lyn purka­mi­seksi kansa­lai­silta, järjes­töiltä, puolueilta ja yrityk­siltä. Normin­pu­rusta tuli Sipi­län halli­tuk­sen projekti ja iso määrä saaduista ideoista myös toteu­tet­tiin - kaup­po­jen aukio­loai­ko­jen vapaut­ta­mi­nen yhtenä. Koira­vero pois­tet­tiin laista turhana verona, jäte­ve­sia­se­tus korjat­tiin, alko­ho­li­laki uudis­tet­tiin.

Tieten­kään saavu­tuk­set eivät olleet riit­tä­viä, sillä sään­te­lyn maail­moissa maali karkaa.

“Vastus­tan kiusaa­vaa, haital­lista, turhaa sään­te­lyä”

Maailma on yhä moni­mut­kai­sempi. Sään­te­lyn kiris­ty­mi­selle hyviä perus­te­luja ovat esimer­kiksi ympä­ris­tön­suo­jelu tai kansa­lais­ten oman datan ja yksi­tyi­syy­den suojaa­mi­nen ylikan­sal­li­sia yhtiöitä vastaan. Kaikki sään­tely ei siis ole huonosta, vaan huomion pitäisi olla sään­te­lyn laadussa – valin­noissa, mitä tarvit­see säätää lailla. Mikä kuuluu yhteis­kun­nalle, mikä yksi­lölle?

Edes­men­nyt arvos­tettu valtio­va­rain­mi­nis­te­riön valtio­sih­teeri Raimo Sailas kiteytti jo vuonna 2012 EVA:n pamfle­tissa ”Holhouk­sen alai­set” ongel­man näin: ”Suoma­lai­nen perinne ja usko lain­sää­dän­nön kaik­ki­voi­pai­suu­teen on hämmäs­tyt­tä­vän luja. Jos lailla voidaan näppä­rästi hoidella työt­tö­myys pois, niin olen joskus irvis­tel­lyt, että miksi ei säädetä saman tien lakia, joka takaa että kaikki pääse­vät taivaa­seen.”

Hän myös tuskaili sen kanssa, ettei uuden sään­te­lyn vaih­toeh­tois­kus­tan­nuk­sia usein­kaan osata tai ole helppo laskea.

Suomi tarvit­see yhä ja kipeästi parem­paa sään­te­lyä. Vähem­män sään­te­lyä ja parem­paa sään­te­lyä!

Lisäksi byro­kra­tian rattaita pitäisi rasvata ja pois­taa esteitä esimer­kiksi kansain­vä­lis­ten osaa­jien Suomeen tulon tieltä. Toinen tuskai­nen esimerkki on inves­toin­tien luvi­tus, joka voi Suomessa kestää vuosia. Lupa­jo­nossa odot­taa tällä­kin hetkellä yli kolmella miljar­dilla inves­toin­teja – joukossa paljon kaivat­tuja puhtaan ener­gian inves­toin­teja, jotka torju­vat ilmas­ton­muu­tosta ja Puti­nin ener­gia­so­taa!

Koros­tan vielä, että en vastusta sään­te­lyä. Vastus­tan kiusaa­vaa, haital­lista, turhaa sään­te­lyä.

Tule­van halli­tuk­sen on aika puhal­taa Suomeen jälleen raikasta ”saa tehdä” -henkeä, jossa kaik­kea ei kiel­letä varmuu­den vuoksi tai päätetä ihmi­sen puolesta valmiiksi. Ylimää­räi­nen sään­tely syö yhteis­kun­nasta ilon! 

Sanni Grahn-Laaso­nen
Kirjoit­taja on edus­kun­nan talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja ja kokoo­muk­sen kansan­edus­taja (kok).

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content