Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Orpon puhe kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa 25.8.2023, Espoossa
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. (Kuva: Ukrai­nan presi­den­tin kans­lia)

Hyvät ystä­vät, kokoo­mus­lai­set,

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa. Sota on kaikille ukrai­na­lai­sille toti­sinta totta. Jatku­vat häly­tyk­set teke­vät iskut myös arki­seksi asiaksi monelle paikal­li­selle. Elämän täytyy jatkua, vaikka siree­nit käske­vät tyhjen­tä­mään katuja.

Yöju­nan saavut­tua Kiovan lähis­tölle vierai­limme ensim­mäi­senä Irpi­nin kaupun­gissa, Buchan naapu­rissa. Ennen sotaa tätä aluetta olisi voinut verrata lähinnä Espoon Tapio­laan. Irpi­niin suoma­lai­set ovat raken­ta­neet Suomi-taloja, jotka ovat tila­päi­nen koti yli 200 ukrai­na­lai­selle kotinsa menet­tä­neelle. Suomi auttaa konkreet­ti­sesti. Paikal­li­set olivat myös sitä mieltä, että Suomen lahjoit­ta­mat talot ovat laadul­taan kaupun­gin parhaita.

Venä­jän teke­mään hävi­tystä eivät Suomi-talot tieten­kään korvaa. 

Kuten jo keski­viik­kona Ukrai­nassa pitä­mäs­säni lehdis­tö­ti­lai­suu­dessa sanoin, minusta tuntuu käsit­tä­mät­tö­mältä, että joku ryhtyy sellai­seen väki­val­taan ja hyök­käyk­seen. Siksi meidän on toimit­tava.

Kiovassa tapa­sin ensi töik­seni presi­dentti Zelens­kyiä. Keskus­telu oli väli­töntä. Zelens­kyi on hyvin suora­pu­hei­nen persoona.

Kävimme läpi Ukrai­nan tarpeita puolus­tus­taan varten. Erityi­sesti tykistö, ammuk­set ja ilma­tor­junta ovat Ukrai­nalle nyt keskei­siä. Ukraina tarvit­see ilma­tor­jun­taa voidak­seen suojata paitsi kaupun­ke­jaan ja kansa­lai­si­aan mutta myös kaupal­li­sia reit­tejä, kuten vilja­kul­je­tuk­sia Mustal­la­me­rellä. 

Toin Zelens­kyille uuti­sen Suomen 18. asea­pu­pa­ke­tista, josta teemme päätök­sen pian. Paketti on kool­taan samaa luok­kaa kuin aiem­mat, ja sisäl­tää Ukrai­nan kipeästi tarvit­se­maa mate­ri­aa­lia.

Suomi on yksi Ukrai­nan suurim­pia tuki­joita suhteessa talou­temme kokoon, ja tämä on oikein, sillä Ukrai­nan tais­telu on myös meidän tais­te­luamme. Se on tais­te­lua kansain­vä­li­sen oikeu­den ja Euroo­pan turval­li­suus­jär­jes­tyk­sen puolesta. Se on tais­te­lua demo­kra­tian puolesta. 

Ystä­vät,

On myös Suomen ja Euroo­pan etu, jos löydämme Ukrai­nan kanssa keinot syven­tää puolus­tus­teol­lista yhteis­työ­tämme. Suomella on tässä osaa­mista, ja voimme osaa­mis­tamme tarjota ja myydä. Ukraina hyötyy saamalla huip­pu­ta­son kalus­toa, Suomi taas saamalla työpaik­koja ja tuloja. 

Koko Euroo­pan on herät­tävä puolus­tus­tar­vik­kei­den tuotan­non vauh­dit­ta­mi­seen. Jahkai­luun ei ole enää aikaa, ja tuotan­non hitaus on ollut petty­mys. Nyky­tah­dilla ammus­tar­vetta ei voida kattaa Ukrai­nassa. Miten sitten mahdol­li­sen krii­sin laajen­tuessa?

Ja vaikka sota päät­tyisi – kuten se jossain vaiheessa tulee päät­ty­mään – meidän täytyy ottaa tästä  oppia. Ukraina järjes­tää syksyllä kaupal­li­set messut puolus­tus­tar­vi­ke­val­mis­ta­jille. Kannus­tan kaik­kia suoma­lai­sia puolus­tus­teol­li­suu­den toimi­joita tart­tu­maan tilai­suu­teen ja osal­lis­tu­maan tähän vien­ti­työ­hön.

Olen nosta­nut EU-kokouk­sissa esille, että Euroo­pan on nostet­tava tuke­aan Ukrai­nalle. Vain niin sota saadaan päät­ty­mään nopeam­min. Kun Ukrai­naan toimi­te­taan EU:n laajui­sella sitou­muk­sella ammuk­sia ja aseita, myös puolus­tus­teol­li­suus saa signaa­lin siitä, että tilauk­sia tulee ja kapa­si­tee­tin kasvat­ta­mi­nen kannat­taa.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Venä­jän hyök­käys­so­dan alka­mi­sesta tuli eilen kulu­neeksi puoli­toista vuotta. Krimin valtauk­sesta on kulu­nut paljon enem­män aikaa. Kaik­kein pahinta on turtu­mi­nen ja unoh­ta­mi­nen. Siksi Ukrai­nassa vierailu ja Ukrai­nasta puhu­mi­nen on niin tärkeää. Kärsi­myk­sen ja toisaalta urheu­den näke­mi­nen omin silmin, kansan sinnik­kyys jatkaa arke­aan ilma­hä­ly­tys­ten keskellä, ne vain vahvis­ta­vat tahtoamme auttaa. 

Talven tullen Suomi voi tarjota Ukrai­nalle myös merkit­tä­vää osaa­mista talvi­so­dan­käyn­nistä. Talven tulo herät­tää kuiten­kin huolia. Se tarkoit­taa mahdol­lista uutta ener­gia­va­jetta ja pysäh­ty­neitä rinta­ma­lin­joja – sekä siten aikaa Venä­jälle linnoit­tau­tua syvem­mälle asemiin. 

Pimeys keskellä talvea on karu asia. Leik­kaus­sa­lit, liikenne, kaikki arki­nen elämä ja toisaalta elin­tär­keät toimin­not tarvit­se­vat valoa. Sähkö­kat­kot ovat hengen­vaa­ral­li­sia, ja ne ukrai­na­lai­set halua­vat vält­tää. Siksi Suomi on valmis tarjoa­maan osaa­mis­taan ener­giain­fra­struk­tuu­rin raken­ta­mi­sessa ja puhtaan ener­gian tuotan­nossa.

Ystä­vät,

Myös Ukrai­nan jälleen­ra­ken­nuk­sesta täytyy puhua. Jälleen­ra­ken­nus antaa ukrai­na­lai­sille näky­män huomi­seen.

Jälleen­ra­ken­nus myös tarjoaa suoma­lai­sille yrityk­sille merkit­tä­vän liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­den. Raken­nus­sek­tori, puhdas ener­gia, digi­taa­li­saa­tio, koulu­tusyh­teis­työ. Esimer­kiksi näillä sekto­reilla Suomella on tarjota maail­man­luo­kan ratkai­suja. Ja niitä ukrai­na­lai­set toivo­vat. Vanhan tuhou­tu­neen infra­struk­tuu­rin tilalle voidaan raken­taa uutta ja parem­paa, mikä tukee myös Ukrai­nan moder­ni­saa­tio- ja demo­kra­tia­ke­hi­tystä. 

Haluamme yksi­tyi­sen ja julki­sen sekto­rei­den välistä vahvaa yhteis­työtä jälleen­ra­ken­nuk­sessa. Siksi halli­tus on päät­tä­nyt, että ulko­mi­nis­te­riössä nimi­te­tään erityi­nen henkilö koor­di­noi­maan Suomen osal­lis­tu­mista Ukrai­nan jälleen­ra­ken­nus­pon­nis­te­lui­hin. Hän tulee toimi­maan tiiviissä yhteis­työssä yrity­se­lä­män kanssa. 

Ukrai­nan tilanne on osoit­ta­nut myös sen, että kaik­keen tulee varau­tua. Suomi on logis­ti­sesti haas­ta­vassa paikassa. Tätä­kin tulee tarkas­tella tark­kaan ja miet­tiä, miten eri tilan­teissa – joita emme toki toivo – takaamme maamme huol­to­var­muu­den. Siksi meidän täytyy kiin­nit­tää uuden­laista huomiota esimer­kiksi Rail Baltican kaltai­siin euroop­pa­lai­siin liiken­ne­hank­kei­siin, joiden kautta vienti ja muu tuotanto voi kulkea.

Myös rauhan on jokin päivä tultava. Siksi sitä täytyy suun­ni­tella jo nyt. Zelens­kyin aloit­teesta Ukraina valmis­te­lee niin sanot­tua rauha­na­loi­tetta ja huip­pu­ko­kousta kestä­vän rauhan raken­ta­mi­seen. Suomi tukee tätä työtä. Tavoit­teena on oltava kestävä rauha. Sellai­nen, joka kunnioit­taa Ukrai­nan suve­re­ni­teet­tia. Sellai­nen rauha on myös Suomen kaltai­sen pienen valtion etu. 

Ukrai­nalle on raken­net­tava uskot­tava polku EU:n ja Naton jäse­nyyk­siin. Tarvit­semme Euroo­passa vahvan liit­tou­man maita, jotka vastus­ta­vat Venä­jän uhkaa. Ukraina on osoit­ta­nut kyvyk­kyy­tensä.

EU-komis­sio ilmoit­taa loka­kuussa valmis­tu­vassa rapor­tis­saan Ukrai­nan ja muiden ehdo­kas­mai­den jäse­nyys­pro­ses­sien etene­mi­sestä ja edel­ly­tyk­sistä aloit­taa viral­li­set neuvot­te­lut. On selvää, että teke­mistä riit­tää, mutta me tuemme Ukrai­naa myös niissä refor­meissa, joita se matkal­laan tarvit­see. Ukrai­nan paikka on Euroo­passa.

Vierai­lin Ukrai­nassa myös Ukrai­nan päämi­nis­te­rin ja parla­men­tin puhe­mie­hen luona. Kun astuin täysis­tun­to­ta­liin, kansan­edus­ta­jat antoi­vat spon­taa­nit aplo­dit Suomelle, kiitok­sena Suomen tarjoa­masta avusta. Hetki oli hieno. 

Vierai­lulla parla­ment­tiin halusin osoit­taa Ukrai­nan kansan ja koko yhteis­kun­nan merki­tystä sota­pon­nis­te­luissa. Yhte­näi­sen kansan voimin Suomi­kin voitti vaikeu­det omien tais­te­lui­densa aikana.

Kokoo­mus­lai­set,  

Viime aikoina olemme pitä­neet paljon puheita ja osoit­ta­neet tahtomme uudis­taa Suomea. Meidän tehtä­vämme on raken­taa Suomea niin, että olemme jatkossa vauraam­pia ja parem­massa turvassa kuin nyt. Me voimme oppia myös Ukrai­nan puolus­tus­kamp­pai­lusta. Maamme ovat kohdan­neet toisensa monissa histo­rian sauma­koh­dissa. Kansa­kun­nan luja tahto on Ukrai­nan paras puolus­tus, varmisti Suomen itse­näi­syy­den talvi­so­dassa ja johti myös vauras­tu­mi­seen ja hyvän kier­tee­seen sotien jälkeen. 

Tätä tahtoa ja mielen lujuutta tarvit­semme myös nyt. Euroo­passa sodi­taan raainta sotaa sitten toisen maail­man­so­dan, ja talou­den näky­mät synk­ke­ne­vät. Suomi on turvassa, mutta emme voi herpaan­tua. Yhteis­kun­tamme ongel­mat ovat aitoja. Meidän täytyy varmis­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme selviy­ty­mi­nen myös tule­vai­suu­teen, toimi­taan nyt, omilla ehdoil­lamme, ilman ulkoista pakkoa.

Ystä­vät,

Ryhdy­tään siis töihin.

Kiitos.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

Skip to content