Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Nyt on oikea aika herätä – velkaan­tu­mi­sen vähät­tely lope­tet­tava

Petteri Orpo: Nyt on oikea aika herätä – velkaan­tu­mi­sen vähät­tely lope­tet­tava

Julkaistu:


Väli­ky­sy­mys julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta 8.2.2023 /​ Petteri Orpo, väli­ky­sy­mys­puhe /​ muutok­set mahdol­li­sia puhut­taessa

Arvoisa puhe­mies,

Nyt on oikea aika herätä.

NYT on oikea aika käydä keskus­telu tule­vai­suu­den valin­noista.

NYT on oikea aika alkaa tehdä oikeu­den­mu­kaista, tule­vat suku­pol­vet huomioi­vaa poli­tiik­kaa.

Voimme valita nyky­lin­jan, hitaan näivet­ty­mi­sen tien. Tai voimme valita toivon polun. Kokoo­muk­sen viesti on oikeu­den­mu­kai­suu­den viesti. Me sanomme ei köyh­ty­mi­selle ja näivet­ty­mi­selle. Kun me kaikki toimimme yhdessä, Suomi kyllä nousee ja suoma­lai­set menes­ty­vät jatkos­sa­kin.

Jokai­nen osal­lis­tuu, heikoim­mista pide­tään huolta, lapsil­lemme jäte­tään tasa-arvoi­nen ja vauras yhteis­kunta.
Liian usein valtio­valta näkee ihmi­set pelk­kinä veron­mak­sa­jina tai hallin­nol­lis­ten toimen­pi­tei­den kohteina. Kokoo­muk­sella on suoma­lai­sille viesti, toivon viesti. Meillä on kaikki mahdol­li­suu­det raken­taa yhteis­kun­taa, jossa ihmi­set voivat hyvin ja ovat vapaita määrit­tä­mään omaa elämäänsä.

Kokoo­mus haluaa pelas­taa suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan. Tämän pitää olla seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

Toivo tarvit­see tuek­seen tarmoa. Ilman tarmok­kuutta hyvät­kään tavoit­teet eivät muutu toimin­naksi ja päätök­siksi. Siksi sanomme: nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Arvoisa puhe­mies,

Korko­me­not nouse­vat. Hallit­se­ma­ton velkaan­tu­mi­nen ei enää ole vain hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den uhka. Se on akuutti ongelma.

Kaik­kien on aika myön­tää se ääneen. Velkaan­tu­mi­sen vähät­tely on syytä lopet­taa. Presi­dentti Niinistö totesi suoraan, että ”olemme tottu­neet pitä­mään yllä elin­ta­soa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velka­ra­halla.”

Erityi­sesti Sdp:n vaali­pu­heissa suoma­lai­sia jaetaan hyviin ja pahoi­hin. Pahaksi leima­taan se, että sanoo rehel­li­sesti, ettei hyvin­vointi säily nyky­me­nolla.

Päämi­nis­teri Marin, älkää aliar­vioiko suoma­lai­sia – älkää sortuko popu­lis­miin. Kodeissa kyllä ymmär­re­tään, että kun on otettu liikaa lainaa ei lisää lainaa­mi­nen pelasta, vaan ajaa ojasta allik­koon. Kodeissa ymmär­re­tään, että jos menot ovat pysy­västi paljon korkeam­mat kuin tulot, ollaan liemessä.

Suomi on tällä vaali­kau­della otta­massa 40 000 miljoo­naa euroa uutta velkaa. Velkaan­tu­mi­nen aloi­tet­tiin jo ennen pande­miaa ja sotaa, vuonna 2019. Se oli tietoi­nen poliit­ti­nen valinta. “Rahaa on”, meille sanot­tiin.

Suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tärkeät palve­lut eivät silti ole paran­tu­neet.
Päin­vas­toin.

Tänään yhä useampi vanhus ei saa riit­tä­vää hoitoa, päivä­ko­tei­hin ei riitä henki­lö­kun­taa ja kotien arjen kustan­nuk­set nouse­vat.

Herä­tys, edus­kunta!

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan korko­me­noja makse­taan tänä vuonna 2,6 miljar­dia euroa.
Kolmin­ker­tai­sesti viime vuoteen nähden.

Tiedät­tekö kuinka monta lähi­hoi­ta­jaa 2,6 miljar­dilla eurolla voitai­siin palkata? Yli 50 000.

Joudumme otta­maan uutta velkaa, jotta selviämme korko­jen maksusta. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­luita ei voida turvata, jos emme katkaise velkaan­tu­mis­ke­hi­tystä.

Kyse on päivä­ko­deista, kouluista, terveys­kes­kuk­sista, palo­kun­nista ja ambu­lans­seista, nuori­so­työstä, vanhus­pal­ve­luista.

Kokoo­mus haluaa mieluum­min panos­taa palve­lui­hin, kuin maksaa korkoja pank­kii­reille. Halli­tus nähtä­västi ajat­te­lee toisin.

Talous on myös itse­näi­syyttä ja turval­li­suutta. Ilman tervettä taloutta emme voi huoleh­tia puolus­tus­ky­vys­tämme tai torjua katu­ri­kol­li­suutta.

Tuleva vaali­kausi on aidosti viimei­nen hetki lait­taa talous kuntoon. Tilanne ei suin­kaan ole toivo­ton. Meillä suoma­lai­silla on kyky selät­tää haas­teet. Katso­taan ensin totuutta silmiin.

Usein kuulee sanot­ta­van, että ”Kaikki tietä­vät, mitä pitäisi tehdä, mutta ei ole uskal­lusta.” Eli ratkai­suja on.
Teke­mällä rohkeita uudis­tuk­sia ja lait­ta­malla menot ja tulot tasa­pai­noon Suomella on hyvä tule­vai­suus.

Arvoisa puhe­mies,

Valtion­ta­lous on iso asia, mutta keit­tiön pöydissä mieti­tään ennen kaik­kea oman kodin taloutta. Elin­kus­tan­nuk­set nouse­vat. Veroja maksava ja tätä yhteis­kun­taa yllä­pi­tävä joukko joutuu nyt tiukille.
Pärjäänkö – pääsenkö tämän yli ja eteen­päin, sitä kysyy nyt moni itsel­tään.

Ratkaisu valtion ongel­miin ei voi olla se mitä sosia­li­de­mo­kraa­tit esit­tä­vät, että vero­te­taan vielä vähän lisää, otetaan suoma­lai­silta vielä vähän enem­män. Että kyllä suoma­lai­sen arki vielä sen kestää.
Voimme valita myös toisin.

Kodit pitää auttaa pahim­man yli, mutta pidem­män päälle tarvi­taan toivoa tule­vasta.
Tämä tarkoit­taa sitä, että on työpaik­koja. Siihen tarvi­taan menes­ty­viä yrityk­siä. Että on palk­ka­tu­loja ja mahdol­li­suuk­sia. Siitä se muu yhtei­nen hyvä seuraa.

Suoma­lai­nen maksaa mielel­lään veronsa, kunhan saa vasti­neeksi turval­li­sen yhteis­kun­nan hyvine palve­lui­neen. Sellai­nen on reilu Suomi.

Siksi NYT on oikea aika puhua siitä, miten me yhdessä ratkai­semme ongel­mat. Siihen tarvi­taan yhteis­työtä. Ei kansan jaka­mista.

Nyt on aika ottaa maan ohjak­sista uusi ote.

Suomesta pitää tehdä luja ja vahva. Maa, joka pärjää maail­man myrs­kyissä ja huoleh­tii kansa­lais­ten perus­tar­peista – turval­li­suu­desta, koulu­tuk­sesta ja palve­luista. Maa, joka huoleh­tii heikoim­mis­taan.

Arvoisa puhe­mies,

Edes­men­nyt presi­dentti Koivisto sanoi: “Ellemme varmuu­della tiedä, kuinka tulee käymään, olet­ta­kaamme, että kaikki käy hyvin.”

Suomella on kaikki mahdol­li­suu­det suun­nata valoi­sam­paan tulevaisuuteen.Energiamurros on yksi suurista mahdol­li­suuk­sis­tamme. Uusi aika on jo käyn­nissä. Meillä on siihen voit­ta­vat kortit. Osaa­mista, maail­man parhaita yrityk­siä, tilaa ja luon­non­va­roja.

Suomen teol­li­suus on isku­ky­kyi­nen globaa­lin inves­toin­ti­aal­lon juurella. Puhtaita sini­val­koi­sia ratkai­suja viemällä voimme luoda Suomeen hyvin­voin­tia ja työpaik­koja ja ratkoa sekä ilmas­ton­muu­tosta että luon­to­ka­toa.

Toinen suuri mahdol­li­suus on se, että Suomessa on työtä tarjolla. Yrityk­set halua­vat palkata väkeä ja julki­sella sekto­rilla on kasvava työn­te­ki­jä­pula. Aute­taan työt­tö­mät ja työpai­kat löytä­mään toisensa.
Meidän on sääs­tet­tävä, jotta voimme inves­toida tule­vai­suu­teen. Meidän on samaan aikaan jarru­tet­tava menoja, mutta isket­tävä kaasua kasvulle ja inves­toin­neille.

Arvoisa puhe­mies,

Sen sijaan, että etsi­simme ongel­mia, meidän on löydet­tävä ratkai­suja.
Jotkut haavei­le­vat EU-erosta, että pärjäi­simme yksin parem­min tässä idän karhun kaina­lossa. Ei - kansain­vä­li­sellä yhteis­työllä turvaamme Suomea ja luomme tänne työtä ja hyvin­voin­tia.
Toiset julis­ta­vat, että yrityk­set ovat ahneita eivätkä sovi julki­seen palve­lu­tuo­tan­toon. Meille taas yrit­tä­jät ovat ratkai­sun avain esimer­kiksi hoito­jo­no­jen purkuun.

Poli­tiikka on siis valin­toja. Arvo­va­lin­toja.

Kokoo­muk­selle tärkeä arvo on yksi­lön vastuun­kanto – siis että jokai­sen työi­käi­sen ja työky­kyi­sen pitäisi Suomessa tehdä töitä.

Meillä ei ole varaa siihen, että työt jäävät teke­mättä. Yrit­tä­jän menes­tyk­sen edel­ly­tys­ten pitää olla kunnossa. Sillä vain työllä ja yrit­tä­mi­sellä yhteis­kun­tamme palve­lut voidaan järjes­tää ja rahoit­taa kestä­västi.

Turval­li­suu­teen ja koulu­tuk­seen on löydyt­tävä rahat. Ja julki­sen talou­den on oltava kunnossa, koska vain silloin voimme pitää huolta vanhuk­sis­tamme ja lastemme tule­vai­suu­desta.

Jotkut eivät erota vuori­neu­vok­sia taval­li­sista palkan­saa­jista. Kokoo­muk­sen vuori­neu­vok­sia ovat yli 2 miljoo­naa palkan­saa­jaa. Haluamme jättää työn teki­jälle ja eläk­keen­saa­jalle enem­män käteen omista rahois­taan: Opet­ta­jille, polii­seille, varhais­kas­va­tuk­sen ammat­ti­lai­sille, hoita­jille. Pide­tään heidän pärjää­mi­ses­tään huolta.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kassa on unoh­dettu suoma­lais­ten tule­vai­suus ja syöty tule­vien suku­pol­vien menes­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä.

Halli­tus on pettä­nyt keskei­sen lupauk­sensa suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta.
NYT on oikea aika herätä.

Koska halli­tus on anta­nut Suomen luisua hallit­se­mat­to­man velkaan­tu­mi­sen tielle, esitän, että edus­kunta toteaa, että halli­tus ei enää nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content