Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Matias Marttinen: Hallitus käyttelee veronmaksajien luottokorttia ilman suunnitelmaa

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta työtaak­kaa.

Suoma­lai­silla on suuri huoli omasta ja läheis­ten tervey­destä. Huoli ei rajoitu koro­naan, vaan myös yksi­näi­syy­den, syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien kasvuun.

Onneksi myön­tei­set roko­te­uu­ti­set luovat toivoa siitä, että koro­na­kriisi on voitet­ta­vissa.

Olemme päät­tä­mässä vaikeassa tilan­teessa kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­sistä rahoista ensi vuodelle. Menot ylit­tä­vät tulot rajusti vuonna 2021. On tässä tilan­teessa perus­tel­tua, että valtio ottaa vastuuta poik­keuk­sel­li­sesta pande­miasta.

Tule­vai­suutta ei voi kuiten­kaan raken­taa sen varaan, että ongel­mat korjaan­tu­vat itses­tään. Krii­sin jälkeen meidän on saatava talous ja työl­li­syys kasvuun ja pysäy­tet­tävä velan­otto.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­selle ei käy, että halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman minkään­laista suun­ni­tel­maa, miten talous saadaan kuntoon ja velka myös makse­taan jonain päivänä pois. Vain yksi on varmaa: lasku tulee perästä. Halli­tuk­sen poli­tii­kalla julki­nen talou­temme on rajusti alijää­mäi­nen vielä kymme­nen vuoden kulut­tua.

Milloin te päämi­nis­teri Marin kerrotte suoma­lai­sille sen, miten nyt otettu velka makse­taan tule­vai­suu­dessa pois? Kuinka suoma­lai­sille saadaan töitä? Miten Suomi saadaan kestä­vän kasvun tielle? Näihin kysy­myk­siin me haluamme teiltä vastauk­sia.

Koro­nan taakse te hyvä halli­tus ette voi mennä piiloon. Teiltä on kyllä löyty­nyt aikaa raken­taa ideo­lo­gi­sia uudis­tuk­sianne, sote-uudis­tusta ja oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mistä, jotka teidän omien­kin arvioi­den mukaan lisää­vät tällä vuosi­kym­me­nellä Suomen velkaan­tu­mista. Miksi aikaa ei ole löyty­nyt työl­li­syyttä ja kasvua vahvis­ta­ville toimille?

Arvoisa puhe­mies,

Suomi tarvit­see suun­ni­tel­man, joka luo toivoa ja luot­ta­musta suoma­lai­sille tule­vai­suu­teen. Halli­tuk­sen vaih­toeh­toa odotel­lessa me Kokoo­muk­sessa olemme raken­ta­neet oman vaih­toeh­don Suomelle – toivon polun.

Halli­tus ei ole saanut aikaan päätök­siä työl­li­syy­destä – Kokoo­muk­sen vaih­toehto tuo työtä ja toimeen­tu­loa 120.000 suoma­lai­selle.

Halli­tuk­sella ei ole minkään­laista suun­ni­tel­maa siitä, miten raju velkaan­tu­mi­nen lope­te­taan – Kokoo­muk­sen vaih­toehto lait­taa velan­o­ton kuriin.

Halli­tus heit­tää soraa talous­kas­vun rattai­siin uusilla veron­ko­ro­tuk­silla – Kokoo­muk­sen vaih­toehto jättää työs­sä­käy­välle ja yrit­tä­jälle keski­mää­rin 500 euroa ja eläke­läi­selle 300 euroa vuodessa lisää käteen.

Halli­tus palk­kaa opet­ta­jia pätkä­töi­hin hanke­ra­halla – Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa koulu­tuk­sen panos­tuk­set tehdään pysy­vinä ja opet­ta­jat palka­taan vaki­tui­sesti teke­mään arvo­kasta työtään.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen toivon polku on koro­na­krii­sin jälkeen uusi alku Suomelle. Se on vastuul­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen vastuut­to­malle talou­den­pi­dolle ja vero­sir­kuk­selle, joka lannis­taa ihmi­siä, eikä kannusta.

Me uskomme siihen, että työn­teko ja yrit­tä­jyys kanta­vat Suomea. Kokoo­muk­sen vaih­toehto tuo työtä ja toivoa 120.000 suoma­lai­selle. Keven­nämme työn vero­tusta, jotta työn­teosta ja ahke­ruu­desta jää reilu siivu käteen kaikissa tilan­teissa.

Suoma­lai­sista yrityk­sistä yli 90 prosent­tia on alle 10 hengen yrityk­siä. Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa paikal­li­sen sopi­mi­sen myös pienem­missä yrityk­sissä. Se kannus­taa yrit­tä­jiä palk­kaa­maan lisää väkeä töihin ja turvaa nykyi­siä työpaik­koja.

Toteu­tamme tera­pia­ta­kuun. Koro­tamme reilusti opin­to­tuen tulo­ra­joja. Koro­tamme ulos­o­ton suojao­saa.

Suomessa jokai­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den. Siksi helpo­tamme yrit­tä­jän pääsyä yritys­sa­nee­rauk­seen ja konkurs­sin tehneen yrit­tä­jän uutta alkua.

Tuplaamme koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen tason 5000 euroon ja luomme yli 75-vuotiaille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Me haluamme, että eläke­läis­pa­ris­kunta Matti ja Soile saavat enem­män palve­luita ja tukea kotiinsa. Kaik­kien pieni­tu­loi­sim­mille eläke­läi­sille myön­ne­tään Kokoo­muk­sen mallissa suora avus­tus, jotta myös he voivat ostaa palve­luita kotiin.

Arvoisa puhe­mies,

Kevään puoli­vä­li­rii­hessä halli­tuk­sen on korkea aika reivata talous­po­li­tiik­kansa uuteen asen­toon.

Tarjoamme Kokoo­muk­sessa yhteis­työn kättä halli­tuk­selle – tehdään yhdessä nämä vält­tä­mät­tö­mät uudis­tuk­set Suomen hyväksi. Kokoo­muk­sen toivon polku on teidän käytös­sänne.

Kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen piti kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen vuoden 2021 budje­tin palau­te­kes­kus­te­lussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.6.2021

Mia Laiho /​ kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­luun 1.6. 

Suomeen on tehty sote­uu­dis­tusta kahdesta syystä. Siksi, että rahat riit­täi­si­vät harmaan­tu­van Suomen palve­lui­hin, ja siksi, että hoitoon pääsisi kohtuul­li­sessa ajassa.

1.6.2021

Anna-Kaisa Ikosen vastaus­pu­heen­vuoro /​ Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen sote-uudis­­tus ei vastaa sille asetet­tui­hin tavoit­tei­siin. Se ei nopeuta ihmis­ten hoitoon pääsyä eikä se hillitse sote-kustan­­nus­­ten

22.5.2021

Petteri Orpo: “Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan hyvin­voi­ville ihmi­sille”

Hyvät ystä­vät,  Helsin­gissä avat­tiin syksyllä 2018 uusi lasten­sai­raala. Se oli mitta­van yhtei­sen ponnis­te­lun tulos. Sairaa­lassa hoide­taan lapsia kaik­kialta Suomesta.  Helsin­gin