Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Matias Mart­ti­nen: Halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman suun­ni­tel­maa

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Korona on vienyt monelta työn­te­ki­jältä ja yrit­tä­jältä toimeen­tu­lon. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den ammat­ti­lai­sille pahe­neva tauti­ti­lanne on puoles­taan kasaa­massa kohtuu­tonta työtaak­kaa.

Suoma­lai­silla on suuri huoli omasta ja läheis­ten tervey­destä. Huoli ei rajoitu koro­naan, vaan myös yksi­näi­syy­den, syrjäy­ty­mi­sen ja mielen­ter­vey­son­gel­mien kasvuun.

Onneksi myön­tei­set roko­te­uu­ti­set luovat toivoa siitä, että koro­na­kriisi on voitet­ta­vissa.

Olemme päät­tä­mässä vaikeassa tilan­teessa kaik­kien suoma­lais­ten yhtei­sistä rahoista ensi vuodelle. Menot ylit­tä­vät tulot rajusti vuonna 2021. On tässä tilan­teessa perus­tel­tua, että valtio ottaa vastuuta poik­keuk­sel­li­sesta pande­miasta.

Tule­vai­suutta ei voi kuiten­kaan raken­taa sen varaan, että ongel­mat korjaan­tu­vat itses­tään. Krii­sin jälkeen meidän on saatava talous ja työl­li­syys kasvuun ja pysäy­tet­tävä velan­otto.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­selle ei käy, että halli­tus käyt­te­lee veron­mak­sa­jien luot­to­kort­tia ilman minkään­laista suun­ni­tel­maa, miten talous saadaan kuntoon ja velka myös makse­taan jonain päivänä pois. Vain yksi on varmaa: lasku tulee perästä. Halli­tuk­sen poli­tii­kalla julki­nen talou­temme on rajusti alijää­mäi­nen vielä kymme­nen vuoden kulut­tua.

Milloin te päämi­nis­teri Marin kerrotte suoma­lai­sille sen, miten nyt otettu velka makse­taan tule­vai­suu­dessa pois? Kuinka suoma­lai­sille saadaan töitä? Miten Suomi saadaan kestä­vän kasvun tielle? Näihin kysy­myk­siin me haluamme teiltä vastauk­sia.

Koro­nan taakse te hyvä halli­tus ette voi mennä piiloon. Teiltä on kyllä löyty­nyt aikaa raken­taa ideo­lo­gi­sia uudis­tuk­sianne, sote-uudis­tusta ja oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mistä, jotka teidän omien­kin arvioi­den mukaan lisää­vät tällä vuosi­kym­me­nellä Suomen velkaan­tu­mista. Miksi aikaa ei ole löyty­nyt työl­li­syyttä ja kasvua vahvis­ta­ville toimille?

Arvoisa puhe­mies,

Suomi tarvit­see suun­ni­tel­man, joka luo toivoa ja luot­ta­musta suoma­lai­sille tule­vai­suu­teen. Halli­tuk­sen vaih­toeh­toa odotel­lessa me Kokoo­muk­sessa olemme raken­ta­neet oman vaih­toeh­don Suomelle – toivon polun.

Halli­tus ei ole saanut aikaan päätök­siä työl­li­syy­destä – Kokoo­muk­sen vaih­toehto tuo työtä ja toimeen­tu­loa 120.000 suoma­lai­selle.

Halli­tuk­sella ei ole minkään­laista suun­ni­tel­maa siitä, miten raju velkaan­tu­mi­nen lope­te­taan – Kokoo­muk­sen vaih­toehto lait­taa velan­o­ton kuriin.

Halli­tus heit­tää soraa talous­kas­vun rattai­siin uusilla veron­ko­ro­tuk­silla – Kokoo­muk­sen vaih­toehto jättää työs­sä­käy­välle ja yrit­tä­jälle keski­mää­rin 500 euroa ja eläke­läi­selle 300 euroa vuodessa lisää käteen.

Halli­tus palk­kaa opet­ta­jia pätkä­töi­hin hanke­ra­halla – Kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa koulu­tuk­sen panos­tuk­set tehdään pysy­vinä ja opet­ta­jat palka­taan vaki­tui­sesti teke­mään arvo­kasta työtään.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen toivon polku on koro­na­krii­sin jälkeen uusi alku Suomelle. Se on vastuul­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen vastuut­to­malle talou­den­pi­dolle ja vero­sir­kuk­selle, joka lannis­taa ihmi­siä, eikä kannusta.

Me uskomme siihen, että työn­teko ja yrit­tä­jyys kanta­vat Suomea. Kokoo­muk­sen vaih­toehto tuo työtä ja toivoa 120.000 suoma­lai­selle. Keven­nämme työn vero­tusta, jotta työn­teosta ja ahke­ruu­desta jää reilu siivu käteen kaikissa tilan­teissa.

Suoma­lai­sista yrityk­sistä yli 90 prosent­tia on alle 10 hengen yrityk­siä. Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa paikal­li­sen sopi­mi­sen myös pienem­missä yrityk­sissä. Se kannus­taa yrit­tä­jiä palk­kaa­maan lisää väkeä töihin ja turvaa nykyi­siä työpaik­koja.

Toteu­tamme tera­pia­ta­kuun. Koro­tamme reilusti opin­to­tuen tulo­ra­joja. Koro­tamme ulos­o­ton suojao­saa.

Suomessa jokai­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den. Siksi helpo­tamme yrit­tä­jän pääsyä yritys­sa­nee­rauk­seen ja konkurs­sin tehneen yrit­tä­jän uutta alkua.

Tuplaamme koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen tason 5000 euroon ja luomme yli 75-vuotiaille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Me haluamme, että eläke­läis­pa­ris­kunta Matti ja Soile saavat enem­män palve­luita ja tukea kotiinsa. Kaik­kien pieni­tu­loi­sim­mille eläke­läi­sille myön­ne­tään Kokoo­muk­sen mallissa suora avus­tus, jotta myös he voivat ostaa palve­luita kotiin.

Arvoisa puhe­mies,

Kevään puoli­vä­li­rii­hessä halli­tuk­sen on korkea aika reivata talous­po­li­tiik­kansa uuteen asen­toon.

Tarjoamme Kokoo­muk­sessa yhteis­työn kättä halli­tuk­selle – tehdään yhdessä nämä vält­tä­mät­tö­mät uudis­tuk­set Suomen hyväksi. Kokoo­muk­sen toivon polku on teidän käytös­sänne.

Kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen piti kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen vuoden 2021 budje­tin palau­te­kes­kus­te­lussa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content