Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­mus täydensi euro­vaa­lieh­dok­kai­den listaansa

Kokoo­mus täydensi euro­vaa­lieh­dok­kai­den listaansa

Julkaistu:

Tutustu ehdok­kai­siimme tästä!

Kokoo­mus nimesi kahdek­san uutta ehdo­kasta kevään euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto päätti uusista ehdok­kaista lauan­taina Helsin­gissä.

Uudet euro­vaa­lieh­dok­kaat ovat yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaat viime syys­kuussa. Tuol­loin ehdolle nimet­tiin kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, neuvo­nan­taja Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teet euro­vaa­leissa ovat suurim­man puolu­een asema ja lisä­paikka euro­par­la­men­tissa. Ehdo­kas­a­set­telu on vaali­työssä avai­na­se­massa, ja tänään nime­tyt ehdok­kaat täyden­tä­vät erin­omai­sesti jo ennes­tään kovaa ehdo­kas­lis­taamme. Lisää vahvis­tuk­sia on vielä tulossa kevään aikana, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Paula Aikio-Tallgren (s. 1963)
Aikio-Tallgren on tornio­lai­nen vähit­täis-, tukku- ja maahan­tuon­tia­lan yrit­täjä (eMBA). Hän on toimi­nut kunta­päät­tä­jänä, maakun­ta­val­tuu­tet­tuna sekä lukui­sissa valta­kun­nal­li­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä, kuten Suomen Yrit­tä­jissä, Lapin Yrit­tä­jissä, Kuntien takaus­kes­kuk­sessa ja Finn­ve­ran hallin­to­neu­vos­tossa.

Hans Adolf Ehrn­rooth (s. 1962)
Turku­lai­sella Ehrn­root­hilla on taka­naan yli 30 vuoden ura Puolus­tus­voi­missa. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. suur­lä­he­tys­töissä sekä Brys­se­lissä että Parii­sissa, krii­sin­hal­lin­ta­jou­kon komen­ta­jana Tšadissa, YK-soti­las­tark­kai­li­jana sekä lukui­sissa muissa kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on ylei­se­si­kun­taup­seeri ja soti­la­sar­vol­taan evers­ti­luut­nantti.

Kari Kallo­nen (s. 1961)
Teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen on poli­tii­kassa tuore tekijä. Espoo­lai­sella Kallo­sella on pitkä koke­mus yrit­tä­jänä sekä kult­tuu­rin ja taiteen teki­jänä. Kallo­nen on muiden muassa Suomen Tesla-klubin puheen­joh­taja.

Jyrki Koivikko (s. 1966)
Mikke­li­läi­nen Koivikko on koulu­neu­vos ja teolo­gian mais­teri. Hän on Kaak­kois-Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lun halli­tuk­sen puheen­joh­taja ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Koivikko on lute­ri­lai­sen kirkon yhteis­kun­ta­suh­tei­den kappa­lai­nen.  Hän on myös mm. rans­kan kielen taitoi­nen mustan vyön judoka.

Mikko Ohela (s. 1960)
Ohela on EU-asioi­hin erikois­tu­nut helsin­ki­läi­nen konsult­tiy­rit­täjä. Hän on tehnyt töitä suoma­lai­sen metsä­teol­li­suu­den palve­luk­sessa, Euroo­pan komis­siossa, EFTA:ssa ja elin­kei­noe­lä­män järjes­töissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­teen mais­teri.

Tuomas Tikka­nen (s. 1992)
Helsin­gissä asuva, Itä-Suomesta kotoi­sin oleva Tikka­nen on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri ja Euroop­pa­lai­nen Suomi -yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Aiem­min Tikka­nen on toimi­nut Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­ta­jana. Hänellä on myös ollut luot­ta­mus­teh­tä­viä useissa järjes­töissä.

Pirkko Vihko (s. 1946)
Helsin­gissä ja Kuusa­mossa asuva Vihko on profes­sori ja lääkäri, jolla on pitkä koti­mai­nen ja kansain­vä­li­nen työko­ke­mus mm. Nokia Oyj:n, Maail­man terveys­jär­jes­tön (WHO) ja EU:n asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Vihko on toimi­nut edus­ta­jana ja asian­tun­ti­jana myös lukui­sissa muissa kansain­vä­li­sissä elimissä, ja julkais­sut laajasti tieteel­li­sissä julkai­suissa.

Leena Zitt­ling (s. 1958)
Nurmi­jär­ve­läi­nen Zitt­ling on kansain­vä­li­sesti tunnettu pieny­ri­tys­ten puoles­ta­pu­huja ja hyvin­voin­nin edis­täjä. Hän on toimi­nut jäse­nenä kansain­vä­lis­ten yrit­tä­jyys-, inno­vaa­tio- ja kilpai­lu­ky­ky­or­ga­ni­saa­tioi­den halli­tuk­sissa ja kansain­vä­li­sissä neuvon­ta­ryh­missä. Zitt­ling on kokoo­muk­sen valta­kun­nal­li­sen järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton puheen­joh­taja. Zitt­ling on koulu­tuk­sel­taan yhteis­kunta- ja terveys­tie­tei­lijä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

Skip to content