Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­mus täydensi euro­vaa­lieh­dok­kai­den listaansa

Kokoo­mus täydensi euro­vaa­lieh­dok­kai­den listaansa

Julkaistu:

Tutustu ehdok­kai­siimme tästä!

Kokoo­mus nimesi kahdek­san uutta ehdo­kasta kevään euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto päätti uusista ehdok­kaista lauan­taina Helsin­gissä.

Uudet euro­vaa­lieh­dok­kaat ovat yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set euro­vaa­lieh­dok­kaat viime syys­kuussa. Tuol­loin ehdolle nimet­tiin kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, neuvo­nan­taja Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo.

Kokoo­muk­sen tavoit­teet euro­vaa­leissa ovat suurim­man puolu­een asema ja lisä­paikka euro­par­la­men­tissa. Ehdo­kas­a­set­telu on vaali­työssä avai­na­se­massa, ja tänään nime­tyt ehdok­kaat täyden­tä­vät erin­omai­sesti jo ennes­tään kovaa ehdo­kas­lis­taamme. Lisää vahvis­tuk­sia on vielä tulossa kevään aikana, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Nime­tyt ehdok­kaat:

Paula Aikio-Tallgren (s. 1963)
Aikio-Tallgren on tornio­lai­nen vähit­täis-, tukku- ja maahan­tuon­tia­lan yrit­täjä (eMBA). Hän on toimi­nut kunta­päät­tä­jänä, maakun­ta­val­tuu­tet­tuna sekä lukui­sissa valta­kun­nal­li­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä, kuten Suomen Yrit­tä­jissä, Lapin Yrit­tä­jissä, Kuntien takaus­kes­kuk­sessa ja Finn­ve­ran hallin­to­neu­vos­tossa.

Hans Adolf Ehrn­rooth (s. 1962)
Turku­lai­sella Ehrn­root­hilla on taka­naan yli 30 vuoden ura Puolus­tus­voi­missa. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. suur­lä­he­tys­töissä sekä Brys­se­lissä että Parii­sissa, krii­sin­hal­lin­ta­jou­kon komen­ta­jana Tšadissa, YK-soti­las­tark­kai­li­jana sekä lukui­sissa muissa kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on ylei­se­si­kun­taup­seeri ja soti­la­sar­vol­taan evers­ti­luut­nantti.

Kari Kallo­nen (s. 1961)
Teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen on poli­tii­kassa tuore tekijä. Espoo­lai­sella Kallo­sella on pitkä koke­mus yrit­tä­jänä sekä kult­tuu­rin ja taiteen teki­jänä. Kallo­nen on muiden muassa Suomen Tesla-klubin puheen­joh­taja.

Jyrki Koivikko (s. 1966)
Mikke­li­läi­nen Koivikko on koulu­neu­vos ja teolo­gian mais­teri. Hän on Kaak­kois-Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lun halli­tuk­sen puheen­joh­taja ja kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Koivikko on lute­ri­lai­sen kirkon yhteis­kun­ta­suh­tei­den kappa­lai­nen.  Hän on myös mm. rans­kan kielen taitoi­nen mustan vyön judoka.

Mikko Ohela (s. 1960)
Ohela on EU-asioi­hin erikois­tu­nut helsin­ki­läi­nen konsult­tiy­rit­täjä. Hän on tehnyt töitä suoma­lai­sen metsä­teol­li­suu­den palve­luk­sessa, Euroo­pan komis­siossa, EFTA:ssa ja elin­kei­noe­lä­män järjes­töissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­teen mais­teri.

Tuomas Tikka­nen (s. 1992)
Helsin­gissä asuva, Itä-Suomesta kotoi­sin oleva Tikka­nen on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri ja Euroop­pa­lai­nen Suomi -yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­taja. Aiem­min Tikka­nen on toimi­nut Euroop­pa­nuor­ten puheen­joh­ta­jana. Hänellä on myös ollut luot­ta­mus­teh­tä­viä useissa järjes­töissä.

Pirkko Vihko (s. 1946)
Helsin­gissä ja Kuusa­mossa asuva Vihko on profes­sori ja lääkäri, jolla on pitkä koti­mai­nen ja kansain­vä­li­nen työko­ke­mus mm. Nokia Oyj:n, Maail­man terveys­jär­jes­tön (WHO) ja EU:n asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Vihko on toimi­nut edus­ta­jana ja asian­tun­ti­jana myös lukui­sissa muissa kansain­vä­li­sissä elimissä, ja julkais­sut laajasti tieteel­li­sissä julkai­suissa.

Leena Zitt­ling (s. 1958)
Nurmi­jär­ve­läi­nen Zitt­ling on kansain­vä­li­sesti tunnettu pieny­ri­tys­ten puoles­ta­pu­huja ja hyvin­voin­nin edis­täjä. Hän on toimi­nut jäse­nenä kansain­vä­lis­ten yrit­tä­jyys-, inno­vaa­tio- ja kilpai­lu­ky­ky­or­ga­ni­saa­tioi­den halli­tuk­sissa ja kansain­vä­li­sissä neuvon­ta­ryh­missä. Zitt­ling on kokoo­muk­sen valta­kun­nal­li­sen järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton puheen­joh­taja. Zitt­ling on koulu­tuk­sel­taan yhteis­kunta- ja terveys­tie­tei­lijä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

2.4.2020

Kokoo­mus vaatii Fideszin erot­ta­mista EPP:stä yhdessä 12 muun puolu­een kanssa

Kirjeessä EPP:n puheen­joh­taja Donald Tuskille 13 Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) jäsen­puo­luetta vaati­vat Fideszin erot­ta­mista EPP:stä. Kirjeen on alle­kir­joit­ta­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja