MENU
Kokoomus selvästi suurin uusim­massa gallu­pissa

Kokoomus selvästi suurin uusim­massa gallu­pissa

Julkaistu: 24.10.2008 Uncategorized

Ylen kyselyn perus­teella Kokoomus on lisännyt selkeästi eroa Keskustaan ja sosiaa­li­de­mo­kraat­teihin kuluvan lokakuun aikana.

Kokoo­muksen kanna­tuksen noustessa 1,3 prosent­tiyk­sikköä, on SDP:n kannatus lokakuun aikana laskenut noin prosent­tiyk­si­köllä. Kokoo­muksen ja SDP:n välinen kanna­tusero on 2,8 prosent­tiyk­sikköä, mikä on selvästi enemmän kuin tutki­muksen 1,7 prosent­tiyk­sikön virhe­mar­gi­naali.

Kokoo­muksen ero toiseksi suurimpaan eli Keskustaan on kyselyn mukaan noussut lokakuun aikana 0,6 prosent­tiyk­si­köllä, ollen nyt 2,2 prosent­tiyk­sikköä, mikä on niin ikään selkeästi yli tutki­muksen virhe­mar­gi­naalin.

Talous­tut­kimus haastatteli 6. - 22.10.2008 yhteensä 2 676 henkilöä.

Yhdis­tä­mällä lokakuun kanna­tusarvion ja äänes­tä­misen toden­nä­köi­syyden Talous­tut­kimus on laskenut Kokoo­muk­selle vaali­tu­los­en­nus­teeksi 23,9 prosenttia. Viime kunta­vaa­leissa Kokoomus sai äänistä 21,8 prosenttia, eli ennusteen perus­teella Kokoomus olisi lisää­mässä kanna­tustaan 2,1 prosent­tiyk­si­köllä.

Samassa ennus­teessa Sdp sai 20,2 prosentin kanna­tuksen (-3,9 &-yks.) ja Keskusta 20,7 prosentin kanna­tuksen (-2,1 %-yks.).

Ylen kyselyn tulos on linjassa MTV3:n viimei­simmän mieli­pi­de­ky­selyn kanssa, jossa Kokoo­muksen kanna­tuk­seksi mitattiin 23,5 prosenttia, Keskus­talle 21,2 prosenttia ja SDP:lle 21,1 prosenttia. Kokoo­muksen kannatus tässäkin tutki­muk­sessa oli noussut kuukau­dessa 1,4 %-yksikköä, ja vastaavana aikana Keskustan ja SDP:n kannatus on laskenut noin prosent­tiyk­sikön verran.

Yksityis­koh­taiset tiedot Ylen ja MTV3:n sivuilta.


Kuvat


Kokoomus.fi