Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus selvästi suurin uusim­massa gallu­pissa

Kokoo­mus selvästi suurin uusim­massa gallu­pissa

Julkaistu:

Ylen kyse­lyn perus­teella Kokoo­mus on lisän­nyt selkeästi eroa Keskus­taan ja sosi­aa­li­de­mo­kraat­tei­hin kulu­van loka­kuun aikana.

Kokoo­muk­sen kanna­tuk­sen nous­tessa 1,3 prosent­tiyk­sik­köä, on SDP:n kanna­tus loka­kuun aikana laske­nut noin prosent­tiyk­si­köllä. Kokoo­muk­sen ja SDP:n väli­nen kanna­tusero on 2,8 prosent­tiyk­sik­köä, mikä on selvästi enem­män kuin tutki­muk­sen 1,7 prosent­tiyk­si­kön virhe­mar­gi­naali.

Kokoo­muk­sen ero toiseksi suurim­paan eli Keskus­taan on kyse­lyn mukaan nous­sut loka­kuun aikana 0,6 prosent­tiyk­si­köllä, ollen nyt 2,2 prosent­tiyk­sik­köä, mikä on niin ikään selkeästi yli tutki­muk­sen virhe­mar­gi­naa­lin.

Talous­tut­ki­mus haas­tat­teli 6. - 22.10.2008 yhteensä 2 676 henki­löä.

Yhdis­tä­mällä loka­kuun kanna­tusar­vion ja äänes­tä­mi­sen toden­nä­köi­syy­den Talous­tut­ki­mus on laske­nut Kokoo­muk­selle vaali­tu­los­en­nus­teeksi 23,9 prosent­tia. Viime kunta­vaa­leissa Kokoo­mus sai äänistä 21,8 prosent­tia, eli ennus­teen perus­teella Kokoo­mus olisi lisää­mässä kanna­tus­taan 2,1 prosent­tiyk­si­köllä.

Samassa ennus­teessa Sdp sai 20,2 prosen­tin kanna­tuk­sen (-3,9 &-yks.) ja Keskusta 20,7 prosen­tin kanna­tuk­sen (-2,1 %-yks.).

Ylen kyse­lyn tulos on linjassa MTV3:n viimei­sim­män mieli­pi­de­ky­se­lyn kanssa, jossa Kokoo­muk­sen kanna­tuk­seksi mitat­tiin 23,5 prosent­tia, Keskus­talle 21,2 prosent­tia ja SDP:lle 21,1 prosent­tia. Kokoo­muk­sen kanna­tus tässä­kin tutki­muk­sessa oli nous­sut kuukau­dessa 1,4 %-yksik­köä, ja vastaa­vana aikana Keskus­tan ja SDP:n kanna­tus on laske­nut noin prosent­tiyk­si­kön verran.

Yksi­tyis­koh­tai­set tiedot Ylen ja MTV3:n sivuilta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content