Kokoo­mus selvästi suurin uusim­massa gallu­pissa

Julkaistu: 24.10.2008

Ylen kyse­lyn perus­teella Kokoo­mus on lisän­nyt selkeästi eroa Keskus­taan ja sosi­aa­li­de­mo­kraat­tei­hin kulu­van loka­kuun aikana.

Kokoo­muk­sen kanna­tuk­sen nous­tessa 1,3 prosent­tiyk­sik­köä, on SDP:n kanna­tus loka­kuun aikana laske­nut noin prosent­tiyk­si­köllä. Kokoo­muk­sen ja SDP:n väli­nen kanna­tusero on 2,8 prosent­tiyk­sik­köä, mikä on selvästi enem­män kuin tutki­muk­sen 1,7 prosent­tiyk­si­kön virhe­mar­gi­naali.

Kokoo­muk­sen ero toiseksi suurim­paan eli Keskus­taan on kyse­lyn mukaan nous­sut loka­kuun aikana 0,6 prosent­tiyk­si­köllä, ollen nyt 2,2 prosent­tiyk­sik­köä, mikä on niin ikään selkeästi yli tutki­muk­sen virhe­mar­gi­naa­lin.

Talous­tut­ki­mus haas­tat­teli 6. - 22.10.2008 yhteensä 2 676 henki­löä.

Yhdis­tä­mällä loka­kuun kanna­tusar­vion ja äänes­tä­mi­sen toden­nä­köi­syy­den Talous­tut­ki­mus on laske­nut Kokoo­muk­selle vaali­tu­los­en­nus­teeksi 23,9 prosent­tia. Viime kunta­vaa­leissa Kokoo­mus sai äänistä 21,8 prosent­tia, eli ennus­teen perus­teella Kokoo­mus olisi lisää­mässä kanna­tus­taan 2,1 prosent­tiyk­si­köllä.

Samassa ennus­teessa Sdp sai 20,2 prosen­tin kanna­tuk­sen (-3,9 &-yks.) ja Keskusta 20,7 prosen­tin kanna­tuk­sen (-2,1 %-yks.).

Ylen kyse­lyn tulos on linjassa MTV3:n viimei­sim­män mieli­pi­de­ky­se­lyn kanssa, jossa Kokoo­muk­sen kanna­tuk­seksi mitat­tiin 23,5 prosent­tia, Keskus­talle 21,2 prosent­tia ja SDP:lle 21,1 prosent­tia. Kokoo­muk­sen kanna­tus tässä­kin tutki­muk­sessa oli nous­sut kuukau­dessa 1,4 %-yksik­köä, ja vastaa­vana aikana Keskus­tan ja SDP:n kanna­tus on laske­nut noin prosent­tiyk­si­kön verran.

Yksi­tyis­koh­tai­set tiedot Ylen ja MTV3:n sivuilta.