Kokoo­muk­sen Sirén: Kestävä kehi­tys vahvis­tuu 2019 budje­tissa

Julkaistu: 08.08.2018

TIEDOTE 8.8.2018
Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen Sirén: Kestävä kehi­tys vahvis­tuu 2019 budje­tissa

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo (kok.) esit­teli tänään päälin­jat vuoden 2019 talous­ar­vio­eh­do­tuk­sesta. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön budjet­tieh­do­tuk­sessa koros­tu­vat työl­li­syys sekä vahva, kestävä kasvu. Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén on erityi­sen tyyty­väi­nen esityk­seen laajen­taa ja kehit­tää kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tia. Jatkossa budje­tissa tarkas­tel­laan nykyistä laajem­min kestä­vän kehi­tyk­sen toteut­ta­mista ja siihen liit­ty­viä määrä­ra­hoja.

”Suomi on kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­nissa edel­lä­kä­vijä globaa­listi tarkas­tel­tuna. Ensi vuoden budje­tin perus­te­luissa tuodaan ehdo­tuk­sen mukaan parem­min esille eri määrä­ra­ho­jen yhtey­det kestä­vään kehi­tyk­seen. Tällä vahvis­tamme sekä talou­del­lista, sosi­aa­lista että ympä­ris­tö­vas­tuuta Suomessa. Upeaa, että valtio­va­rain­mi­nis­teri on otta­nut härkää sarvista ja panos­taa kestä­vään kehi­tyk­seen”, Sirén toteaa.

Globaali YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen toimin­taoh­jelma Agenda 2030 muodos­taa kaikille maail­man maille yhtei­sen toimin­taoh­jel­man ja konkreet­ti­sia tavoit­teita. Suomen valit­se­mat pain­opis­teet ohjel­man toteut­ta­mi­seksi koros­ta­vat erityi­sesti hiili­neut­raa­liutta ja resurs­si­vii­sautta. Sirén iloit­see, että ensi vuoden budje­tissa analy­soi­daan erik­seen näiden edis­tä­mistä.

”Eril­li­nen analyy­sio­sio on koko­naan uusi elementti valtion talous­ar­viossa. Analyysi tuo konkreet­ti­sella tavalla esiin sen, miten veron­mak­sa­jien rahoja käyte­tään ja miten se vaikut­taa kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­tei­den edis­tä­mi­seen. Suomi on sitou­tu­nut tavoit­tei­siin, tämä on oikea suunta niiden edis­tä­mi­sessä.”

Kestä­vän kehi­tyk­sen tarkempi doku­men­tointi ja analy­sointi osana budjet­ti­pro­ses­seja tuo poli­tiik­kaan myös pitkä­jän­tei­syyttä. Siren toivoo myös, että laajempi tarkas­telu lisäisi kunnian­hi­mon tasoa ympä­ristö- ja ilmas­to­po­li­tii­kassa.

”Kun budje­toin­nin vaiku­tuk­sia arvioi­daan kestä­vyys­nä­kö­kul­masta jatku­vasti ja huolella, helpot­taa se päätök­sen­te­koa ja oikean­lai­sen ympä­ristö- ja kehi­tys­po­li­tii­kan teke­mistä tule­vai­suu­dessa. Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­sen poli­tii­kan teko ei myös­kään kuulu vain yksit­täi­sille minis­te­riöille, vaan poik­ki­hal­lin­nol­li­nen tarkas­telu on vält­tä­mä­töntä. Budjetti kattaa kaiken sen, mihin valtio rahaa käyt­tää. Siksi sen koko­nais­val­tai­nen arviointi kestä­vän kehi­tyk­sen näkö­kul­masta on valta­van tärkeää.”

Lisä­tie­toja:

Saara-Sofia Sirén

+358 505132051