Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Saara-Sofia Siren, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen Sirén: Kestävä kehi­tys vahvis­tuu 2019 budje­tissa

Kokoo­muk­sen Sirén: Kestävä kehi­tys vahvis­tuu 2019 budje­tissa

Julkaistu:

TIEDOTE 8.8.2018
Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen Sirén: Kestävä kehi­tys vahvis­tuu 2019 budje­tissa

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo (kok.) esit­teli tänään päälin­jat vuoden 2019 talous­ar­vio­eh­do­tuk­sesta. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön budjet­tieh­do­tuk­sessa koros­tu­vat työl­li­syys sekä vahva, kestävä kasvu. Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén on erityi­sen tyyty­väi­nen esityk­seen laajen­taa ja kehit­tää kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tia. Jatkossa budje­tissa tarkas­tel­laan nykyistä laajem­min kestä­vän kehi­tyk­sen toteut­ta­mista ja siihen liit­ty­viä määrä­ra­hoja.

”Suomi on kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­nissa edel­lä­kä­vijä globaa­listi tarkas­tel­tuna. Ensi vuoden budje­tin perus­te­luissa tuodaan ehdo­tuk­sen mukaan parem­min esille eri määrä­ra­ho­jen yhtey­det kestä­vään kehi­tyk­seen. Tällä vahvis­tamme sekä talou­del­lista, sosi­aa­lista että ympä­ris­tö­vas­tuuta Suomessa. Upeaa, että valtio­va­rain­mi­nis­teri on otta­nut härkää sarvista ja panos­taa kestä­vään kehi­tyk­seen”, Sirén toteaa.

Globaali YK:n kestä­vän kehi­tyk­sen toimin­taoh­jelma Agenda 2030 muodos­taa kaikille maail­man maille yhtei­sen toimin­taoh­jel­man ja konkreet­ti­sia tavoit­teita. Suomen valit­se­mat pain­opis­teet ohjel­man toteut­ta­mi­seksi koros­ta­vat erityi­sesti hiili­neut­raa­liutta ja resurs­si­vii­sautta. Sirén iloit­see, että ensi vuoden budje­tissa analy­soi­daan erik­seen näiden edis­tä­mistä.

”Eril­li­nen analyy­sio­sio on koko­naan uusi elementti valtion talous­ar­viossa. Analyysi tuo konkreet­ti­sella tavalla esiin sen, miten veron­mak­sa­jien rahoja käyte­tään ja miten se vaikut­taa kestä­vän kehi­tyk­sen tavoit­tei­den edis­tä­mi­seen. Suomi on sitou­tu­nut tavoit­tei­siin, tämä on oikea suunta niiden edis­tä­mi­sessä.”

Kestä­vän kehi­tyk­sen tarkempi doku­men­tointi ja analy­sointi osana budjet­ti­pro­ses­seja tuo poli­tiik­kaan myös pitkä­jän­tei­syyttä. Siren toivoo myös, että laajempi tarkas­telu lisäisi kunnian­hi­mon tasoa ympä­ristö- ja ilmas­to­po­li­tii­kassa.

”Kun budje­toin­nin vaiku­tuk­sia arvioi­daan kestä­vyys­nä­kö­kul­masta jatku­vasti ja huolella, helpot­taa se päätök­sen­te­koa ja oikean­lai­sen ympä­ristö- ja kehi­tys­po­li­tii­kan teke­mistä tule­vai­suu­dessa. Kestä­vän kehi­tyk­sen ja vastuul­li­sen poli­tii­kan teko ei myös­kään kuulu vain yksit­täi­sille minis­te­riöille, vaan poik­ki­hal­lin­nol­li­nen tarkas­telu on vält­tä­mä­töntä. Budjetti kattaa kaiken sen, mihin valtio rahaa käyt­tää. Siksi sen koko­nais­val­tai­nen arviointi kestä­vän kehi­tyk­sen näkö­kul­masta on valta­van tärkeää.”

Lisä­tie­toja:

Saara-Sofia Sirén

+358 505132051

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content