Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Kokoomuksen Marttinen: Suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta

Kokoo­muk­sen Mart­ti­nen: Suoma­lai­set äänes­ti­vät muutok­sen puolesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan Matias Mart­ti­sen ryhmä­puhe halli­tus­oh­jel­man tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa. Muutok­set mahdol­li­sia puhut­taessa.

Arvoisa puhe­mies,

Suoma­lai­set äänes­ti­vät kevään edus­kun­ta­vaa­leissa muutok­sen puolesta. Ihmi­set halusi­vat, että Suomen rapau­tu­nut talous laite­taan kuntoon, suoma­lai­sille riit­tää töitä ja toimeen­tu­loa ja että krii­siy­ty­neet perus­pal­ve­lut korja­taan. Tämän muutok­sen he saavat, kun päämi­nis­teri Orpon halli­tus tart­tuu toimeen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi.

Olen ylpeä siitä ohjel­masta, jonka olemme yhdessä perus­suo­ma­lais­ten, ruot­sa­lai­sen kansan­puo­lu­een ja kris­til­lis­de­mo­kraat­tien kanssa neuvo­tel­leet.

Keski­tymme lait­ta­maan Suomen perus­asiat kuntoon. Perus­kou­luissa opet­ta­jat saavat keskit­tyä jatkossa tärkeim­pään eli opet­ta­mi­seen. Hoito­jo­noja pure­taan, jotta suoma­lai­set pääse­vät suju­vasti hoitoon. Suoma­lais­ten turval­li­suu­desta huoleh­di­taan kotona, kaduilla ja maamme rajoilla.

Rege­rin­gen förnyar Finland så att varje finlän­dare kan ha fram­tid­stro. Rege­rin­gen bygger ett starkt och enga­ge­rat Finland, där vi tar hand om allas välbe­fin­nande och säker­het.

Arvoisa puhe­mies,

Edel­li­sen halli­tuk­sen perin­tönä saatu holti­ton velkaan­tu­mi­nen laite­taan kuriin. Halli­tus toteut­taa kunnian­hi­moi­sia uudis­tuk­sia, jotka vahvis­ta­vat Suomen kilpai­lu­ky­kyä, kasvua ja julkista taloutta. Kaiken tämän teemme suoma­lais­ten hyvin­voin­nin ja turval­li­suu­den varmis­ta­mi­seksi.

Halli­tus on sitou­tu­nut vahvis­ta­maan julkista taloutta valtio­va­rain­mi­nis­te­riön suosit­te­le­malla tavalla kuudella miljar­dilla eurolla. Tehtävä on vaativa, mutta halli­tuk­sella ei ole vaih­toeh­toja. Emme voi jättää tule­vien suku­pol­vien taakaksi kohtuu­tonta velka­vuorta.

Eikä velkaan­tu­mi­sessa ole enää kyse vain tule­vai­suu­den uhkasta, vaan akuu­tista ongel­masta. Talou­den liik­ku­ma­vara on viime vuosien päätök­sillä jo syöty.

Meitä halli­tus­puo­lueita yhdis­tää vahva ymmär­rys siitä, että hyvin­vointi syntyy työstä. Siksi teemme kaik­kemme, jotta jokai­nen suoma­lai­nen työi­käi­nen ja työky­kyi­nen voisi elät­tää itsensä ja perheensä työllä. Suomi tarvit­see työn­teon ja yrit­tä­mi­sen kunnian­pa­lau­tuk­sen.

Siksi halli­tus on valin­nut työlin­jan. Tavoit­teena on, että vähin­tään 100 000 työtöntä pääsee töihin. Se tarkoit­taa poli­tiik­kaa, joka tekee työn­teosta aina kannat­ta­vaa. Helpo­tamme uusien työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mista. Puramme kannus­tin­louk­kuja. Laskemme työn vero­tusta.

Keinot ovat niitä samoja, joilla hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on turvattu muissa Pohjois­maissa.

Arvoisa puhe­mies,

Haluamme varmis­taa, että lääkä­riin pääsee silloin, kun siihen on tarve. Halli­tus toteut­taa kiireel­li­sesti toimia, joilla hoito­jo­noja pure­taan. Halli­tus panos­taa mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin sekä toteut­taa lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuun.

Kohden­namme yhteis­kun­nan tukea kaik­kein heikoim­massa asemassa olevien autta­mi­seksi. Halli­tus panos­taa muun muassa ruoka-aputyö­hön sekä nuor­ten päih­tei­den­käy­tön ja huume­kuo­le­mien vähen­tä­mi­seen.

Sosi­aa­lis­ten ongel­mien ratkaisu alkaa siitä, että saa oman kodin. Siksi halli­tuk­sen tavoit­teena on pois­taa pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muus vuoteen 2027 mennessä.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa jokai­sella lapsella ja nuorella on edel­ly­tyk­set raken­taa hyvää elämää perheen tausta riip­pu­matta. Siksi laitamme koulu­tuk­sen perus­asiat kuntoon.

Jokai­sella perus­kou­lun päät­tä­vällä nuorella on oltava riit­tä­vät perus­tie­dot ja -taidot toisen asteen opin­toi­hin. Halli­tus haluaa varmis­taa, että opet­ta­jilla on riit­tä­västi aikaa opet­taa ja oppi­lailla oppia. Siksi halli­tus lisää opetus­tun­teja luku-, kirjoi­tus- ja lasku­tai­don oppi­mi­seen.

Halli­tus kehit­tää myös taiteen, kult­tuu­rin ja luovien alojen kasvun edel­ly­tyk­siä. Lisäksi halli­tuk­sen tavoit­teena on kään­tää liik­ku­mi­nen kasvuun jokai­sessa ikäryh­mässä. Siksi halli­tus panos­taa liikun­nal­li­sen elämän­ta­van edis­tä­mi­seen.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus lait­taa Suomen kasvun edel­ly­tyk­set kuntoon. Teemme Suomesta inves­toin­teja houkut­te­le­van maan sekä nostamme koti­mai­sen yrit­tä­jyy­den ja omis­ta­juu­den arvos­tusta.

Vahvis­tamme kansan­ka­pi­ta­lis­mia ja haluamme Suomesta maail­man talous­osaa­vim­man kansan. Nostamme osake­sääs­tö­ti­lin maksi­mi­si­joi­tus­ra­jaa ja edis­tämme lasten osake­sää­tö­ti­lin käyt­töön­ot­toa.

Halli­tus luot­taa mark­ki­na­ta­lou­teen. Toteu­tamme laajasti uudis­tuk­sia, jotka lisää­vät reilua kilpai­lua, avaa­vat mark­ki­noita ja keven­tä­vät sään­te­lyä. Lisäämme kilpai­lua muun muassa alko­ho­lin myyn­nissä, aptee­keissa, raha­pe­laa­mi­sessa ja raide­lii­ken­teessä.

Histo­rial­li­set suuret panos­tuk­set tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan vahvis­ta­vat Suomen asemaa tekno­lo­gi­sena edel­lä­kä­vi­jänä. Haluamme hyödyn­tää digi­ta­li­saa­tion, data­ta­lou­den ja teko­ä­lyn mahdol­li­suu­det täysi­mää­räi­sesti.

Halli­tus toteut­taa lähes kolmen miljar­din inves­toin­tioh­jel­man, jolla paran­ne­taan koko Suomen liiken­neyh­teyk­siä. Lisäksi asun­to­mark­ki­noi­den toimi­vuutta paran­ne­taan ja raken­ta­mista suju­voi­te­taan.
Maa- ja metsä­ta­lou­den merki­tys koko Suomen hyvin­voin­nille on korvaa­ma­ton. Turvaamme ruoan­tuo­tan­toon vakaan toimin­taym­pä­ris­tön. Metsä­ta­loutta kehi­te­tään kansal­li­sista lähtö­koh­dista käsin.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus edis­tää kunnian­hi­moi­sesti puhtaan ener­gian inves­toin­teja ja niiden mukana puhdasta teol­li­suutta.
Haluamme puhdasta ja edul­lista sähköä suoma­lai­sille. Siksi vauh­di­tamme ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mista ja pieny­din­voi­man käyt­töön­ot­toa. Sitou­dumme hyväk­sy­mään kaikki turval­li­suus­kri­tee­rit täyt­tä­vät peri­aa­te­lu­pa­ha­ke­muk­set.

Halli­tus torjuu ilmas­ton­muu­tosta kustan­nus­te­hok­kailla keinoilla. Ilmas­to­po­li­tii­kassa halli­tus keskit­tyy enem­män suuriin savu­piip­pui­hin kuin pieniin pako­put­kiin. Suomen ilmas­to­lain tavoit­teita ei muuteta. Halli­tus toteut­taa ilmas­to­po­li­tiik­kaa tavalla, joka ei kasvata suoma­lais­ten arjen kustan­nuk­sia tai heikennä elin­kei­noe­lä­män kilpai­lu­ky­kyä.

Suoje­lemme luon­non moni­muo­toi­suutta muun muassa vapaut­ta­malla virta­ve­siä ja suoje­le­malla valtion vanhoja luon­non­ti­lai­sia metsiä. Halli­tus panos­taa esimer­kiksi Palo­kin koskien vapaut­ta­mi­seen. Kyse on yhdestä histo­rian suurim­masta teosta suoma­lai­sen luon­non puolesta.

Arvoisa puhe­mies,

Suomen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kassa alkaa uusi aika­kausi Suomen Nato-jäse­nyy­den myötä. Päämi­nis­teri Orpon halli­tus varmis­taa, että Suomesta tulee puolus­tus­lii­ton aktii­vi­nen ja aloit­teel­li­nen jäsen­maa.
Halli­tuk­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan perus­tana ovat oikeus­val­tio­pe­ri­aate, ihmi­soi­keu­det, tasa-arvo ja demo­kra­tia. Jäse­nyys Euroo­pan unio­nissa ja puolus­tus­liitto Natossa muodos­ta­vat Suomen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan ytimen.

Halli­tus jatkaa Ukrai­nan tuke­mista täysi­mää­räi­sesti. Valmis­tau­dumme maan jälleen­ra­ken­nuk­seen ja autamme Ukrai­nasta sotaa pake­ne­via.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen tavoit­teena on tehdä Suomesta maail­man turval­li­sin ja luotet­ta­vin yhteis­kunta. Halli­tus nostaa polii­sien määrää kauden aikana merkit­tä­västi -- 8000 polii­siin. Suoma­lais­ten oikeus­tur­vaa paran­ne­taan nopeut­ta­malla oikeus­pro­ses­seja ja lisää­mällä oikeu­den­hoi­don resurs­seja.

Halli­tus haluaa katkaista nuoriso- ja jengi­ri­kol­li­suu­den kasvun Suomessa. Käyt­töön otetaan kaikki tarvit­ta­vat keinot - niin kovat kuin pehmeät.

Huma­ni­taa­rista maahan­muut­toa tiuken­ne­taan yleis­poh­jois­mai­selle linjalle. Sen sijaan työpe­räi­sen maahan­muu­ton proses­seja suju­voi­te­taan työn­te­ki­jä­pu­lan helpot­ta­mi­seksi.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on sitou­tu­nut päämi­nis­teri Orpon halli­tuk­sen ohjel­man toteut­ta­mi­seen.
Suomi on tien­haa­rassa. Emme voi jatkaa velkaan­tu­mi­sen tiellä. Suomen talous on kään­net­tävä kasvuun ja velkaan­tu­mi­nen laskuun.

Nyt on korkea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kunta, jotta myös tule­villa suku­pol­villa on mahdol­li­suus elää hyvin­voi­vassa ja turval­li­sessa Suomessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

Skip to content