Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina kokouk­ses­saan Matilda af Häll­strö­min Espoosta euro­vaa­lieh­dok­kaaksi. af Häll­ström on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri.

- Ehdo­kas­lis­tamme euro­vaa­lei­hin on nyt täysi. Olen erit­täin iloi­nen, että jo ennes­tään erin­omai­nen ehdo­kas­lista täyden­tyy Matilda af Häll­strö­min vahvalla Eurooppa- ja kansain­vä­li­sellä osaa­mi­sella. Tällä listalla kokoo­muk­sen on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan euro­vaa­lien ykkös­si­jaa ja yhtä lisä­paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Koulu­tuk­sel­taan af Häll­ström on valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta sekä Master of Arts St Andrews:in yliopis­tosta. Hän on myös väitös­kir­ja­tut­kija. af Häll­strö­millä on moni­vuo­ti­nen koke­mus Brys­se­listä, jossa hän on toimi­nut mm. Pohjois­mai­den neuvos­ton edus­ta­jana. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­toi­misto Milt­to­nissa, Helsinki EU Office -toimis­tossa, Euroo­pan parla­men­tissa sekä ulko­mi­nis­te­riössä.

Kokoo­mus on nimen­nyt jo aiem­min yhteensä 19 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, ex-euro­par­la­men­taa­rikko Eija-Riitta Korhola, liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurki, toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­nen, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä yrit­täjä Mikael Ropo, ulko­po­li­tii­kan neuvo­nan­taja Euroo­pan komis­siossa Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko, maan­vil­je­lijä Sami Yli-Rahnasto ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content