Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina kokouk­ses­saan Matilda af Häll­strö­min Espoosta euro­vaa­lieh­dok­kaaksi. af Häll­ström on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri.

- Ehdo­kas­lis­tamme euro­vaa­lei­hin on nyt täysi. Olen erit­täin iloi­nen, että jo ennes­tään erin­omai­nen ehdo­kas­lista täyden­tyy Matilda af Häll­strö­min vahvalla Eurooppa- ja kansain­vä­li­sellä osaa­mi­sella. Tällä listalla kokoo­muk­sen on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan euro­vaa­lien ykkös­si­jaa ja yhtä lisä­paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Koulu­tuk­sel­taan af Häll­ström on valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta sekä Master of Arts St Andrews:in yliopis­tosta. Hän on myös väitös­kir­ja­tut­kija. af Häll­strö­millä on moni­vuo­ti­nen koke­mus Brys­se­listä, jossa hän on toimi­nut mm. Pohjois­mai­den neuvos­ton edus­ta­jana. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­toi­misto Milt­to­nissa, Helsinki EU Office -toimis­tossa, Euroo­pan parla­men­tissa sekä ulko­mi­nis­te­riössä.

Kokoo­mus on nimen­nyt jo aiem­min yhteensä 19 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, ex-euro­par­la­men­taa­rikko Eija-Riitta Korhola, liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurki, toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­nen, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä yrit­täjä Mikael Ropo, ulko­po­li­tii­kan neuvo­nan­taja Euroo­pan komis­siossa Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko, maan­vil­je­lijä Sami Yli-Rahnasto ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

2.4.2020

Kokoo­mus vaatii Fideszin erot­ta­mista EPP:stä yhdessä 12 muun puolu­een kanssa

Kirjeessä EPP:n puheen­joh­taja Donald Tuskille 13 Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) jäsen­puo­luetta vaati­vat Fideszin erot­ta­mista EPP:stä. Kirjeen on alle­kir­joit­ta­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja