Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus nimesi tiis­taina kokouk­ses­saan Matilda af Häll­strö­min Espoosta euro­vaa­lieh­dok­kaaksi. af Häll­ström on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ja puolu­een kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri.

- Ehdo­kas­lis­tamme euro­vaa­lei­hin on nyt täysi. Olen erit­täin iloi­nen, että jo ennes­tään erin­omai­nen ehdo­kas­lista täyden­tyy Matilda af Häll­strö­min vahvalla Eurooppa- ja kansain­vä­li­sellä osaa­mi­sella. Tällä listalla kokoo­muk­sen on hyvä lähteä tavoit­te­le­maan euro­vaa­lien ykkös­si­jaa ja yhtä lisä­paik­kaa Euroo­pan parla­men­tissa, kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Janne Peso­nen sanoo.

Koulu­tuk­sel­taan af Häll­ström on valtio­tie­tei­den mais­teri Helsin­gin yliopis­tosta sekä Master of Arts St Andrews:in yliopis­tosta. Hän on myös väitös­kir­ja­tut­kija. af Häll­strö­millä on moni­vuo­ti­nen koke­mus Brys­se­listä, jossa hän on toimi­nut mm. Pohjois­mai­den neuvos­ton edus­ta­jana. Aiem­min hän on työs­ken­nel­lyt vies­tin­tä­toi­misto Milt­to­nissa, Helsinki EU Office -toimis­tossa, Euroo­pan parla­men­tissa sekä ulko­mi­nis­te­riössä.

Kokoo­mus on nimen­nyt jo aiem­min yhteensä 19 ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Aiem­min nime­tyt ehdok­kaat ovat: yrit­täjä Paula Aikio-Tallgren, ylei­se­si­kun­taup­seeri ja evers­ti­luut­nantti Hans Adolf Ehrn­rooth, teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen, koulu­neu­vos Jyrki Koivikko, ex-euro­par­la­men­taa­rikko Eija-Riitta Korhola, liike­toi­min­ta­joh­taja Piia Kurki, toimi­tus­joh­taja Heikki Nieme­läi­nen, EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä Mikko Ohela, kokoo­muk­sen nykyi­set euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen sekä yrit­täjä Mikael Ropo, ulko­po­li­tii­kan neuvo­nan­taja Euroo­pan komis­siossa Aura Salla, vara­tuo­mari Kimmo Sasi ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Janika Taka­talo, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri Tuomas Tikka­nen, profes­sori ja lääkäri Pirkko Vihko, maan­vil­je­lijä Sami Yli-Rahnasto ja kokoo­muk­sen järjes­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja Leena Zitt­ling.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

Skip to content