Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / EU / Samlings­par­tiets lista till EU-valet är komplett: Matilda af Häll­ström stäl­ler upp som kandi­dat

Samlings­par­ti­ets lista till EU-valet är komplett: Matilda af Häll­ström stäl­ler upp som kandi­dat

Publicerad:

Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse har nomi­ne­rat Matilda af Häll­ström från Esbo som kandi­dat till Euro­pa­par­la­men­tet. af Häll­ström är Samlings­par­ti­ets sekre­te­rare för inter­na­tio­nella ären­den.

- Vår lista är nu full­stän­dig. Jag är mycket glad att vår sedan tidi­gare utmärkta lista komplet­te­ras av Matilda af Häll­ströms starka erfa­ren­het och kunnande om EU och inter­na­tio­nell poli­tik. Med denna lista går vi till val med sikte på att vinna valet och få ett till mandat i Euro­pa­par­la­men­tet, säger parti­sek­re­te­rare Janne Peso­nen.

af Häll­ström är poli­ti­ces magis­ter från Helsing­fors univer­si­tet samt Master of Arts från Univer­sity of St Andrews i Skott­land. Hon är också dokto­rand vid Helsing­fors univer­si­tet. af Häll­ström har en mång­å­rig erfa­ren­het från Brys­sel och har funge­rat som bl.a. Nordiska rådets repre­sen­tant i Brys­sel. Utöver det har hon tidi­gare jobbat på kommu­ni­ka­tions­by­rån Milt­ton, Helsinki EU Ofice, Euro­pa­par­la­men­tet och utri­kesmi­ni­s­te­riet.

Samlings­par­tiet har tidi­gare nomi­ne­rat samman­lagt 19 kandi­da­ter till Euro­pa­par­la­mentsva­let. De tidi­gare nomi­ne­rade kandi­da­terna är: före­ta­gare Paula Aikio-Tall­gren, gene­ral­stabsof­fi­cer och övers­te­löjt­nant Hans Adolf Ehrn­rooth, indu­striråd Kari Kallo­nen, skol­råd Jyrki Koivikko, tidi­gare euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Eija-Riitta Korhola, affärs­di­rek­tör Piia Kurki, verk­stäl­lande direk­tör Heikki Nieme­lä­i­nen, konsult med fokus på EU-frågor Mikko Ohela, Samlings­par­ti­ets nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Sirpa Pietikä­i­nen, Petri Sarva­maa och Henna Virk­ku­nen, utri­kes­po­li­tisk rådgi­vare på euro­pe­iska kommis­sio­nen Aura Salla, vice härads­höv­ding Kimmo Sasi, Samlings­par­ti­ets stude­ran­des ordfö­rande Janika Taka­talo, Samlings­par­ti­ets riks­dags­grupps kommu­ni­ka­tions­sek­re­te­rare Tuomas Tikka­nen, profes­sor och läkare Pirkko Vihko, jord­bru­kare Sami Yli-Rahnasto och Samlings­par­ti­ets orga­ni­sa­tions­nät­verks ordfö­rande Leena Zitt­ling.

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

18.11.2019

Petteri Orpo’s message to EPP Congress dele­ga­tes

Dear Friend, I am seek­ing your support to become Vice Presi­dent of the Euro­pean People’s Party. As a party leader

Skip to content