Samlings­par­ti­ets lista till EU-valet är komplett: Matilda af Häll­ström stäl­ler upp som kandi­dat

Julkaistu: 16.04.2019

Samlings­par­ti­ets parti­sty­relse har nomi­ne­rat Matilda af Häll­ström från Esbo som kandi­dat till Euro­pa­par­la­men­tet. af Häll­ström är Samlings­par­ti­ets sekre­te­rare för inter­na­tio­nella ären­den.

- Vår lista är nu full­stän­dig. Jag är mycket glad att vår sedan tidi­gare utmärkta lista komplet­te­ras av Matilda af Häll­ströms starka erfa­ren­het och kunnande om EU och inter­na­tio­nell poli­tik. Med denna lista går vi till val med sikte på att vinna valet och få ett till mandat i Euro­pa­par­la­men­tet, säger parti­sek­re­te­rare Janne Peso­nen.

af Häll­ström är poli­ti­ces magis­ter från Helsing­fors univer­si­tet samt Master of Arts från Univer­sity of St Andrews i Skott­land. Hon är också dokto­rand vid Helsing­fors univer­si­tet. af Häll­ström har en mång­å­rig erfa­ren­het från Brys­sel och har funge­rat som bl.a. Nordiska rådets repre­sen­tant i Brys­sel. Utöver det har hon tidi­gare jobbat på kommu­ni­ka­tions­by­rån Milt­ton, Helsinki EU Ofice, Euro­pa­par­la­men­tet och utri­kesmi­ni­s­te­riet.

Samlings­par­tiet har tidi­gare nomi­ne­rat samman­lagt 19 kandi­da­ter till Euro­pa­par­la­mentsva­let. De tidi­gare nomi­ne­rade kandi­da­terna är: före­ta­gare Paula Aikio-Tall­gren, gene­ral­stabsof­fi­cer och övers­te­löjt­nant Hans Adolf Ehrn­rooth, indu­striråd Kari Kallo­nen, skol­råd Jyrki Koivikko, tidi­gare euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Eija-Riitta Korhola, affärs­di­rek­tör Piia Kurki, verk­stäl­lande direk­tör Heikki Nieme­lä­i­nen, konsult med fokus på EU-frågor Mikko Ohela, Samlings­par­ti­ets nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker Sirpa Pietikä­i­nen, Petri Sarva­maa och Henna Virk­ku­nen, utri­kes­po­li­tisk rådgi­vare på euro­pe­iska kommis­sio­nen Aura Salla, vice härads­höv­ding Kimmo Sasi, Samlings­par­ti­ets stude­ran­des ordfö­rande Janika Taka­talo, Samlings­par­ti­ets riks­dags­grupps kommu­ni­ka­tions­sek­re­te­rare Tuomas Tikka­nen, profes­sor och läkare Pirkko Vihko, jord­bru­kare Sami Yli-Rahnasto och Samlings­par­ti­ets orga­ni­sa­tions­nät­verks ordfö­rande Leena Zitt­ling.