Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Blogit / Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta tarvit­see puolus­ta­jansa

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta tarvit­see puolus­ta­jansa

Julkaistu:

Rahaa on. Näillä sanoilla alkoi­vat Rinteen-Mari­nin halli­tuk­sen neuvot­te­lut SDP:n johdolla vuonna 2019. Neljä vuotta myöhem­min jäljellä on 40 miljar­dia euroa lisää velkaa, rapis­tu­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut ja korko­ku­lut, jotka syövät pian jo perus­kou­lu­jen budje­tin verran rahaa. Velkaan­tu­mi­nen oli valinta – koro­nasta tai sodasta ei vielä tuol­loin ollut tietoa­kaan.

Nyt näemme, että velkaan­tu­mi­nen ja korko­jen nousu jatkuu. SDP jakaa, keskusta takaa – ja lopulta sinä maksat.

Halli­tuk­sen omien suun­ni­tel­mien mukaan velkaan­tu­mista on tarkoi­tus jatkaa tule­vina vuosina yli 10 miljar­din euron vuosi­tah­tia – ihan ilman yhtään uutta krii­siä. Tällä kustan­ne­taan jo koko Suomen maan­puo­lus­tus ja sisäi­nen turval­li­suus polii­sei­neen päivi­neen.

On oikein, että koro­na­pan­de­miassa tuet­tiin yrityk­siä ja koti­ta­louk­sia krii­sin yli. On oikein, että suoma­lai­sia yrityk­siä ja työpaik­koja pelas­tet­tiin. On oikein, että Suomen maan­puo­lus­tuk­seen ja varau­tu­mi­seen on panos­tettu. Ongelma on siinä, että samaan aikaan julki­sen talou­den menoja ei ole kyetty prio­ri­soi­maan. Ongelma on siinä, että halli­tus ei ole kyen­nyt raken­teel­li­siin uudis­tuk­siin, joilla olisi vahvis­tettu talous­kas­vua, työl­li­syyttä ja julkista taloutta. 

10 000 miljoo­naa euroa on valtava summa rahaa. Jos sadan euron sete­leitä kasa­taan pinoksi, nousisi sen korkeus yli 10 kilo­met­riin. Jos summa jaet­tai­siin tasai­sesti suoma­lai­sille vauvasta vaariin, ottaisi jokai­nen kontol­leen 1800 euron vuosit­tai­sen lisä­las­kun. Tämä kaikki vuosi­kym­men­ten aikana kerty­neen vanhan velan päälle. 

Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa ei voi puolus­taa suhtau­tu­malla välin­pi­tä­mät­tö­mästi talou­den­pi­toon. SDP:n bluffi ja vastuu­ton velka­po­li­tiikka johta­vat siihen, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tärkeät palve­lut rapau­tu­vat. Ihmi­sille usko­tel­laan, että nyky­lin­jalla voitai­siin jatkaa hamaan tappiin. Se ei ole totta. Nyt jo palve­luita rahoi­te­taan pysy­västi velalla. 

Tämän päälle SDP on esit­tä­nyt oman veron­ko­ro­tus­oh­jel­mansa, jolla yrit­tä­jien vero­tusta kiris­tet­täi­siin usealla miljar­dilla eurolla vuodessa. Viime vuonna vero­hal­linto keräsi veroja peräti 75,6 miljar­dia euroa. Olisiko vallan­ku­mouk­sel­lista ajatella, että tämä kenties jo riit­täisi?

Vaikut­taa siltä, että nyt julkaistu veron­ko­ro­tus­oh­jelma on kuiten­kin vasta alkua. SDP:n vaalioh­jel­massa ja päämi­nis­teri Mari­nin puheissa unel­moi­daan jo Tans­kan veroas­teesta, joka tarkoit­tai­sin jopa 10 miljar­din veron­ko­ro­tuk­sia suoma­lai­sille palkan­saa­jille, eläke­läi­sille ja yrit­tä­jille. Tans­ka­lai­nen vero­malli tarkoit­taisi roimia veron­ko­ro­tuk­sia varsin­kin pieni- ja keski­tu­loi­sille työn­te­ki­jöille ja reipasta koro­tusta ruoan arvon­li­sä­ve­roon. 

Kokoo­muk­sen tavoit­teena pelas­taa suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta sekä kasvat­taa suoma­lais­ten osto­voi­maa ja elin­ta­soa. Ainoa kestävä tie tähän on talous­kas­vun luomi­nen. Se syntyy vain työn­teosta ja yrit­tä­mi­sestä. SDP:n esit­tä­mät veron­ko­ro­tuk­set yrit­tä­jille ampui­si­vat talous­kas­vua jalkaan ja johtai­si­vat pahim­mil­laan suoma­lais­ten irti­sa­no­mi­siin. Yksi­kään kansa­kunta ei ole vauras­tu­nut jatku­villa veron­ko­ro­tuk­silla.

Kokoo­mus haluaa, että suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta palve­lui­neen säilyy myös seuraa­van vaali­kau­den jälkeen. On selvää, että mikäli velkaan­tu­mista ei taiteta, vaikeu­tuu tärkei­den palve­lui­den kuten polii­sin, tervey­den­huol­lon ja koulu­tuk­sen järjes­tä­mi­nen. Tämä on tilanne jo nyt, eikä vain joskus tule­vai­suu­dessa.

Jokai­nen ymmär­tää, mitä korko­jen nousu tarkoit­taa ihmi­sille. Kukaan ei voi yllä­pi­tää omaa elin­ta­so­aan kestä­västi kasva­valla luot­to­kort­ti­ve­lalla ja pika­vi­peillä. Sama koskee valtiota. Kyse ei ole vain tule­vai­suu­den haas­teesta, vaan akuu­tista ongel­masta juuri nyt. Korko­me­not ovat jo nyt pois tärkeistä palve­luista. Siksi suunta pitää kään­tää. 

Pelkäs­tään valtion tänä vuonna maksa­milla korko­me­noilla voitai­siin maksaa yli 50 000 lähi­hoi­ta­jan palkat. Ennus­tei­den mukaan muuta­man vuoden päästä korkoi­hin käyte­tään jo yhtä paljon euroja kuin maan­puo­lus­tuk­seen. Kokoo­mus käyt­täisi nuo rahat mieluum­min suoma­lais­ten palve­lui­hin, kuin syytäisi veron­mak­sa­jien varoja kansain­vä­li­sille pank­kii­reille. 

Viisi vuotta sitten olles­sani valtio­va­rain­mi­nis­teri painoimme velkaan­tu­mi­sen lasku-uralle ja saimme julki­sen talou­den jo lähes tasa­pai­noon. Saimme vauh­di­tet­tua talous­kas­vua ja vahvis­tet­tua työl­li­syyttä. Viime vaali­kau­den päätös­ten ansiosta tämä­kin halli­tus on pääs­syt pais­tat­te­le­maan korkeilla työl­li­syys­lu­vuilla.

Kokoo­musta moiti­taan siitä, että puhumme sääs­tä­mi­sestä. Mikäli toimeen ei tartuta nyt, joudu­taan jatkossa reagoi­maan vielä kovem­min. 

Nyt on viimei­nen hetki herätä. Ei ole oikeis­to­lai­sia tai vasem­mis­to­lai­sia lukuja, eikä velkaan­tu­mista voida pysäyt­tää lisää­mällä menoja. Velka on kuin lume­lääke. Se voi tuntua hetkel­li­sesti hyvältä, mutta asiat on hoidet­tava kuntoon ennen pitkää.

Vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen resep­teillä edessä on velkaan­tu­mista, veron­ko­ro­tuk­sia ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan näivet­ty­mistä. 

Ratkai­suksi kokoo­mus esit­tää ohjel­maa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Se sisäl­tää säätö­jen lisäksi raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja julki­sen talou­den vahvis­ta­mi­seksi. Ohjel­mamme on konkreet­ti­nen osoi­tus siitä, kuinka kääri­mällä hihat pystymme kään­tä­mään Suomen suun­nan. 

Kokoo­muk­sen näke­mys seuraa­van vaali­kau­den työlis­tasta löytyy vaalioh­jel­mas­tamme. Siinä kerromme konkreet­ti­sesti, millaista Suomea tavoit­te­lemme ja millä keinoin. Talous­po­liit­ti­nen ohjel­mamme kertoo vielä­kin konkreet­ti­sem­min, miten laitamme talou­den kasvuun sekä tulot ja menot tasa­pai­noon. 

Kokoo­muk­sen resepti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi:

1. Laitamme tulot ja menot tasa­pai­noon. Haluamme lait­taa valtion, hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien menot tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Sääs­töjä tehtäessä on huoleh­dit­tava, että yhteis­kun­nan tärkeim­mille palve­luille riit­tää rahaa jatkos­sa­kin. Kokoo­mus on osoit­ta­nut keinot, joilla julki­nen talous voidaan lait­taa tasa­pai­noon leik­kaa­matta eläk­keistä, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luista tai koulu­tuk­sesta.

2. Vauh­di­tamme talous­kas­vua ja edis­tämme kilpai­lua. Haluamme panos­taa mm. koulu­tuk­seen ja TKI-toimin­taan, ener­gia­mur­rok­seen ja kansain­vä­li­seen rekry­toin­tiin. Tarpeet­to­mia normeja ja sään­te­lyä on puret­tava. Suomeen on houku­tel­tava takai­sin ener­giain­ten­sii­vistä teol­li­suutta, mikä tuo muka­naan inves­toin­teja ja työpaik­koja. Samalla koti­maista omis­ta­juutta täytyy vahvis­taa. Työ tarvit­see myös teki­jänsä: siksi Suomella ei ole varaa sulkea rajo­jaan työpe­räi­seltä ja taloutta vahvis­ta­valta maahan­muu­tolta. 

3. Nostamme työl­li­syy­sas­tetta ja uudis­tamme työelä­mää. Haluamme tehdä työn­teosta aina kannat­ta­vaa esimer­kiksi keven­tä­mällä työn vero­tusta ja purka­malla kannus­tin­louk­kuja. Emme kevennä veroja velaksi. Lisä­tään sopi­mi­sen vapautta kaikilla työpai­koilla. Suomessa jokai­sen työi­käi­sen ja työky­kyi­sen pitää käydä töissä.Tämä koskee sekä Suomeen muut­ta­via että täällä jo asuvia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.3.2024

Pihla Keto-Huovi­nen: “Rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen vastuulla”

Suomi on monella mitta­rilla mitat­tuna hyvä maa asua. Juuri tällä viikolla julkais­tun Maail­man onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan Suomi on seit­se­män­nen kerran maail­man

19.3.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Miksi tasa-arvosta pitää yhä puhua väsy­mättä

Emme voi hyväk­syä maail­maa, jossa isoäi­dit pelkää­vät tyttä­riensä ja poikiensa tyttä­rillä olevan vähem­män oikeuk­sia kuin heillä oli. Tähän YK:n pääsih­tee­rin

14.3.2024

Karo­liina Parta­nen: Alipalk­kaus on jo laitonta – nyt siihen on puutut­tava määrä­tie­toi­sesti

Ulko­mailta tule­vien työn­te­ki­jöi­den määrä on lisään­ty­nyt Suomessa. Samalla on huomattu, että alipalk­kaus­ta­pauk­set ovat lisään­ty­neet ja ne kohdis­tu­vat erityi­sesti ulko­mailta tule­viin

Skip to content