Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / vienti

vienti

5.9.2015

Minis­teri Toivakka: Hyvää Yrit­tä­jän päivää!

Tänään lauan­taina 5.9.2015 viete­tään Yrit­tä­jän päivää. Suomi on täynnä elämän­ma­kui­sia tari­noita yrit­tä­jyy­destä, sen tuomista mahdol­li­suuk­sista, haas­teista, eteen tule­vista ylä- ja

29.3.2015

Toivakka: Vienti perus­tuu yritys­ten kilpai­lu­ky­kyyn, ei julki­seen tukeen

Keski­viik­kona vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kalta Meksi­kosta ja Yhdys­val­loista palan­nut ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, että vaali­kes­kus­te­lussa puhu­taan myös vien­nistä. Yrit­tä­jä­taus­tai­nen Toivakka arvos­taa, että

17.3.2015

Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

“Suomi ei olisi Suomi ilman vien­tiä. Ajat ja keinot vien­nin suun­nan kään­tä­mi­seen ovat muut­tu­neet. On väärä luulo, että halli­tuk­sella olisi

5.3.2015

Toivakka: Lisä­arvo syntyy yhä useam­min palve­luista

Suomen talous on saatava liik­keelle. Liike ja rohkea uudis­tu­mi­nen ovat vält­tä­mä­tön edel­ly­tys uuden työn ja vahvem­man talous­kas­vun synty­mi­selle. Muuten edes­sämme

13.11.2013

MEP Petri Sarva­maa EPP:n pääneu­vot­te­li­jana Suomen vien­ti­teol­li­suu­den selkä­ran­gan pelas­ta­mi­seksi

Petri Sarva­maa on EPP:n pääneu­vot­te­li­jana raskai­den kulje­tus­ajo­neu­vo­jen massoja ja mittoja uudis­ta­vassa direk­tii­vissä, johon parhail­laan valmis­tel­laan parla­men­tin kantaa. Sarva­maa yrit­tää torjua

Skip to content