Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / video

video

3.10.2014

Suora video­lä­he­tys puolue­val­tuus­ton kokouk­sesta

Suorassa video­lä­he­tyk­sessä Alexan­der Stub­bin puhe Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sesta 4.10.2014 klo 11:30 alkaen. Lähe­tys tulee edus­kun­nan lisä­ra­ken­nuk­sesta, Pikku­par­la­men­tista. http://www.mediaserver.fi/live/kokoomus    

26.4.2013

Jyrki Katai­nen: “Terve­tu­loa mukaan ilmaston­muutos­talkoisiin.”

Jyrki Katai­nen puhui suoma­lai­sen ilma­pii­rin muutok­sen tarpeel­li­suu­desta Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen kokouk­sessa 25.4.2013. “Ilmoit­tau­dun mukaan ilmas­ton­muu­tos­tal­koi­siin. -- Syytel­lään toisiamme vähem­män, etsi­tään toisis­tamme

14.2.2013

Jyrki Katai­sen video­blogi: EU:n seit­se­män vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Suomella oli neuvot­te­luissa kolme omaa tavoi­tetta, jotka saavu­tet­tiin hyvin. Halusimme laskea budje­tin koko­nais­ta­soa, turvata maaseu­dun kehit­tä­mi­sen rahat ja pitää huolta

7.12.2012

Petri Sarva­maa: EU on tien­haa­rassa

“Nyt jos koska tarvi­taan visiota ja ennen kaik­kea rohkeutta toimia vision puolesta”, sanoo kokoo­mus­meppi Petri Sarva­maa ja äänes­tää EPP-ryhmän tavoin

5.12.2012

Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Finans­si­kriisi haas­taa meitä, ja se näkyy valtion rajuna velkaan­tu­mi­sena. Riip­pu­matta kansain­vä­li­sistä suhdan­teista, meillä suoma­lai­silla on kaksi omaa talou­del­lista haas­tetta. 1.

3.5.2012

Alexan­der Stub­bin kanssa vien­tiä edis­tä­mässä

Jyrki Katai­sen ja Alexan­der Stub­bin kevään kalen­teri on täyt­ty­nyt useista vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­koista. “On ilo katsoa suoma­laista yrit­tä­jyyttä. Suomi on täynnä hyviä,

29.1.2011

Katai­sen työryhmä: Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen johta­man työryh­män loppu­ra­portti Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi on julkaistu.

Skip to content