Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Julkaistu:

Finans­si­kriisi haas­taa meitä, ja se näkyy valtion rajuna velkaan­tu­mi­sena. Riip­pu­matta kansain­vä­li­sistä suhdan­teista, meillä suoma­lai­silla on kaksi omaa talou­del­lista haas­tetta.

1. Elin­kei­no­ra­ken­teen muutos. Mene­tämme pysy­viä työpaik­koja enem­män kuin normaa­listi. Mitä pitää tehdä, että saamme lisää pysy­viä yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­koja? Mitä päätök­siä on tehtävä, jotta Suomeen saadaan kasvu­yri­ty­kisä ja niiden mukana työpaik­koja?

2. Se, että meillä on vähem­män työi­käi­siä ihmi­siä. On löydet­tävä keinoja, joilla piden­nämme työuria. Tarvit­semme lisää työtun­teja, työviik­koja, työkuu­kausia ja työvuo­sia.

Parasta näissä haas­teissa on se, että ratkai­sut ovat meidän suoma­lais­ten omissa käsis­sämme.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content