Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Julkaistu: 05.12.2012

Finans­si­kriisi haas­taa meitä, ja se näkyy valtion rajuna velkaan­tu­mi­sena. Riip­pu­matta kansain­vä­li­sistä suhdan­teista, meillä suoma­lai­silla on kaksi omaa talou­del­lista haas­tetta.

1. Elin­kei­no­ra­ken­teen muutos. Mene­tämme pysy­viä työpaik­koja enem­män kuin normaa­listi. Mitä pitää tehdä, että saamme lisää pysy­viä yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­koja? Mitä päätök­siä on tehtävä, jotta Suomeen saadaan kasvu­yri­ty­kisä ja niiden mukana työpaik­koja?

2. Se, että meillä on vähem­män työi­käi­siä ihmi­siä. On löydet­tävä keinoja, joilla piden­nämme työuria. Tarvit­semme lisää työtun­teja, työviik­koja, työkuu­kausia ja työvuo­sia.

Parasta näissä haas­teissa on se, että ratkai­sut ovat meidän suoma­lais­ten omissa käsis­sämme.