Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Katai­sen video­blogi: Olemme veden­ja­ka­jalla

Julkaistu:

Finans­si­kriisi haas­taa meitä, ja se näkyy valtion rajuna velkaan­tu­mi­sena. Riip­pu­matta kansain­vä­li­sistä suhdan­teista, meillä suoma­lai­silla on kaksi omaa talou­del­lista haas­tetta.

1. Elin­kei­no­ra­ken­teen muutos. Mene­tämme pysy­viä työpaik­koja enem­män kuin normaa­listi. Mitä pitää tehdä, että saamme lisää pysy­viä yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­koja? Mitä päätök­siä on tehtävä, jotta Suomeen saadaan kasvu­yri­ty­kisä ja niiden mukana työpaik­koja?

2. Se, että meillä on vähem­män työi­käi­siä ihmi­siä. On löydet­tävä keinoja, joilla piden­nämme työuria. Tarvit­semme lisää työtun­teja, työviik­koja, työkuu­kausia ja työvuo­sia.

Parasta näissä haas­teissa on se, että ratkai­sut ovat meidän suoma­lais­ten omissa käsis­sämme.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.8.2019

Jaana Pelko­nen: Kisso­jen tunnis­tus­mer­kintä on lisät­tävä lakiin

Kissa on Suomen toiseksi ylei­sin lemmikki. Tämä ei kuiten­kaan vali­tet­ta­vasti näy kisso­jen arvos­tuk­sessa. Apua tarvit­se­vien kisso­jen määrä on ollut jo

25.7.2019

Saara-Sofia Sirén: Sini­levä muis­tu­tus Itäme­ren huonosta tilasta

Sini­levä muis­tut­taa rehe­vöi­ty­mi­sestä virtaa­malla rannoille ja aiheut­ta­malla siten uima­kiel­toja kauniina kesä­päi­vinä. Sini­levä on muis­tu­tus meille jokai­selle Itäme­ren huonosta tilasta, kirjoit­taa

12.3.2019

Lapsiin kohdis­tu­vista seksu­aa­li­ri­kok­sista kovem­mat rangais­tuk­set – edus­kunta hyväk­syi yksi­mie­li­sesti

Edus­kunta on hyväk­sy­nyt yksi­mie­li­sesti esityk­sen lapsiin kohdis­tu­vien törkeim­pien seksu­aa­li­ri­kos­ten rangais­tus­ten kiris­tä­mi­sestä. Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen on tyyty­väi­nen edus­kun­nan anta­masta

Skip to content