Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / perusopetus

perusopetus

18.11.2020

Kokoo­mus julkaisi vaih­toeh­don oppi­vel­vol­li­suu­den piden­tä­mi­selle – ”Pide­tään kaikista nuorista huolta riit­tä­vän ajoissa!”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi tänään vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen oppi­vel­vol­li­suu­den laajen­ta­mi­selle. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että koulu­­tus- ja osaa­mis­taso nousee. Tämä edel­lyt­tää pysy­viä panos­tuk­sia

3.10.2012

Katai­nen: Maail­man paras perus­koulu

Perus­koulu on suoma­lai­sen hyvin­voin­nin kivi­jalka. Suoma­lais­ten menes­tys ja hyvin­vointi voivat perus­tua vain korke­aan osaa­mi­seen. ?Kun yhtei­set voima­va­rat ovat yhä tiukem­massa,

7.3.2011

Sarko­maa: Lapset ansait­se­vat laadu­kasta varhais­kas­va­tusta

Varhais­kas­va­tuk­sen hallin­toa on yritetty siir­tää sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riöstä opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön alai­suu­teen jo useam­man vaali­kau­den ajan. Suomi on EU:n ainoa maa, jossa varhais­kas­va­tuk­sen kehit­tä­mi­nen liite­tään vielä sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin. Vuonna 1973 hyväk­sytty päivä­hoi­to­laki kaipaa kipeästi koko­nai­suu­dis­tusta varhais­kas­va­tus­laiksi.

1.3.2011

Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo ihmet­te­lee Keskus­tan väit­teitä nyky­hal­li­tuk­sen eriar­vois­ta­vasta koulu­tus­po­li­tii­kasta. Esimerk­kinä Keskusta nosti tänään tiedo­tus­ti­lai­suu­des­saan esille sen omaan poliit­ti­seen peliin kaatu­neen tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sen.

7.12.2010

Kokoo­muk­sen Pekka Ravi: Pisa-tulok­set anta­vat aihetta jatko­poh­din­nalle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi pitää tärkeänä, että suoma­lais­ten­kin koulu­lais­ten osaa­mista mitan­neen uusim­man Pisa-tutki­muk­sen tulos­ten hiljai­sista signaa­leista otetaan opiksi hyvissä ajoin. Suomi tippui tänään julkais­tuissa tutki­mus­tu­lok­sissa ensim­mäi­seltä sijalta jaetulle toiselle sijalle.

Skip to content