Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sarko­maa: Lapset ansait­se­vat laadu­kasta varhais­kas­va­tusta

Sarko­maa: Lapset ansait­se­vat laadu­kasta varhais­kas­va­tusta

Julkaistu:

? Tällä halli­tus­kau­della muutok­siin olisi ollut mahdol­li­suus, mutta Kivi­niemi on tultu­aan päämi­nis­te­riksi torpan­nut nämä lasten kannalta tärkeät hank­keet. On todella ikävää, että tämä­kin uudis­tus kariu­tui Keskus­tan sisäi­siin käden­vään­töi­hin, Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Sari Sarko­maa mureh­tii.

Sarko­maa painot­taa, että päivä­hoito ei ole enää vain sosi­aa­li­toi­men osa, jolla mahdol­lis­te­taan vanhem­pien työs­sä­käynti, vaan keskei­nen osa kasva­tus- ja koulu­tus­po­li­tiik­kaa. Tutki­jat ja asian­tun­ti­jat koros­ta­vat laaduk­kaan varhais­kas­va­tuk­sen merki­tystä ihmi­sen hyvin­voin­nissa, elini­käi­sessä oppi­mi­sessa ja kehi­tyk­sessä.

Kokoo­mus oli täysin valmis viemään uudis­tusta eteen­päin tällä halli­tus­kau­della. Monen keskus­ta­vai­kut­ta­jan asen­noi­tu­mi­nen varhais­kas­va­tuk­seen kielii kuiten­kin karua kiel­tään. Kunta­mi­nis­teri Tölli harmit­teli hiljat­tain Helsin­gin Sano­missa (19.2.), että ei pitäisi liikaa säädellä sitä, kuka saa “opet­taa leik­ki­mistä” päivä­ko­dissa.

? Toivot­ta­vasti tämä “Töllin tölväisy” ja päämi­nis­teri Kivi­nie­men jarrut­telu päivä­hoi­don hallin­non kehit­tä­mi­sessä eivät kuvaa laajem­min­kin Keskus­ta­puo­lu­een näke­myk­siä varhais­kas­va­tuk­sen kehit­tä­mi­sestä. Tällai­nen ajat­telu on todella harmil­lista lasten kannalta.

Kaikki varhais­kas­va­tusa­laan, lapsen kasvuun, kehi­tyk­seen ja oppi­mi­seen liit­ty­vät tutki­muk­set tuke­vat sitä, että opetus- ja kasva­tus­työn amma­til­li­nen tieto ja osaa­mi­nen ovat päivä­hoi­don ja varhais­kas­va­tuk­sen laadun tärkein tae. Päivä­ko­tei­hin tarvi­taan lisää yliopis­tol­li­sen koulu­tuk­sen saaneita lasten­tar­han­opet­ta­jia.

? Tällä halli­tus­kau­della on nähty muita­kin tapauk­sia, joissa Keskusta on aset­ta­nut alue­po­li­tii­kan lasten edun edelle. Lapsiin panos­ta­mi­sen tulisi kuiten­kin aina olla etusi­jalla. Siitä ei saa tinkiä.

Vaalien jälkei­seen halli­tus­oh­jel­maan on kirjat­tava selkeä päätös päivä­hoi­to­lain uudis­ta­mi­sesta koko­nai­suu­tena.

? Tarvit­semme uuden lain alle koului­käis­ten lasten varhais­kas­va­tus­pal­ve­luista. Ennen lain uudis­ta­mi­seen ryhty­mistä on päivä­hoito- ja varhais­kas­va­tus­pal­ve­lu­jen hallinto ja kehit­tä­mi­nen siir­ret­tävä sosi­aali- ja terveys­sek­to­rilta opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön alai­suu­teen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content