Sarkomaa: Lapset ansait­sevat laadu­kasta varhais­kas­va­tusta – kokoomus.fi
MENU
Sarkomaa: Lapset ansait­sevat laadu­kasta varhais­kas­va­tusta

Sarkomaa: Lapset ansait­sevat laadu­kasta varhais­kas­va­tusta

Julkaistu: 07.03.2011 Uncategorized

? Tällä halli­tus­kau­della muutoksiin olisi ollut mahdol­lisuus, mutta Kiviniemi on tultuaan päämi­nis­te­riksi torpannut nämä lasten kannalta tärkeät hankkeet. On todella ikävää, että tämäkin uudistus kariutui Keskustan sisäisiin käden­vään­töihin, Kokoo­muksen kansan­edustaja Sari Sarkomaa murehtii.

Sarkomaa painottaa, että päivä­hoito ei ole enää vain sosiaa­li­toimen osa, jolla mahdol­lis­tetaan vanhempien työssä­käynti, vaan keskeinen osa kasvatus- ja koulu­tus­po­li­tiikkaa. Tutkijat ja asian­tun­tijat koros­tavat laadukkaan varhais­kas­va­tuksen merki­tystä ihmisen hyvin­voin­nissa, elini­käi­sessä oppimi­sessa ja kehityk­sessä.

Kokoomus oli täysin valmis viemään uudis­tusta eteenpäin tällä halli­tus­kau­della. Monen keskus­ta­vai­kut­tajan asennoi­tu­minen varhais­kas­va­tukseen kielii kuitenkin karua kieltään. Kunta­mi­nisteri Tölli harmitteli hiljattain Helsingin Sanomissa (19.2.), että ei pitäisi liikaa säädellä sitä, kuka saa “opettaa leikki­mistä” päivä­ko­dissa.

? Toivot­ta­vasti tämä “Töllin tölväisy” ja päämi­nisteri Kiviniemen jarruttelu päivä­hoidon hallinnon kehit­tä­mi­sessä eivät kuvaa laajem­minkin Keskus­ta­puo­lueen näkemyksiä varhais­kas­va­tuksen kehit­tä­mi­sestä. Tällainen ajattelu on todella harmil­lista lasten kannalta.

Kaikki varhais­kas­va­tusalaan, lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tutki­mukset tukevat sitä, että opetus- ja kasva­tustyön ammatil­linen tieto ja osaaminen ovat päivä­hoidon ja varhais­kas­va­tuksen laadun tärkein tae. Päivä­ko­teihin tarvitaan lisää yliopis­tol­lisen koulu­tuksen saaneita lasten­tar­han­opet­tajia.

? Tällä halli­tus­kau­della on nähty muitakin tapauksia, joissa Keskusta on asettanut aluepo­li­tiikan lasten edun edelle. Lapsiin panos­ta­misen tulisi kuitenkin aina olla etusi­jalla. Siitä ei saa tinkiä.

Vaalien jälkeiseen halli­tus­oh­jelmaan on kirjattava selkeä päätös päivä­hoi­tolain uudis­ta­mi­sesta kokonai­suutena.

? Tarvit­semme uuden lain alle koului­käisten lasten varhais­kas­va­tus­pal­ve­luista. Ennen lain uudis­ta­miseen ryhty­mistä on päivä­hoito- ja varhais­kas­va­tus­pal­ve­lujen hallinto ja kehit­tä­minen siirrettävä sosiaali- ja terveys­sek­to­rilta opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön alaisuuteen.


Kokoomus.fi