Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Julkaistu:

Toisin kuin Keskusta väit­tää, tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sen toteu­tu­mi­nen olisi ollut merkit­tävä askel lasten koulu­tuk­sel­li­sen tasa-arvon edis­tä­mi­sessä. Keskus­talle tuot­taa nyt tuskaa myön­tää, että heidän poli­ti­koin­tinsa maksu­mie­hiksi ovat joutu­neet erityi­sesti maaseu­dun lapset.

Vaha­salo on huolis­saan siitä, että nyky­ti­lan­teessa lapset eivät saa tasa-arvoi­sia lähtö­koh­tia jatko-opin­toi­hin ja työelä­mään.

? Kokoo­muk­sen tunti­ja­koe­si­tyk­sessä opetuk­sen valta­kun­nal­lista mini­mi­tun­ti­mää­rää olisi nostettu ja alueel­li­set erot opetuk­sen määrässä olisi­vat täten kaven­tu­neet. Myös kieli­va­lin­toi­hin olisi luotu lisä­mah­dol­li­suuk­sia lasten asuin­paik­ka­kun­nasta riip­pu­matta, Vaha­salo koros­taa.

Keskusta myönsi tänään sitten­kin tavoit­te­le­vansa Kokoo­muk­sen ajamaa mini­mi­tun­ti­mää­rän nostoa. Tavoit­teeksi Keskusta asetti myös taito- ja taide­ai­nei­den määrän lisää­mi­sen. Opetus­mi­nis­teri Virk­kusen tunti­ja­koe­si­tys sisälsi taide­ai­nei­den, eli musii­kin, kuvaa­ma­tai­don ja käsi­työn lisää­mistä yhdellä tunnilla kuta­kin. Liikun­nan tunti­mää­riin esitet­tiin neljän tunnin lisäyk­siä.

? On hienoa, että Keskusta on vihdoin tullut Kokoo­muk­sen linjoille. Lasten ja nuor­ten kannalta on harmil­lista, että Keskus­tan takin­kääntö tapah­tui näin myöhään, Vaha­salo pahoit­te­lee.

? Perus­o­pe­tuk­sen tule­vai­suutta pohties­samme meidän on tarkas­tel­tava paitsi opetuk­sen sisäl­töä ja tavoit­teita, myös koulu­viih­ty­vyyttä, oppi­mi­sym­pä­ris­tön kannus­ta­vuutta ja turval­li­suutta sekä suoma­lai­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­tar­peita. Toivomme, että jatkossa myös Keskusta lait­taisi lasten edun poliit­ti­sen pelin edelle, Vaha­salo painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content