Vahasalo: Keskusta politikoi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella – kokoomus.fi
MENU
Vahasalo: Keskusta politikoi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Vahasalo: Keskusta politikoi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Julkaistu: 01.03.2011 Uncategorized

Toisin kuin Keskusta väittää, tunti­ja­ko­uu­dis­tuksen toteu­tu­minen olisi ollut merkittävä askel lasten koulu­tuk­sel­lisen tasa-arvon edistä­mi­sessä. Keskus­talle tuottaa nyt tuskaa myöntää, että heidän politi­koin­tinsa maksu­mie­hiksi ovat joutuneet erityi­sesti maaseudun lapset.

Vahasalo on huolissaan siitä, että nykyti­lan­teessa lapset eivät saa tasa-arvoisia lähtö­kohtia jatko-opintoihin ja työelämään.

? Kokoo­muksen tunti­ja­koe­si­tyk­sessä opetuksen valta­kun­nal­lista minimi­tun­ti­määrää olisi nostettu ja alueel­liset erot opetuksen määrässä olisivat täten kaven­tuneet. Myös kieli­va­lin­toihin olisi luotu lisämah­dol­li­suuksia lasten asuin­paik­ka­kun­nasta riippu­matta, Vahasalo korostaa.

Keskusta myönsi tänään sittenkin tavoit­te­le­vansa Kokoo­muksen ajamaa minimi­tun­ti­määrän nostoa. Tavoit­teeksi Keskusta asetti myös taito- ja taide­ai­neiden määrän lisää­misen. Opetus­mi­nisteri Virkkusen tunti­ja­koe­sitys sisälsi taide­ai­neiden, eli musiikin, kuvaa­ma­taidon ja käsityön lisää­mistä yhdellä tunnilla kutakin. Liikunnan tunti­määriin esitettiin neljän tunnin lisäyksiä.

? On hienoa, että Keskusta on vihdoin tullut Kokoo­muksen linjoille. Lasten ja nuorten kannalta on harmil­lista, että Keskustan takin­kääntö tapahtui näin myöhään, Vahasalo pahoit­telee.

? Perus­o­pe­tuksen tulevai­suutta pohties­samme meidän on tarkas­teltava paitsi opetuksen sisältöä ja tavoit­teita, myös koulu­viih­ty­vyyttä, oppimi­sym­pä­ristön kannus­ta­vuutta ja turval­li­suutta sekä suoma­laisen opetta­jan­kou­lu­tuksen kehit­tä­mis­tar­peita. Toivomme, että jatkossa myös Keskusta laittaisi lasten edun poliit­tisen pelin edelle, Vahasalo painottaa.


Kokoomus.fi