Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Julkaistu:

Toisin kuin Keskusta väit­tää, tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sen toteu­tu­mi­nen olisi ollut merkit­tävä askel lasten koulu­tuk­sel­li­sen tasa-arvon edis­tä­mi­sessä. Keskus­talle tuot­taa nyt tuskaa myön­tää, että heidän poli­ti­koin­tinsa maksu­mie­hiksi ovat joutu­neet erityi­sesti maaseu­dun lapset.

Vaha­salo on huolis­saan siitä, että nyky­ti­lan­teessa lapset eivät saa tasa-arvoi­sia lähtö­koh­tia jatko-opin­toi­hin ja työelä­mään.

? Kokoo­muk­sen tunti­ja­koe­si­tyk­sessä opetuk­sen valta­kun­nal­lista mini­mi­tun­ti­mää­rää olisi nostettu ja alueel­li­set erot opetuk­sen määrässä olisi­vat täten kaven­tu­neet. Myös kieli­va­lin­toi­hin olisi luotu lisä­mah­dol­li­suuk­sia lasten asuin­paik­ka­kun­nasta riip­pu­matta, Vaha­salo koros­taa.

Keskusta myönsi tänään sitten­kin tavoit­te­le­vansa Kokoo­muk­sen ajamaa mini­mi­tun­ti­mää­rän nostoa. Tavoit­teeksi Keskusta asetti myös taito- ja taide­ai­nei­den määrän lisää­mi­sen. Opetus­mi­nis­teri Virk­kusen tunti­ja­koe­si­tys sisälsi taide­ai­nei­den, eli musii­kin, kuvaa­ma­tai­don ja käsi­työn lisää­mistä yhdellä tunnilla kuta­kin. Liikun­nan tunti­mää­riin esitet­tiin neljän tunnin lisäyk­siä.

? On hienoa, että Keskusta on vihdoin tullut Kokoo­muk­sen linjoille. Lasten ja nuor­ten kannalta on harmil­lista, että Keskus­tan takin­kääntö tapah­tui näin myöhään, Vaha­salo pahoit­te­lee.

? Perus­o­pe­tuk­sen tule­vai­suutta pohties­samme meidän on tarkas­tel­tava paitsi opetuk­sen sisäl­töä ja tavoit­teita, myös koulu­viih­ty­vyyttä, oppi­mi­sym­pä­ris­tön kannus­ta­vuutta ja turval­li­suutta sekä suoma­lai­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­tar­peita. Toivomme, että jatkossa myös Keskusta lait­taisi lasten edun poliit­ti­sen pelin edelle, Vaha­salo painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content