Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Vaha­salo: Keskusta poli­ti­koi lasten tasa-arvon kustan­nuk­sella

Julkaistu:

Toisin kuin Keskusta väit­tää, tunti­ja­ko­uu­dis­tuk­sen toteu­tu­mi­nen olisi ollut merkit­tävä askel lasten koulu­tuk­sel­li­sen tasa-arvon edis­tä­mi­sessä. Keskus­talle tuot­taa nyt tuskaa myön­tää, että heidän poli­ti­koin­tinsa maksu­mie­hiksi ovat joutu­neet erityi­sesti maaseu­dun lapset.

Vaha­salo on huolis­saan siitä, että nyky­ti­lan­teessa lapset eivät saa tasa-arvoi­sia lähtö­koh­tia jatko-opin­toi­hin ja työelä­mään.

? Kokoo­muk­sen tunti­ja­koe­si­tyk­sessä opetuk­sen valta­kun­nal­lista mini­mi­tun­ti­mää­rää olisi nostettu ja alueel­li­set erot opetuk­sen määrässä olisi­vat täten kaven­tu­neet. Myös kieli­va­lin­toi­hin olisi luotu lisä­mah­dol­li­suuk­sia lasten asuin­paik­ka­kun­nasta riip­pu­matta, Vaha­salo koros­taa.

Keskusta myönsi tänään sitten­kin tavoit­te­le­vansa Kokoo­muk­sen ajamaa mini­mi­tun­ti­mää­rän nostoa. Tavoit­teeksi Keskusta asetti myös taito- ja taide­ai­nei­den määrän lisää­mi­sen. Opetus­mi­nis­teri Virk­kusen tunti­ja­koe­si­tys sisälsi taide­ai­nei­den, eli musii­kin, kuvaa­ma­tai­don ja käsi­työn lisää­mistä yhdellä tunnilla kuta­kin. Liikun­nan tunti­mää­riin esitet­tiin neljän tunnin lisäyk­siä.

? On hienoa, että Keskusta on vihdoin tullut Kokoo­muk­sen linjoille. Lasten ja nuor­ten kannalta on harmil­lista, että Keskus­tan takin­kääntö tapah­tui näin myöhään, Vaha­salo pahoit­te­lee.

? Perus­o­pe­tuk­sen tule­vai­suutta pohties­samme meidän on tarkas­tel­tava paitsi opetuk­sen sisäl­töä ja tavoit­teita, myös koulu­viih­ty­vyyttä, oppi­mi­sym­pä­ris­tön kannus­ta­vuutta ja turval­li­suutta sekä suoma­lai­sen opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­tar­peita. Toivomme, että jatkossa myös Keskusta lait­taisi lasten edun poliit­ti­sen pelin edelle, Vaha­salo painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content