Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / opiskelu

opiskelu

19.8.2021

Työvoima liik­keelle – Kokoo­muk­sen 15 keinoa työvoi­ma­pu­lan helpot­ta­mi­seksi

Suomessa on käyn­nissä talou­den kasvu­py­räh­dys. Koro­nan jälkei­sessä noususuh­dan­teessa Suomen talou­den raken­teel­li­set ongel­mat tule­vat esiin. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toissa ja kunta­ko­kei­luissa oli

4.11.2014

Toivakka: Suomi elää kansain­vä­li­syy­destä

Suomessa opis­ke­lee noin 20 000 ulko­maista opis­ke­li­jaa, joista useita satoja Etelä-Savossa muun muassa Mikke­lin ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja Aalto-yliopis­­ton Mikke­lin yksi­köissä. Jälkim­mäi­nen

4.12.2013

Outi Mäkelä: Pakko ei ole paras apu nuorelle

Outi Mäkelä vaatii oppi­vel­vol­li­suus­kes­kus­te­lussa huomion keskit­tä­mistä tukea tarvit­se­vien nuor­ten autta­mi­seen. ?Niuk­ko­jen resurs­sien jaka­mi­nen koko ikäluo­kan kesken tarkoit­taa sitä, että juuri

18.10.2013

Viro­lai­nen: Korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­koja voitava lisätä harki­tusti

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen tukee halli­tuk­sen viisi­vuo­tista ohjel­maa, jonka mukaan korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­rää aiotaan kasvat­taa. - Yksin suuret haki­ja­mää­rät eivät

12.9.2013

Risikko: Nuor­ten osaa­mista hyödyn­net­tävä parem­min työelä­mässä

Työuran alun koke­muk­set muok­kaa­vat nuor­ten työelä­mää koske­via asen­teita ja käyt­täy­ty­mis­mal­leja. Työssä pärjää­mi­sellä ja työhy­vin­voin­nilla voi olla kauas­kan­toi­sia vaiku­tuk­sia heidän tule­valle

Skip to content