Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / maatalous

maatalous

10.5.2024

Max Schul­man: ”Maa- ja metsä­ta­lous jälleen turval­li­suu­den keskiössä”

Tämän vuoden kesä­kuussa järjes­tet­tä­vät vaalit ovat erit­täin tärkeät Suomen maa- ja metsä­ta­lou­delle. Uusi parla­mentti ja komis­sio tule­vat määrit­tä­mään unio­nin kehi­tys­suun­tia

28.8.2014

Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hes­sään, että Suomi varau­tuu maata­lou­delle Venä­jän tuon­ti­kiel­losta aiheu­tu­vien tappioi­den korvaa­mi­seen 20 miljoo­naa eurolla jo tämän vuoden aikana. Maa-

3.7.2013

Risikko: Suoma­lai­nen lähi­ruoka edis­tää terveyttä

Suoma­lai­set ovat yhä kiin­nos­tu­neem­pia ruoan alku­pe­rästä sekä sen turval­li­suu­desta ja terveel­li­syy­destä. Suoma­lai­nen ruoka työl­lis­tää sekä tukee huol­to­var­muutta ja maaseu­dun elin­voi­mai­suutta.

27.6.2013

Sankelo ja Sato­nen: Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen ovat tyyty­väi­siä komis­sion, jäsen­mai­den ja Euroo­pan parla­men­tin saavut­ta­maan neuvot­te­lu­tu­lok­seen EU:n maata­lous­po­li­tii­kan

17.10.2012

Sankelo: Kyllä koti­mai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo perään­kuu­lut­taa toimia koti­mai­sen maata­lou­den ja lihan­tuo­tan­non hyväksi. - Ruot­sissa paljas­tu­nut huijaus, jossa ulko­mailta tuotua värjät­tyä sian­li­haa

Skip to content