• FI
 • SV
 • MENU
  Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna
  Twiittaa

  Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

  Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

  Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hes­sään, että Suomi varau­tuu maata­lou­delle Venä­jän tuon­ti­kiel­losta aiheu­tu­vien tappioi­den korvaa­mi­seen 20 miljoo­naa eurolla jo tämän vuoden aikana.

  Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon mielestä on erit­täin tärkeää, että rahat saadaan lisä­ta­lous­ar­vion kautta käyt­töön tämän vuoden aikana, koska pakot­tei­den vaiku­tuk­set näky­vät jo tila­ta­solla ja yrit­tä­jien arjessa. Nykyi­sessä talous­ti­lan­teessa 20 miljoo­nan euron satsaus on terve­tul­lut. Lisäksi halli­tus seuraa tuon­ti­kiel­lon vaiku­tuk­sia tarkasti ja on tarvit­taessa myöhem­min valmis lisä­pa­nos­tuk­siin. Tuen tarkasta kohden­tu­mi­sesta sovi­taan pikai­sesti tuot­ta­ja­jär­jes­tö­jen ja halli­tuk­sen välillä.

  Neuvot­te­luissa sovit­tiin myös 1,3 miljoo­nan euron kohden­ta­mi­sesta elin­tar­vik­kei­den vien­tioh­jel­maan, koska on tärkeää vahvis­taa nykyi­siä vien­ti­pon­nis­te­luja uusille mark­kina-alueille. ?Ensim­mäi­nen vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kani syys­kuun alussa kohdis­tuu Kiinaan. Vilja­mark­ki­nat kauralle ja ohralle ovat jo Kiinaan auki, mutta sian­li­han vienti vaatii vielä jatko­työtä?, sanoo minis­teri Orpo.

  Myös Elin­tar­vi­ke­vi­rasto Eviran toimin­ta­me­no­sääs­tö­jen peru­mi­nen auttaa uusien mark­ki­noi­den avaa­mista.