Hallitus tukee Venäjän tuonti­kiel­losta kärsiviä maaseudun yrittäjiä jo tänä vuonna – kokoomus.fi
MENU
Hallitus tukee Venäjän tuonti­kiel­losta kärsiviä maaseudun yrittäjiä jo tänä vuonna

Hallitus tukee Venäjän tuonti­kiel­losta kärsiviä maaseudun yrittäjiä jo tänä vuonna

Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

Hallitus päätti budjet­ti­rii­hessään, että Suomi varautuu maata­lou­delle Venäjän tuonti­kiel­losta aiheu­tuvien tappioiden korvaa­miseen 20 miljoonaa eurolla jo tämän vuoden aikana.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpon mielestä on erittäin tärkeää, että rahat saadaan lisäta­lous­arvion kautta käyttöön tämän vuoden aikana, koska pakot­teiden vaiku­tukset näkyvät jo tilata­solla ja yrittäjien arjessa. Nykyi­sessä talous­ti­lan­teessa 20 miljoonan euron satsaus on terve­tullut. Lisäksi hallitus seuraa tuonti­kiellon vaiku­tuksia tarkasti ja on tarvit­taessa myöhemmin valmis lisäpa­nos­tuksiin. Tuen tarkasta kohden­tu­mi­sesta sovitaan pikai­sesti tuotta­ja­jär­jes­töjen ja halli­tuksen välillä.

Neuvot­te­luissa sovittiin myös 1,3 miljoonan euron kohden­ta­mi­sesta elintar­vik­keiden vientioh­jelmaan, koska on tärkeää vahvistaa nykyisiä vienti­pon­nis­teluja uusille markkina-alueille. ?Ensim­mäinen vienni­ne­dis­tä­mis­matkani syyskuun alussa kohdistuu Kiinaan. Vilja­mark­kinat kauralle ja ohralle ovat jo Kiinaan auki, mutta sianlihan vienti vaatii vielä jatko­työtä?, sanoo ministeri Orpo.

Myös Elintar­vi­ke­vi­rasto Eviran toimin­ta­me­no­sääs­töjen peruminen auttaa uusien markki­noiden avaamista.


Kokoomus.fi