Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

Julkaistu:

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hes­sään, että Suomi varau­tuu maata­lou­delle Venä­jän tuon­ti­kiel­losta aiheu­tu­vien tappioi­den korvaa­mi­seen 20 miljoo­naa eurolla jo tämän vuoden aikana.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon mielestä on erit­täin tärkeää, että rahat saadaan lisä­ta­lous­ar­vion kautta käyt­töön tämän vuoden aikana, koska pakot­tei­den vaiku­tuk­set näky­vät jo tila­ta­solla ja yrit­tä­jien arjessa. Nykyi­sessä talous­ti­lan­teessa 20 miljoo­nan euron satsaus on terve­tul­lut. Lisäksi halli­tus seuraa tuon­ti­kiel­lon vaiku­tuk­sia tarkasti ja on tarvit­taessa myöhem­min valmis lisä­pa­nos­tuk­siin. Tuen tarkasta kohden­tu­mi­sesta sovi­taan pikai­sesti tuot­ta­ja­jär­jes­tö­jen ja halli­tuk­sen välillä.

Neuvot­te­luissa sovit­tiin myös 1,3 miljoo­nan euron kohden­ta­mi­sesta elin­tar­vik­kei­den vien­tioh­jel­maan, koska on tärkeää vahvis­taa nykyi­siä vien­ti­pon­nis­te­luja uusille mark­kina-alueille. ?Ensim­mäi­nen vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kani syys­kuun alussa kohdis­tuu Kiinaan. Vilja­mark­ki­nat kauralle ja ohralle ovat jo Kiinaan auki, mutta sian­li­han vienti vaatii vielä jatko­työtä?, sanoo minis­teri Orpo.

Myös Elin­tar­vi­ke­vi­rasto Eviran toimin­ta­me­no­sääs­tö­jen peru­mi­nen auttaa uusien mark­ki­noi­den avaa­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content