Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

Julkaistu:

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hes­sään, että Suomi varau­tuu maata­lou­delle Venä­jän tuon­ti­kiel­losta aiheu­tu­vien tappioi­den korvaa­mi­seen 20 miljoo­naa eurolla jo tämän vuoden aikana.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon mielestä on erit­täin tärkeää, että rahat saadaan lisä­ta­lous­ar­vion kautta käyt­töön tämän vuoden aikana, koska pakot­tei­den vaiku­tuk­set näky­vät jo tila­ta­solla ja yrit­tä­jien arjessa. Nykyi­sessä talous­ti­lan­teessa 20 miljoo­nan euron satsaus on terve­tul­lut. Lisäksi halli­tus seuraa tuon­ti­kiel­lon vaiku­tuk­sia tarkasti ja on tarvit­taessa myöhem­min valmis lisä­pa­nos­tuk­siin. Tuen tarkasta kohden­tu­mi­sesta sovi­taan pikai­sesti tuot­ta­ja­jär­jes­tö­jen ja halli­tuk­sen välillä.

Neuvot­te­luissa sovit­tiin myös 1,3 miljoo­nan euron kohden­ta­mi­sesta elin­tar­vik­kei­den vien­tioh­jel­maan, koska on tärkeää vahvis­taa nykyi­siä vien­ti­pon­nis­te­luja uusille mark­kina-alueille. ?Ensim­mäi­nen vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kani syys­kuun alussa kohdis­tuu Kiinaan. Vilja­mark­ki­nat kauralle ja ohralle ovat jo Kiinaan auki, mutta sian­li­han vienti vaatii vielä jatko­työtä?, sanoo minis­teri Orpo.

Myös Elin­tar­vi­ke­vi­rasto Eviran toimin­ta­me­no­sääs­tö­jen peru­mi­nen auttaa uusien mark­ki­noi­den avaa­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content