Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

Julkaistu:

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hes­sään, että Suomi varau­tuu maata­lou­delle Venä­jän tuon­ti­kiel­losta aiheu­tu­vien tappioi­den korvaa­mi­seen 20 miljoo­naa eurolla jo tämän vuoden aikana.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon mielestä on erit­täin tärkeää, että rahat saadaan lisä­ta­lous­ar­vion kautta käyt­töön tämän vuoden aikana, koska pakot­tei­den vaiku­tuk­set näky­vät jo tila­ta­solla ja yrit­tä­jien arjessa. Nykyi­sessä talous­ti­lan­teessa 20 miljoo­nan euron satsaus on terve­tul­lut. Lisäksi halli­tus seuraa tuon­ti­kiel­lon vaiku­tuk­sia tarkasti ja on tarvit­taessa myöhem­min valmis lisä­pa­nos­tuk­siin. Tuen tarkasta kohden­tu­mi­sesta sovi­taan pikai­sesti tuot­ta­ja­jär­jes­tö­jen ja halli­tuk­sen välillä.

Neuvot­te­luissa sovit­tiin myös 1,3 miljoo­nan euron kohden­ta­mi­sesta elin­tar­vik­kei­den vien­tioh­jel­maan, koska on tärkeää vahvis­taa nykyi­siä vien­ti­pon­nis­te­luja uusille mark­kina-alueille. ?Ensim­mäi­nen vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kani syys­kuun alussa kohdis­tuu Kiinaan. Vilja­mark­ki­nat kauralle ja ohralle ovat jo Kiinaan auki, mutta sian­li­han vienti vaatii vielä jatko­työtä?, sanoo minis­teri Orpo.

Myös Elin­tar­vi­ke­vi­rasto Eviran toimin­ta­me­no­sääs­tö­jen peru­mi­nen auttaa uusien mark­ki­noi­den avaa­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content