Risikko: Suoma­lainen lähiruoka edistää terveyttä – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Suoma­lainen lähiruoka edistää terveyttä

Risikko: Suoma­lainen lähiruoka edistää terveyttä

Julkaistu: 03.07.2013 Uncategorized

Suoma­laiset ovat yhä kiinnos­tu­neempia ruoan alkupe­rästä sekä sen turval­li­suu­desta ja terveel­li­syy­destä. Suoma­lainen ruoka työllistää sekä tukee huolto­var­muutta ja maaseudun elinvoi­mai­suutta. Sen lisäksi puhdas suoma­lainen ruoka edistää hyvin­vointia ja terveyttä.

- Viime­ai­kaiset kohut ovat nostaneet arvoonsa kotimaisen ruoan jälji­tet­tä­vyyden ja puhtauden. Suoma­laisen ruoan ketju pellolta pöytään tiedetään, ja ruoka tuotetaan meidän omien sääntö­jemme ja valvonnan alaisuu­dessa, sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko sanoi tänään avatessaan Farmari-näyttelyn Ruoka­pro­vins­si­kadun Seinä­joella.

- Sesongin kasviksia, täysjy­vä­viljaa ja kalaa sisältävä ruoka tukee sekä ihmisen että ympäristön hyvin­vointia. Nämä asiat otetaan huomioon nyt, kun Valtion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kunta on uudis­ta­massa suoma­laisia ravit­se­mus­suo­si­tuksia. Ruoka­kult­tuu­rimme kulma­kivet, kuten ruis, kaura ja marjat, ovat super­foodia luonnostaan.

Joka kolmas suoma­lainen syö päivittäin vähintään yhden aterian muualla kuin kotona. Suurkeit­tiöissä tehdään satoja miljoonia aterioita vuosittain. Ministeri Risikko kannusti maata­lous­yrit­täjiä yhdis­tämään voimansa, jotta kotimaiset tuotteet pärjäävät isojen ammat­ti­keit­tiöiden kilpai­lu­tuk­sissa. Ruoka­pro­vins­sikatu on hyvä esimerkki alueen maata­lous­tuot­tajien yhteis­työstä.

- Ei ole saman­te­kevää, mitä ruokaa päivä­kotien, koulujen, työpaik­kojen ja vanhain­kotien keittiöissä valmis­tetaan. Suoma­lainen peruna ja juurekset ovat sekä ihmisen terveyden että ympäristön kannalta parempi valinta kuin esimer­kiksi tuonti­riisi. Ravit­se­muk­sel­li­sesti täysi­pai­noinen ruoka ylläpitää eri-ikäisten suoma­laisten terveyttä ja ennal­taeh­käisee sairauksia. Kotimainen ruoka tukee hyvin myös terveyden edistä­misen tavoit­teita.

Lisätietoja
ministeri Paula Risikko, p. 050 5113107


Kokoomus.fi