Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Suoma­lai­nen lähi­ruoka edis­tää terveyttä

Risikko: Suoma­lai­nen lähi­ruoka edis­tää terveyttä

Julkaistu:

Suoma­lai­set ovat yhä kiin­nos­tu­neem­pia ruoan alku­pe­rästä sekä sen turval­li­suu­desta ja terveel­li­syy­destä. Suoma­lai­nen ruoka työl­lis­tää sekä tukee huol­to­var­muutta ja maaseu­dun elin­voi­mai­suutta. Sen lisäksi puhdas suoma­lai­nen ruoka edis­tää hyvin­voin­tia ja terveyttä.

- Viime­ai­kai­set kohut ovat nosta­neet arvoonsa koti­mai­sen ruoan jälji­tet­tä­vyy­den ja puhtau­den. Suoma­lai­sen ruoan ketju pellolta pöytään tiede­tään, ja ruoka tuote­taan meidän omien sään­tö­jemme ja valvon­nan alai­suu­dessa, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko sanoi tänään avates­saan Farmari-näyt­te­lyn Ruoka­pro­vins­si­ka­dun Seinä­joella.

- Seson­gin kasvik­sia, täys­jy­vä­vil­jaa ja kalaa sisäl­tävä ruoka tukee sekä ihmi­sen että ympä­ris­tön hyvin­voin­tia. Nämä asiat otetaan huomioon nyt, kun Valtion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kunta on uudis­ta­massa suoma­lai­sia ravit­se­mus­suo­si­tuk­sia. Ruoka­kult­tuu­rimme kulma­ki­vet, kuten ruis, kaura ja marjat, ovat super­foo­dia luon­nos­taan.

Joka kolmas suoma­lai­nen syö päivit­täin vähin­tään yhden aterian muualla kuin kotona. Suur­keit­tiöissä tehdään satoja miljoo­nia aterioita vuosit­tain. Minis­teri Risikko kannusti maata­lous­yrit­tä­jiä yhdis­tä­mään voimansa, jotta koti­mai­set tuot­teet pärjää­vät isojen ammat­ti­keit­tiöi­den kilpai­lu­tuk­sissa. Ruoka­pro­vins­si­katu on hyvä esimerkki alueen maata­lous­tuot­ta­jien yhteis­työstä.

- Ei ole saman­te­ke­vää, mitä ruokaa päivä­ko­tien, koulu­jen, työpaik­ko­jen ja vanhain­ko­tien keit­tiöissä valmis­te­taan. Suoma­lai­nen peruna ja juurek­set ovat sekä ihmi­sen tervey­den että ympä­ris­tön kannalta parempi valinta kuin esimer­kiksi tuon­ti­riisi. Ravit­se­muk­sel­li­sesti täysi­pai­noi­nen ruoka yllä­pi­tää eri-ikäis­ten suoma­lais­ten terveyttä ja ennal­taeh­käi­see sairauk­sia. Koti­mai­nen ruoka tukee hyvin myös tervey­den edis­tä­mi­sen tavoit­teita.

Lisä­tie­toja
minis­teri Paula Risikko, p. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content