Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Suoma­lai­nen lähi­ruoka edis­tää terveyttä

Risikko: Suoma­lai­nen lähi­ruoka edis­tää terveyttä

Julkaistu:

Suoma­lai­set ovat yhä kiin­nos­tu­neem­pia ruoan alku­pe­rästä sekä sen turval­li­suu­desta ja terveel­li­syy­destä. Suoma­lai­nen ruoka työl­lis­tää sekä tukee huol­to­var­muutta ja maaseu­dun elin­voi­mai­suutta. Sen lisäksi puhdas suoma­lai­nen ruoka edis­tää hyvin­voin­tia ja terveyttä.

- Viime­ai­kai­set kohut ovat nosta­neet arvoonsa koti­mai­sen ruoan jälji­tet­tä­vyy­den ja puhtau­den. Suoma­lai­sen ruoan ketju pellolta pöytään tiede­tään, ja ruoka tuote­taan meidän omien sään­tö­jemme ja valvon­nan alai­suu­dessa, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko sanoi tänään avates­saan Farmari-näyt­te­lyn Ruoka­pro­vins­si­ka­dun Seinä­joella.

- Seson­gin kasvik­sia, täys­jy­vä­vil­jaa ja kalaa sisäl­tävä ruoka tukee sekä ihmi­sen että ympä­ris­tön hyvin­voin­tia. Nämä asiat otetaan huomioon nyt, kun Valtion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kunta on uudis­ta­massa suoma­lai­sia ravit­se­mus­suo­si­tuk­sia. Ruoka­kult­tuu­rimme kulma­ki­vet, kuten ruis, kaura ja marjat, ovat super­foo­dia luon­nos­taan.

Joka kolmas suoma­lai­nen syö päivit­täin vähin­tään yhden aterian muualla kuin kotona. Suur­keit­tiöissä tehdään satoja miljoo­nia aterioita vuosit­tain. Minis­teri Risikko kannusti maata­lous­yrit­tä­jiä yhdis­tä­mään voimansa, jotta koti­mai­set tuot­teet pärjää­vät isojen ammat­ti­keit­tiöi­den kilpai­lu­tuk­sissa. Ruoka­pro­vins­si­katu on hyvä esimerkki alueen maata­lous­tuot­ta­jien yhteis­työstä.

- Ei ole saman­te­ke­vää, mitä ruokaa päivä­ko­tien, koulu­jen, työpaik­ko­jen ja vanhain­ko­tien keit­tiöissä valmis­te­taan. Suoma­lai­nen peruna ja juurek­set ovat sekä ihmi­sen tervey­den että ympä­ris­tön kannalta parempi valinta kuin esimer­kiksi tuon­ti­riisi. Ravit­se­muk­sel­li­sesti täysi­pai­noi­nen ruoka yllä­pi­tää eri-ikäis­ten suoma­lais­ten terveyttä ja ennal­taeh­käi­see sairauk­sia. Koti­mai­nen ruoka tukee hyvin myös tervey­den edis­tä­mi­sen tavoit­teita.

Lisä­tie­toja
minis­teri Paula Risikko, p. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content