Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Suoma­lai­nen lähi­ruoka edis­tää terveyttä

Risikko: Suoma­lai­nen lähi­ruoka edis­tää terveyttä

Julkaistu:

Suoma­lai­set ovat yhä kiin­nos­tu­neem­pia ruoan alku­pe­rästä sekä sen turval­li­suu­desta ja terveel­li­syy­destä. Suoma­lai­nen ruoka työl­lis­tää sekä tukee huol­to­var­muutta ja maaseu­dun elin­voi­mai­suutta. Sen lisäksi puhdas suoma­lai­nen ruoka edis­tää hyvin­voin­tia ja terveyttä.

- Viime­ai­kai­set kohut ovat nosta­neet arvoonsa koti­mai­sen ruoan jälji­tet­tä­vyy­den ja puhtau­den. Suoma­lai­sen ruoan ketju pellolta pöytään tiede­tään, ja ruoka tuote­taan meidän omien sään­tö­jemme ja valvon­nan alai­suu­dessa, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko sanoi tänään avates­saan Farmari-näyt­te­lyn Ruoka­pro­vins­si­ka­dun Seinä­joella.

- Seson­gin kasvik­sia, täys­jy­vä­vil­jaa ja kalaa sisäl­tävä ruoka tukee sekä ihmi­sen että ympä­ris­tön hyvin­voin­tia. Nämä asiat otetaan huomioon nyt, kun Valtion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kunta on uudis­ta­massa suoma­lai­sia ravit­se­mus­suo­si­tuk­sia. Ruoka­kult­tuu­rimme kulma­ki­vet, kuten ruis, kaura ja marjat, ovat super­foo­dia luon­nos­taan.

Joka kolmas suoma­lai­nen syö päivit­täin vähin­tään yhden aterian muualla kuin kotona. Suur­keit­tiöissä tehdään satoja miljoo­nia aterioita vuosit­tain. Minis­teri Risikko kannusti maata­lous­yrit­tä­jiä yhdis­tä­mään voimansa, jotta koti­mai­set tuot­teet pärjää­vät isojen ammat­ti­keit­tiöi­den kilpai­lu­tuk­sissa. Ruoka­pro­vins­si­katu on hyvä esimerkki alueen maata­lous­tuot­ta­jien yhteis­työstä.

- Ei ole saman­te­ke­vää, mitä ruokaa päivä­ko­tien, koulu­jen, työpaik­ko­jen ja vanhain­ko­tien keit­tiöissä valmis­te­taan. Suoma­lai­nen peruna ja juurek­set ovat sekä ihmi­sen tervey­den että ympä­ris­tön kannalta parempi valinta kuin esimer­kiksi tuon­ti­riisi. Ravit­se­muk­sel­li­sesti täysi­pai­noi­nen ruoka yllä­pi­tää eri-ikäis­ten suoma­lais­ten terveyttä ja ennal­taeh­käi­see sairauk­sia. Koti­mai­nen ruoka tukee hyvin myös tervey­den edis­tä­mi­sen tavoit­teita.

Lisä­tie­toja
minis­teri Paula Risikko, p. 050 5113107

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content