Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo ja Sato­nen: Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa

Sankelo ja Sato­nen: Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen ovat tyyty­väi­siä komis­sion, jäsen­mai­den ja Euroo­pan parla­men­tin saavut­ta­maan neuvot­te­lu­tu­lok­seen EU:n maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta. Sanke­lon ja Sato­sen mukaan erityi­sesti tuotan­non säily­mistä Suomessa turvaa­vien tuotan­to­si­don­nais­ten tukien osuus nousi parem­maksi kuin osat­tiin edes odot­taa. Myös kompro­missi soke­ri­kiin­tiöi­den jatkosta saa kansan­edus­ta­jilta kiitosta, samoin kuin Suomen saamat poik­keuk­set viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muk­siin.

?Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa. Puolu­eella on tässä halli­tuk­sessa erityi­nen asema maaseu­dun puoles­ta­pu­hu­jana ja neuvot­te­lu­tu­los osoit­taa, kuinka raken­ta­valla asen­teella ja taita­valla vaikut­ta­mi­sella Suomen näke­myk­set tule­vat kuul­luksi Euroo­pan unio­nin neuvot­te­lu­pöy­dissä?, Sankelo ja Sato­nen sano­vat antaen samalla kiitosta Suomen virka­mie­hille, euro­par­la­men­taa­ri­koille sekä MTK:lle sinnik­käästä työstä.

Kaik­kia Suomen kannalta tärkeitä tavoit­teita ei toki saatu läpi. Sankelo ja Sato­nen jaka­vat MTK:n esiin nosta­man huolen suoma­lai­sen sian- ja siipi­kar­jan­tuot­ta­jien tule­vai­suu­desta, sillä nämä eivät saa tuotan­toon sidot­tuja tukia.

?Neuvot­te­lu­tu­los ja hyvä keskus­te­lu­yh­teys komis­sioon anta­vat pohjaa jatko­neu­vot­te­luille. Kansal­li­sen 141-tuen jatko, josta neuvot­te­lut ovat vielä edessä, on Etelä-Suomen tuotan­non kannalta elin­tär­keä. Tuotan­non kannat­ta­vuuson­gel­mia on voitava ratkoa kansal­li­sin toimin?, Sankelo ja Sato­nen totea­vat.

Sanke­lon ja Sato­sen mukaan Suomen saamat poik­keuk­set viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muk­siin ovat erit­täin tärkeitä eivätkä vesitä maata­lou­den ympä­ris­tön­suo­je­lua Suomessa.

?On hienoa, että Suomen erityi­so­lo­suh­teet, pohjoi­nen sijainti sekä työmme maata­lou­den ympä­ris­tö­suo­je­lun edis­tä­mi­seksi tunnus­tet­tiin viher­ryt­tä­mis­pää­tök­siä tehtäessä. Tämä antaa meille mahdol­li­suu­det toimen­pi­tei­siin, jotka sopi­vat Suomen leveys­pii­reille ja tuovat tulok­sia. Tärkeää onkin, että parhail­laan uudis­tet­ta­vassa ympä­ris­tö­kor­vaus­jär­jes­tel­mäs­sämme toimen­pi­teitä kohden­ne­taan parhaalla mahdol­li­sella tavalla esimer­kiksi vesis­tö­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi.?

Lisä­tie­toja:
Janne Sankelo, puh. 050 5120519
Arto Sato­nen, puh. 050 5113110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content