• FI
 • SV
 • MENU
  Sankelo ja Sato­nen: Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa
  Twiittaa

  Sankelo ja Sato­nen: Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa

  Julkaistu: 27.06.2013 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen ovat tyyty­väi­siä komis­sion, jäsen­mai­den ja Euroo­pan parla­men­tin saavut­ta­maan neuvot­te­lu­tu­lok­seen EU:n maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta. Sanke­lon ja Sato­sen mukaan erityi­sesti tuotan­non säily­mistä Suomessa turvaa­vien tuotan­to­si­don­nais­ten tukien osuus nousi parem­maksi kuin osat­tiin edes odot­taa. Myös kompro­missi soke­ri­kiin­tiöi­den jatkosta saa kansan­edus­ta­jilta kiitosta, samoin kuin Suomen saamat poik­keuk­set viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muk­siin.

  ?Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa. Puolu­eella on tässä halli­tuk­sessa erityi­nen asema maaseu­dun puoles­ta­pu­hu­jana ja neuvot­te­lu­tu­los osoit­taa, kuinka raken­ta­valla asen­teella ja taita­valla vaikut­ta­mi­sella Suomen näke­myk­set tule­vat kuul­luksi Euroo­pan unio­nin neuvot­te­lu­pöy­dissä?, Sankelo ja Sato­nen sano­vat antaen samalla kiitosta Suomen virka­mie­hille, euro­par­la­men­taa­ri­koille sekä MTK:lle sinnik­käästä työstä.

  Kaik­kia Suomen kannalta tärkeitä tavoit­teita ei toki saatu läpi. Sankelo ja Sato­nen jaka­vat MTK:n esiin nosta­man huolen suoma­lai­sen sian- ja siipi­kar­jan­tuot­ta­jien tule­vai­suu­desta, sillä nämä eivät saa tuotan­toon sidot­tuja tukia.

  ?Neuvot­te­lu­tu­los ja hyvä keskus­te­lu­yh­teys komis­sioon anta­vat pohjaa jatko­neu­vot­te­luille. Kansal­li­sen 141-tuen jatko, josta neuvot­te­lut ovat vielä edessä, on Etelä-Suomen tuotan­non kannalta elin­tär­keä. Tuotan­non kannat­ta­vuuson­gel­mia on voitava ratkoa kansal­li­sin toimin?, Sankelo ja Sato­nen totea­vat.

  Sanke­lon ja Sato­sen mukaan Suomen saamat poik­keuk­set viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muk­siin ovat erit­täin tärkeitä eivätkä vesitä maata­lou­den ympä­ris­tön­suo­je­lua Suomessa.

  ?On hienoa, että Suomen erityi­so­lo­suh­teet, pohjoi­nen sijainti sekä työmme maata­lou­den ympä­ris­tö­suo­je­lun edis­tä­mi­seksi tunnus­tet­tiin viher­ryt­tä­mis­pää­tök­siä tehtäessä. Tämä antaa meille mahdol­li­suu­det toimen­pi­tei­siin, jotka sopi­vat Suomen leveys­pii­reille ja tuovat tulok­sia. Tärkeää onkin, että parhail­laan uudis­tet­ta­vassa ympä­ris­tö­kor­vaus­jär­jes­tel­mäs­sämme toimen­pi­teitä kohden­ne­taan parhaalla mahdol­li­sella tavalla esimer­kiksi vesis­tö­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi.?

  Lisä­tie­toja:
  Janne Sankelo, puh. 050 5120519
  Arto Sato­nen, puh. 050 5113110