Sankelo ja Satonen: Kokoomus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poikaa – kokoomus.fi
MENU
Sankelo ja Satonen: Kokoomus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poikaa

Sankelo ja Satonen: Kokoomus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poikaa

Julkaistu: 27.06.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo ja eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen ovat tyyty­väisiä komission, jäsen­maiden ja Euroopan parla­mentin saavut­tamaan neuvot­te­lu­tu­lokseen EU:n maata­lous­po­li­tiikan uudis­tuk­sesta. Sankelon ja Satosen mukaan erityi­sesti tuotannon säily­mistä Suomessa turvaavien tuotan­to­si­don­naisten tukien osuus nousi parem­maksi kuin osattiin edes odottaa. Myös kompro­missi sokeri­kiin­tiöiden jatkosta saa kansan­edus­ta­jilta kiitosta, samoin kuin Suomen saamat poikkeukset viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muksiin.

?Kokoomus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poikaa. Puolu­eella on tässä halli­tuk­sessa erityinen asema maaseudun puoles­ta­pu­hujana ja neuvot­te­lu­tulos osoittaa, kuinka raken­ta­valla asenteella ja taita­valla vaikut­ta­mi­sella Suomen näkemykset tulevat kuulluksi Euroopan unionin neuvot­te­lu­pöy­dissä?, Sankelo ja Satonen sanovat antaen samalla kiitosta Suomen virka­mie­hille, europar­la­men­taa­ri­koille sekä MTK:lle sinnik­käästä työstä.

Kaikkia Suomen kannalta tärkeitä tavoit­teita ei toki saatu läpi. Sankelo ja Satonen jakavat MTK:n esiin nostaman huolen suoma­laisen sian- ja siipi­kar­jan­tuot­tajien tulevai­suu­desta, sillä nämä eivät saa tuotantoon sidottuja tukia.

?Neuvot­te­lu­tulos ja hyvä keskus­te­lu­yhteys komis­sioon antavat pohjaa jatko­neu­vot­te­luille. Kansal­lisen 141-tuen jatko, josta neuvot­telut ovat vielä edessä, on Etelä-Suomen tuotannon kannalta elintärkeä. Tuotannon kannat­ta­vuuson­gelmia on voitava ratkoa kansal­lisin toimin?, Sankelo ja Satonen toteavat.

Sankelon ja Satosen mukaan Suomen saamat poikkeukset viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muksiin ovat erittäin tärkeitä eivätkä vesitä maata­louden ympäris­tön­suo­jelua Suomessa.

?On hienoa, että Suomen erityi­so­lo­suhteet, pohjoinen sijainti sekä työmme maata­louden ympäris­tö­suo­jelun edistä­mi­seksi tunnus­tettiin viher­ryt­tä­mis­pää­töksiä tehtäessä. Tämä antaa meille mahdol­li­suudet toimen­pi­teisiin, jotka sopivat Suomen leveys­pii­reille ja tuovat tuloksia. Tärkeää onkin, että parhaillaan uudis­tet­ta­vassa ympäris­tö­kor­vaus­jär­jes­tel­mäs­sämme toimen­pi­teitä kohden­netaan parhaalla mahdol­li­sella tavalla esimer­kiksi vesis­tö­pääs­töjen vähen­tä­mi­seksi.?

Lisätietoja:
Janne Sankelo, puh. 050 5120519
Arto Satonen, puh. 050 5113110


Kokoomus.fi