Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo ja Sato­nen: Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa

Sankelo ja Sato­nen: Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo ja edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen ovat tyyty­väi­siä komis­sion, jäsen­mai­den ja Euroo­pan parla­men­tin saavut­ta­maan neuvot­te­lu­tu­lok­seen EU:n maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta. Sanke­lon ja Sato­sen mukaan erityi­sesti tuotan­non säily­mistä Suomessa turvaa­vien tuotan­to­si­don­nais­ten tukien osuus nousi parem­maksi kuin osat­tiin edes odot­taa. Myös kompro­missi soke­ri­kiin­tiöi­den jatkosta saa kansan­edus­ta­jilta kiitosta, samoin kuin Suomen saamat poik­keuk­set viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muk­siin.

?Kokoo­mus puolusti kunnialla suoma­laista talon­poi­kaa. Puolu­eella on tässä halli­tuk­sessa erityi­nen asema maaseu­dun puoles­ta­pu­hu­jana ja neuvot­te­lu­tu­los osoit­taa, kuinka raken­ta­valla asen­teella ja taita­valla vaikut­ta­mi­sella Suomen näke­myk­set tule­vat kuul­luksi Euroo­pan unio­nin neuvot­te­lu­pöy­dissä?, Sankelo ja Sato­nen sano­vat antaen samalla kiitosta Suomen virka­mie­hille, euro­par­la­men­taa­ri­koille sekä MTK:lle sinnik­käästä työstä.

Kaik­kia Suomen kannalta tärkeitä tavoit­teita ei toki saatu läpi. Sankelo ja Sato­nen jaka­vat MTK:n esiin nosta­man huolen suoma­lai­sen sian- ja siipi­kar­jan­tuot­ta­jien tule­vai­suu­desta, sillä nämä eivät saa tuotan­toon sidot­tuja tukia.

?Neuvot­te­lu­tu­los ja hyvä keskus­te­lu­yh­teys komis­sioon anta­vat pohjaa jatko­neu­vot­te­luille. Kansal­li­sen 141-tuen jatko, josta neuvot­te­lut ovat vielä edessä, on Etelä-Suomen tuotan­non kannalta elin­tär­keä. Tuotan­non kannat­ta­vuuson­gel­mia on voitava ratkoa kansal­li­sin toimin?, Sankelo ja Sato­nen totea­vat.

Sanke­lon ja Sato­sen mukaan Suomen saamat poik­keuk­set viher­ryt­tä­mis­vaa­ti­muk­siin ovat erit­täin tärkeitä eivätkä vesitä maata­lou­den ympä­ris­tön­suo­je­lua Suomessa.

?On hienoa, että Suomen erityi­so­lo­suh­teet, pohjoi­nen sijainti sekä työmme maata­lou­den ympä­ris­tö­suo­je­lun edis­tä­mi­seksi tunnus­tet­tiin viher­ryt­tä­mis­pää­tök­siä tehtäessä. Tämä antaa meille mahdol­li­suu­det toimen­pi­tei­siin, jotka sopi­vat Suomen leveys­pii­reille ja tuovat tulok­sia. Tärkeää onkin, että parhail­laan uudis­tet­ta­vassa ympä­ris­tö­kor­vaus­jär­jes­tel­mäs­sämme toimen­pi­teitä kohden­ne­taan parhaalla mahdol­li­sella tavalla esimer­kiksi vesis­tö­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seksi.?

Lisä­tie­toja:
Janne Sankelo, puh. 050 5120519
Arto Sato­nen, puh. 050 5113110

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content