Sankelo: Kyllä kotimai­selle lihan­tuo­tan­nolle – kokoomus.fi
MENU
Sankelo: Kyllä kotimai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Sankelo: Kyllä kotimai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Julkaistu: 17.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo perään­kuu­luttaa toimia kotimaisen maata­louden ja lihan­tuo­tannon hyväksi.

- Ruotsissa paljas­tunut huijaus, jossa ulkomailta tuotua värjättyä sianlihaa on myyty härän­fi­leenä, on kulut­tajien kannalta erittäin huoles­tuttava tapaus. Tosin tämä muistuttaa osuvasti, miksi kotimainen ruoan­tuo­tanto on arvokasta. Kotimainen ruoka on puhdasta, turval­lista ja laadu­kasta, ja sitä ostaes­samme tiedämme, mitä saamme, Sankelo sanoo.

Sankelon mukaan Ruotsin tapaus osoittaa, kuinka tärkeää on huolehtia suoma­lai­sista tuotta­jista ja kotimaisen tuotannon jatku­vuu­desta. Sankelo kannus­taakin kuntia ottamaan kotimaiset tuottajat huomioon ruoka­han­kin­noissa. Kotimainen ja lähellä tuotettu ruoka pärjää kilpai­lu­tuk­sissa, kun huomiota kiinni­tetään myös laatu­kri­tee­reihin.

- Lähellä tuotettua ruokaa suosies­samme pidämme huolta oman alueemme elinvoi­mai­suu­desta ja työpai­kosta. Samalla voimme olla varmempia, että tuotan­nossa täyttyvät niin eläinten hyvin­vointi- kuin ympäris­tö­vaa­ti­muk­setkin. Myös meistä jokainen voi vaikuttaa omilla valin­noillaan suoma­laisen ruoan­tuo­tannon tulevai­suuteen, Sankelo toteaa.

Lisätietoja: Janne Sankelo, 050 5120519


Kokoomus.fi