Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sankelo: Kyllä koti­mai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Sankelo: Kyllä koti­mai­selle lihan­tuo­tan­nolle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo perään­kuu­lut­taa toimia koti­mai­sen maata­lou­den ja lihan­tuo­tan­non hyväksi.

- Ruot­sissa paljas­tu­nut huijaus, jossa ulko­mailta tuotua värjät­tyä sian­li­haa on myyty härän­fi­leenä, on kulut­ta­jien kannalta erit­täin huoles­tut­tava tapaus. Tosin tämä muis­tut­taa osuvasti, miksi koti­mai­nen ruoan­tuo­tanto on arvo­kasta. Koti­mai­nen ruoka on puhdasta, turval­lista ja laadu­kasta, ja sitä ostaes­samme tiedämme, mitä saamme, Sankelo sanoo.

Sanke­lon mukaan Ruot­sin tapaus osoit­taa, kuinka tärkeää on huoleh­tia suoma­lai­sista tuot­ta­jista ja koti­mai­sen tuotan­non jatku­vuu­desta. Sankelo kannus­taa­kin kuntia otta­maan koti­mai­set tuot­ta­jat huomioon ruoka­han­kin­noissa. Koti­mai­nen ja lähellä tuotettu ruoka pärjää kilpai­lu­tuk­sissa, kun huomiota kiin­ni­te­tään myös laatu­kri­tee­rei­hin.

- Lähellä tuotet­tua ruokaa suosies­samme pidämme huolta oman alueemme elin­voi­mai­suu­desta ja työpai­kosta. Samalla voimme olla varmem­pia, että tuotan­nossa täyt­ty­vät niin eläin­ten hyvin­vointi- kuin ympä­ris­tö­vaa­ti­muk­set­kin. Myös meistä jokai­nen voi vaikut­taa omilla valin­noil­laan suoma­lai­sen ruoan­tuo­tan­non tule­vai­suu­teen, Sankelo toteaa.

Lisä­tie­toja: Janne Sankelo, 050 5120519

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content