Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Kokoomusnaiset

Kokoomusnaiset

8.9.2015

Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, ulko­­maan­­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka pitää tärkeänä päätöstä tasata työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia. Halli­tus on tänään päät­tä­nyt Kokoo­muk­sen

11.2.2015

Toivakka: Suomi tarvit­see tasa-arvo­lii­kettä

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka vaatii toimia ja sitou­tu­mista kaikilta puolueilta tasa-arvon edis­tä­mi­seen. Toiva­kan mukaan Suomi on vaarassa

13.11.2012

Toivakka: Työelä­mään tasa-arvoa ja valin­nan­va­pautta

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toiva­kan mukaan päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen esitys nais­ten työelä­män tasa-arvon lisää­mi­sestä on erin­omai­nen. Kaikki keinot on selvi­tet­tävä,

8.3.2012

Kokoo­mus­nai­set: Naiset kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koille

Kokoo­mus­nai­set haluaa Kansain­vä­li­sen Nais­ten­päi­vän kunniaksi muis­tut­taa, että kunnal­lis­vaa­li­vuonna tulee kiin­nit­tää huomiota nais­ten määrään kunnal­lis­po­li­tii­kan ykkös­pai­koilla. Kokoo­mus­nai­set toivoo, että puolu­eet sitou­tu­vat vaalien jälkeen valit­se­maan nykyistä tasa­puo­li­sem­min naisia ja miehiä kunnal­li­siin johto­teh­tä­viin.

9.2.2011

Kokoo­mus­nai­set: Nais­yrit­tä­jiä rohkais­tava kasvuun

Kokoo­mus­nai­set halua­vat lisää kannus­teita naisille, jotta he ryhtyi­si­vät yrit­tä­jiksi. Suoma­lais­nais­ten yrit­tä­jyy­sak­tii­vi­suus on nous­sut 2000-luvun alusta, mutta edel­leen vain kolman­nes kaikis­tay­rit­tä­jistä on naisia. Varsin­kin korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­nei­den nais­ten keskuu­dessa on vähän yrit­tä­jiä.

Skip to content