Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

hyvinvointi

5.3.2013

Katai­nen: Tosi kyseessä

Suomi on monilla kansain­vä­li­sillä mitta­reilla mitat­tuna kansa­kun­tien parhaim­mis­toa. Korkea elin­taso, hyvät koulut ja toimiva turva­verkko eivät kuiten­kaan ole synty­neet itses­tään.

5.2.2013

Katai­nen Turun Sano­missa: Haaste uudis­tu­maan

Suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa haas­te­taan nyt monella rinta­malla. Talous­kas­vua paina­vat kansain­vä­li­nen talous­taan­tuma, heiken­ty­nyt koti­mai­nen hinta­kil­pai­lu­kyky, teol­li­suu­den raken­ne­muu­tos ja valtion oma velkaan­tu­mi­nen, joka

31.12.2012

Katai­nen: Uuden vuoden tuomat haas­teet vaati­vat kykyä uudis­tua

Uutena vuotena juhlimme vanhan kään­ty­mistä uudeksi. Vuosi 2012 jää taak­semme ja edes­sämme on uusi vuosi 2013. Tule­vana vuonna Suomi ja

29.9.2012

Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen avasi Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan lauan­taina Helsin­gissä järjes­te­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa. - Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on lupaus huolen­pi­dosta, lupaus palve­luista.

2.2.2010

Jyrki Katai­nen: Pidem­millä työurilla hyvin­voin­tia

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen mukaan vastus­ta­malla konkreet­ti­sia toimia työurien piden­tä­mi­seksi, kannat­taa suurem­pia meno­leik­kauk­sia (Turun Sano­mat 2.2.2010).

10.12.2009

Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä nimesi kokouk­ses­saan 9.12.2009 kokoon­pa­not jo aiem­min aset­ta­mil­leen työryh­mille, jotka laati­vat rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta.

Skip to content