Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Jyrki Katai­nen: Pidem­millä työurilla hyvin­voin­tia

Jyrki Katai­nen: Pidem­millä työurilla hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Eläke­työ­ryh­mien työtä on uuti­soitu viime viik­koina jänni­tys­näy­tel­män tavoin. Päähuo­mio on välillä kiin­nit­ty­nyt enem­män­kin siihen, kuka kiis­te­lee kenen­kin kanssa kuin mistä oikein on pohjim­mil­taan kysy­mys. Kyse on siitä, että väes­tön ikään­tyessä nopeasti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lu­jen ja tulon­siir­to­jen rahoi­tus ei ole enää kestä­vällä pohjalla. Jos julki­sen talou­den vakau­delle ei tehdä jota­kin, ajau­tuu Suomi tule­vina vuosi­kym­me­ninä velka­kier­tee­seen.

Lue Katai­sen Turun Sano­missa 2.2.2010 julkaistu kirjoi­tus koko­nai­suu­des­saan Jyrkin sivuilta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content