Katainen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Katainen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Julkaistu: 29.09.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen avasi Kokoo­muksen kunnal­lis­vaa­li­kam­panjan lauan­taina Helsin­gissä järjes­te­tyssä puolue­val­tuuston kokouk­sessa.

- Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on lupaus huolen­pi­dosta, lupaus palve­luista. Lupausta haastetaan tällä hetkellä. Kokoomus haluaa, että uudis­tamme Suomea niin, että lupaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta pitää.

- Suomea koettelee kaksi mittavaa haastetta: talouden raken­ne­muutos ja väestön ikään­ty­minen. Saman­ai­kai­sesti Suomea kohtaa akuutti Euroopan talouden myllerrys. Näihin muutoksiin meidän on varau­duttava ajoissa.

- Sanommeko suoma­lai­sille, että Suomessa väestö ikääntyy, verotulot vähenevät ja palve­luiden tarve kasvaa merkit­tä­västi, mutta meidän ei tarvitse tehdä asialle mitään? Sanommeko, että voimme jatkaa kuten ennenkin?

- Sanommeko, että Suomessa työpaikkoja häviää ja työnte­ki­jöitä irtisa­notaan Suomen elinkei­noe­lämän selkä­rankaan kuulu­vista yrityk­sistä, mutta uusia työpaikkoja aina vain syntyy riippu­matta tekemis­tämme päätök­sistä?

- Eivät suoma­laiset tällaista usko. Suoma­laiset haluavat, että tosiasiat kerrotaan rehel­li­sesti ja asioihin etsitään ratkaisuja. Nyt tarvit­semme uudis­tajia, jotka eivät tyydy luette­lemaan kymmentä ongelmaa vaan etsivät yhteisiin ongelmiin kymmenen ratkaisua.

- Kokoomus haluaa, että Suomea kohtaa­vista muutok­sista huoli­matta hyvin­voin­ti­lu­pauk­sesta pidetään kiinni. Jotta olemme hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös 10-15 vuoden päästä, tarvit­semme uudis­ta­misen henkeä ja otetta - Suomi-uudis­tusta.

- Käsillä olevat kunnal­lis­vaalit ovat ehkä tärkeimmät kautta aikojen. Vaaleissa on kyse siitä, valitaanko valtuus­toihin eri puolilla Suomea ongelmien kertojia vai niiden ratkai­si­joita.

Lue lisää Suomi-uudis­tuk­sesta: localhost:5000/kunnallisvaalit

Kataisen puhe on kokonai­suu­dessaan katsot­ta­vissa tässä alla.


Kokoomus.fi