Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen avasi Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan lauan­taina Helsin­gissä järjes­te­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa.

- Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on lupaus huolen­pi­dosta, lupaus palve­luista. Lupausta haas­te­taan tällä hetkellä. Kokoo­mus haluaa, että uudis­tamme Suomea niin, että lupaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta pitää.

- Suomea koet­te­lee kaksi mitta­vaa haas­tetta: talou­den raken­ne­muu­tos ja väes­tön ikään­ty­mi­nen. Saman­ai­kai­sesti Suomea kohtaa akuutti Euroo­pan talou­den myller­rys. Näihin muutok­siin meidän on varau­dut­tava ajoissa.

- Sanom­meko suoma­lai­sille, että Suomessa väestö ikään­tyy, vero­tu­lot vähe­ne­vät ja palve­lui­den tarve kasvaa merkit­tä­västi, mutta meidän ei tarvitse tehdä asialle mitään? Sanom­meko, että voimme jatkaa kuten ennen­kin?

- Sanom­meko, että Suomessa työpaik­koja häviää ja työn­te­ki­jöitä irti­sa­no­taan Suomen elin­kei­noe­lä­män selkä­ran­kaan kuulu­vista yrityk­sistä, mutta uusia työpaik­koja aina vain syntyy riip­pu­matta teke­mis­tämme päätök­sistä?

- Eivät suoma­lai­set tällaista usko. Suoma­lai­set halua­vat, että tosi­asiat kerro­taan rehel­li­sesti ja asioi­hin etsi­tään ratkai­suja. Nyt tarvit­semme uudis­ta­jia, jotka eivät tyydy luet­te­le­maan kymmentä ongel­maa vaan etsi­vät yhtei­siin ongel­miin kymme­nen ratkai­sua.

- Kokoo­mus haluaa, että Suomea kohtaa­vista muutok­sista huoli­matta hyvin­voin­ti­lu­pauk­sesta pide­tään kiinni. Jotta olemme hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös 10-15 vuoden päästä, tarvit­semme uudis­ta­mi­sen henkeä ja otetta - Suomi-uudis­tusta.

- Käsillä olevat kunnal­lis­vaa­lit ovat ehkä tärkeim­mät kautta aiko­jen. Vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko valtuus­toi­hin eri puolilla Suomea ongel­mien kerto­jia vai niiden ratkai­si­joita.

Lue lisää Suomi-uudis­tuk­sesta: localhost:5000/kunnallisvaalit

Katai­sen puhe on koko­nai­suu­des­saan katsot­ta­vissa tässä alla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content