Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen avasi Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan lauan­taina Helsin­gissä järjes­te­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa.

- Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on lupaus huolen­pi­dosta, lupaus palve­luista. Lupausta haas­te­taan tällä hetkellä. Kokoo­mus haluaa, että uudis­tamme Suomea niin, että lupaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta pitää.

- Suomea koet­te­lee kaksi mitta­vaa haas­tetta: talou­den raken­ne­muu­tos ja väes­tön ikään­ty­mi­nen. Saman­ai­kai­sesti Suomea kohtaa akuutti Euroo­pan talou­den myller­rys. Näihin muutok­siin meidän on varau­dut­tava ajoissa.

- Sanom­meko suoma­lai­sille, että Suomessa väestö ikään­tyy, vero­tu­lot vähe­ne­vät ja palve­lui­den tarve kasvaa merkit­tä­västi, mutta meidän ei tarvitse tehdä asialle mitään? Sanom­meko, että voimme jatkaa kuten ennen­kin?

- Sanom­meko, että Suomessa työpaik­koja häviää ja työn­te­ki­jöitä irti­sa­no­taan Suomen elin­kei­noe­lä­män selkä­ran­kaan kuulu­vista yrityk­sistä, mutta uusia työpaik­koja aina vain syntyy riip­pu­matta teke­mis­tämme päätök­sistä?

- Eivät suoma­lai­set tällaista usko. Suoma­lai­set halua­vat, että tosi­asiat kerro­taan rehel­li­sesti ja asioi­hin etsi­tään ratkai­suja. Nyt tarvit­semme uudis­ta­jia, jotka eivät tyydy luet­te­le­maan kymmentä ongel­maa vaan etsi­vät yhtei­siin ongel­miin kymme­nen ratkai­sua.

- Kokoo­mus haluaa, että Suomea kohtaa­vista muutok­sista huoli­matta hyvin­voin­ti­lu­pauk­sesta pide­tään kiinni. Jotta olemme hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös 10-15 vuoden päästä, tarvit­semme uudis­ta­mi­sen henkeä ja otetta - Suomi-uudis­tusta.

- Käsillä olevat kunnal­lis­vaa­lit ovat ehkä tärkeim­mät kautta aiko­jen. Vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko valtuus­toi­hin eri puolilla Suomea ongel­mien kerto­jia vai niiden ratkai­si­joita.

Lue lisää Suomi-uudis­tuk­sesta: localhost:5000/kunnallisvaalit

Katai­sen puhe on koko­nai­suu­des­saan katsot­ta­vissa tässä alla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content