Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Katai­nen: Tarvit­semme Suomi­uudistuksen pitääk­semme lupauk­semme hyvin­vointi­yhteis­kunnasta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen avasi Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jan lauan­taina Helsin­gissä järjes­te­tyssä puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa.

- Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on lupaus huolen­pi­dosta, lupaus palve­luista. Lupausta haas­te­taan tällä hetkellä. Kokoo­mus haluaa, että uudis­tamme Suomea niin, että lupaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta pitää.

- Suomea koet­te­lee kaksi mitta­vaa haas­tetta: talou­den raken­ne­muu­tos ja väes­tön ikään­ty­mi­nen. Saman­ai­kai­sesti Suomea kohtaa akuutti Euroo­pan talou­den myller­rys. Näihin muutok­siin meidän on varau­dut­tava ajoissa.

- Sanom­meko suoma­lai­sille, että Suomessa väestö ikään­tyy, vero­tu­lot vähe­ne­vät ja palve­lui­den tarve kasvaa merkit­tä­västi, mutta meidän ei tarvitse tehdä asialle mitään? Sanom­meko, että voimme jatkaa kuten ennen­kin?

- Sanom­meko, että Suomessa työpaik­koja häviää ja työn­te­ki­jöitä irti­sa­no­taan Suomen elin­kei­noe­lä­män selkä­ran­kaan kuulu­vista yrityk­sistä, mutta uusia työpaik­koja aina vain syntyy riip­pu­matta teke­mis­tämme päätök­sistä?

- Eivät suoma­lai­set tällaista usko. Suoma­lai­set halua­vat, että tosi­asiat kerro­taan rehel­li­sesti ja asioi­hin etsi­tään ratkai­suja. Nyt tarvit­semme uudis­ta­jia, jotka eivät tyydy luet­te­le­maan kymmentä ongel­maa vaan etsi­vät yhtei­siin ongel­miin kymme­nen ratkai­sua.

- Kokoo­mus haluaa, että Suomea kohtaa­vista muutok­sista huoli­matta hyvin­voin­ti­lu­pauk­sesta pide­tään kiinni. Jotta olemme hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös 10-15 vuoden päästä, tarvit­semme uudis­ta­mi­sen henkeä ja otetta - Suomi-uudis­tusta.

- Käsillä olevat kunnal­lis­vaa­lit ovat ehkä tärkeim­mät kautta aiko­jen. Vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko valtuus­toi­hin eri puolilla Suomea ongel­mien kerto­jia vai niiden ratkai­si­joita.

Lue lisää Suomi-uudis­tuk­sesta: localhost:5000/kunnallisvaalit

Katai­sen puhe on koko­nai­suu­des­saan katsot­ta­vissa tässä alla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content