Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 105

Julkaisut

11.4.2011

Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Ruot­sin Mode­raat­tien puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt vierai­lee Suomessa maanan­taina 11.4. Hän saapuu Helsin­kiin Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Jyrki Katai­sen kutsusta.

16.3.2011

Arto Sato­nen: Maa- ja metsä­ta­lou­den kannat­ta­vuus takaa koti­mai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non ja mahdol­lis­taa metsien käytön lisään­ty­mi­sen

Kokoo­muk­sen maaseu­tuoh­jelma julkis­tet­tiin tänään edus­kun­nassa. Samalla Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta keskus­teli EU:n maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta. Pääpu­hu­jana julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa oli euro­par­la­men­taa­rikko Albert Dess, joka vastaa uudis­tuk­sen mietin­nön valmis­te­lusta Euroo­pan parla­men­tissa.

13.3.2011

Katai­sen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaa­lit: Onko Suomi kansain­vä­li­nen ja avoin vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­te­lija?

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen mielestä tule­vat edus­kun­ta­vaa­lit ovat monessa mielessä linja­vaa­lit. Sunnun­taina Kokoo­muk­sen Toivo­ris­tei­lyllä 1 400:lle kokoo­mus­lai­selle puhu­neen Katai­sen mukaan vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko mennei­syys vai tule­vai­suus: vali­taanko aktii­vi­nen kansain­vä­li­nen vaiku­tus­valta vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­telu, vali­taanko yrit­tä­jyy­teen ja työn­te­koon perus­tuva kakun­kas­va­tus vai liian pienen kakun pilk­ko­mi­nen uusiin osiin. Vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko uudis­tu­mi­nen vai näivet­ty­mi­nen ja millai­sille arvoille Suomea raken­ne­taan.

9.3.2011

Suomi rauhan­ra­ken­ta­jana ? avoin ylei­sö­ti­lai­suus tänään

Keskus­te­li­joina presi­dentti Martti Ahti­saari, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen, ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb ja puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies.

21.2.2011

Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin tärkein tehtävä on hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen. Itse asiassa se on koko poli­tii­kan tärkein tehtävä.

10.2.2011

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma: Ei luon­non kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tan­toon

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma julkais­tiin 10.2.2011 edus­kun­nassa. Kokoo­mus haluaa luoda suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta ekolo­gi­sesti kestä­vän. Jotta tavoite saavu­te­taan, yhteis­kun­nan sään­tö­jen ja ohjaus­kei­no­jen tulee pelata samaan maaliin: kannus­taa ympä­ris­töys­tä­vä­li­siin ratkai­sui­hin ja vähen­tää ympä­ris­tölle haital­lista toimin­taa.

29.1.2011

Katai­sen työryhmä: Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen johta­man työryh­män loppu­ra­portti Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi on julkaistu.

21.1.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­lo­gia etusi­jalle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­työ­ryh­män raportti “Puhtaan ympä­ris­tön ja kestä­vän talou­den Suomi” julkais­tiin tänään edus­kun­nassa. Työryh­män näke­myk­sen mukaan tule­vai­suu­den Suomi on kestä­vän kehi­tyk­sen teol­li­suus­maa, joka ratkai­see osaa­mi­sel­laan ja tekno­lo­gialla maail­man merkit­tä­vim­piä ympä­ris­tö­on­gel­mia.

19.1.2011

Borger­lig samling i Finland (BiF). Ny före­ning!

Borger­lig samling i Finland (BiF) har grun­dats i slutet av 2010. Den är en ny svensksprå­kig poli­tisk före­ning som står Samlings­par­tiet nära.

23.10.2010

Taru Tuju­nen jatkaa Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä

Taru Tuju­nen valit­tiin Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kouk­sessa Helsin­gissä puolue­sih­tee­riksi. Tuju­nen jatkaa tehtä­väs­sään.

Skip to content