Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Antti Häkkä­nen: asia­kas­läh­töi­syyttä vahvis­tet­tava vanhus­pal­ve­luissa

Antti Häkkä­nen: asia­kas­läh­töi­syyttä vahvis­tet­tava vanhus­pal­ve­luissa

Julkaistu:

Puhuin tänään Vanhus­työn juhla­gaa­lassa Mikke­lissä ikäih­mis­ten palve­luista. Tärkein vies­tini siellä oli, että ikäih­mis­ten palve­luissa asia­kas­läh­töi­syyttä on vahvis­tet­tava.

Keskei­sessä roolissa tule­vai­suu­den vanhus­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sessä ovat vanhus­työn ammat­ti­lai­set, alan tutki­jat ja opet­ta­jat sekä uuden terveys­tek­no­lo­gian kehit­tä­jät.

Suomi on monen suku­pol­ven maa. Jokai­sen ikään­ty­vän on voitava luot­taa siihen, että hän saa parhaim­man mahdol­li­sen hoidon ja hoivan. Vanhus­työn ammat­ti­lai­set ovat jo huip­pu­luok­kaa, mutta palve­lu­jen orga­ni­sointi, johta­mi­nen ja rahoi­tus­mal­lit kaipaa­vat uudis­tusta. Ikäih­mis­ten palve­luja on jatkossa katsot­tava yhä vahvem­min koko­nai­suu­tena ja asiak­kaan omasta näkö­kul­masta.

Koros­tin puhees­sani palve­luoh­jauk­sen merki­tystä. Palve­lu­tar­pei­den lisään­tyessä asia­kasta aute­taan valit­se­maan palve­lu­tar­jon­nasta hänelle sovel­tu­vat sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lut, joita voidaan toteut­taa esimer­kiksi asia­kas­se­te­lin tai henki­lö­koh­tai­sen budje­tin avulla.

Toimi­vasta palve­luoh­jauk­sesta hyöty­vät paljon erilai­sia palve­luja käyt­tä­vät iäkkäät ihmi­set. Tavoit­teena on vahvis­taa perus­ta­son lähi­pal­ve­luja ja turvata nopea hoitoon pääsy, mikä on tärkeää paljon erilai­sia palve­luita käyt­tä­välle. Valin­nan­va­paus vahvis­taa ikäih­mi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keutta.

Koti­hoito on yksi keskei­sistä iäkkäi­den palve­lu­jen kehit­tä­mis­koh­teista.

Koti­hoito on yksi keskei­sistä iäkkäi­den palve­lu­jen kehit­tä­mis­koh­teista. Koti­hoi­toa tulee olla tarvit­taessa saata­villa kaik­kina vuoro­kau­den aikoina. Kaiken toimin­nan tulee lisäksi olla kuntout­ta­vaa ja tukea asiak­kaan omien voima­va­ro­jen säily­mistä.

Tarvi­taan moni­puo­li­sesti erilai­sia asumis­muo­toja ja niihin liit­ty­viä palve­luita asiak­kai­den tarpeen mukaan. Asumi­sen ja palve­lu­jen yhdis­tä­mi­sen kokei­lussa raken­ne­taan erilai­sia yhtei­söl­li­sen asumi­sen malleja, kuten palve­lu­kort­teli ja ikäys­tä­väl­li­nen keskusta. Yhtei­söl­li­syyttä pitää vahvis­taa enti­ses­tään.

Omais- ja perhe­hoi­don kehit­tä­mi­nen on ollut tämän halli­tus­kau­den ajan erityi­sen kehit­tä­mi­sen kohteena. Kokei­lu­hank­keissa on luotu ja kehi­tetty toimin­ta­mal­leja kaiken ikäi­sille omais­hoi­det­ta­ville.

Tavoit­teena on luoda edel­ly­tyk­siä omais- ja perhe­hoi­don lisään­ty­mi­selle ja tukea sekä omais- että perhe­hoi­ta­jia työs­sään.

Antti Häkkä­nen,
oikeu­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.11.2020

Jonoista hoitoon!

Mitä kokoo­mus tekisi? 1. Nopeut­tai­simme hoitoon pääsyä MITEN? Tiuken­tai­simme hoito­ta­kuuta. Vastaa­no­tolle on pääs­tävä nopeam­min. Takai­simme ihmi­sille oikeu­den saada palve­luse­teli tai maksusi­tou­mus

27.11.2020

Jonoista hoitoon! Kokoo­muk­sen keskus­te­lua­loite sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­seksi.

1. Nopeu­te­taan hoitoon ja muihin palve­lui­hin pääsyä Nopeampi hoitoon­pääsy ja ihmis­ten yksi­löl­li­siin palve­lu­tar­pei­siin vastaa­mi­nen on otet­tava sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sen

11.11.2020

Ilkka Kanerva: “Yhteis­ten sään­tö­jen noudat­ta­mi­nen luo vakautta ja turvaa”

Pienellä maalla ei ole ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kas­saan varaa tehdä suuria virheitä. Selon­teko aset­taa­kin Suomelle luotet­ta­vat ja käyt­tö­kel­poi­set meri­mer­kit. On aina