Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Antti Häkkä­nen: asia­kas­läh­töi­syyttä vahvis­tet­tava vanhus­pal­ve­luissa

Antti Häkkä­nen: asia­kas­läh­töi­syyttä vahvis­tet­tava vanhus­pal­ve­luissa

Julkaistu:

Puhuin tänään Vanhus­työn juhla­gaa­lassa Mikke­lissä ikäih­mis­ten palve­luista. Tärkein vies­tini siellä oli, että ikäih­mis­ten palve­luissa asia­kas­läh­töi­syyttä on vahvis­tet­tava.

Keskei­sessä roolissa tule­vai­suu­den vanhus­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sessä ovat vanhus­työn ammat­ti­lai­set, alan tutki­jat ja opet­ta­jat sekä uuden terveys­tek­no­lo­gian kehit­tä­jät.

Suomi on monen suku­pol­ven maa. Jokai­sen ikään­ty­vän on voitava luot­taa siihen, että hän saa parhaim­man mahdol­li­sen hoidon ja hoivan. Vanhus­työn ammat­ti­lai­set ovat jo huip­pu­luok­kaa, mutta palve­lu­jen orga­ni­sointi, johta­mi­nen ja rahoi­tus­mal­lit kaipaa­vat uudis­tusta. Ikäih­mis­ten palve­luja on jatkossa katsot­tava yhä vahvem­min koko­nai­suu­tena ja asiak­kaan omasta näkö­kul­masta.

Koros­tin puhees­sani palve­luoh­jauk­sen merki­tystä. Palve­lu­tar­pei­den lisään­tyessä asia­kasta aute­taan valit­se­maan palve­lu­tar­jon­nasta hänelle sovel­tu­vat sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lut, joita voidaan toteut­taa esimer­kiksi asia­kas­se­te­lin tai henki­lö­koh­tai­sen budje­tin avulla.

Toimi­vasta palve­luoh­jauk­sesta hyöty­vät paljon erilai­sia palve­luja käyt­tä­vät iäkkäät ihmi­set. Tavoit­teena on vahvis­taa perus­ta­son lähi­pal­ve­luja ja turvata nopea hoitoon pääsy, mikä on tärkeää paljon erilai­sia palve­luita käyt­tä­välle. Valin­nan­va­paus vahvis­taa ikäih­mi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keutta.

Koti­hoito on yksi keskei­sistä iäkkäi­den palve­lu­jen kehit­tä­mis­koh­teista.

Koti­hoito on yksi keskei­sistä iäkkäi­den palve­lu­jen kehit­tä­mis­koh­teista. Koti­hoi­toa tulee olla tarvit­taessa saata­villa kaik­kina vuoro­kau­den aikoina. Kaiken toimin­nan tulee lisäksi olla kuntout­ta­vaa ja tukea asiak­kaan omien voima­va­ro­jen säily­mistä.

Tarvi­taan moni­puo­li­sesti erilai­sia asumis­muo­toja ja niihin liit­ty­viä palve­luita asiak­kai­den tarpeen mukaan. Asumi­sen ja palve­lu­jen yhdis­tä­mi­sen kokei­lussa raken­ne­taan erilai­sia yhtei­söl­li­sen asumi­sen malleja, kuten palve­lu­kort­teli ja ikäys­tä­väl­li­nen keskusta. Yhtei­söl­li­syyttä pitää vahvis­taa enti­ses­tään.

Omais- ja perhe­hoi­don kehit­tä­mi­nen on ollut tämän halli­tus­kau­den ajan erityi­sen kehit­tä­mi­sen kohteena. Kokei­lu­hank­keissa on luotu ja kehi­tetty toimin­ta­mal­leja kaiken ikäi­sille omais­hoi­det­ta­ville.

Tavoit­teena on luoda edel­ly­tyk­siä omais- ja perhe­hoi­don lisään­ty­mi­selle ja tukea sekä omais- että perhe­hoi­ta­jia työs­sään.

Antti Häkkä­nen,
oikeu­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

Skip to content