Antti Häkkänen: asiakas­läh­töi­syyttä vahvis­tettava vanhus­pal­ve­luissa – kokoomus.fi
MENU
Antti Häkkänen: asiakas­läh­töi­syyttä vahvis­tettava vanhus­pal­ve­luissa

Antti Häkkänen: asiakas­läh­töi­syyttä vahvis­tettava vanhus­pal­ve­luissa

Julkaistu: 02.10.2018 Senioriverkosto Verkostoblogit

Puhuin tänään Vanhustyön juhla­gaa­lassa Mikke­lissä ikäih­misten palve­luista. Tärkein viestini siellä oli, että ikäih­misten palve­luissa asiakas­läh­töi­syyttä on vahvis­tettava.

Keskei­sessä roolissa tulevai­suuden vanhus­pal­ve­lujen kehit­tä­mi­sessä ovat vanhustyön ammat­ti­laiset, alan tutkijat ja opettajat sekä uuden terveys­tek­no­logian kehit­täjät.

Suomi on monen sukupolven maa. Jokaisen ikään­tyvän on voitava luottaa siihen, että hän saa parhaimman mahdol­lisen hoidon ja hoivan. Vanhustyön ammat­ti­laiset ovat jo huippu­luokkaa, mutta palve­lujen organi­sointi, johta­minen ja rahoi­tus­mallit kaipaavat uudis­tusta. Ikäih­misten palveluja on jatkossa katsottava yhä vahvemmin kokonai­suutena ja asiakkaan omasta näkökul­masta.

Korostin puheessani palve­luoh­jauksen merki­tystä. Palve­lu­tar­peiden lisään­tyessä asiakasta autetaan valit­semaan palve­lu­tar­jon­nasta hänelle sovel­tuvat sosiaali- ja tervey­den­huollon palvelut, joita voidaan toteuttaa esimer­kiksi asiakas­se­telin tai henki­lö­koh­taisen budjetin avulla.

Toimi­vasta palve­luoh­jauk­sesta hyötyvät paljon erilaisia palveluja käyttävät iäkkäät ihmiset. Tavoit­teena on vahvistaa perus­tason lähipal­veluja ja turvata nopea hoitoon pääsy, mikä on tärkeää paljon erilaisia palve­luita käyttä­välle. Valin­nan­vapaus vahvistaa ikäih­misen itsemää­rää­mi­soi­keutta.

Kotihoito on yksi keskei­sistä iäkkäiden palve­lujen kehit­tä­mis­koh­teista.

Kotihoito on yksi keskei­sistä iäkkäiden palve­lujen kehit­tä­mis­koh­teista. Kotihoitoa tulee olla tarvit­taessa saata­villa kaikkina vuoro­kauden aikoina. Kaiken toiminnan tulee lisäksi olla kuntout­tavaa ja tukea asiakkaan omien voima­va­rojen säily­mistä.

Tarvitaan monipuo­li­sesti erilaisia asumis­muotoja ja niihin liittyviä palve­luita asiak­kaiden tarpeen mukaan. Asumisen ja palve­lujen yhdis­tä­misen kokei­lussa raken­netaan erilaisia yhtei­söl­lisen asumisen malleja, kuten palve­lu­kortteli ja ikäys­tä­väl­linen keskusta. Yhtei­söl­li­syyttä pitää vahvistaa entisestään.

Omais- ja perhe­hoidon kehit­tä­minen on ollut tämän halli­tus­kauden ajan erityisen kehit­tä­misen kohteena. Kokei­lu­hank­keissa on luotu ja kehitetty toimin­ta­malleja kaiken ikäisille omais­hoi­det­ta­ville.

Tavoit­teena on luoda edelly­tyksiä omais- ja perhe­hoidon lisään­ty­mi­selle ja tukea sekä omais- että perhe­hoi­tajia työssään.

Antti Häkkänen,
oikeu­mi­nisteri, kokoo­muksen varapu­heen­johtaja


Kokoomus.fi