Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Alexander Stubb kampanja-avauksessa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Alexander Stubb avasi presidentinvaalikampanjan: “Suomalaisten on kyettävä luovimaan rauhattomuuden ja epäjärjestyksen maailmassa yhtenäisinä”

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Julkaistu:

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä maana. Julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa Helsin­gissä puhui­vat myös Alex2024-tuki­ryh­män puheen­joh­ta­jat Jukka Jalo­nen ja Susanna Rahkamo.

Alexan­der Stub­bin vaali­kam­pan­jan avaus ja ohjel­man julkis­ta­mis­ti­lai­suus järjes­tet­tiin Bio Rexissä Helsin­gissä tiis­taina. Toimit­taja Elli Flenin juon­ta­maa tilai­suutta seurasi paikan päällä noin 400 vierasta, heidän joukos­saan kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja päämi­nis­teri Petteri Orpo sekä useita minis­te­reitä ja kansan­edus­ta­jia. 

Alexan­der Stubb linjaa ohjel­mas­saan, mitä asioita hän painot­taisi tasa­val­lan presi­dent­tinä. Stubb lupaa tehdä töitä avoi­men, turval­li­sen ja kansain­vä­li­sen Suomen puolesta. Suomen säily­mi­nen avoi­mena yhteis­kun­tana on yksi ohjel­man keskei­sistä tavoit­teista. Stubb koros­taa luot­ta­muk­sen merki­tystä suoma­lai­sen yhteis­kun­nan liimana. 

“Lupaan kaikissa tilan­teissa puolus­taa demo­kra­tiaa, sanan­va­pautta ja oikeus­val­tiota. Lupaan kuun­nella, keskus­tella ja välit­tää. Lupaan tais­tella sen puolesta, että Suomi on kaikille meille edel­leen maail­man paras maa elää”, Stubb linjaa.

Turval­li­suus­po­liit­ti­sessa osiossa Stubb painot­taa Suomen roolia rauhan ja kansain­vä­li­sen oikeu­den edis­tä­jänä sekä Suomen vahvan puolus­tus­ky­vyn yllä­pi­tä­mistä ja Suomen viemistä Naton ytimeen.  

“Lupaan lujit­taa suoma­lais­ten vahvaa maan­puo­lus­tus­tah­toa. Se on itse­näi­syy­temme perusta. Lupaan tehdä kaik­keni sen eteen, että Suomi on myös sisäi­sesti turval­li­nen maa meille kaikille”, Stubb sanoo. 

Ulko­po­liit­ti­seksi linjak­seen Stubb määrit­tää arvo­poh­jai­sen reaa­li­po­li­tii­kan. Stubb lupaa ohjel­massa olla luotet­tava kump­pani länti­sille liit­to­lai­sille ja yhteis­työ­ky­kyi­nen toimija muulle maail­malle. 
 
Kampan­ja­ryh­män johdossa Jukka Jalo­nen ja Susanna Rahkamo

Paikalla oli myös osa Alex24-kampan­ja­tu­ki­ryh­mästä, jonka puheen­joh­ta­jina ovat Suomen jääkiek­ko­maa­jouk­ku­een pääval­men­taja Jukka Jalo­nen ja Olym­pia­ko­mi­tean vara­pu­heen­joh­taja ja johta­mi­sen konsultti Susanna Rahkamo, joka tunne­taan myös taito­luis­telu-uras­taan. 
  
“Arvos­tan Alexin tapa johtaa arvoista lähtien. Alexissa länsi­mai­sen demo­kra­tian ja yksi­lön­va­pauk­sien kunnioi­tus yhdis­tyy kykyyn kuun­nella ja etsiä ratkai­suja. Se on tärkeää jatku­vasti moni­mut­kais­tu­vassa maail­massa”, Rahkamo sanoo. 
 
“Alex on erin­omai­nen ehdo­kas jatka­maan Sauli Niinis­tön viitoit­ta­malla tiellä. Lisäksi Alex on jouk­kue­pe­laaja parhaasta päästä. Hän vaatii itsel­tään paljon ja samalla kantaa huolta kaikista”, Jalo­nen sanoo.  
 
Alex24-tiimissä on mukana eri-ikäi­siä suoma­lai­sia eri puolilta maata. Tuki­joita julkis­te­taan päivit­täin vaalei­hin asti.  

Kampan­ja­kier­tue alkaa viikon­lop­puna Espoosta

Alex2024-kampan­ja­kier­tue alkaa viikon­lop­puna ja se kier­tää eri puolilla Suomea esimer­kiksi  
Yhdis­tävä lenkki-liikun­ta­kon­sep­tin puit­teissa. Liikun­ta­haaste alkaa sauva­kä­ve­lyllä Alexin kanssa lauan­taina 18.11. klo 9 Espoon Leppä­vaa­rassa ja klo 14.30 Helsin­gissä Töölön­lah­della sekä sunnun­taina 19.11. Hyvin­kään Sveit­sissä. 

Piiri­kier­tue jatkuu tiis­taina 21.11. Kajaa­nista. Loppu­vuo­den kier­tu­een paik­ka­kun­tia ja päivä­mää­riä päivi­te­tään alexstubb.fi-verk­ko­si­vulle.  
 
Valta­kun­nal­lis­ten puheen­joh­ta­jien lisäksi Alex2024-kampan­jassa on alueel­li­sia vetä­jiä, jotka toimi­vat kampan­jan keula­ku­vina omilla alueil­laan. 

Alueel­li­set tiimin­ve­tä­jät: 

Etelä-Karjala:  Anu Urpa­lai­nen,  KM, rehtori 
Häme:  Riku Routo, moot­to­ri­pyö­rä­mies 
Kainuu:  Auli Halo­nen,  vara­reh­tori 
Keski-Suomi:  Mikko Mark­ka­nen, yrit­täjä, Head of Crazy 
Lappi: Ossi Takki­nen, eläke­läi­nen 
Pirkan­maa: Jaakko Ryhä­nen, ooppe­ra­lau­laja 
Pohjan­maa: Mikaela Ingberg, keihään­hei­ton arvo­ki­sa­mi­ta­listi 
Pohjois-Pohjan­maa: Mika Nurmela, valmen­taja 
Sata­kunta: Rami Aarikka, elämän­ta­pay­rit­täjä 
Savo-Karjala: Jaana Turu­nen, kult­tuu­ria­lan yrit­täjä 
Uusi­maa: Risto­matti Hakola, hiih­täjä 
Varsi­nais-Suomi: Panu Routila, halli­tusam­mat­ti­lai­nen 
 
Presi­den­tin­vaa­lin ensim­mäi­nen kier­ros järjes­te­tään sunnun­taina 28.1.2024. Mikäli kukaan ehdok­kaista ei saa yli puolta anne­tuista äänistä, järjes­te­tään toinen kier­ros kahden eniten ääniä saaneen ehdok­kaan kesken sunnun­taina 11. helmi­kuuta 2024.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content