Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Yritys­ten uusi alku: Kokoo­muk­sen 30 keinoa suoma­lais­ten yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Yritys­ten uusi alku: Kokoo­muk­sen 30 keinoa suoma­lais­ten yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Edes­sämme voi olla iloi­nen kasvun 20-luku, jos uskal­lamme uudis­tua. Toiveik­kaat uuti­set rokot­teesta luovat uskoa kään­teestä parem­paan. Opti­mis­tis­ten arvioi­den mukaan suoja saadaan mahdol­li­sesti jo kesään mennessä. Se tarkoit­taa elpy­mi­sen alka­mista, uuden kasvun käyn­nis­ty­mistä. Meidän on teroi­tet­tava kyntemme nyt. Kasvuun pääsemme kiinni vain, jos yrityk­semme selviä­vät krii­sistä, ja jos yrityk­sillä on kykyä sekä halua inves­toida ja työl­lis­tää.

Epide­mia ei kuulu tavan­omai­seen yrit­tä­jä­ris­kiin. Kriisi ei ole yritys­ten osalta lähel­lä­kään päät­ty­mistä. Alku­vuonna sovi­tut vuokrien, laino­jen ja vero­jen helpo­te­tut maksu­jär­jes­te­lyt ovat päät­ty­mäi­sil­lään, vaikka liike­toi­minta ei ole vielä käyn­nis­ty­nyt. Kasvuun inves­toi­mi­sen kyky on heiken­ty­nyt oleel­li­sesti, kun lain­ot­to­kyky on käytetty koro­nasta selviä­mi­seen. Tuhan­sien yrit­tä­jien elämän­työ uhkaa kaatua turhaan. Kymme­net tuhan­net työpai­kat uhkaa­vat tuhou­tua pysy­västi.

Jo sovit­tu­jen poik­keuk­sel­lis­ten tuki­toi­mien jatkolle on edel­leen vahvat perus­te­lut. Uusia on myös luotava. Uudelle kasvulle on raken­net­tava kestävä, mark­ki­naeh­toi­nen pohja. Toisaalta jokai­selle on taat­tava mahdol­li­suus uuden liike­toi­min­nan nope­aan käyn­nis­tä­mi­seen, edel­li­sen kaatu­neen liike­toi­min­nan sitä estä­mättä. Talou­teemme tarvi­taan lisää uudis­tu­mis­ky­kyä. Toime­liaita yrit­tä­jiä ei Suomessa liikaa ole. Jokai­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den.

Kokoo­mus esit­tää 30 keinoa yritys­ten tilan­teen helpot­ta­mi­seksi. Budjet­ti­vai­kut­teis­ten keino­jen rahoi­tuk­selle on esitetty keinot Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Osa keinoista on väliai­kai­sia. Osa uudis­tuk­sista tulee tehdä pysy­västi. Toimen­pi­teillä tuetaan yrityk­siä ja yrit­tä­jiä akuu­tista krii­sistä selviä­mi­seksi. Uudis­tuk­silla vahvis­tamme yritys­ten uskoa tule­vaan sekä kykyä inves­toida ja työl­lis­tää. Ehdo­tuk­set ovat osa kokoo­muk­sen Toivon polkua; reit­tiä krii­sistä parem­paan huomi­seen.

Tuetaan yrityk­siä: kanne­taan yrityk­set ja yrit­tä­jät akuu­tin krii­sin ylitse ilman tarpeet­to­mia pysy­viä mene­tyk­siä

 1. Jatke­taan vero­jen helpo­tet­tuja maksu­jär­jes­te­lyjä kesä­kuulle.
 2. Laske­taan helpo­tet­tu­jen vero­jen maksu­jär­jes­te­lyn piirissä olevien velko­jen korko nollaan.
 3. Otetaan käyt­töön yritys­ten takau­tuva tappion­ta­saus- eli niin sanottu carry-back-järjes­telmä.
 4. Jatke­taan yrit­tä­jien oikeutta päästä työmark­ki­na­tuelle kesä­kuulle asti.
 5. Anne­taan Kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tolle mahdol­li­suus valvoa maksueh­to­lain­sää­dän­nön noudat­ta­mista kohtuul­lis­ten maksuai­ko­jen turvaa­mi­seksi, jotta suuret yrityk­set noudat­tai­si­vat lain mukaista 30 päivän maksuai­kaa.
 6. Jatke­taan päätöstä lyhen­tää työnan­ta­jan vastuuta lomau­tuk­sesta (nyt 1 viikko) ja toisaalta työn­te­ki­jän oikeus saada lomau­tus­kor­vausta ilman omavas­tuu­ai­kaa.
 7. Salli­taan toimi­ni­miy­rit­tä­jille lasten­hoi­don kustan­nus­ten vähen­tä­mi­nen vero­tuk­sessa muiden yhtiö­muo­to­jen tavoin.
 8. Tehdään koro­na­tur­val­li­sen matkus­ta­mi­sen järjes­te­lyt mahdol­li­seksi ja tuetaan turval­lista matkus­tuse­lin­kei­noa.
 9. Laske­taan ravin­tola-annis­ke­lun arvon­li­sä­vero 24 %:sta ravin­to­la­ruoan tasolle 14 %:n ja tuetaan pahoin kärsi­nyttä ravin­tola-alaa.
 10. Salli­taan ulko­mais­ten pien­pa­ni­moi­den lisäksi myös suoma­lai­sille pien­pa­ni­moille ulos- ja etämyynti.
 11. Salli­taan ravin­to­loille enin­tään viinin vahvuis­ten alko­ho­li­tuot­tei­den ulos- ja etämyynti.
 12. Toteu­te­taan ravin­to­la­ra­joi­tuk­sia voimak­kaam­min alueel­li­sesti, jotta rajoi­tuk­set ovat aidosti oikea­suh­tai­sia alueel­li­seen epide­mia­ti­lan­tee­seen nähden.
 13. Rajoi­tuk­sista päätet­täessä on huomioi­tava elin­kei­non­va­paus ja arvioi­tava rajoi­tus­ten vaiku­tuk­set yrityk­sille.

Yritys­ten ja yrit­tä­jien uusi alku: jokai­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den

 1. Helpo­te­taan yritys­sa­nee­rauk­seen pääsyä ja tuetaan yritys­ten maksu­val­miutta.
 2. Luodaan pikay­ri­tys­sa­nee­raus nopean yritys­ten terveh­dyt­tä­mi­sen mahdol­lis­ta­mi­seksi.
 3. Yhdis­te­tään konkurssi- ja velka­jär­jes­tely peräk­käi­siksi tehok­kaiksi proses­seiksi.
 4. Muute­taan maksu­häi­riö­mer­kin­tö­jen menet­te­lyä, jotta koro­naan kompas­tu­neen yrityk­sen histo­ria ei estä yrit­tä­jän uutta alkua. Uudis­te­taan viran­omais­pro­ses­seja niin, että konkurssi ei estä viran­omais­re­kis­te­rei­hin, kuten ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin pääsyä, start­ti­ra­han saamista tai elin­kei­no­lu­van saamista.
 5. Asete­taan yritys­saa­ta­vien perin­tä­ku­luille enim­mäis­mää­rät.
 6. Lyhen­ne­tään ja yhden­mu­kais­te­taan maksu­häi­riö­mer­kin­tö­jen tallen­nusai­koja ottaen huomioon myös velko­jien intres­sit.

Mark­ki­naeh­toi­seen kasvuun: tehdään tilaa yritys­ten mark­ki­na­läh­töi­selle toime­liai­suu­delle, työl­li­syy­delle, inves­toin­neille ja kulut­ta­ja­läh­töi­selle elvy­tyk­selle

 1. Toteu­te­taan reilu paikal­li­nen sopi­mi­nen laki­teitse koske­maan kaik­kia, myös järjes­täy­ty­mät­tö­miä, yrityk­siä. Järjes­täy­ty­mät­tö­missä yrityk­sissä työn­te­ki­jöi­den enem­mis­tölle taataan mahdol­li­suus valtuut­taa luot­ta­mus­val­tuu­tettu tai osa henki­lös­töä edus­ta­maan heitä työsuh­teita koske­vissa asioissa.
 2. Yrityk­sille anne­taan mahdol­li­suus jakaa vuosi­lo­maa jous­ta­vasti vuoden aikana jaksoi­hin lomau­tus­päi­vien mini­moi­mi­seksi, taaten kuiten­kin oikeus vähin­tään yhteen yhden­jak­soi­seen loma­jak­soon.
 3. Oppi­so­pi­mus­toi­min­nan työeh­dot vapau­te­taan nuor­ten ja uran­vaih­ta­jien tehok­kaam­man työl­lis­ty­mi­sen ja työs­sä­op­pi­mi­sen takaa­mi­seksi. Otetaan mallia germaa­ni­sista maista.
 4. Lisä­tään kansain­vä­listä rekry­toin­tia pois­ta­malla saata­vuus­har­kinta. Luodaan yrityk­sille serti­fioin­ti­jär­jes­tely, jolloin luotet­ta­vana pidetty työnan­ta­jay­ri­tys saa uudelle työn­te­ki­jälle työlu­van nopeu­te­tussa menet­te­lyssä.
 5. Myön­ne­tään auto­maat­ti­sesti kahden vuoden työlupa jokai­selle Suomessa korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­neelle ja mahdol­lis­te­taan pysy­västi ulko­mai­sen työn­te­ki­jän oikeus vaih­taa työnan­ta­jaa jo ensim­mäi­sen vuoden aikana.
 6. Yritys­ten inves­toin­tien nopeut­ta­mi­seksi ilmoi­tus­me­net­te­lyn piiriin siir­re­tään jo toimi­vien yritys­ten muutos- ja laajen­nus­hank­keet (siir­täisi noin 1/​3 nopeam­paan ilmoi­tus­me­net­te­lyyn).
 7. Suju­voi­te­taan kaava- ja lupa­pro­ses­seja. Maano­mis­ta­jan tai hank­keesta vastaa­van kaava-aloite on käsi­tel­tävä ripeästi.
 8. Tehdään mahdol­li­sim­man monen lupa­kor­tin suorit­ta­mi­nen sähköi­sesti mahdol­li­seksi.
 9. Paran­ne­taan vien­ti­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä ja paran­ne­taan logis­tii­kan tehok­kuutta pois­ta­malla väylä­mak­sut koko­naan.
 10. Luodaan koti­ta­louk­sille osto­voi­maa: alen­ne­taan tulo­ve­roja 800 miljoo­nalla.
 11. Laajen­ne­taan koti­ta­lous­vä­hen­nystä tuke­maan kier­to­ta­loutta huolto- ja korjaus­töi­hin sekä toteu­te­taan yli 75-vuotiai­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys. Malli on yhdis­telmä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­ta­mista, laajen­ta­mista ja enin­tään 1200 euron tuesta niille, joilla ei ole vero­tet­ta­vaa tuloa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

Skip to content