Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Yritysten uusi alku: Kokoomuksen 30 keinoa suomalaisten yritysten pelastamiseksi

Yritys­ten uusi alku: Kokoo­muk­sen 30 keinoa suoma­lais­ten yritys­ten pelas­ta­mi­seksi

Julkaistu:

Edes­sämme voi olla iloi­nen kasvun 20-luku, jos uskal­lamme uudis­tua. Toiveik­kaat uuti­set rokot­teesta luovat uskoa kään­teestä parem­paan. Opti­mis­tis­ten arvioi­den mukaan suoja saadaan mahdol­li­sesti jo kesään mennessä. Se tarkoit­taa elpy­mi­sen alka­mista, uuden kasvun käyn­nis­ty­mistä. Meidän on teroi­tet­tava kyntemme nyt. Kasvuun pääsemme kiinni vain, jos yrityk­semme selviä­vät krii­sistä, ja jos yrityk­sillä on kykyä sekä halua inves­toida ja työl­lis­tää.

Epide­mia ei kuulu tavan­omai­seen yrit­tä­jä­ris­kiin. Kriisi ei ole yritys­ten osalta lähel­lä­kään päät­ty­mistä. Alku­vuonna sovi­tut vuokrien, laino­jen ja vero­jen helpo­te­tut maksu­jär­jes­te­lyt ovat päät­ty­mäi­sil­lään, vaikka liike­toi­minta ei ole vielä käyn­nis­ty­nyt. Kasvuun inves­toi­mi­sen kyky on heiken­ty­nyt oleel­li­sesti, kun lain­ot­to­kyky on käytetty koro­nasta selviä­mi­seen. Tuhan­sien yrit­tä­jien elämän­työ uhkaa kaatua turhaan. Kymme­net tuhan­net työpai­kat uhkaa­vat tuhou­tua pysy­västi.

Jo sovit­tu­jen poik­keuk­sel­lis­ten tuki­toi­mien jatkolle on edel­leen vahvat perus­te­lut. Uusia on myös luotava. Uudelle kasvulle on raken­net­tava kestävä, mark­ki­naeh­toi­nen pohja. Toisaalta jokai­selle on taat­tava mahdol­li­suus uuden liike­toi­min­nan nope­aan käyn­nis­tä­mi­seen, edel­li­sen kaatu­neen liike­toi­min­nan sitä estä­mättä. Talou­teemme tarvi­taan lisää uudis­tu­mis­ky­kyä. Toime­liaita yrit­tä­jiä ei Suomessa liikaa ole. Jokai­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den.

Kokoo­mus esit­tää 30 keinoa yritys­ten tilan­teen helpot­ta­mi­seksi. Budjet­ti­vai­kut­teis­ten keino­jen rahoi­tuk­selle on esitetty keinot Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa. Osa keinoista on väliai­kai­sia. Osa uudis­tuk­sista tulee tehdä pysy­västi. Toimen­pi­teillä tuetaan yrityk­siä ja yrit­tä­jiä akuu­tista krii­sistä selviä­mi­seksi. Uudis­tuk­silla vahvis­tamme yritys­ten uskoa tule­vaan sekä kykyä inves­toida ja työl­lis­tää. Ehdo­tuk­set ovat osa kokoo­muk­sen Toivon polkua; reit­tiä krii­sistä parem­paan huomi­seen.

Tuetaan yrityk­siä: kanne­taan yrityk­set ja yrit­tä­jät akuu­tin krii­sin ylitse ilman tarpeet­to­mia pysy­viä mene­tyk­siä

 1. Jatke­taan vero­jen helpo­tet­tuja maksu­jär­jes­te­lyjä kesä­kuulle.
 2. Laske­taan helpo­tet­tu­jen vero­jen maksu­jär­jes­te­lyn piirissä olevien velko­jen korko nollaan.
 3. Otetaan käyt­töön yritys­ten takau­tuva tappion­ta­saus- eli niin sanottu carry-back-järjes­telmä.
 4. Jatke­taan yrit­tä­jien oikeutta päästä työmark­ki­na­tuelle kesä­kuulle asti.
 5. Anne­taan Kilpailu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tolle mahdol­li­suus valvoa maksueh­to­lain­sää­dän­nön noudat­ta­mista kohtuul­lis­ten maksuai­ko­jen turvaa­mi­seksi, jotta suuret yrityk­set noudat­tai­si­vat lain mukaista 30 päivän maksuai­kaa.
 6. Jatke­taan päätöstä lyhen­tää työnan­ta­jan vastuuta lomau­tuk­sesta (nyt 1 viikko) ja toisaalta työn­te­ki­jän oikeus saada lomau­tus­kor­vausta ilman omavas­tuu­ai­kaa.
 7. Salli­taan toimi­ni­miy­rit­tä­jille lasten­hoi­don kustan­nus­ten vähen­tä­mi­nen vero­tuk­sessa muiden yhtiö­muo­to­jen tavoin.
 8. Tehdään koro­na­tur­val­li­sen matkus­ta­mi­sen järjes­te­lyt mahdol­li­seksi ja tuetaan turval­lista matkus­tuse­lin­kei­noa.
 9. Laske­taan ravin­tola-annis­ke­lun arvon­li­sä­vero 24 %:sta ravin­to­la­ruoan tasolle 14 %:n ja tuetaan pahoin kärsi­nyttä ravin­tola-alaa.
 10. Salli­taan ulko­mais­ten pien­pa­ni­moi­den lisäksi myös suoma­lai­sille pien­pa­ni­moille ulos- ja etämyynti.
 11. Salli­taan ravin­to­loille enin­tään viinin vahvuis­ten alko­ho­li­tuot­tei­den ulos- ja etämyynti.
 12. Toteu­te­taan ravin­to­la­ra­joi­tuk­sia voimak­kaam­min alueel­li­sesti, jotta rajoi­tuk­set ovat aidosti oikea­suh­tai­sia alueel­li­seen epide­mia­ti­lan­tee­seen nähden.
 13. Rajoi­tuk­sista päätet­täessä on huomioi­tava elin­kei­non­va­paus ja arvioi­tava rajoi­tus­ten vaiku­tuk­set yrityk­sille.

Yritys­ten ja yrit­tä­jien uusi alku: jokai­nen ansait­see uuden mahdol­li­suu­den

 1. Helpo­te­taan yritys­sa­nee­rauk­seen pääsyä ja tuetaan yritys­ten maksu­val­miutta.
 2. Luodaan pikay­ri­tys­sa­nee­raus nopean yritys­ten terveh­dyt­tä­mi­sen mahdol­lis­ta­mi­seksi.
 3. Yhdis­te­tään konkurssi- ja velka­jär­jes­tely peräk­käi­siksi tehok­kaiksi proses­seiksi.
 4. Muute­taan maksu­häi­riö­mer­kin­tö­jen menet­te­lyä, jotta koro­naan kompas­tu­neen yrityk­sen histo­ria ei estä yrit­tä­jän uutta alkua. Uudis­te­taan viran­omais­pro­ses­seja niin, että konkurssi ei estä viran­omais­re­kis­te­rei­hin, kuten ennak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin pääsyä, start­ti­ra­han saamista tai elin­kei­no­lu­van saamista.
 5. Asete­taan yritys­saa­ta­vien perin­tä­ku­luille enim­mäis­mää­rät.
 6. Lyhen­ne­tään ja yhden­mu­kais­te­taan maksu­häi­riö­mer­kin­tö­jen tallen­nusai­koja ottaen huomioon myös velko­jien intres­sit.

Mark­ki­naeh­toi­seen kasvuun: tehdään tilaa yritys­ten mark­ki­na­läh­töi­selle toime­liai­suu­delle, työl­li­syy­delle, inves­toin­neille ja kulut­ta­ja­läh­töi­selle elvy­tyk­selle

 1. Toteu­te­taan reilu paikal­li­nen sopi­mi­nen laki­teitse koske­maan kaik­kia, myös järjes­täy­ty­mät­tö­miä, yrityk­siä. Järjes­täy­ty­mät­tö­missä yrityk­sissä työn­te­ki­jöi­den enem­mis­tölle taataan mahdol­li­suus valtuut­taa luot­ta­mus­val­tuu­tettu tai osa henki­lös­töä edus­ta­maan heitä työsuh­teita koske­vissa asioissa.
 2. Yrityk­sille anne­taan mahdol­li­suus jakaa vuosi­lo­maa jous­ta­vasti vuoden aikana jaksoi­hin lomau­tus­päi­vien mini­moi­mi­seksi, taaten kuiten­kin oikeus vähin­tään yhteen yhden­jak­soi­seen loma­jak­soon.
 3. Oppi­so­pi­mus­toi­min­nan työeh­dot vapau­te­taan nuor­ten ja uran­vaih­ta­jien tehok­kaam­man työl­lis­ty­mi­sen ja työs­sä­op­pi­mi­sen takaa­mi­seksi. Otetaan mallia germaa­ni­sista maista.
 4. Lisä­tään kansain­vä­listä rekry­toin­tia pois­ta­malla saata­vuus­har­kinta. Luodaan yrityk­sille serti­fioin­ti­jär­jes­tely, jolloin luotet­ta­vana pidetty työnan­ta­jay­ri­tys saa uudelle työn­te­ki­jälle työlu­van nopeu­te­tussa menet­te­lyssä.
 5. Myön­ne­tään auto­maat­ti­sesti kahden vuoden työlupa jokai­selle Suomessa korkea­kou­lu­tut­kin­non suorit­ta­neelle ja mahdol­lis­te­taan pysy­västi ulko­mai­sen työn­te­ki­jän oikeus vaih­taa työnan­ta­jaa jo ensim­mäi­sen vuoden aikana.
 6. Yritys­ten inves­toin­tien nopeut­ta­mi­seksi ilmoi­tus­me­net­te­lyn piiriin siir­re­tään jo toimi­vien yritys­ten muutos- ja laajen­nus­hank­keet (siir­täisi noin 1/​3 nopeam­paan ilmoi­tus­me­net­te­lyyn).
 7. Suju­voi­te­taan kaava- ja lupa­pro­ses­seja. Maano­mis­ta­jan tai hank­keesta vastaa­van kaava-aloite on käsi­tel­tävä ripeästi.
 8. Tehdään mahdol­li­sim­man monen lupa­kor­tin suorit­ta­mi­nen sähköi­sesti mahdol­li­seksi.
 9. Paran­ne­taan vien­ti­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä ja paran­ne­taan logis­tii­kan tehok­kuutta pois­ta­malla väylä­mak­sut koko­naan.
 10. Luodaan koti­ta­louk­sille osto­voi­maa: alen­ne­taan tulo­ve­roja 800 miljoo­nalla.
 11. Laajen­ne­taan koti­ta­lous­vä­hen­nystä tuke­maan kier­to­ta­loutta huolto- ja korjaus­töi­hin sekä toteu­te­taan yli 75-vuotiai­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys. Malli on yhdis­telmä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­ta­mista, laajen­ta­mista ja enin­tään 1200 euron tuesta niille, joilla ei ole vero­tet­ta­vaa tuloa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.8.2021

Työvoima liik­keelle – Kokoo­muk­sen 15 keinoa työvoi­ma­pu­lan helpot­ta­mi­seksi

Suomessa on käyn­nissä talou­den kasvu­py­räh­dys. Koro­nan jälkei­sessä noususuh­dan­teessa Suomen talou­den raken­teel­li­set ongel­mat tule­vat esiin. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toissa ja kunta­ko­kei­luissa oli

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman