Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Wallin­heimo: Digi­kär­ki­hank­keista tehot irti

Wallin­heimo: Digi­kär­ki­hank­keista tehot irti

Julkaistu:

Halli­tuk­sen julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin digi­ta­li­soi­mi­seen sekä opetuk­sen digi­loik­kaan tähtää­vät kärki­hank­keet ovat hyviä, ja ne pitää nyt muut­taa todel­li­suu­deksi otta­malla niistä tehot irti.

Näin vaatii Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo.

“Halli­tus on kärki­hank­keis­saan varan­nut erilai­siin digi­taa­li­suus­hank­kei­siin rahaa 200 miljoo­naa euroa. Se on osoi­tus paitsi halli­tuk­sen kunnian­hi­mosta myös digi­taa­li­siin ratkai­sui­hin osoi­te­tuista odotuk­sista. Nyt on pidet­tävä huoli siitä, että kunnian­hi­moa riit­tää myös hank­kei­den toteu­tuk­sessa,” Wallin­heimo toteaa.

Wallin­heimo pitää hyvänä sitä, että julki­sen sekto­rin digi­ta­li­saa­tiota tehdään nyt käyt­tä­jä­läh­töi­sesti. Se vähen­tää olen­nai­sesti hukkain­ves­toin­tien määrää.

“Kaikki merkit­tävä digi­taa­li­nen kehi­tys­toi­minta tapah­tuu tätä nykyä palve­lui­den kulut­ta­jien ja niiden kehit­tä­jien vuoro­vai­ku­tuk­sessa, ja tämä kehit­tä­mi­nen on jatku­vaa. On hyvä, että julkis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä tullaan vihdoin 2010-luvulle. Taita­vasti toteu­tet­tuna tämä mahdol­lis­taa samaan aikaan sekä parem­mat palve­lut että mitta­vat rahal­li­set sääs­töt,” Wallin­heimo katsoo.

Erityi­sesti perus­o­pe­tuk­seen suun­ni­tel­lussa digi­loi­kassa käyt­tä­jä­läh­töi­sellä kehit­tä­mis­mal­lilla olisi Wallin­hei­mon mielestä paljon annet­ta­vaa.

“Suoma­lai­sen perus­o­pe­tuk­sen digi­ta­li­soi­mi­sessa ei saa tyytyä vain teknii­kan vaan myös toimin­ta­ta­po­jen mullis­ta­mi­seen. Esimer­kiksi lasten ja nuor­ten oppi­mi­sen tavat ovat radi­kaa­listi muut­tu­neet maail­man verkot­tu­mi­sen myötä. On aika tunnus­taa tuo muutos ja vahvis­taa meidän lasten ja nuor­ten pärjää­mis­mah­dol­li­suuk­sia yhä nopeam­min muut­tu­vassa maail­massa”, Wallin­heimo päät­tää.

Edus­kunta keskus­teli tänään halli­tuk­sen aset­ta­mista kärki­hank­keista asiaa käsi­tel­leen halli­tuk­sen tiedon­an­non pohjalta. Halli­tus on varan­nut kärki­hank­kei­den toteut­ta­mi­seen miljardi euroa vuosille 2016–18. Tämän lisäksi halli­tus sijoit­taa 600 miljoo­naa euroa teiden ja väylien korjaus­ve­lan pienen­tä­mi­seen osana halli­tuk­sen kasvu­pa­ket­tia.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content