Wallin­heimo: Digikär­ki­hank­keista tehot irti – kokoomus.fi
MENU
Wallin­heimo: Digikär­ki­hank­keista tehot irti

Wallin­heimo: Digikär­ki­hank­keista tehot irti

Julkaistu: 07.10.2015 Uncategorized

Halli­tuksen julkisen ja yksityisen sektorin digita­li­soi­miseen sekä opetuksen digiloikkaan tähtäävät kärki­hankkeet ovat hyviä, ja ne pitää nyt muuttaa todel­li­suu­deksi ottamalla niistä tehot irti.

Näin vaatii Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimo.

“Hallitus on kärki­hank­keissaan varannut erilaisiin digitaa­li­suus­hank­keisiin rahaa 200 miljoonaa euroa. Se on osoitus paitsi halli­tuksen kunnian­hi­mosta myös digitaa­lisiin ratkai­suihin osoite­tuista odotuk­sista. Nyt on pidettävä huoli siitä, että kunnian­himoa riittää myös hankkeiden toteu­tuk­sessa,” Wallin­heimo toteaa.

Wallin­heimo pitää hyvänä sitä, että julkisen sektorin digita­li­saa­tiota tehdään nyt käyttä­jä­läh­töi­sesti. Se vähentää olennai­sesti hukkain­ves­tointien määrää.

“Kaikki merkittävä digitaa­linen kehitys­toi­minta tapahtuu tätä nykyä palve­luiden kulut­tajien ja niiden kehit­täjien vuoro­vai­ku­tuk­sessa, ja tämä kehit­tä­minen on jatkuvaa. On hyvä, että julkisten palve­luiden kehit­tä­mi­sessä tullaan vihdoin 2010-luvulle. Taita­vasti toteu­tettuna tämä mahdol­listaa samaan aikaan sekä paremmat palvelut että mittavat rahal­liset säästöt,” Wallin­heimo katsoo.

Erityi­sesti perus­o­pe­tukseen suunni­tel­lussa digiloi­kassa käyttä­jä­läh­töi­sellä kehit­tä­mis­mal­lilla olisi Wallin­heimon mielestä paljon annet­tavaa.

“Suoma­laisen perus­o­pe­tuksen digita­li­soi­mi­sessa ei saa tyytyä vain tekniikan vaan myös toimin­ta­ta­pojen mullis­ta­miseen. Esimer­kiksi lasten ja nuorten oppimisen tavat ovat radikaa­listi muuttuneet maailman verkot­tu­misen myötä. On aika tunnustaa tuo muutos ja vahvistaa meidän lasten ja nuorten pärjää­mis­mah­dol­li­suuksia yhä nopeammin muuttu­vassa maail­massa”, Wallin­heimo päättää.

Eduskunta keskusteli tänään halli­tuksen asetta­mista kärki­hank­keista asiaa käsitelleen halli­tuksen tiedon­annon pohjalta. Hallitus on varannut kärki­hank­keiden toteut­ta­miseen miljardi euroa vuosille 2016–18. Tämän lisäksi hallitus sijoittaa 600 miljoonaa euroa teiden ja väylien korjaus­velan pienen­tä­miseen osana halli­tuksen kasvu­pa­kettia.

 


Kokoomus.fi