Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Wallin­heimo: Digi­kär­ki­hank­keista tehot irti

Wallin­heimo: Digi­kär­ki­hank­keista tehot irti

Julkaistu:

Halli­tuk­sen julki­sen ja yksi­tyi­sen sekto­rin digi­ta­li­soi­mi­seen sekä opetuk­sen digi­loik­kaan tähtää­vät kärki­hank­keet ovat hyviä, ja ne pitää nyt muut­taa todel­li­suu­deksi otta­malla niistä tehot irti.

Näin vaatii Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo.

“Halli­tus on kärki­hank­keis­saan varan­nut erilai­siin digi­taa­li­suus­hank­kei­siin rahaa 200 miljoo­naa euroa. Se on osoi­tus paitsi halli­tuk­sen kunnian­hi­mosta myös digi­taa­li­siin ratkai­sui­hin osoi­te­tuista odotuk­sista. Nyt on pidet­tävä huoli siitä, että kunnian­hi­moa riit­tää myös hank­kei­den toteu­tuk­sessa,” Wallin­heimo toteaa.

Wallin­heimo pitää hyvänä sitä, että julki­sen sekto­rin digi­ta­li­saa­tiota tehdään nyt käyt­tä­jä­läh­töi­sesti. Se vähen­tää olen­nai­sesti hukkain­ves­toin­tien määrää.

“Kaikki merkit­tävä digi­taa­li­nen kehi­tys­toi­minta tapah­tuu tätä nykyä palve­lui­den kulut­ta­jien ja niiden kehit­tä­jien vuoro­vai­ku­tuk­sessa, ja tämä kehit­tä­mi­nen on jatku­vaa. On hyvä, että julkis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä tullaan vihdoin 2010-luvulle. Taita­vasti toteu­tet­tuna tämä mahdol­lis­taa samaan aikaan sekä parem­mat palve­lut että mitta­vat rahal­li­set sääs­töt,” Wallin­heimo katsoo.

Erityi­sesti perus­o­pe­tuk­seen suun­ni­tel­lussa digi­loi­kassa käyt­tä­jä­läh­töi­sellä kehit­tä­mis­mal­lilla olisi Wallin­hei­mon mielestä paljon annet­ta­vaa.

“Suoma­lai­sen perus­o­pe­tuk­sen digi­ta­li­soi­mi­sessa ei saa tyytyä vain teknii­kan vaan myös toimin­ta­ta­po­jen mullis­ta­mi­seen. Esimer­kiksi lasten ja nuor­ten oppi­mi­sen tavat ovat radi­kaa­listi muut­tu­neet maail­man verkot­tu­mi­sen myötä. On aika tunnus­taa tuo muutos ja vahvis­taa meidän lasten ja nuor­ten pärjää­mis­mah­dol­li­suuk­sia yhä nopeam­min muut­tu­vassa maail­massa”, Wallin­heimo päät­tää.

Edus­kunta keskus­teli tänään halli­tuk­sen aset­ta­mista kärki­hank­keista asiaa käsi­tel­leen halli­tuk­sen tiedon­an­non pohjalta. Halli­tus on varan­nut kärki­hank­kei­den toteut­ta­mi­seen miljardi euroa vuosille 2016–18. Tämän lisäksi halli­tus sijoit­taa 600 miljoo­naa euroa teiden ja väylien korjaus­ve­lan pienen­tä­mi­seen osana halli­tuk­sen kasvu­pa­ket­tia.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content